Home

Parametry bakalářské práce

Rozsah práce (je udáván v počtu znaků včetně mezer). Minimální stanovené rozsahy jednotlivých typů prací jsou: bakalářská práce 72 000 znaků (tzn. přibližně 40 stran textu) diplomová práce 108 000 znaků (tzn. přibližně 60 stran textu) rigorózní práce 180 000 znaků (tzn. přibližně 100 stran textu TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Teze je strun ý výtah z bakalářské práce v rozsahu cca 2-3 stran textu. Teze a výtisky BP jsou urþeny þlenům státnicové komise k podrobnějšímu seznámení se se zpracovanou problematikou. Struktura teze: Titulní list - shodný s titulním listem BP, typ práce je doplněn výrazem Teze, tzn. Tez Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně s tím, že její výsledky mohou být dále použity podle uvážení vedoucího bakalářské práce jako jejího spoluautora. Souhlasím také s případnou publikací výsledků bakalářské práce nebo její podstatné části, pokud budu uveden jako její spoluautor elektroměrů, jejich základní funkcionality a parametry. Dále jsou zde uvedeny volitelné parametry nastavení, jejich význam a příklad nastavení s ohledem na legislativní požadavky a který je součástí této bakalářské práce. Dále prohlašuji, že veškerý software, použitý při řešení této bakalářské práce, je. Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jan Schuster, Ph.D. Rok obhajoby bakalářské práce: 2015 Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vybranými antropometrickými parametry a fyzickou zdatností dívek ve věku 17 a 19 let. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické

Metodické pokyny - doporučená formální úprava závěrečné

 1. ář, bude chtít vedoucí práce vědět, jakou máte představu alespoň obecně - zda.
 2. Bakalářské práce - 12118; Zobrazit záznam; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Parametry procesu vstřikování plastů. Process parameters of polymer injection. Typ dokumentu bakalářská práce bachelor thesis. Autor
 3. Práce je přehledná, teoretická část si drží určitou logickou stavbu. Připomínku ohledně didaktické specifikace zaměřené pouze na didaktické zásady student ani v nové verzi bakalářské práce neakceptoval. Z hlediska grafické stránce práce splňuje parametry bakalářské práce. V práci se až n

Některé parametry formátování závěrečné práce, které v textu doporučujeme, vycházejí ze směrnice děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 3/2013 (více viz Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na LF MU 1). Výhoda formátování textu závěrečné práce Vedoucí práce Ing. Eva Vítová, Ph.D. Konzultanti: Název bakalářské práce: Vybrané validační parametry metody stanovení aromatických látek bezu černého Zadání bakalářské práce: 1. Zpracujte literární přehled o: - složení a vlastnostech bezu černého - možnostech jeho technologického zpracování - stanovení. Bakalářská práce (hovorově též bakalářka, angl. bachelor's thesis) je typ školní práce, kterou obhajují studenti na vysokých školách.Jde o obsáhlejší práci (tzv. závěrečnou, nebo kvalifikační), která by měla být na určité úrovni, a jejíž úspěšná obhajoba je pro studenta většinou - ne vždy - jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v.

Abstrakt má obdobnou úlohu jako anotace.Ano, i zde se totiž jedná o stručný výtah z např. vědeckého článku, referátu nebo studijní práce. Může to být také i stručný výtah z jakékoliv hloubkové analýzy daného předmětu či disciplíny 4 přihlásit ke SZZ. Vedoucí práce průběžně sleduje a konzultuje postup vypracování práce a kontroluje postup práce studenta. Zadání práce je součástí Zápisu o státní závěrečné zkoušce a není tedy součástí vlastní bakalářské práce (do práce se neváže, ani nevkládá) Děkuji vedoucímu práce Mgr. Bc. Pavlovi Nedbalovi, DiS za odborné vedení, rady a cenné připomínky, které mi během tvorby bakalářské práce poskytl. Dále děkuji MUDr. Václavovi Skálovi za poskytnutí materiálů pro vypracování praktické části mé práce 2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE Cílem bakalářské práce bylo prostudovat problematiku biomechanické analýzy hodu oštěpem, konkrétně parametry, které ovlivňují výkon. Byla využita metoda literární rešerše relevantních zdrojů, které se týkaly obecné biomechaniky, biomechaniky hod

Struktura předložené bakalářské práce je následující. Druhá kapitola shrnuje základní informace o technické analýze, její historii a předpoklady. Třetí kapitola se věnuje popisu a použití indikátorů technické analýzy, které budou použity v dalších þástech bakalářské práce systematičtější srovnání určitého konceptu sledovaných autorů. Musím bohužel konstatovat, že práce neprošla jakoukoliv konzultací, strukturou, obsahem a způsobem zpracování nesplňuje parametry bakalářské práce. Práci hodnotím jako nevyhovující a nedoporučuji ji k obhajobě Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na dvousystémové lokomotivy, zejména na lokomotivu řady 363, její parametry, vlastnosti a řešení elektrické ásti. Klíčová slova Měni, usměrňovaþ, trakþní transformátor, stejnosměrný motor, lokomotiva, trakce Abstract Traction elements of two systems locomotives Předkládám tímto k posouzení a obhajobě bakalářskou práci, zpracovanou na závěr studia na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně, s použitím odborné literatury a pramenů, uvedených v seznamu, který je součástí této bakalářské práce

Parametry tranzistoru | tranzistor je třívrstvá

Předkládám tímto k posouzení a obhajobě bakalářskou práci, zpracovanou na závěr studia na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně, s použitím odborné literatury a pramenů uvedených v seznamu, který je součástí této bakalářské práce 1.1 Cíle bakalá ské práce Cílem této bakalářské práce je zjistit a popsat jednotlivé parametry mikrogeometrie, jednotlivé množnosti úpravy mikrogeometrie cermetových nástrojů a možnost depozice tenkých vrstev na základní substrát cermetového řezného nástroje. Zároveň si tato práce klad Cílem bakalářské práce bylo vyhodnocení struktury povrchů jednotlivých jízdáren pro koně a zpracování přehledu o výskytu, uplatnění a spokojenosti uživatelů s kvalitou Byly zahrnuty parametry, jako je například dostupnost, cena, náronost na založení a odolnost proti přírodním vlivům Bakalářská práce je zaměřená na popis hnací ústrojích vozidel Škoda Octavia, která se používala od počátku výroby tohoto vozu do současnosti. Účelem bakalářské práci je popsat a kriticky zhodnotit technické a ekonomické parametry pohonných jednotek a převodovek aplikovaných ve vozidlech Škoda Octavia V teoretické þásti bakalářské práce nejprve popisuji základní rozdlení polymerních materiálů vhodných pro vstřikování a jejich makromolekulární strukturu, která hraje důležitou roli při samotném vstřikovacím procesu

Jak zvolit téma bakalářské/diplomové práce

 1. jsem se ho určitým způsobem zpracovat v této bakalářské práci. Práci jsem rozdělil do pěti velkých částí. První částí je tento úvod, kde čtenáře seznámím s obsahem práce. V druhé části popisuji základní vlastnosti, výhody a nevýhody elektromobilů. Důležitý
 2. Formátování. bakalářských prací. Kompletní úprava bakalářské či jiné vysokoškolské práce. Specializujeme se na formátování, korekturu, stylistiku, tvorbu a úpravu citací, tisk, vazbu a další služby, které vám pomohou dokončit vysokoškolský titul a ušetří spoustu času a nervů! Objednávka ceník
 3. 1 POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE Zpracování bakalá řské práce je nutné pr ůběžn ě konzultovat s vedoucím práce. Obhajoba bakalá řské práce je sou částí státní záv ěre čné zkoušky.Na Vaši práci bude zpracován posudek vedoucím práce a jejím oponentem
 4. Posudek oponenta bakalářské práce - experimentální práce Strana 2/2 Verze 20110510 Komentáře k bakalářské práci: Bakalářská práce se zabývá řezivastí brousících kotoučů s ohledem na kvalitu broušení. V teoretické části je popsána teorie broušení a parametry tohoto procesu
 5. Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta Lednice 2015 Jakostní parametry kečupů v maloobchodní síti Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Vypracovala: doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. Lenka Grůzov
 6. Rozsah práce Rozsah textu vysokoškolských kvalifikačních prací (počítáno bez příloh) by se měl pohybovat v intervalu 40-60 stran u bakalářských a 60-100 stran u diplomových prací. Typ písma Pro základní text doporučujeme použít patkové proporcionální písmo - nejlépe Times New Roman

Parametry procesu vstřikování plast

Práce musí obsahovat následující části a splňovat uvedené parametry: obsah; úvod, kde student jasně vymezí zvolené téma, přístup a záměr práce; hlavní text, členěný do kapitol s přehledně vedenou argumentací, přesnými citacemi a odkazy. Použité, ale nepřiznané citace či parafráze budou hodnoceny jako plagiát a. 3 Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz příklad struktury bakalářské práce - kap. 3.2.1). 1 Úvod 2 Cíl a metodika práce 3 Teoretická východiska / Přehled řešené problematiky / Současný stav sledovan Bakalářská práce není prací čistě kompilační; student/ka má prokázat, že dokáže shromážděné informace třídit, navzájem porovnávat, hodnotit a adekvátně interpretovat a zobecnit. Požadovaný rozsah bakalářské práce je 40±60 normostran (72±108 tisíc znaků včetně mezer) bez anotací a příloh. 1.1.2 3 Vypracování diplomové práce a její formální úprava 3.1 Struktura diplomové práce. Struktura DP se může lišit podle toho, zda se jedná o práci, v níž byl použit empirický výzkum, nebo o práci, v níž byl určitý jev nebo problém zkoumán z hlediska vývoje, v níž se srovnávají určité koncepce apod Hodnocení práce Práce splnila stanovený cíl, splňuje obecné parametry bakalářské práce, student vytvořil funkční aplikaci. Proto předloženou bakalářskou práci doporučuji hodnotit známkou VÝBORNĚ

Jestliže se autor rozhodne v rámci bakalářské práce zpracovávat např. učební text, musí práce obsahovat didaktickou analýzu dosavadních učebních textů (zdůvodnění, proč je formulován nový učební text) a pedagogicko psychologické parametry požadované od učebního textu závěrečné bakalářské práce charakterem zadaných problémů a rozsahem a hloubkou (dokumenty) nebo fakta, data, parametry a jiné údaje. Vyhledávání v katalozích a databázích umožňují formuláře sestavené z vyhledávacích polí, do kterých vkládáte své rešeršní dotazy

Najděte a shromážděte všechny ověřené parametry kolejových obvodů. Následně sestavte jejich fyzikální model a respektujte, že jde o vedení s rozprostřenými parametry. Model algoritmizujte a realizujte jako spustitelný program (nejlépe s grafickým uživatelským rozhraním), jehož výstupem budou údaje o přenosu a.

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané

Pravidla pro psaní závěrečné práce diplomové nebo bakalářské (její formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, metoda citování, odevzdání, atd.) jsou upravena SMĚRNICÍ č. 9/2019. Šablonu závěrečné práce si můžete stáhnout ve formátu DOC, před jejím použitím si však nejdříve prostudujte návod Předpokladem zadání bakalářské diplomové práce a magisterské diplomové práce (dále DP) je předložení projektu práce, který má prokázat vhodnost jak studentem zvoleného tématu, tak navrhovaného způsobu jeho zpracování pro DP, a napomoci studentovi při práci na DP. V projektu student specifikuje téma své.

kování na lisech nebo bucharech. Souþástí práce je obecný koncepþní návrh pojezdu kovacího manipulátoru dle parametrů. Technické parametry: Hmotnost výkovku do 20 t. Rychlost pojezdu kovacího manipulátoru do 50 m/min. Cíle bakalářské práce u bakalářské diplomové práce 72 000 znaků včetně mezer u magisterské diplomové práce 108 000 znaků včetně mezer (Rozsah se stanovuje od úvodu po závěr, včetně poznámek pod čarou. Přílohy se do rozsahu nezapočítávají!) 2. Text by měl být napsán jednoduchým dobře čitelným písmem (např K předložené bakalářské práci mám následující připomínky a dotazy: • Místy se v práci vyskytují určité nepřesnosti v použitých formulacích. Ty však významným způsob-bem nesnižují celkovou úroveň práce. • Je škoda, že se student v rámci kapitoly 6 blíže nezabýval analýzou vlivu podílu délky neelektrizo

Vybrané Validační Parametry Metody Stanovení Aromatických

Bakalářská práce - Wikipedi

V bakalářské práci se objevují drobné gramatické, stylistické a formální chyby. Studentka k vypracování bakalářské práce přistupovala zodpovědně. Oceňuji zájem studentky o danou problematiku. Předložená práce splňuje parametry bakalářské práce. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářská práce je závěrečná vědecko-kvalifikační písemná práce bakalářského studijního programu. Rozsah bakalářské práce v Česku je zpravidla v rozmezí 25-50 normostran. od 243 Kč /strana. DIPLOMOVÁ PRÁCE Diplomová práce je závěrečná práce z pravidla druhého stupně vysokoškolského studia a kvantitativní parametry práce 0,13 B 5 Splnění cílů práce a relevance závěrů 0,15 A 6 Jazyková úroveň práce 0,05 D 7 Formální náležitosti práce (včetně citací a užití šablony) 0,07 A bakalářské práce. První doporučený zdroj a jeho využití v práci je pak zmíněn na straně 17, ovšem bez řádné citace

Abstrakt bakalářské/diplomové prác

Bakalářské práce mohou mít charakter: a) teoretických prací, b) empirických prací. Práce musí splňovat parametry odborného textu, a to jak z hlediska rozsahu a hloubky myšlenkových operací, tak formální a stylistické úpravy (viz kapitola Bibliografická norma). Autor/ka musí řádně odkazovat na zdrojovou literaturu Obsah bakalářské práce Studijní program Krajinářská architektura Akt. 2021 5 Tabulka truhlářských a tesařských výrobků (např. lavice, pódia atd.), Tabulka kamenických výrobků (dlažby, schodiště, obrubníky atd.), Tabulka závlahových prvků (typ, operační parametry). 2.3.3 Tabulka ostatních výrobků a prvk Rozsah grafických prací: přílohy dle potřeby Rozsah pracovní zprávy: 50 Forma zpracování bakalářské práce: tištěná/elektronická Seznam odborné literatury: [1] Pešík, L. Časti strojů.1. dít. Liberec: TU 2005.ISBN 80-7083-938-4 [2] Pešík, t.Časti strojů. 2. díl. Liberec: TU 2005.ISBN 80-7083-939-2 [3] Moravec, V. Konsttukce strojů a zařízení 2

Pokyny pro psaní bakalářských prací na FAPP

 1. Vedoucí bakalářské nebo diplomové práce shodně jako školitel doktoranda hlásícího se k obhajobě je povinen zkontrolovat před odesláním práce oponentovi, zda příslušná práce nevykazuje nepřípustnou míru shody s jinými pracemi. Postup je následující: přihlásit se do STAGu, kliknout na záložku IS/STAG
 2. Zadání bakalářské (resp. diplomové) práce musí být zpracováno do formuláře vygenerovaného ze studijního informačného systému (ISIS) avšak pouze dle pokynů této parametry a další informace o věcech, jevech a osobách (např. statistická data); 4. podle druhu dokumentů.
 3. znázorněny pomocí grafů a tabulek. Cíl, který si studentka stanovila, považuji za splněný. V bakalářské práci se objevují drobné gramatické, stylistické a formální chyby. Předložená práce splňuje parametry bakalářské práce. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě
 4. On-line objednávka vazby diplomové / bakalářské / absolventské / závěrečné práce Cena již od 149,- Kč Nejlevnější tisk v Ostravě !!! Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na celofiremní dovolenou ve dnech 26.8.2021 - 5.9.2021

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE na ekologii (Návod pro potřeby studentů, ale i pedagogů) Adam Petrusek & Martin Černý Bakalářská práce je studijní povinností pro studenty posledního ročníku Bc. stupně studia, které se nelze nijak vyhnout. Práce by měla být odevzdána v oficiálním termín Další parametry zkoušky zůstávají beze změn oproti textu níže. Obhajoba bakalářské práce bude probíhat formou obhajoby s projekcí online distanční formou: Koordinace obhajob bude vyžadovat striktní dodržení času vlastní prezentace Vedoucí bakalářské práce (příp. katedrový správce IS KOS) může vložit zápočet z Odborné praxe do IS KOS ještě další semestr po zápisu Odborné praxe do KOSu ze strany studenta. Technické parametry IS KOS dále nedovolují ani katedrovému správci IS KOS vložit udělený zápočet do databáze, neboť se jedná o. Předmětem bakalářské práce je ověřit, zda je možné využít v praxi reologická měření pro stanovení bodu tekutosti rop a ropných produktů. Práce je členěna na část literární, která obsahuje základní údaje o ropě a jejím složení Recepce - informace: +420 585 635 099, 585 635 088 Sekretariát děkanky +420 585 635 088 (5009) katerina.dvorakova@upol.c

Bakalářské práce - TU

Formátování bakalářských prací Korektury tvorba citací

Vytvoření práce nemusí vypadat zpočátku jednoduše. Zvláště pak, když si člověk řekne čeká mne napsat 30-50 stránek textu. Vše jde mnohem snáze, když se autor práce drží několika kroků, jak práci napsat. Následující návod slouží jako pomůcka pro napsání celé práce. Struktura bakalářské práce 1. Titulní. Povinnou součástí bakalářské práce je podepsané čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem práci vypracoval/a samostatně. Všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. Toto prohlášení a souhlas budou signovány vlastnoručním podpisem kvalifikační práce je ucelené zpracování, utřídění a kritická analýza poznatků o závažném odborném tématu (problému). V kvalifikační práci musí být dodržena pravidla pro psaní odborného textu. Téma bakalářské či diplomové práce musí být v souladu s profilem absolventa studijního oboru studenta BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008 Signatura Ústav Janovčíková Zuzana Geometrické parametry běžecké trati v Pisárkách B-B 88 ú. geodézie Jonášová Andrea Revize aktuálního stavu PBPP ve vybraných K.Ú. B-B 89 ú. geodézi

Vypracování Diplomové / Bakalářské Práce: Katedra Estetik

 1. Rozsah bakalářské / diplomové práce. Běžný rozsah počtu stran bakalářské práce tvoří 30 stran vlastního textu. Pro diplomové práce je často uváděno 60 stran textu. Jedná se o text vlastní, tedy nezapočítávají se části jako je titulní stránka, anotace, seznam literatury, apod
 2. Oceněné bakalářské a diplomové práce. Seznam oceněných bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2009/2010 na Fakultě bezpečnostního inženýrství Martin Vlček: Akustické parametry majáku Policie ČR Vedoucí práce: Ing. Světla Fišerová.
 3. však detailnější komentář, proč se rozhodla pro tyto parametry a jak je získala, resp. odvodila (zvlášť proto, že se tématu reziduálních parametrů věnovala úspěšně v bakalářské práci). Stupeň stability současného stavu se pohybuje na hranici labilní rovnováhy. Poloha odlučné hrany v modelu odpovídá reálné.
 4. uty) vyloží základní parametry své práce (téma - hlavní výzkumná otázka, k čemu práce dospěla), poté reaguje na připomínky vznesené v posudcích
 5. nebo měřené parametry nějakým způsobem upravit, aby bylo možné výsledky lépe vyhodnocovat, případně aby data byla použitelná i jinak. V polovině druhého ročníku magisterského studia už je by na to bylo poněkud pozdě. 5) Psaní bakalářské práce i její obhajoba jsou dobrým (a pro mnohé studenty

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor práce Michaela Snopková Studijní program Ochrana obyvatelstva Forma studia kombinovaná Akademický rok 2020/2021 a kvantitativní parametry práce 0,13 A 5 Splnění cílů práce a relevance závěrů 0,15 A 6 Jazyková úroveň práce 0,05 Formátování, korektura a úprava bakalářské, diplomové, disertační, absolventské a jiné práce, korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690 nebo APA, překlad abstraktu/anotace, i metodická podpora při psaní bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné práce HODNOCENÍ VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor práce Ondřej Velebil Studijní program Ochrana obyvatelstva Forma studia kombinovaná Akademický rok 2020/2021 a kvantitativní parametry práce 0,13 B 5 Splnění cílů práce a relevance závěrů 0,15 B 6 Jazyková úroveň práce 0,05 Práce splňuje požadavky na odbornou práci, proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou: Velmi dobře 6. Dotazy na studenta: V práci byla použitá technologie svařování. Je zcela zřejmé, že nebyly použity jedny parametry svařování Bakalářské práce obhájené v roce 2016. Metody stanovení kyslíkatých a dusíkatých látek v ropných frakcích a alternativních palivech u kterých byly vyhodnoceny parametry podle normy ČSN EN 12591, ČSN EN 14023 a dále byly provedeny reologické zkoušky pomocí dynamického smykového reometru (DSR) a trámečkového.

Pokyny Pro Zpracování Bakalářských Prac

 1. Pro její ohodnocení jako špičkové práce, která si zaslouží zvláštní uznání děkanky PF JU, hovoří především následující parametry textu: - 1. teoretická část práce se opírá o rozsáhlé literární zdroje, přičemž autorka využívá nadstandardně zdroje zahraniční (126 publikací, z toho 95 zdrojů.
 2. závěrečné bakalářské práce charakterem zadaných problémů a rozsahem a hloubkou (dokumenty) nebo fakta, data, parametry a jiné údaje. • Vyhledávání v katalozích a databázích umožňují formuláře sestavené z vyhledávacích polí, do kterých vkládáte své rešeršní dotazy
 3. k dispozici vysoce výnosné odrůdy s dobrými kvalitativními parametry obsahu a složení olejů, nemají dostatečnou odolnost k nepříznivým podmínkám prostředí. Cílem navrhované bakalářské práce je prostudovat dostupné literární údaje a vypracovat rešerši, která b
 4. Vedoucí bakalářské práce může vložit zápočet z Odborné praxe do IS KOS ještě další semestr po zápisu Odborné praxe do KOSu ze strany studenta. Technické parametry IS KOS nedovolují po uplynutí semestru následujícího po semestru se zápisem odborné praxe ani katedrovému správci IS KOS vložit udělený zápočet do.
 5. Tělocvična není předmětem zpracované bakalářské práce. Obecné hodnocení Práce je velmi přehledná a splňuje všechny parametry stavebního projektu. Na začátku shrnuje architektonickou studii včetně urbanistického řešení. Dále následuje architektonicko-stavební část, konstrukční část, požárn
 6. Seznam oceněných bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2009/2010 na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství vyhlásil soutěž o nejlepší bakalářské a diplomové práce. Oceněné bakalářské práce. Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 7. Cílem vypisované bakalářské práce bude 1) seznámit se s metodami vyvinutými na katedře geofyziky sloužícími k získání časově prostorového vývoje trhliny pomocí tzv. inverze seismogramů a 2) aplikovat je na vybrané zemětřesení např. v Řecku nebo Japonsku

Bakalářské práce. Cílem práce je vyvinout webový server zastřešující nástroj pro predikci protein-ligand aktivních míst na povrchu proteinových struktur vyvinutý na MFF UK [1][2]. Webserver by měl být schopen vizualizovat predikované části povrchů (s různýmy parametry) jak pro uživatelem definované struktury, tak. Parametry silnoproudých vedení. | Kategorie: Diplomové, bakalářské práce | Tento dokument chci! Diplomová práce se v první části věnuje měření primárních parametrů silnoproudých vedení. Diplomové a bakalářské práce. Oddělení zpracování obrazové informace ÚTIA AV ČR vede bakalářská a diplomové práce studentů MFF UK a FJFI ČVUT. Pokud vás některá z prací zaujala, napište e-mail přímo zadavateli práce nebo na adresu zitova@utia.cas.cz. Uvedená témata mohou být zpracovávána na bakalářské i.

Cílem práce bude zjistit statisticky významné parametry, které mají vliv na chladící funkci chladiče. V rámci bakalářské práce se předpokládá využití základních metod regresní analýzy a práce s programem MATLAB. Optimalizace procesu výroby polymerních výměníků tepla z dutých vláken KIV-FAV 2021/2022 Zadání bakalářské práce pro obor: bc-INF, bc-VT, bc-IS spec. pro studenty s předpokládaným budoucím zaměřením na MDI - Medicínská informatika Student: Datum: Název: Segmentace snímků hlasivkové štěrbiny Popis zadání: Zpracování a analýza digitálního záznamu kmitání hlasivek pořízenéh Zadání studentských prací a projektů. Ústav vypisuje témata studentských prací: ročníkové projekty (PRJ), bakalářské práce (BP), semestrální projekty (PRO) a diplomové práce (DP). Pro správu BP a DP je využíván STAG a pro správu PRJ a PRO je k dispozici online aplikace BPDP, která umožňuje: prohlížet si témata a.

Zpracování bakalářské práce; Bylo zajímavé vidět konstrukci linky, její parametry, elektrická zařízení, a jak vše demontovat a následně znovu postavit. Co se zázemí týče, nemůžu si vynachválit obědy v kantýně. Ty jsou opravdu moc chutné Seminář k bakalářské práci I 13s zápočet 1 3/ZS Bakalářská práce zápočet 12 3/LS Projektový seminář II 18s zápočet a zkouška 5 3/LS Seminář k bakalářské práci II 9s zápočet 1 3/LS 3. Uživatelské funkce (vstupní parametry, návratové hodnoty, oblast viditelnosti proměnných), n-tice 4. Řetězce a metody nad. Západočeská univerzita v Plzni fakulta elektrotechnická Obhajoba Bakalářské práce Author: kavalirt Last modified by: Tomáš Kavalír Created Date: 6/22/2006 8:02:11 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Company: ZČU Other title Téma bakalářské práce: Potravní preference mravenců v lesním podrostu a korunách stromů v temperátních lesích. Šárka Panáčková Školitel: Mgr. Jan Riegert, Ph.D. Téma bakalářské práce: Růstové parametry andulky vlnkované (Melopsittacus undulatus) v zájmovém chovu. Magdalena Pilařová Školitel: Mgr. Jan Riegert, Ph.D Dále se práce zaměřuje na díl vozidel zvaný kapota, jsou zde uvedeny parametry, které musí kapoty splňovat a jak tyto parametry měřit. V praktické části je nejdříve zkoumána kvalita a vlastnosti těchto originálních a neoriginálních dílů před deformací, následně jejich deformační parametry

Video: Metodické pokyny pro zpracování diplomových prac

Moderní rypadlonakladač od českého designéra Viléma Wolfa

Obhájené bakalářské práce. 2020/2021 Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ Model asynchronního motoru s proměnnými parametry (Model of Induction Motor with Variable Parameters) Bc. Štěpán Smejtek prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Bakalářsk Parametry volného místa . pracovněprávní vztah: Pracovní poměr - plný úvazek . mzda: od 15200 . - ukončené bakalářské vzdělání v oboru Praha. Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) MVP: Praha Kontakt: heskycoral@gmail.com Praha. Provozovatel serveru urad-prace.cz je společnost Nabídky práce s.r.o.,. c) Posuzovaná diplomová práce se dle aplikace Kvalifikační práce - plagiáty Portálu UP v Olomouci z 37 % shoduje s bakalářskou prací, kterou autor obhájil na Katedře geografie v roce 2012. Z této bakalářské autor kompletně zkopíroval podkapitolu 3.1, kapitolu 4 a Summary. Většinov Místo výkonu práce: Ostrava Kontakt: emailem Požadavky: - min. bakalářské vzdělání v oblasti IT, Hydraulikář - specialista. Místo výkonu práce: U Studia 2253/20, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30 1. kontakt: e-mailem Hledáme Řidič mezinárodní kamionové dopravy. 1. kontakt telefonicky, e-mailem, osobně Práce obsahuje teoretickou či rešeršní část věnovanou shrnutí současného stavu znalostí v rámci zadaného tématu. Teoreticky zaměřené práce se dále strukturují podle povahy tématu. Jedná-li se o práci empirickou, následují části věnované vlastnímu výzkumu (metodologii, analýzám) a jejich výsledkům

Bakalářské Bakalářské. Návrh montážního hydraulického lisu 300kN - více 2301R000 - bez oboru, Vladimír Andrlík, rezervované téma Vliv mazání valivých ložisek na vibrace a přesnost chodu zkušebního vřetena - více 2301R000 - bez oboru, David Burian, téma k dispozici Návrh otočné řezací hlavy pro vertikální pilu - více 2301R000 - bez oboru, Jaroslav Červenka. Bakalářské práce. Geotechnická stabilita zeleného jílu z lokality Skalná Byly stanoveny následující geotechnické parametry - Atterbergovy meze, hydraulická vodivost, bobtnací tlak, swell index, jednoosá pevnost v tlaku a součinitel tepelné vodivosti. Jednotlivé výsledky Zeleného jílu se vzájemně porovnaly mezi sebou Diplomové práce. Analýza, modelování a využití optických metamateriálů s negativním indexem lomu v nanofotonice. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc. Charakterizace a simulace Shack-Hartmannova senzoru vlnoplochy pro optickou metrologii. Prostorové modulátory světla na bázi tekutých krystalů, jejich charakteristiky a ovládání Přesnost určení modulů pružnosti dřeva, které jsou vstupními parametry do příslušných MKP modelů, má na jejich věrohodnost zásadní vliv. Stupeň rozpracování tématu bude přizpůsoben typu práce (bakalářské, nebo magisterské), stejně jako podíl experimentální a teoretické části. Kontakt: Lenka Melzerov

Ukázky diplomových a bakalářských prací studentů - KatedraOdrůdy rakytníku by Robin Müller - IssuuMonitory a hledáčky pro video i fotografii se zrcadlovkouMultimediální systémy

Obhájené práce. Abyste si mohli udělat lepší a konkrétnější představu o tom, jakým tématům věnujeme naši výzkumnou činnost a čemu všemu se studenti Ústavu technologie potravin naučí, zpracovali jsme výčet některých kvalifikačních prací, které u nás za poslední léta vznikly : Řízení alergenů v potravinářství Klady práce: Aktuálnost tématu, zajímavý autorský záměr, naplnění cílů práce. Nedostatky v práci: a) úvod příliš nesplňuje parametry úvodu. b) obrázky v textové části práce jsou zatíženy formálními chybami (tituly a směrovky). Práce naví Bakalářské práce Vedoucí: Ing. Pavel Náplava. Jan David, Detekce podvodného chování uživatelů v rámci soutěží na sociálních sítích . Martin Mastný, Studie proveditelnosti frameworku pro testování informačních systém téma bakalářské práce: vedoucí bakalářské práce: 1. Patrik BORDOVSKÝ: Hydraulický pohon zařízení na výrobu vápna: doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. 2. Jan BOSÁK: Měření součinitele místních ztrát různých ventilů na vzduchové trati: Ing. Marian Bojko, Ph.D. 3. Martin ČUMPL: Měření charakteristik prvků na. Práce s jazykem vykazuje rysy nedbalosti a neznalosti. V textu se opakovaně vyskytují gramatické a pravopisné chyby, je neuměle stylizován, nedodržuje základní parametry odborného stylu. Velká část práce je pouhou parafrází odborné literatury nebo pramenných textů. Průběh obhajoby bakalářské práce Objednávkový formulář. Typ dokumentu. studentská práce. firemní dokument. Vaše jméno. Váš e-mail. Váš telefon. Vyberte službu. Vybrat Překlady Korektura a stylistika DTP převody Tvorba firemních prezentací Formátování pro firmy Firemní šablony na míru Corporate identity