Home

Daňová kontrola Daňový řád

(2) Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. (3) Správce daně předmět daňové kontroly prověřuje ve vymezeném rozsahu. Rozsah daňové kontroly lze v jejím průběhu rozšířit nebo zúžit doručením oznámení o změně rozsahu daňové kontroly Práva a povinnosti daňového subjektu a pravomoci a povinnosti správce daně při daňové kontrole dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád) Zákon daňový řád - Díl 3 - Kontrolní postupy. Díl 3 Kontrolní postupy Daňová kontrola § 85 (1) Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení. (2) Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je.

Daňový řád - Daňová kontrola - BusinessCenter

Nezákonnost daňové kontroly lze napadat formou stížnosti na postup správce daně podle § 261 daňového řádu. Pokud daný správce daně nevyřídí stížnost ve prospěch daňového subjektu, tak je možné v dalším kroku podat tzv. stížnost na stížnost, tedy požádat nejblíže nadřízeného správce daně (tj Daňová kontrola podle daňového řádu. Daňová kontrola v sobě spojuje dva pojmy, a to daně a kontrolu. Daňový subjekt přiznává a platí daně a správce daně kontroluje, zda byly daně přiznány ve správné výši. Daňová kontrola je tak nástrojem státu sloužícímu k tomu, aby bylo ověřeno, že ze strany daňových. Daňová kontrola podle daňového řádu Od 1. ledna 2011 vstupuje v platnost nový daňový řád (zákon č 280/2009 Sb.), který nahrazuje dosud platný zákon o správě daní a poplatků. Kromě zásadní změny struktury celého zákona přináší daňový řád také řadu novinek, týkajících se daňové kontroly Shrnutí Příspěvek čtenáře seznamuje s představou autora o budoucí praktické aplikaci novely daňového řádu 2021 v oblasti zahájení daňové kontroly, které se nově může odehrát korespondenčním způsobem a i proti vůli daňového subjektu. Ačkoliv nová právní úprava představuje v této otázce na první pohled velkou změnu, v článku autor čtenáře seznamuje s.

Daňový řád prošel k 1. lednu 2021 novelizací, která přinesla řadu změn. Jaký zásadní posun novela přinesla z hlediska zahájení a ukončení daňové kontroly? Jednoznačně přispěje k digitalizaci a přesunu do virtuálního světa. Absence osobního setkání na začátku i na konci daňové kontroly má praktické dopady, a to nikoliv pouze v souvislosti s přihlašováním. Daňová kontrola Struktura zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (Příloha 4) Příloha 4: Struktura zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Daňová kontrola u daně z příjmů fyzických oso Daňová kontrola je zahájena doručením oznámení o zahájení daňové kontroly, ve kterém je vymezen předmět a rozsah daňové kontroly. Nově od roku 2021 jiľ bude moľno kontrolu zahajovat korespondenčně, nebude tedy nutno ji zahajovat za přítomnosti daňového subjektu např. v jeho provozovně Daňová kontrola. § 85. (1) Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení. (2) Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu.

1. Daňová kontrola. Daňovou kontrolou u poplatníka se zabývá ustanovení § 85 až § 88 DŘ. Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení Daňový řád využití možnosti změny místní příslušnosti správce daně v průběhu daňové kontroly značně omezuje. Konkrétně v ustanovení § 87 odst. 1 DŘ in fine stanoví, že dojde-li v průběhu daňové kontroly ke změně místní příslušnosti, může daňovou kontrolu dokončit správce daně, který ji zahájil Daňová kontrola § 85 (1) Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému § 86 (1) Daňový subjekt je povinen umožnit správci daně zahájení a provedení daňové kontroly. (2) Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola.

280/2009 Sb. Daňový řád - Zákony pro lid

Daňová kontrola je obsažena v daňovém řádu v části druhé, hlavě VI, dílu 2 nazvaném Postupy při správě daní.Za tyto postupy považuje daňový řád vyhledávací činnost, vysvětlení, místní šetření, daňovou kontrolu a postup k odstranění pochybností.Tyto postupy jsou vlastní činností správce daně, který jimi získává důkazní prostředky Daňové subjekty už nebudou dopředu vědět, že kontrola bude zahájena či ukončena a nebudou moct na poslední chvíli reagovat - podat dodatečná daňová přiznání či doložit poslední důkazní prostředky a argumenty. #daňová kontrola. #daňový řád. Petr Toman ptoman@kpmg.cz 724 244 076. Jana Fuksová jfuksova@kpmg.cz 724. Daňové řízení: opakovaná daňová kontrola; obnova řízení k § 85 odst. 5 a § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (v textu jen daňový řád z roku 2009) Opakovaná daňová kontrola dle § 85 odst

Daňový řád pro účetní 2019 | Videolektor

Daňová kontrola v daňovém řádu The Tax auditing in the Tax procedure Code. Abstract: Cílem mé bakalářské práce je identifikovat rozdíly v právní úpravě daňové kontroly v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád oproti úpravě v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.. Daňová kontrola musí být zahájena a ukončena způsobem, který je upraven v daňovém řádu (tj. jak její zahájení tak ukončení má svá přesně daná pravidla). Daňovou kontrolu lze opakovat jen ve výjimečných a zákonem stanovených případech. Na závěr daňové kontroly se sepisuje zpráva o daňové kontrole (1) Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení. (2) Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. (3) Správce daně předmět daňové kontroly. Objednávejte knihu Daňová kontrola z pohledu daňového řádu v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník (1) Daňová kontrola je zahájena prvním úkonem správce daně vůči daňovému subjektu, při kterém je vymezen předmět a rozsah daňové kontroly a při kterém správce daně začne zjišťovat daňové povinnosti nebo prověřovat tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně. Dojde-li v průběhu daňové kontroly ke.

3. Průběh daňové kontroly Daňová kontrola je postupem a jako takový musí mít svůj předmět a rozsah. Musí být přesně stanoveno, jaká daň a za jaké období je kontrolována. Daňová kontrola musí být zahájena a ukončena způsobem, který je upraven v do 25. dubna 2016. Ti, co odvádějí daň daňovém řádu (tj. jak. Daňová kontrola z pohledu daňového řádu Autor této publikace, působící od roku 1993 jako daňový poradce, připravil tuto publikaci ve snaze předat svoje dosavadní osobní zkušenosti z určité konkrétní a pro daňové poplatníky významné oblasti správy daní a poplatků, kterou je provádění daňových kontrol Nově je v daňovém řádu upraven i případ, kdy se lhůta pro stanovení daně počítá znovu od svého počátku. K tomu může dojít v případě, kdy před uplynutím lhůty pro stanovení daně byla zahájena daňová kontrola, bylo podáno řádné daňové tvrzení nebo oznámena výzva k podání řádného daňového tvrzení

Daňová abeceda - Daňový řád Cílem vzdělávacího projektu Daňová abeceda je vytvořit prostor pro zvýšení kvalifikace všech, kteří se zajímají o oblast zdaňování a nejsou přitom daňoví poradci podle zákona č. 523/1992 Sb. ani se bezprostředně nepřipravují na kvalifikační zkoušku na daňového poradce Daňová kontrola se po novele daňového řádu zahajuje doručením oznámení namísto dosavadní procedury vyžadující fyzickou přítomnost správce daně a poplatníka (ačkoliv důvodová zpráva zmiňuje, že správce daně může i dle nové úpravy postupovat také fyzickým, zaprotokolovaným, doručením oznámení) Hledáte knihu Daňová kontrola z pohledu daňového řádu od Vladimír Šretr? Rychlá a výhodná doprava od 29 Kč Skvělý výběr knih, deskových her a dárků. Jsme vaše knihkupectví s tradicí Daňová kontrola. Všeobecná pravidla provádění kontroly úřadů státní správy jsou stanovena zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (tzv. kontrolním řádem), ve znění pozdějších předpisů. Na tuto obecnou úpravu pak navazuje úprava zvláštní, upravená pro oblast správy daní v zákoně č. 280/2009 Sb., daňovém řádu. Sankce po novele daňového řádu. Novela daňového řádu, která je účinná od 1. 1. 2021, přinesla řadu změn týkajících se daňové kontroly, podávání daňových přiznání či zavedení nové daňové informační schránky. Několik změn nastalo i u sankcí dle daňového řádu. První jistě příjemnou změnou pro.

DAŇOVÁ KONTROLA Diplomová práce Vedoucí diplomové práce prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. Katedra finančního práva a finanční vědy 1 Daňová kontrola dle daňového řádu.....3 1.1. Zhodnocení vývoje před přijetím daňového řádu a jeho přínos v oblast Institute for International Research pro Vás připravil odbornou konferenci Daňová kontrola - ve světle nového daňového řádu , ve dnech 15. - 16. září 2010 v Praze v hotelu Courtyard by Marriott Prague Flora.. Konference Vám přinese aktuální informace nejen o průběhu daňové kontroly, ale také o Vašich právech a povinnostech, které v rámci kontroly máte

Daňová kontrola Postup v daňovém řízení Daňový systém

  1. opakovÁnÍ daŇovÉ kontroly aneb vyuŽitÍ daŇovÉho ŘÁdu jeŠtĚ pŘed jeho ÚČinnostÍ Další okruh kritiky vůči Daňovému řádu má svůj základ v obavách ze ztráty dosavadní judikatury, která především od vytvoření Nejvyššího správního soudu ČR v roce 2003 spolu s pomocí Ústavního soudu ČR dointerpretovávala.
  2. Komentovaný předpis ( 1 ) 280/2009 Sb. Daňový řád. § 85 [Předmět daňové kontroly] 01.01.2021 -
  3. Daňový řád II Taťána Špírková, Zdenka Papoušková • Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. • Správce daně předmět daňové kontroly prověřuje ve vymezeném rozsahu. Rozsah daňové kontroly lze v jejím průběhu upřesni
  4. Daňová kontrola je dílčí procesní postup odehrávající se v rámci daňového řízení a jde o jeden z prostředků správce daně, kterým zjišťuje nebo prověřuje základ daně a ostatní okolnosti rozhodné pro správné stanovení, vyměření a vybrání daně od poplatníka nebo splnění daňových povinností plátce
  5. Bakalářská práce se zabývá daňovou kontrolou. Hlavním cílem práce je zhodnotit stav daňových kontrol prováděných finanční správou ČR v letech 2013 až 2018. V práci je představen daňový řád a jsou uvedeny základní informace o daňové kontrole, včetně zásad, které je potřeba při daňové kontrole dodržovat
  6. ASPI Navigátor Daňový řád pomůže spolehlivě zvládnout i problematické okruhy, například: ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. Díky ASPI vím, že vždy pracuji s aktuálním zněním právních předpisů
  7. Na základě následné daňové kontroly bylo původní vyměření korigováno a to v tom smyslu, že nejenom byl původní nadměrný odpočet vyměřen neoprávněně, ale naopak byla doměřena vlastní daňová povinnost ve výši 200 tis. Kč. Penále z takto doměřené daně činí 60 tis. Kč (20 tis
logo

Daňový řád - Díl 3 - Kontrolní postupy - BusinessCenter

Daňová kontrola je jedním z klíčových institutů daňového řízení. Její význam pro správu daní vyplývá především ze skutečnosti, že daně jsou v České republice vybírány na základě principu samovyměření. To znamená, že je to sám daňový subjekt, na kterém leží posouzení jeho daňové povinnosti daňová kontrola;daňový subjekt;správce daně;daňový řád: Klíčová slova v dalším jazyce: tax audit;taxpayer;tax administrator;tax code: Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá daňovou kontrolou. Hlavním cílem práce je zhodnotit stav daňových kontrol prováděných finanční správou ČR v letech 2013 až 2018. V práci je. Daňový řád umožňuje za určitých podmínek i zpětné posečkání. Předčasná úhrada daně: Úhradou očekávané daně ještě před jejím stanovením či splatností, tedy již v průběhu daňové kontroly či odvolání, se zastaví další nárůst úroků z prodlení. Pokud se kontrola nevyvíjí dobrým směrem nebo je. Po jejím uplynutí již stanovení daně není možné, to znamená, že nemůže již být zahájena daňová kontrola. Pokud daňový poplatník podá daňové přiznání, ve kterém není vykázána daňová ztráta, pak platí prekluzivní lhůta 3 roky, která počíná běžet od termínu pro podání řádného daňového přiznání. Z důvodů občasných obstrukcí daňových subjektů bude možné daňovou kontrolu nově zahajovat doručením oznámení o zahájení daňové kontroly daňovému subjektu. K doručení může dojít přímo při jednání (typicky při faktické kontrole u daňového subjektu), ale též korespondenčně

Jak dlouho může finanční úřad kontrolovat daňové přiznání

Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. Podle obecných zásad správy daní - § 5 daňového řádu - správce daně šetří práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a používá při vyžadování plnění jejich povinností jen takové. Daňová kontrola v širších souvislostech, 2. přepracované vydání. Čtenáři se dostává do rukou druhé vydání této knihy, neboť dnem 1. ledna 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který modifikuje procesní stránku daňové kontroly, což vyvolalo potřebu přepracování prvního vydání. Také. Daňová kontrola Tax audit. diplomová práce (OBHÁJENO)Zobrazit/ otevří

Zpráva o daňové kontrole podle ustanovení § 88 zákona . 280/2009 Sb., daňový řád, ve znní pozdjších předpisů (dále jen daňový řád) Daňový subjekt: FAU s. r. o. Sídlo: Pekařská 1639/79a, Kateřinky, 747 05 Opava Daňové identifikační číslo: CZ49610431 Předmět, rozsah a zahájení daňové kontroly Jak se odvolat proti rozhodnutí celních orgánů - daňový řád: Základní informace k životní situaci: Odvolání proti rozhodnutí celních orgánů vydaných procesně podle daňového řádu. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Příjemce rozhodnutí, tj. osoba, které bylo rozhodnutí doručeno Po dobu trvání této daňové kontroly proto nebyla stěžovatelka v souladu s § 141 odst. 6 daňového řádu oprávněna podat dodatečné daňové přiznání, jehož předmětem by byla DPH za zdaňovací období říjen 2013 a listopad 2013, a to bez ohledu na to, že daň nebyla ze strany správce daně prověřována v neomezeném. Ten opakovaně rozhodl, že namátkové kontroly jsou v pořádku, a dokonce žádoucí. Namátkové kontroly nás čekají i po 1. lednu 2011. Ani daňový řád totiž neupravuje důvody, které opravňují zahájit daňovou kontrolu. Finanční úřad tedy nemusí disponovat konkrétním podezřením, že byla zkrácena daňová povinnost Způsob provádění daňové kontroly je upraven v § 85 - 88 daňového řádu. Daňová kontrola by měla probíhat zásadně u daňového subjektu, tedy v jeho sídle či místě podnikání. Pouze tehdy, pokud podnikatel v těchto místech vhodné prostory nemá, je možno po předchozí domluvě provést daňovou kontrolu na finančním.

Daně pro lidi – Místní šetření v oblasti daní

Daňová kontrola podle daňového řádu :: Finance a účetnictv

Daňový řád - zpřesnění a doplnění. Nový daňový řád, účinný od ledna 2011, je silně ovlivněn dosavadní judikaturou (rozhodnutí soudů), a proto se v něm objevuje řada zpřesnění a doplnění, týkajících se mimo jiné právě lhůt pro stanovení daně i její placení. V § 148 je základní lhůta pro stanovení. Namátkové daňové kontroly. V posledních letech došlo k živé diskuzi o ústavnosti namátkových daňových kontrol, která byla zpochybněna nálezem Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1835/07.. V citovaném nálezu Ústavní soud konstatoval, že použití daňové kontroly nemůže být zcela svévolné, nýbrž je třeba vyžadovat existenci správcem daně formulovaných důvodů k. Daňové kontroly V oblasti kontrolních postupů došlo k zásadní úpravě vztahující se k zahájení a ukončení daňové kontroly. Bude možné zahájit a ukončit daňovou kontrolu i bez nutnosti osobního setkání daňového subjektu či jeho zástupce s úředními osobami správce daně 4. Povinnost podat dodatečné daňové přiznání. Po uplynutí termínu pro podání daňového přiznání je vždy nutné při nápravě chyby podat dodatečné daňové přiznání.Při zjištění, že daň z příjmu fyzických osob má být vyšší, než je vypočteno v daňovém přiznání, tak musí daňový poplatník podat dodatečné daňové přiznání Tématem rigorózní práce jsem si zvolila daňovou kontrolu. Práce obecně pojednává o institutu daňové kontroly od jejích počátků až do aktuální úpravy. Do textu jsem rovněž zařadila postup dle ustanovení § 89 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, kterým je zaslání výzvy k odstranění pochybností

Daňová kontrola podle daňového řádu epravo

Daňová kontrola je fenomén, diskutovaný mezi většinou podnikatelů a pro mnohé z nich je ztělesněním strachu, finanční újmy a nekončící byrokracie. Tato přednáška je určena především zástupcům obchodních společností a neziskových organizací, kteří si chtějí rozšířit povědomí o průběhu daňové kontroly, ale zároveň by měla pomoci k posílení. Daňový řád výslovně stanoví, že osoby zúčastněné na správě daní mají rovná procesní práva a povinnosti (§ 6 odst. 1 daňového řádu), že správce daně dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly (§ 8 odst. 2 daňového řádu) Daňový řád je důležitý pro každou dobrou účetní, pokud chce dělat účetnictví správně. Obsahuje postupy, termíny, sankce a povinnosti, které má každá účetní jednotka. Daňový řád po novele pro rok 2021. - Daňová kontrola v nové úpravě - elektronické zahájení i ukončení.

Daňový subjekt s. r. o. podal elektronicky z datové schránky svého zástupce daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Součástí tohoto podání byly přílohy v pdf souboru - obecná příloha dle vyhlášky č. 500/2020 a žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů právnických osob Title: Daňová kontrola: Authors: Hrabačková, Kristýna: Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D. Referee: Černá Marie, Ing. Ph.D. Issue Date: 202 Reakce od finančního úřadu je tato: Rozhodnutí Shora uvedený správce daně podle § 141 odst. 7 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), ve věci dodatečného daňového přiznání k DPH za duben, č.j... ze dne 30. 5

Nález Ústavního soudu - zadržovaná sporná část DPH | DANAUDIT

Zahájení daňové kontroly dle novely daňového řádu 202

Daňový řád nelimituje maximální možnou délku trvání daňové kontroly. Přesto daňová kontrola se dle zákona provádí v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení účelu. Ze zásady hospodárnosti tedy vyplývá, že by finanční úřad měl při kontrole postupovat účelně a bez zbytečných průtahů Zákon daňový řád. Zákon č. 280/2009 Sb. úplné znění zákona (ÚZ) - o daňovém řádu, ze dne 22. července 2009, s účinností od 1. ledna 2011; ve znění pozdějších předpisů. Doporučte článek Daňová kontrola. Daňová kontrola je nástrojem komplexnější revize plnění daňových povinností daňových subjektů. Až do konce roku 2020 platí, že je zahájena protokolem, ve kterém je stanoven předmět a rozsah daňové kontroly. U zahájení je nutná přítomnost daňového subjektu, popřípadě jeho zplnomocněného. Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále zahrnuje všechny úkony podle daňového řádu, které lze v souvislosti s vydaným platebním výměrem učinit, např. daňová kontrola, odvolání, přezkum, obnova řízení, posečkání a úhrada odvodu ve splátkách, vracení vratitelného přeplatku

Zahájení a ukončení daňové kontroly po novele daňového řád

Daňové kontroly a časté nedostatky ve firmách. Pokud nedojde k objasnění tvrzených skutečností v rámci pop-ky, zahájí správce daně daňovou kontrolu. Ani počet daňových kontrol v roce 2020 nebyl nijak zanedbatelný V obecné rovině je daňová kontrola vymezena v ustanoveních § 85 až 88 daňového řádu. Nicméně i toto provedení daňové kontroly je nutné chápat v kontextu základních zásad správy daní, jako je např. zásada, kdy správce daně má povinnost šetřit práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob.

Změny daňového řádu v roce 2021 - DAUC

Daňová kontrola (od roku 2021) Daně, účetnictví, právo

Daňová kontrola, § 85 - Daňový řád č

Daňový řád - Daňová kontrola? Nastala chyba, Vaše zpráva nebyla bohužel odeslána. Rozbalit navigaci. Související výkladová hesla Správní soudnictví a správa daní - soudy Správní soudnictví a správa daní - řízení o žalobě Příloha 1b: Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání.. Novela daňového řádu a zkušenosti z daňových kontrol. Přijměte pozvání na webinář věnovaný aktuálním daňovým tématům, které se v následujících měsících promítnou do praxe. Nejrozsáhlejší novela daňového řádu za poslední léta nabyde účinnosti už 1. ledna 2021. Zavádí řadu změn, které se dotknou. Categories: Daňová kontrola, Dokazování Tags: Daňové spory, Daňový řád, Dokazování Novinka 2014: Pokud podáme přiznání ne déle než 30 dní po lhůtě, pokuta bude poloviční 4.2.2014 Roman Landgráf Leave a commen

Daňový řád od 1

1. 2011. Účelem publikace Daňová kontrola z pohledu daňového řádu by mělo být především upozornění na podstatné odlišnosti obou citovaných právních norem vztahujících se k provádění daňových kontrol, příp. zdůraznění a připomenutí těch úkonů, které jsou zachovány i v rámci nové právní normy a které. Daňový řád. Nové znění daňového řádu je účinné od 1. 1. 2021 (zákon č. 283/2020 Sb. ). Toto jsou hlavní novinky: výrazné změny a rozšíření daňové informační schránky (např. možnost učinit podání přes datovou schránku); novinky ohledně podání a vad podání; změny v oblasti daňové kontroly (např. Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. Správce daně předmět daňové kontroly prověřuje ve vymezeném rozsahu. Rozsah daňové kontroly lze v jejím průběhu rozšířit nebo zúžit postupem pro její zahájení (ust. § 85 odst. 1, 2, 3 d. ř. Výsledkem daňové kontroly bývá daňový subjekt často poněkud překvapen. Během někdy i dlouhé kontroly totiž nemusí vždy vědět jistě, zda jím předložené důkazy obstojí. Občas je to způsobeno jeho vlastní pasivitou, kdy předá požadované doklady pracovníkům finančního úřadu a čeká, jak to dopadne, jindy.

Daňová kontrola podle daňového řádu Komora veterinárních

Čtenáři se dostává do rukou druhé vydání této knihy, neboť dnem 1. ledna 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který modifikuje procesní stránku daňové kontroly, což vyvolalo potřebu přepracování prvního vydání.Také již uplynuly dv Významnou změnou zde bude novela daňového řádu, která stanoví omezení osobního projednávání dokumentů. Například zpráva o daňové kontrole nebo zahájení daňové kontroly by nyní nemuselo být projednáváno osobně se správcem daně, ale postačilo by formální zaslání dokumentu do datové schránky Aktuality a upozornění. 22.1.2021 Informace k Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; 12.12.2020 Servisní práce v informačním systému FS 17. 12. 2020 od 3:00 do 12:00; 27.10.2020 Informace ke zveřejnění EPO formuláře Oznámení DAC

Jestliže nebyla zpráva o daňové kontrole řádně projednána, nemůže být důkazním prostředkem, neboť je nezákonná celá daňová kontrola, protože řádně neskončila. Podle § 143 odst. 3 daňového řádu může dojít k doměření daně jen na základě daňové kontroly upravuje jak hmotněprávní otázky, tak procesní daňové postupy. Například právě zákon o obecní policii v procesním řešení poplatků u psa - kontrola placení a přihlášení -je podle mého názoru lex specialisa daňový řád lex generalis). ´Podle mého názoru by tyto informace měli strážníci dostat, ale n Daňový řád zavádí se jednotný pojem tvrzení pro daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování, včetně dodatečných podání v návaznosti na změny v procesu daňové kontroly musí být písemnosti z neveřejné vyhledávací části spisu přeřazeny nejpozději k okamžiku sdělení výsledku kontrolního zjištění do. výsledky daňové kontroly - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č školení - Daň z příjmu, účetnictví, EET, Daňový řád. Novela daňového řádu od 01.01.2021: změny při zahájení a průběhu daňové kontroly. změny v postupu k odstraňování pochybností a uplatňování výzev. změna systému a snížení sankcí. vrácení daňového odpočtu. prodloužení lhůty pro podání. EPO - Kontrolní hlášení DPH; EPO - Daň z přidané hodnoty Daňový portál slouží pro komunikaci s finanční správou a k získávání informací z daňového řízení. Jeho funkce jsou vysvětleny v dokumentaci. SLUŽBY DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNKY. Informace z daňového řízení