Home

Trestné činy proti životnímu prostředí

4. Vybrané trestné činy. Poškození a ohrožení životního prostředí. Poškození vodního zdroje. Poškození lesa. Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek. Neoprávněné nakládání s odpady. Poškození chráněných částí přírody. Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami HLAVA VIII TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ § 293 Poškození a ohrožení životního prostředí (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem úmyslně poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí, § 294 Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem z hrubé nedbalosti poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, § 294a Poškození vodního zdroje Kdo, byť i z hrubé. Trestné činy proti životnímu prostředí 8. hlava zvláštní části TZ , obsahuje 19 skutkových podstat Právo na ochranu životního prostředí je základním lidským právem a) za trestné činy uvedené v hlavě třinácté zvláštní části tohoto zákona, s výjimkou trestných činů založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 403), projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404), popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405), a to i pokud byly v minulosti spáchány činy, které by nyní měly znaky těchto trestných.

Trestné činy proti životnímu prostředí inComplianc

  1. Tento záměr je podle mého názoru logicky odůvodněn charakterem životního prostředí jako zájmu chráněného trestním zákonem, kdy trestné činy proti životnímu prostředí jsou specifické i vzhledem k trestným činům obecně nebezpečným, protože směřují proti životnímu prostředí jako základnímu životnímu prostoru živočichů a rostlin a v zásadě i člověka, jakož i proti živočichům a rostlinám samotným
  2. 4 Trestné činy proti životnímu prostředí a vývoj právní úpravy.. 50 4.1 Jednotlivé vybrané trestné činy proti životnímu prostředí...................................... 53 4.1.1 Poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293 a 294 TZ)........................... 5
  3. Trestné činy proti životnímu prostředí páchané právnickými osobami Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá stavem české trestněprávní ochrany životního prostředí a jejího vývoje ve vztahu k právnickým osobám. Stěžejní význam pro tuto práci má zákon č
  4. Trestné činy proti životnímu prostředí Crimes against Environment. Anotace: Diplomová práce se zabývá současnou právní úpravou trestných činů proti životnímu prostředí. Úvodní část práce se věnuje mezinárodní a unijní úpravě ochrany životního prostředí, neboť se tato úprava významně promítá i do.
  5. ulého roku zaznamenali kri
  6. Mezi tato porušení právních předpisů patří všechny výše uvedené trestné činy proti životnímu prostředí, jakož i protiprávní provozování nebezpečných činností (včetně výroby a nakládání s jadernými materiály) a protiprávní zpracování odpadů. Podle práva EU mají všechny členské státy povinnost ukládat účinné, přiměřené a odrazující trestní sankce za.

Kurz Trestné činy proti životnímu prostřed

Trestné činy proti životnímu prostředí Crimes against the Environment. Abstract: Cílem práce je analyzovat a popsat stávající vnitrostátní úpravu trestných činů proti životnímu prostředí. Úvodní část práce je věnována definici základních pojmů souvisejících s touto problematikou a dále pak obecnému pojetí. Pytláctví jako trestný čin proti životnímu prostředí Dne 1. ledna 2010 nabyl účinnosti zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen trestní zákoník). Tento trestněprávní kodex ve svém ustanovení § 304 nově upravil skutkovou podstatu trestného činu pytláctví, a to konkrétně v části druhé, hlavě XIII tj. trestné činy proti životnímu prostředí Dne 1. 1. 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.), který nahradil dosavadní zastaralou právní úpravu. V hlavě VIII upravuje trestné činy proti životnímu prostředí. S účinností od 1. 12. 2011 byla tato část trestního zákoníku novelizována, nová úprava je širší a komplexnější Trestné činy proti životnímu prostředí. Největší mediální rozruch vyvolalo v poslední době hlasování o trestných činech proti životnímu prostředí. Domnívám se, že ne úplně zaslouženě. Pozornost zřejmě přitáhla výrazná mediální zkratka, která říkala: Tak a nyní budeme moci konečně zavírat každého. Dvacátý devátý oddíl Trestné činy proti životnímu prostředí (§ 324-330d) Tato funkce není dostupné v této verzi Beck-online. Přechodem na vyšší verzi naší apliakce získáte nejen více obsahu, ale také více možností práce s dokumentem a puřístup k dalším užitečným funkcím

Trestné Činy Proti Životnímu Prostředí, Hlava Viii

Trestní zákoník - HLAVA VIII - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Předpis č. 40/2009 Sb. Znění od 1. 7. 202 a vymezila jednotlivé trestné činy proti životnímu prostředí s odkazem na odborné články a judikaturu. Po národní právní úpravě jsem se věnovala mezinárodní a komunitární trestněprávní ochraně a zaměřila se na Úmluvu Rady Evropy o trestněprávní ochraně životního prostředí a na směrnici 2008/99/E ze skupiny Trestné činy proti životnímu prostředí. Vyhledat. Trestní sazby. 6 měsíců - 3 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Kdo týrá zvíře surovým nebo trýznivým způsobem, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci Hlava VIII Trestné činy proti životnímu prostředí (§ 293-308) Tato funkce není dostupné v této verzi Beck-online. Přechodem na vyšší verzi naší apliakce získáte nejen více obsahu, ale také více možností práce s dokumentem a puřístup k dalším užitečným funkcím HLAVA VIII TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ § 293 Poškození a ohrožení životního prostředí (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem úmyslně poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí, a to ve větším rozsahu nebo na větším území, nebo takovým způsobem, že tím může způsobit těžkou újmu na zdraví nebo.

2014/41/EU - Směrnice Evroého parlamentu a Rady… | Esipa

20. Trestné činy proti životnímu prostředí - Ius Wik

odpovědnosti v oblasti životního prostředí a postihů za trestné činy proti životnímu prostředí. okoljsko odgovornost in sankcije proti okoljskemu kriminalu. oj4. Projekty k zvýšení účinnosti a efektivnosti činností zaměřených na boj. HLAVA IX TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI Díl 1 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace § 309 Vlastizrada (1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), § 310.

Check 'čin trestný proti prostředí životnímu' translations into Slovak. Look through examples of čin trestný proti prostředí životnímu translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar Trestné činy v ochraně životního prostředí Trestných činů proti životnímu prostředí se týká paragraf 180 trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jde zejména o § 181a, který zavádí trest jeden až osm let za úmyslné znečištění nebo poškození půdy, ovzduší, lesa nebo jiné. §293 Poškození a ohrožení životního prostředí - trestní sazby dle trestního zákoníku. Trestní sazby §293 Poškození a ohrožení životního prostředí. ze skupiny Trestné činy proti životnímu prostředí. Vyhledat. Trestní sazby. Do 3 let nebo zákaz činnosti

Trestné činy proti životnímu prostředí jsou obsaženy v hlavě VIII trestního zákoníku v ustanoveních § 293 až § 308 a spadají do oblasti hospodářské kriminality. Patří sem trestné činy poškození a ohrožení životního prostředí, poškození lesa, neoprávněn Trestný čin: Pytláctví - § 304 trestního zákoníku, hlava VIII. (trestné činy proti životnímu prostředí) Kliknutím zde získáte zkrácenou URL adresu této stránky

Dne 1. ledna 2010 nabyl účinnosti zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen trestní zákoník). Tento trestněprávní kodex ve svém ustanovení § 304 nově upravil skutkovou podstatu trestného činu pytláctví, a to konkrétně v části druhé, hlavě XIII tj. trestné činy proti životnímu prostředí a trestné činy Svatava Havelková Cílem článku je upozornit čtenáře na některé změny v právní úpravě odpovědnosti za trestné činy proti životnímu prostředí a pojednat o případném střetu odpovědnosti za trestné činy a správní delikty, zejména pokud deliktní jednání poškozuje části přírody chráněné zákone

Trestné činy proti životnímu prostředí - EnviWeb

Hlava VIII Trestné činy proti životnímu prostředí (§ 293-308) § 293 Poškození a ohrožení životního prostředí (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem úmyslně poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí, a to ve větším rozsahu nebo na větším území, nebo takovým způsobem, že tím může způsobit těžkou újmu na. Hlava 8→Trestné činy proti životnímu prostředí (poškození a ohrožení životního prostředí, neoprávněné vypuštění znečišťujících látek, týrání zvířat) Hlava 9→Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci (vlastizrada, teroristický útok, spolupráce s nepřítelem

trestné činy proti životnímu prostředí - poškození lesa, vypouštění nebezpečných látek, pytláctví, týrání zvířat; trestné činy proti branné povinnosti - od 18 do 60 let má každý brannou povinnost, neuposlechnutí; trestné činy vojenské - neuposlechnutí rozkazu, zběhnutí, neplnění bojového úkol Trestné činy proti životnímu prostředí dle Hlavy VIII, trestního zákona, které byly u zdejšího soudu projednávány, byly rozhodnuty trestními příkazy. Poslední vydaný trestní příkaz v anonymizované podobě přikládám do přílohy. S pozdravem Bc. Jan Gregar v. r. ředitel správy soud

Trestné činy proti životnímu prostředí - Mgr

Trestné činy proti životnímu prostředí, včetně trestných činů souvisejících s odpady, představují trestné činy komplexní a mnohotvárné povahy, k nimž v různé podobě a v různém rozsahu dochází v celé Evroé unii. V rámci hodnocení bylo v tomto ohled Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných - trestné činy veřejných činitelů. • Trestné činy obecně nebezpečné - proti životnímu prostředí. • Trestná činnost násilné povahy, zaměřená proti lidskému životu a zdraví - vraždy, zabití, ublížení na zdraví atd. 3) podle významu chráněného zájmu - systematika zvláštní části trestního zákoníku o trestné činy proti životu a zdraví o trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství o trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti o trestné činy proti rodině a dětem o.

Trestná činnost proti životnímu prostředí - Policie České

OPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ ZBRANĚ Trestní zákon: skupiny TČ Hlava I.: Trestné činy proti životu a zdraví II: proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství III: proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti IV: proti rodině a dětem V: proti majetku VI: hospodářské VII: obecně nebezpečné Trestní. Trestné činy proti životnímu prostředí. Tady najdeme mimo jiné ohrožování čistoty vodního zdroje, poškození lesa například nedovolenou těžbou dřeva nebo pytláctví. Pokud jde o obyčejného pytláka, ten se může dostat do vězení až na dvě léta, jako člen organizované skupiny ovšem až na pět roků p) trestné činy proti duševnímu vlastnictví, q) trestnou činnost týkající se předmětů kulturní a historické hodnoty, r) trestnou činnost týkající se motorových vozidel, s) trestné činy proti životnímu prostředí. Článek

Trestní sankce za trestné činy proti životnímu prostředí

v rámci každé z kategorií vymezen. Tam, kde kategorie trestných činů, jako jsou terorismus nebo trestné činy proti životnímu prostředí, zahrnují trestné činy, které jsou již v právních aktech Unie stanoveny, měla by tato směrnice na tyto právní akty odkazovat Hlava 08 - Trestné činy proti životnímu prostředí Hlava 09 - Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci § 311 Teroristický útok Hlava 10 - Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných § 325 Násilí proti úřední osobě § 348 Padělání a pozměnění veřejné listin b) trestné činy proti rodině a dětem (§ 194 - § 204 tr.zák.) c) trestné činy proti životnímu prostředí (§ 293-§ 308 tr.zák.) d) trestní soudnictví nad mládeží (věci mladistvých) e) rozhodování o návrzích na prodloužení sledování bankovního účtu nebo účtu osoby oprávněné k evidenci investičníc TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ (§ 10) trestní odpovědnost PO přechází na všechny její právní nástupce více právních nástupců soud při rozhodování o druhu a výměře trestu přihlédne i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného trestného.

trestné činy proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného obchodu s ohroženými druhy živočichů a ohroženými druhy a odrůdami rostlin ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja uhanalaisten kasvilajien ja-lajikkeiden laiton kauppa. oj odpovědnosti v oblasti životního prostředí a postihů za trestné činy proti životnímu prostředí. miljøansvar og sanktioner over for miljøkriminalitet. oj4. Projekty k zvýšení účinnosti a efektivnosti činností zaměřených na boj proti trestným činům proti životnímu prostřed. Trestné činy proti rodině a dětem - str. 625. XXVII. Trestné činy proti majetku - str. 643. XXVIII. Trestné činy hospodářské - str. 693. XXIX. Trestné činy obecně nebezpečné - str. 736. XXX. Trestné činy proti životnímu prostředí - str. 774. XXXI. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní.

Ellenőrizze a (z) čin trestný proti prostředí životnímu fordításokat a (z) magyar nyelvre. Nézze meg a čin trestný proti prostředí životnímu mondatokban található fordítás példáit, hallgassa meg a kiejtést és tanulja meg a nyelvtant TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ Zabití ( § 141) Vražda novorozeného dítěte matkou ( § 142) Účast na sebevraždě ( § 144) Rvačka ( § 158) POVAHA NEGATIVNĚ VYMEZENÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Negativní výčet tvoří vybrané skutkové podstaty, z nichž 21 jsou zpravidla tzv. vlastnoruční činy, či kde je povaha trestné. Trestné činy proti životnímu prostředí : Hlava 9 : Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci : Díl 1 § 309 - 315 : Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace : Díl 2 § 316 - 31 Vérifiez les traductions 'čin trestný proti prostředí životnímu' en français. Cherchez des exemples de traductions čin trestný proti prostředí životnímu dans des phrases, écoutez à la prononciation et apprenez la grammaire

Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy Rozdělení trestního zákona na obecnou a zvláštní část je projevem legislativní techniky. V obecné části jsou takové normy, které lze vztáhnout na všechny trestné činy či na některé jejich skupiny, a proto je úspornější je vymezit souhrnným. - trestné činy proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného obchodu s ohroženými druhy živočichů a ohroženými druhy a odrůdami rostlin, - miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og ulovlig handel med truede plantearter og træsorter - trestné činy proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného obchodu s ohroženými druhy živočichů a ohroženými druhy a odrůdami rostlin, - przestępczość w dziedzinie ochrony środowiska , w tym nielegalny handel zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin oraz ich odmianami

Pytláctví jako trestný čin proti životnímu prost epravo

kapitola obsahuje historický vývoj, současnou právní úpravy a trestné činy proti životnímu prostředí obsažené v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Kapitola šestá obsahuje trestněprávní ochranu životního prostředí v zahraničních státe ch podstat trestných činů proti životu, zdraví, majetku, životnímu prostředí, trestných činů obecně nebezpečných a trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných a jen několik speciálních paragrafů jako § 151 - Neposkytnutí pomoci řidiče Trestná činnost proti životnímu prostředí Bojovat proti zločineckým sítím zapojeným do všech forem trestné činnosti proti životnímu prostředí, a zejména proti těm, které jsou schopny infiltrovat legální struktury podnikání nebo pro usnadnění své trestné činnosti zakládat vlastní společnosti trestné činy proti životnímu prostředí ohrožení životního prostředí, neoprávněné nakládání s odpady, pytláctví apod. trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci např. vlastizrada, teror, sabotáž, vyzvědačství apod •Trestné činy hospodářské ( padělání a pozměňování peněz, zkrácení daně, klamání spotřebitele, nekalá soutěž, porušení autorského práva) •Trestné činy obecně nebezpečné (obecné ohrožení, nedovolené ozbrojování, šíření toxikomanie) •Trestné činy proti životnímu prostředí

Odpovědnost za správní delikty a trestné čin

Trestné činy oprotiprávní činy uvedené v trestním zákon TČ proti životnímu prostředí IX. TČ proti ČR, cizímu státu a mezinárodní organizaci X. TČ proti pořádku ve věcech veřejných XI. TČ proti branné povinnosti XII Komise zahájila veřejnou konzultaci o trestné činnosti proti životnímu prostředí. Výsledky této veřejné konzultace se promítnou do přezkumu pravidel EU v oblasti trestné činnosti v oblasti životního prostředí. Směrnice (směrnice 2008/99 / ES) vyžaduje, aby členské státy zacházely s činnostmi, které porušují právní předpisy EU v oblasti životního prostředí. Trestné činy proti životnímu prostředí 22. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných I: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob 24 Hlava VIII. Trestné činy proti životnímu prostředí (§ 293 až 308).. 2931 Hlava IX. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci (§ 309 až 322).. 3038 Díl 1

trestné činy proti životnímu prostředí trestné činy proti české republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci trestné činy proti pořádku ve věcech veřejnýc Trestné činy proti životnímu prostředí; Praní peněz; Podvody s doklady; Viz veškerá infografika. Oblasti činnosti: Vnitřní věci; Sdílet Sdílet tuto stránku na Facebook Sdílet tuto stránku na Twitter Sdílet tuto stránku na LinkedIn Zkopírovat adresu URL do schránky Zkopírovat adresu URL do schránky Zkopírovat. Trestné činy proti životnímu prostředí: Hlava IX § 309-322: Trestné činy proti české republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci: Díl 1 § 309-315: Trestné činy proti základům české republiky, cizího státu a mezinárodní organizace: Díl 2 § 316-31 HLAVA 08 - Trestné činy proti životnímu prostředí § 293 Poškození a ohrožení životního prostředí HLAVA 10 - Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby § 337 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání § 345 Křivé obviněn Trestní sankce za trestné činy proti životnímu prostředí. Mezinárodní spolupráce. Energetika. Změna klimatu. Životní prostředí.

Trestné činy proti životnímu prostředí - MUDr

r) trestné činy proti životnímu prostředí - trestné činy podle § 178a, § 181a až 181c, § 181e až § 181h, § 191, § 192, § 203 tr. zák. B) Netrestní specializace - specialista n a proti životnímu prostředí (výro-ba a distribuce nelegálních látek, šíření toxikomanie, šíření dětské pornografi e, poškozování lesa těžbou apod.) 210-218 nebo 194-204 Trestné činy proti rodině a dětem (neplacení výživného, zanedbává-ní výchovy, domácí násilí apod.) 219-230 nebo 140-167 Trestné. Hospodářské trestné činy... 29 • Trestné činy proti životnímu prostředí... 33 • Obchod s drogami 35 • Terorismus... 38 • Kyberkriminalita... 42 • Převaděčství migrantů 46 • Obchodování s lidmi... 50. Úzká spolupráce s partnery z EU... 25. Vznik Agentury EU pro justiční spolupráci v trestních věcech.

- trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy. 3. Přechodná a závěrečná ustanovení upravující postup přede dnem účinnosti trestního zákoníku , zrušení předchozího trestního zákona a některých dalších zákonů a účinnost, jíž nabývá trestní zákoník dnem 1.1.2010 Díl 2 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové (§ 240-247) . . . . . . . . . . 1649 Díl 3 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a. Zákonná úprava obsahuje trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, proti rodině a dětem, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, proti majetku, trestné činy hospodářské, obecně nebezpečné, proti životnímu prostředí, České republice, cizímu státu a. Trestné činy proti životnímu prostředí 18 639 16 304 17 848 19 018 18 906 17 814 16 272 15 441 15 065 13 655 Trestné činy v oblasti evidence obyvatel 12 426 12 562 12 596 13 658 15 017 16 103 17 097 20 715 23 392 24 945 Intoxikace alkoholem, destilace alkoholu 10 037 10 029 11 387 13 205 15 252 16 210 16 700 16 640 16 897 16 621. Trestné činy proti majetku. 26.4.2019 Trestné činy hospodářské. 3.5.2019 Trestné činy obecně nebezpečné; trestné činy proti životnímu prostředí. 10.5.2019 Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných . 17.5.2019 Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci; trestné činy proti.

Video: Dvacátýdevátý oddíl: Trestné činy proti životnímu

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal19 Vypracoval(a), Dne Lucie Kalandrová, 1.5.2014 Ověřeno (datum) 6.5.2014 Předmět Základy společenských věd Třída 2.B Téma hodiny Trestní právo Druh materiálu Pracovní list. Проверете trestný čin proti životnímu prostředí преводи на български. Прегледайте примери за trestný čin proti životnímu prostředí превод в изречения, слушайте произношението и научете граматиката