Home

Elektrické pole FYZIKA

Elektrické pole - vyřešené příklad

Elektrické pole - Wikipedi

FYZIKA - Elektrické pole - YouTub

Fyzikální veličina odpovídající forsilitě elektrodynamického pole není v dosavadní teorii stanovena. V následujícím schematu pro elektrické pole, které zahrnuje jak elektrostatické pole tak i elektrodynamické pole, ustavuji touto veličinou fyzikální veličinu elektrická induktivita D Intenzita elektrického pole vektorová fyzikální veličina sloužící k popisu elektrického pole je určena jako podíl síly, kterou působí elektrické pole na náboj Q a velikostí náboje Q jednotka: N ∙ C -1 (V ∙ m -1 Fyzikální pole je oblast prostoru, která působí na látky, které mají schopnost s daným polem interagovat, vyměňovat si bosony daného pole. Fyzikální pole má své vlastnosti, které se projevují jako působení sil. Fyzika rozlišuje několik fyzikálních polí. Mezi základní patří pole gravitační, elektrické a magnetické ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947 Elektrické pole existuje okolo každého elektricky nabitého tělesa a projevuje se silovým působením na jiná zelektrovaná tělesa. Elektrické pole mají tedy i protony a elektrony. Při popisu elektrického pole využíváme vektorovou veličinu nazvanou intenzita elektrického pole

Elektrické pole, elektrická intenzita :: MEF - Fyzik

Vzdělávací videa pro téma Elektrický náboj a elektrické pole. Videa vybírají zkušení učitelé s odpovídající aprobací. Česká televize Zpravodajství Sport iVysílání TV program Pořady A Fyzika (23). Coulombův zákon | 1/6 Elektrické pole | Fyzika | Onlineschool.cz. Toto video bude primárně o principech elektrické síly a elektrického pole. Pomůžeme si menším srovnáním s gravitačním polem. Elektrické vs. gravitační pole. O gravitačním poli víme, že vzniká kolem každého hmotného tělesa. Čím větší hmotnost, tím. Otázka: Elektrické pole Předmět: Fyzika Přidal(a): sarka-zachova Elektrostatika. zabývá se působením elektrických sil na elektricky nabitá tělesa, která jsou ve zvolené vztažné soustavě v relativním klid elektrické pole je pole okolo zelektrovaného tëlesa pösobí v nëm na zelektrovaná tëlesa elektrická síla Fitažlivá elektrická síla odpudivá . model atomu atom coulomb C - podle francouzského fyzika Ch.A.Coulomba 1 c = 6. menší jednotky jsou: mikrocoulomb HC=IO 6 c . Vodië a izolant v elektrickém pol

Elektrostatika - fyzika, online sešit . 4.1.4 Elektrické pole Předpoklady: Intenzita gravitačního pole, 4102 Př. 1:Ve vakuu do vzdálenosti 2 m náboje Q0=10 −3C umísťujeme postupně náboje: a) Q1=1C b) Q2=10 −4C c) Q3=2⋅10 −6C d) Q4=3,14⋅10 −4C Urči sílu, která na ně bude působit elektrostatika See also: fyzici See. řešitele fyzikální olympiády, ale i pro ostatní zájemce o fyziku v hlubším zá-běru, než který poskytuje střední škola. Zabývá se elektrostatikou, tedy oddí-lem fyziky popisujícím elektrické pole vyvolané elektrickými náboji, které jsou v uvažované pozorovací soustavě v klidu 33. Elektrické pole (24) 34. Vzájemné působení elektrických nábojů (17) 35. Kapacita, kondenzátory (8) 36. Ustálený elektrický proud (4) 37. Ohmův zákon (14) 38. Kirchhoffovy zákony (7) 39. Elektrická energie (14) 40. Elektrický proud v polovodičích (1) 41. Elektrický proud v elektrolytech (7) 42 Elektrické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je těleso s nevykompenzovaným elektrickým nábojem (elektricky nabité těleso) nebo časově proměnné magnetické pole a které se v dané části prostoru projevuje působením elektrické síly na nabité částice.. Elektrické pole je dílčím projevem elektromagnetického pole.Nezávisle na magnetickém poli lze nahlížet pouze. Intenzita elektrického pole Ee je vektorová fyzikální veličina, vyjadřující velikost a směr elektrického pole. Je definována jako elektrická síla působící na kladný jednotkový elektrický náboj. Q e e F E = . (7.6) Chceme-li určit intenzitu gravitačního (elektrického) pole v nějakém bodě, umístíme d

Elektrické pole. F - Fyzika. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. XV. Elektrické pole Elektrický náboj - skleněná nebo novodurová tyč třená vlněnou látkou přitahuje drobná tělíska - kousky papíru, vlákna, prachové částice, podobně jsou přitahovány suché vlasy k hřebenu a. Úvod » fyzika » Elektrické pole. Elektrické pole. 11. 3. 2010. Elektrický náboj. ozn. Q, jednotka C (Coulomb) Intenzita el. Pole. v okolí každého zelektrovaného tělesa existuje el. Pole, které působí na jiné těleso s nábojem přitažlivou nebo odpudivou silou (++ se odpuzují, + - se přitahují).

Elektrický dipólový moment QQ12=−, Q=Q. p G je součin kladného náboje dipólu a polohového vektoru d G kladného náboje vzhledem k náboji zápornému: pQ= d G G Na ose dipólu má intenzita elektrického pole velikost: 3 0 1 2 p E πεr = zde je r vzdálenost bodu B od středu dipólu. Intenzita el. pole dipólu klesá se. V elektrostatice, která je první části elektřiny a magnetismu, se seznámíme s elektrickým nábojem a jeho vlastnostmi. Zavedeme pojem elektrického pole a jeho intenzitu a potenciál, jako veličiny, které elektrické pole charakterizují. Definicí elektrického napětí jako rozdílu potenciálů si pak připravíme jednu ze základních veličin, kterou pak budeme používat při. Pracovní list do hodin fyziky na téma elektrické pole. Rozvíjí fyzikální myšlení a schopnost znázornit elektrické pole pomocí elektrických siločar Prezentace z oblasti fyziky - elektrické pole. Materiál je určen pro výuku fyziky na SŠ. Autor: Ing Jiří Truhlář (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: porovná účinky elektrického pole na vodič a izolant další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová. Fyzika - elektrické pole Od: java dnes 15:31 odpovědí: 3 změna: dnes 16:09 Dobrý den, potřebovala bych poradit s tímto příkladem z knihy Fyzika stručně a jasně - el. pole. Dala jsem vzoreček E= k• |Q1Q2|/ r2 a za r jsem dala hodnotu 0,1m a nevychází mi to

Elektrický náboj a elektrické pole - FYZIKA 00

 1. 1 1.7.8 Elektrické pole Předpoklady: 010707 Pom ůcky: Van der Graff, sada na elektrostatiku, dvojstaniol, h řebík, nit, staniol. Př. 1: Rozhodni, co se stane, když p řiblížím nabitou ty č k proudu tekoucí vody. Nabitá ty č p řitahuje nenabité p ředm ěty, voda je nenabitá ⇒ proud vody by se m ěl vychýlit od kolmého sm ěru k ty či
 2. Siločáry elektrického pole Představme si elektrické pole tvořené nábojem Q.Do tohoto pole umístíme náboj q do vzdálenosti r.Pak bude centrální náboj Q působit na vložený náboj q působit silou Intenzita elektrického pole Q náboje ve vzdálenosti r je definovaná jako podíl síly a vloženého náboje q Jednotkou intenzita je N.C-1
 3. Elektrické pole. Ano/Ne. Otázky, u nichž máš pouze rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé, či nikoliv. Zdánlivě jednoduché, tento typ cvičení však může obsahovat i záludnosti. Spustit. Zpět na výběr cvičení. Vyhledat cvičení. Hledat. Cvičení
 4. Tvorba webových stránek a e-shopů. 5. Elektrické jevy. 1. Elektrické pole, náboj, elementární náboj. 2. Atom - Video téma Co je atom z cyklu Nezkreslená věda dostupné na Youtube.cz. 3. Elektrický náboj, měření náboje, elektroskop
 5. Téma Elektrické pole obsahuje experimenty: Vznik elektrického náboje; Kondenzátor; Zapojení kondenzátorů; Téma je zpracováno pomocí aplikace Capstone jako interaktivní prezentace. Součástí jsou: teoretické pasáže, aktivní prvky měření (a odpovídající analýza), pracovní listy, metodické komentáře

Číslo šablony: III/2: VY_32_INOVACE_P10_2.1: Zaměření: Elektrický náboj a elektrické pole: Typ: DUM - pracovní list: Předmět: Fyzika: Ročník: 3,4 Elektrická indukce Pole v dielektriku je vhodné vyjádřit pomocí vnějších volných nábojů (na deskách kondenzátoru) Zavedeme vektor elektrické indukce Vztah mezi D, E 0 a P 4 a b bn. Vnp. VV. dV p d P n E E V H H F p p e. . . . 00 0 00.. ef r r n V V V H DE Dn >. HH@V0.. r D C m . 2 Intenzita elektrostatického pole. Pole bodových a spojitě rozložených nábojů. Gaussova věta elektrostatiky. Práce v elektrostatickém poli. Potenciální energie a potenciál elektrostatického pole. Elektrické napětí. Poissonova a Laplaceova rovnice. Elektrický dipól v elektrostatickém poli. Elektrické pole nabitých vodičů Vzdělávací kurz je součástí předmětu fyzika pro žáky 6. ročníku základních škol. Zaměříme se v něm na elektrické pole a elektrickou sílu. Vysvětlíme si, jak vzniká elektrické pole a povíme si, jaké dvě protikladné elektrické síly rozlišujeme Elektrický náboj a elektrické pole, Fyzika pro SŠ. Sériová a paralelní zapojení, elektrická energie Sériová a paralelní zapojení, elektrický obvod, Fyzika pro 8. ročník Z

Coulombův zákon 1/6 Elektrické pole Fyzika

Elektrický potenciál φ pak definujeme jako podíl potenciální energie a velikosti náboje samotného. Jednotkou potenciálu je Volt [V]. Jako zjednodušující představa nám může posloužit, že potenciál popisuje elektrické pole z energetického hlediska, tedy v jakých místech pole je skryto jaké množství energie Fyzika II (OFY018) Elektřina a magnetismus Požadavky ke zkoušce. Elektrostatika Elektrostatické pole ve vakuu: elektrický náboj a jeho vlastnosti, bodový náboj, Coulombův zákon, princip superpozice, hustota náboje, energie soustavy nábojů, intenzita elektrického pole, Gaussův zákon, potenciál elektrického pole, Poissonova a Laplaceova rovnice, intenzita a potenciál pole. Elektrické pole. Intenzita elektrického pole . vzájemné silové působení nábojů se uskutečňuje pomocí elektrických polí je obklopující . Intenzita elektrického pole - odvození: do okolí nabitého tělesa umístíme postupně malé zkušební náboje q 1, q 2,..

FYZIKA - Elektrické pole - YouTube

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE :: MEF - Fyzik

Elektrostatické pole je speciálním případem elektrického pole. Elektrické pole existuje v okolí každého elektricky nabitého (zelektrizovaného) tělesa, resp. elektricky nabitých částic, a jeho projevem je vzájemné silové působení těchto elektrických nábojů. Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus Elektrické pole (výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu) Pokus (papír a mikrotenový sáček, zelektrované) CITACE: viz. odkaz: [k. 5 - fyzika], [obrm. 23 - siločáry kladného elektrického pole], [obrm. 24 - siločáry záporného elektrického pole], [obrm. 25. Kapitola 2 Stacionární elektrické pole. Ustálený elektrický proud 56 2.1 Vznik a základní vlastnosti elektrického proudu 57 Fyzika, technika, příroda 61 2.2 Ohmův zákon a jeho aplikace 63 Fyzika, technika, příroda 75 2.3 Řešení stejnosměrných elektrických sítí 82 2.4 Měření základních elektrických veliþin 88 2.5.

Elektrické pole vs. elektrický potenciál Elektrické pole se nachází kolem náboje - buď negativní nebo pozitivní. Jakýkoli nabitý objekt může také získat toto pole elektrické síly. Nabíjení nebo nabitý objekt má sílu, zda přitahuje nebo odpuzuje obklopující náboj nebo předmět. Okolní poplatky mají tak Fyzika - Elektrický náboj a elektrické pole - ZŠ2 8. ročník. Celkem 2 kurzy Skrýt / Zobrazit Elektrické pole a elektrická síla . Fyzika / ZŠ2 8. ročník. 2 testy Elektrický náboj a elektrické pole. 21,- CZK Detail Začít. Elektrický náboj, jednotka . Fyzika / ZŠ2 8. ročník. 2 testy. Fyzika pro 6. ročník 9. Elektrické vlastnosti látek, elektrování těles 5. Elektrické pole. Co je elektrické pole? Elektrické pole vzniká kolem každého zelektrovaného tělesa. Na každé zelektrovanétěleso v tomto poli působí elektrická sila (přitažlivá, odpudivá), aniž by se tělesa dotýkala. Elektrické siločáry: jso Navážeme na video s definicí elektrického pole a podíváme se na to, jak popsat elektrické pole pomocí intenzity elektrického pole. Zakreslíme si elektrické pole v okolí jednoho kladného a v okolí jednoho záporného náboje pomocí intenzit. Odvodíme, proč síla působící na záporný náboj má opačný směr, než intenzita elektrického pole Kolem náboje je elektrické pole, kde působí elektrická síla. Elektrické pole se zobrazuje pomocí elektrických siločar, které zobrazují směr působení elektrického pole na kladnou částici (+). Látky můžou být vodiče (vedou elektrický proud, např. kovy, voda), nebo izolanty (nevedou elektrický proud, např. dřevo, sklo.

Elektrický náboj, elektrické pole - fyzika Studijni-svet

Elektrické pole. Elektrické pole se nachází kolem každého tělesa, které je elektricky nabité.Toto pole není pro nás viditelné, ale působí silou na všechny předměty (nabité i nenabité) ve svém okolí.. Jak již víme, dvě tělesa stejně nabitá, se odpuzují.Jestliže jsou dvě tělesa různě nabitá, přitahují se.Elektrické pole znázorňujeme pomocí čar, tzv Práce se zabývá maturitní otázkou elektrostatika (elektrický náboj a jeho vlastnosti, vodiče a izolanty, elektrické pole, elektrické napětí, kapacita vodiče). Elektrostatika - maturitní otázka. Formou stručný hesel pojednává tato maturitní otázka z fyziky o mechanice kapalin a plynů. Mechanika tuhého tělesa. ELEKTRICKÉ POLE je fyzikální pole, jehož zdrojem je těleso s elektrickým. Jakou práci vykonají síly pole při přenesení náboje 1μC z jedné desky na druhou. Vzájemné silové působení elektrických nábojů se uskutečňuje prostřednictvím elektrických polí

Elektrické pole · Fyzika - maturitní otázk

Elektrické pole - maturitná otázka. Elektrické pole je fyzikálne pole, v ktorom je veličinou poľa (čiže veličinou priradenou každému bodu poľa) intenzita elektrického poľa E. V nejakom bode existuje magnetické pole, ak v tomto bode pôsobí na elektricky nabité teleso sila F Elektrostatické pole Elektrostatické pole v dielektriku uvnitřdielektrika může existovat elektrické pole dielektrikum neobsahuje volněpohyblivé nabité částice (náboje jsou vázány v atomech, iontech, molekulách) při vloženídielektrika do vnějšího elektrického pole sevytvoří elektrické dipóly - dielektrikum se tzv.polarizuje. Elektrický náboj test. Test prověřuje učivo z fyziky v 8.ročníku z kapitoly Elektrický náboj.Elektrické pole. Obsahuje celkem 25 otázek, ke každé jsou navrženy 4 odpovědi, z nichž je jedna správná. Některé otázky jsou doplněny náčrtky Fyzika Animace/Simulace. Tweet. Fyzika ve škole - HTML5 (Fyzika Animace/Simulace) Mechanika Gravitační pole Mechanické kmitání a vlnění Molekulová fyzika a termika Elektrostatika Elektrický proud Polovodiče Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v plynech a ve vakuu Magnetické pole Střídavý proud Optika Speciální.

Play hockey with electric charges. Place charges on the ice, then hit start to try to get the puck in the goal. View the electric field. Trace the puck's motion. Make the game harder by placing walls in front of the goal. This is a clone of the popular simulation of the same name marketed by Physics Academic Software and written by Prof. Ruth Chabay of the Dept of Physics at North Carolina. Elektrické pole v daném místě popisuje veličina intenzita elektrického pole E. Na nabitá tělesa působí v elektrickém poli síla F = Q∙E, kde Q je náboj tělesa. Elektrické pole znázorňujeme pomocí siločar. Siločáry elektrického pole ukazují, jakým směrem by elektrické pole působilo silou na kladný náboj zdrojem elektrostatického pole, jedná se tedy o pole zřídlové . Za takzvan ě nabité částice a t ělesa považujeme vždy takový objekt, který nese elektrický náboj . 3.1.1. Elektrický náboj 1. Definovat elektrický náboj jakožto vlastnost i fyzikální veli činu. 2. Vyjmenovat vlastnosti elektrického náboje. 3 4.1.4 Elektrické pole Předpoklady: Intenzita gravita čního pole, 4102 Př. 1: Ve vakuu do vzdálenosti 2 m náboje Q0=10 3C postupn ě umis ťujeme náboje: a) Q1=1C b) Q2=10 4 C c) Q3=2⋅10 6 C d) Q4=3,14 ⋅10 4 C Ur či sílu, která na n ě bude p ůsobit. Krom ě výsledku uve ď vždy i dosazení do kone čnéh

Elektrický potenciál - FYZIKA 007

Fyzikální pole - Wikipedi

 1. elektrostatické pole dvou nábojlů - lze nastavit velikost a polaritu nábojů, vykresluje el. siločáry siločáry el pole 2 nábojů aplet, francouzský text elektrostatické pole dvou nábojlů - lze nastavit velikost a polaritu nábojů, vykresluje el. siločáry i trojrozměrně trojrozměrné elst pole 2 nábojů aplet, francouzský text elektrostatické pole až 9 stejných.
 2. Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 323x.
 3. ELektrické pole. 20.11.2015 Aktuality, Fyzika profesn internetová encyklopedie fyziky MEF/a> on-line výukové materiály realisticky.cz česká lokalizace Khan Academy - zábavná výuková videa nejen o fyzice. Listopad 2015; Po Út St Čt Pá.
 4. imalizovaly po čet kontaktních hodin s učitelem. Je z řejmé, že vytvo řené texty jsou ur čeny student ům všech charakterizovat elektrické pole, tj. budeme definovat elektrickou intenzitu, potenciál a nap ětí
 5. Elektrické pole . budeme mít opět zelektrováný polyethylénový sáček; pokud k němu budeme přibližovat list papíru, ve velké vzdálenosti se jejich vzájemné přitahování neprojeví; čím budeme více přibližovat list papíru k sáčku, bude vzájemné přitahování zřetelnější a zřetelnějš
PPT - ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK PowerPoint Presentation

Fyzika - elektrické pole Od: java 06.12.20 15:31 odpovědí: 3 změna: 06.12.20 16:09 Dobrý den, potřebovala bych poradit s tímto příkladem z knihy Fyzika stručně a jasně - el. pole. Dala jsem vzoreček E= k• |Q1Q2|/ r2 a za r jsem dala hodnotu 0,1m a nevychází mi to Start studying Fyzika 14-Elektrické náboj, El. pole. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Sjednocená teorie fyzikálních pol

 1. elektrické síly Þ elektrické pole. Elektrické pole je prostor, ve kterém působí elektrické síly. Ke vzniku elektrického pole je nutná přítomnost elektrického náboje. Elektrický náboj. Elektrický náboj je . 1) Vlastnost částice nebo tělesa, která udává jeho elektrické vlastnosti
 2. Elektrické pole. Mějme nabité těleso. Do jeho blízkosti budeme umísťovat malé zkušební náboje. Oblast, ve které budou ovlivněny silovým působením nabitého tělesa, nazýváme elektrické pole. Platí, že síla F, která na náboje působí, je přímo úměrná jejich velikosti q.. Konstanta úměrnosti je vektor a nazývá se intenzita elektrického pole
 3. ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU - část 05 ELEKTRICKÝ NÁBOJ, ELEKTRICKÉ POLE. • 01) Co už víme o elektrickém poli - opakování učiva 6. ročníku: Při vzájemném tření dvou těles z různých látek se mohou tělesa zelektrovat (tj. mít elektrický náboj): Elektrická síla: síla, kterou se vzájemně přitahují nebo odpuzují zelektrovaná tělesa
 4. Elektrické pole - vytvá ří ho kolem sebe ⊕ a elektrické náboje Silo čáry elektrického pole bodových osamocených náboj ů: - + Magnetické síly podobné el.-dvojího druhu NEEXISTENCE MGN. MONOPÓLU!: Je záhada, pro č elektrické a magnetické jevy, ve všem tak symetrické, vykazují v tom takovou asymetrii
 5. ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK : 1.10 Elektrování při vzájemném dotyku : 1.11 Elektrické pole : 1.12 Model atomu : 1.13 Jak lze vysvětlit elektrování těles : MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK : 1.14 Zkoumání působení magnetů : 1.15 Magnetické pole : 1.16 Jak si vyrobit magnet : 1.17 Indukční čáry magnetického pole : 1.18.
 6. Fyzika » Elektrické pole . Intenzita elektrického poľa. Elektrické pole ako forma hmoty. Ako možno merať elektrické pole? Veličina intenzita elektrického poľa a jej jednotka. Druhy elektrických polí: homogénne pole vnútri platňového kondenzátora; radiálne pole kladného a záporného bodového náboja; radiálne pole.
 7. Elektrické pole popisujeme veličinami intenzita elektrického pole E a potenciál elektrického pole Intenzita elektrického pole je síla, která působí vdaném místě pole na kladný bodový náboj Q: = jednotkou je ∙−1,nebo ∙ I−1 Elektrický potenciál v daném místě pole je definován jako podíl potenciální.

Intenzita elektrického pole - FYZIKA 00

Elektrické vlastnosti látek 17 Vznik iontů 17 Elektrování těles, elektrický náboj 19 Elektrické pole, vodiče a izolanty 21 Magnetické vlastnosti látek 23 Magnet, magnetické pole 23 Zmagnetování látky 25 Magnetické indukční čáry 26 Magnetické pole Země 28 Fyzikální veličiny a jejich měření 3 Elektrický dipól si můžeme představit jako kladnou a záporně nabitou částici nábojem Q ve stálé vzdálenosti d.. Elektrické pole elektrického dipólu. Pokud by mě zajímala intenzita elektrického pole dipólu v konkrétním bodě prostoru, tak stačí vektorově sečíst intenzity, které vytváří kladný a záporný náboj zvlášť

Obsah a metody fyziky, rozměr veličiny, skalární a vektorové veličiny, vektorová algebra, soustava jednotek SI. 2. KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj, Coulombův zákon, intenzita elektrického pole, elektrický potenciál, elektrické napětí, kapacita, kondenzátory, energie elektrického pole. elektrické pole mezi anodou (kladný pól) a katodou (záporný pól) působí na ionty v elektrolytu a vyvolá jejich uspořádaný pohyb - elektrický proud; kladné ionty ke katodě, záporné k anodě; tento děj se nazývá elektrolýza; Faradayovy zákony pro elektrolýzu. při elektrolýze se na katodě vylučuje vodík nebo ko Fyzika ZŠ > 6. třída > Elektrické pole Elektrické pole Pro zobrazení videa prosím povolte JavaScript, případně aktualizujte svůj prohlížeč supports HTML5 vide

Pole - gravitační, elektrické a magnetické E-ChemBook

 1. Sbírka se postupně vyvíjí od roku 2006 a obsahuje více než tisíc detailně řešených úloh z matematiky a fyziky. Úlohy z fyziky vytvářejí zejména studenti učitelství fyziky MFF UK a jsou odborně recenzovány zaměstnanci KDF MFF UK. Úlohy jsou členěny podle jednotlivých fyzikálních témat a naleznete zde úlohy od těch.
 2. 2 53_Elektrická práce - práce vykonaná silami el. pole (ve vodiči vzniká po připojení ke zdroji napětí) značka: W jednotka: J (joule) Prochází-li vodičem, mezi jehož konci je napětí U, proud I po dobu t, vykoná elektrické pole práci výpočet: =∙∙ Při průchodu proudu vodičem se vodič zahřívá
 3. imum - GNB - Elektrický náboj - Elektrické pole Měření el. náboje 1) elektroskop - pouze kvalitativně, nelze měřit typ náboje nebo jeho přesnou velikost 2) elektrometr - se stupnicí nebo digitální, lze určit velikost i typ náboje Dělitelnost el. náboje - el. náboj lze dělit, přenášet z jednoho tělesa na druh
 4. Fyzika - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů Přidejte do obrázku jeden kladný náboj (stejné velikosti jako všechny ostatní) tak, aby bylo elektrické pole v místě balónku nulové

Fyzika - 6. roční

Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzika. skalární fyzikální veličina sloužící k popisu elektrického pole; je definován jako podíl elektrické potenciální energie kladného náboje Q a jeho velikost Magnetické pole může je obecně buzeno pohybujícím se elektrickým nábojem. Příčiny vzniku se dají rozdělit do tří kategorií: Elektrický proud - kolem každého vodiče s proudem vzniká magnetické pole, protože elektrický proud je z definice tok elektrického náboje. Změnou elektrického pole. Permanentní magnety (to jsou.

Fyzika pre 9

Elektrické a fyzikální veličiny. Analyzátory rozvodné sítě. AVIONICS přístroje. Elektromagnetické pole. Monitorování prostoru. NF měřiče (do 400 kHz) Osobní monitory. Simulační sw. VF měřiče selektivní (do 6 GHz Elektrický proud je uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem, který nastává ve vhodném fyzikálním prostředí, vlivem elektrického pole. Jako fyzikální veličina je elektrický proud definován množstvím elektrického náboje Q prošlého soustavou za určitý čas t Elektrické pole Elektrický proud Magnetismus Nestacionární magnetické pole + střídavý proud Světlo Geometrická optika Optické přístroje, vlnová optika a fotometrické veličiny Kvantová fyzika

Elektrické pole Eduportál Techmani

Gaussova věta, Maxwellovy rovnice pro elektrostatické pole ve vakuu. Potenciál a intenzita pole elektrického dipólu, vektor elektrické polarizace a elektrické indukce, dielektrika v elektrickém poli, Maxwellovy rovnice elektrostatiky pro materiálové prostředí. Vodič v elektrickém poli, Kapacita, kondenzátor Fyzika - Elektrika: Elektrické pole dipolu, potencial a intenzita. Ahojte, mal by som Vás dve otázky. Prvú mam z časti urobenú. Jedná sa o elektrické pole dipólu, potencial a intenzitu. Pre uplnost sem davam aj tie časti otázky, ktoré mam urobene. 1 a) popište sústavu el. nábojov nazývanú el. dipól, nakreslite obrázok (mám.

elektrické pole Viz: pole fyzikální Viz též: teorie pole (fyzika Re: Elektrické pole Možná zjednodušeně říct, že když se obě identické koule dotýkají v jednom bodě, tak musejí být obě nabité na stejný potenciál, jinak by v daném bodě byly zároveň dvě různé hodnoty potenciálu, což není možné, z čehož plyne, že musejí mít stejný náboj Elektrostatika. Ekvipotenciál. Elektrostatický potenciál. Elektrické náboje. Napětí. Description. Arrange positive and negative charges in space and view the resulting electric field and electrostatic potential. Plot equipotential lines and discover their relationship to the electric field. Create models of dipoles, capacitors, and more Anotace: Kurz Fyzika II seznamuje se základními poznatky a aplikacemi elektromagnetického pole. Základními probíranými tématy jsou: elektromagnetická interakce, elektrické pole, elektrický proud, magnetické pole, elektromagnetické pole, Maxwellovy rovnice, elektromagnetické záření, základy kvantové fyziky, atomové jádro a. magnet, kompas, elektřina, pole, gravitace, hmotnost, siločáry, (elektrický) náboj, hmota, látka, síla, přitahovat, odpuzovat, svisle dolů, kolem/okolo.

Elektrické pole; Elektrický proud; Elektrický odpor; Příkon a energie elektrického proudu; Souvislost elektřiny a magnetismu; Jak se vyrábí a přenáší elektřina; Jak pracují některá elektrická zařízení; Zvukové jevy; Země a vesmír; Shrnutí a opakování učiva; Kvinta, 1. ročník. Fyzikální veličiny a jednotky. Kvant 2/1988 (1): Elektron vlétl doprostřed mezi desky kondenzátoru rovnoběžně s nimi rychlostí . Mezi deskami je homogenní elektrické pole o intenzitě , délka desek je 8 cm, jejich vzdálenost 3 cm. Zanedbejte tíhovou sílu a určete, zda elektron může z kondenzátoru vylétnout. [nemůže Elektrické náboje a síly. Potenciál, práce elektrických sil. Pohyb nábojů v elektrických polích. Magnetická pole proudů. Pohyb nábojů v magnetických polích. Elektromagnetická indukce. Snellovy zákony. Totální odraz. Optická mřížky, štěrbiny. Záření černých těles. Tepelný a zářivý výkon. Wienův zákon posuvu Fyzika 2. Elektrický náboj a potenciál, elektrický proud, magnetické pole a indukce, střídavé proudy, elektromagnetické vlny, optika. Relativita, kvantová fyzika, jaderná fyzika, teplo a termika. Přednáška je opět doprovázena praktickým zkoumáním a demonstracemi vybraných fyzikálních jevů. FYZ1 Elektrické pole, F - Fyzika - - unium . Elektrické pole. Elektrický náboj, Elektrické pole. Elektrický potenciál a elektrické napětí homogenní (stejnorodé) ve všech místech elektrického pole má vektor . E. stejný směr a velikost E l e k t r i c k é j e v y Stejnorodé elektrické pole vzniká mezi dvěma nesouhlasně.

Elektrické pole - riešené príklad

Dodavatel měřicí techniky elektrických a fyzikálních veličin a monitorování ionizujícího záření - napájecí zdroje, generátory, multimetry, osciloskopy, signální generátory, spektrální analyzátory, testery EMC, elektrorevizní přístroje, dozimetry, spektrometry a monitorovací systémy ELEKTRICKÝ OBVOD Fyzika ø 75.1% / 5347 × vyzkoušeno; Elektrické jevy - 8. třída Fyzika ø 70.4% / 13152 × vyzkoušeno; Fyzika - 8 třída ( Skupenské přeměny, motor) Fyzika ø 57.6% / 13389 × vyzkoušeno; Fyzika atomového jádra Fyzika ø 51.2% / 1323 × vyzkoušeno; Elektrický proud, napětí, odpor, Ohmův zákon Fyzika elektrický náboj a elektrické pole; elektrický proud v látkách, elektrické obvody; stacionární a nestacionární magnetické pole; střídavý elektrický proud; elektromagnetické kmitání a vlnění; speciální teorie relativity; kvantová fyzika, fyzika elektronového obalu a jádr - Fyzikální hračky - Fyz. cestopis ŽENEVA - Fyz. cestopisSKOTSKO - Osobnosti. MATIKA M odkazy INFORMACE PORADNA Hry Mobilní verze. vyhledávání: archiv článků: rok 2021 - srpen 2021 - květen 2021 - duben 2021 - březen 2021. rok 2019 - září 2019. rok 2018 - srpen 2018 - červenec 2018 - květen 2018 - duben 201

Pole (fyzika) - Wikipédi

 1. Elektrické pole, F - Fyzika - - unium
 2. FYZIKA - zsnadvodovodem
 3. Elektrický náboj a elektrické pole - ČT edu - Česká televiz
 4. Elektrické pole - maturitní otázka Studijni-svet
 5. Elektrostatika vzorce elektr
 6. RNDr. Vladimír Vaščák - osobní stránky učitele z Morav
 7. oaprerov - fyzika - Elektrické pol
Elektrický náboj a jeho vlastnosti - FYZIKA 007ŠIS - fyzika - Učebné textyElektromotory | Eduportál Techmania