Home

Teplota topné vody v závislosti na venkovní teplotě

Obr. 2 Teplotní spád D t otopné vody 110/70 °C dvojtrubkové vytápěcí soustavy v závislosti na venkovní teplotě t e = -12 °C pro t i = 20 °C . 2. Kritéria pro volbu teplotního spádu vytápěcích soustav Teplotní spád se obecně navrhuje podle typu vytápěcí (otopné) soustavy, otopných ploch a zdroje tepla Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní

Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (regulací zdroje tepla) na základě venkovní teploty. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní Během topného období se mění tepelný výkon zdroje a otopné soustavy v závislosti na venkovní teplotě. Mezní hodnoty tepelného výkonu jsou dány nejnižší venkovní výpočtovou teplotou a nejvyšší venkovní teplotou, při které je vytápění ukončeno. 2.1 Jmenovitý tepelný výko Teplota topné vody je v obou případech řízena v závislosti na venkovní teplotě a ne podle teploty jedné místnosti (pokojový termostat). Tento druh regulace mění teplotu topné vody podle měnících se tepelných ztrát, které jsou závislé na změnách venkovní teploty

Teplotní spády otopné vody ve vytápěcích soustavách

Teplota topné vody se mění v závislosti na venkovní teplotě. Průtok topné vody otopnou soustavou zajišťuje oběhové čerpadlo . Při požadavku na ohřev TV dojde ke zvýšením výstupní teploty topné vody z tepelného čerpadla a k ohřevu horní části zásobníku na maximální teplotu Ekvitermní regulace spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby se udržela rovnováha mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami a teplota v místnostech tak zůstala stejná , jak ji uživatel nastavil

Ekvitermní regulace - Wikipedi

Teplota vratné vody bude daná nastavením termostatických ventilů na radiátorech a bude se měnit v závislosti na venkovní teplotě. Domnívám se, že takto zapojený Termostatický ventil otevře vratnou vodu teprve až bude voda ve výměníku kamen na teplotě 75°c Regulátor měří venkovní teplotu dle nastavené ekvitermní křivky a následně zmenšuje nebo zvětšuje teplotu topné vody. Většina kotlů pro běžné řadové domy zvládá základní regulací. Kotel měří venkovní teplotu a řídí směšovací ventil topení nebo hořák zcela sám

Současná tepelná čerpadla jsou již proto vybavena takzvanou ekvitermní regulací, která v závislosti na venkovní teplotě mění nastavení stupně ohřevu topné vody, teplota v interiéru se pak mění ne skokově, ale pozvolna, provoz tepelného čerpadla je také úspornější Ekvitermní regulace řídí teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Jak venku klesá teplota, tepelné čerpadlo zvedá teplotu topné vody. Pokud se venku otepluje, tepelné čerpadlo teplotu topné vody sníží. Příklad: Máte rodinný dům s radiátory a venku je -2°C. Tepelné čerpadlo topí na teplotu topné vody do. [1] Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota. Automatické kotle na uhlí nebo pelety, vybavené různými řídícími jednotkami, dnes pro stanovení teplotního komfortu v místnosti využívají pro měření teploty buď pokojový termostat, nebo vyspělejší ekvitermní regulaci s tzv. prostorovým přístrojem, která nastavuje teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě

Ekvitermní regulace - princip a využití v systémech

Ekvitermní regulace je využívána v systémech regulace vytápění. Řídí teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě a Vašich požadavcích. Představte si, že se vracíte z několikadenní zimní dovolené. Topení jste samozřejmě stáhli, aby se netopilo po celou dobu zbytečně. Do vymrzlého bytu se Vá termostatické hlavice - reguluje množství topné vody do radiátoru v závislosti na teplotě vzduchu v místnosti ekvitermní regulace - jemná regulace teploty topné vody, v závislosti na venkovní teplotě

Parametry otopné soustavy v průběhu topného období - TZB-inf

Vysvětlení pojmů - Teplospo

 1. Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní
 2. Teplota topné vody se mění v závislosti na venkovní teplotě. Schéma je vhodné zejména pro podlahové vytápění, výjimečně také soustavy s dostat ečně velkým množstvím topné vody. Možnost místní regulace topné soustavy (řízení průtoku topné vody topnou soustavou) je omezena.čísl
 3. y dle ČSN 06 0210. Výpočtové teploty ze
 4. Teplota topné vody se mění v závislosti na venkovní teplotě. Průtok topné vody otopnou sous-tavou zajišťuje oběhové čerpadlo (5). Při požadavku na ohřev TV dochází k přerušení vytápění a přepnutí 3cestného ventilu (8). Zvýšením výstupní teploty topné vody z te-pelného čerpadla dojde k ohřevu zásobníku TV (6)

Teplota vody v bazénu Většina lidí považuje teplou vodu pro venkovní koupání při teplotě nad 21 o C. V průběhu léta v našich podmínkách je možné dosáhnout těchto teplot při koupání od poloviny měsíce června do poloviny měsíce srpna. Úniku tepla a nočního ochlazování vody lze krátkodobě omezit zakrývacími. Některá čerpadla země/voda mohou být označována i jako voda/voda. Ekvitermní regulace. Regulace, která v závislosti na venkovní teplotě upravuje teplotu topné vody vstupující do topného systému tak, aby teplota vzduchu uvnitř místnosti byla stále stejná. Podrobnější popis funkce ekvitermní regulace pro tepelné čerpadl Ekvitermní křivka popisuje závislost teploty topné vody na venkovní teplotě a může tak pomoci k udržení konstantní teploty ve vytápěném prostoru a to i při měnící se venkovní teplotě.Čistě ekvitermní řízení se používá tam, kde není možnost osazení prostorového čidla teploty. Pokud se teplota v místnostech hýbe, tak je špatně nastavená ekvitermní křivka.

Topný faktor se v průběhu roku mění, a to jak v závislosti na teplotě prostředí, ze kterého teplo odebíráme, tak v závislosti na teplotě připravované topné vody. Výhodněji teplo vyrábíme tehdy, když je venku tepleji anebo když ohříváme vodu na nižší teplotu. S určitou nadsázkou by se topný faktor dal přirovnat. Regulace která v závislosti na venkovní teplotě upravuje teplotu topné vody vstupující do topného systému. Příklad: když je venku - 15 °C, regulace pouští do domu vodu o teplotě například 50 °C, když je venku 10 °C, regulace pouští do domu vodu o teplotě jen 30 °C Regulace teploty topné vody, tzn. vody která jde do radiátorů, je řízená ekvitermní charakteristikou. Tato má 3 základní konstanty. Optimální teplotu topné větve při venkovní teplotě -10, 0 a +10 st. Volbou stavení teploty konstant lze naklápět a staticky posouvat křivku v závislosti na venkovní teplotě Ekvitermní regulátory jsou výhodné v tom, že regulují teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Jejich hlavním principem je ovládání zdroje tepla v závislosti na zvolené ekvitermní křivce a aktuální venkovní teplotě. Ekvitermní regulátory mají ekvitermní křivky implementované ve své paměti

KOMEXTHERM Praha spol

Topná voda je dodavatelem regulována na teplotu 40-80°C, v závislosti na venkovní teplotě. Teplá voda - připravována v souladu s vyhláškou ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., která určuje pro dodavatele povinnost udržovat parametr teploty teplé vody ve stanoveném limitu. Teplota vody na výtoku u spotřebitele. Požadovaná teplota topné vody se automaticky nastavuje dle ekvitermní křivky v závislosti na venkovní teplotě bez vlivu teploty prostoru umístění regulátoru. Ke kotlové automatice musí být proto připojeno čidlo venkovní teploty a DIP-SWTCH (2) nastaven na ON regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní. Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních křivek. Hodnota teploty výstupní topné vody u tepelného čerpadla vzduch / voda vždy závisí na teplotě vzduchu proudícího přes výparník. Z grafu je dobře vidět, že při klesající venkovní teplotě se snižuje teplota výstupní topné vody do soustavy a samozřejmě klesá i reálný výkon čerpadla. Za zmínku stojí, že i při.

Rádiová technologie

Topná křivka vypočítá optimální teplotu v závislosti na venkovní teplotě. Funkce. Na vstup (T) (teplota) nastavte cílovou teplotu. Požadovanou teplotu můžete nastavit například buď pomocí virtuálního vstupu nebo časovače. Na analogová vstup (Al) připojte venkovní teplotu Inteligentní ovládání teploty. Blok Inteligentní ovládání teploty vypočítá požadovanou teplotu na výstupu na základě venkovní teploty a integrované topné křivky a také energetické potřeby přiřazených místností. V závislosti na režimu se pro výpočet v bloku používá topná křivka nebo chladicí křivka Teplota topné vody. Vytápění s radiátory má běžně teplotní spád 80/60 °C nebo 75/50 °C (teplota topné vody/teplota vratné vody) při venkovní teplotě -15 °C. Podlahové teplovodní vytápění má obvykle teplotní spád okolo 35/30 °C. Je to podstatný rozdíl, z kterého vyplývá, že zdrojem tepla podlahového vytápění. Limitní teplota topné vody 45 °C Topný výkon je uváděn v závislosti na průtoku vzduchu a venkovní teplotě dle EN 13141-7 . COP ohřevu vzduchu [-] je uváděno v závislosti na průtoku vzduchu q v [m3/h], venkovní teplotě t 21[°C] a teplotě odtahu t 11 = 21°C dle EN 13141-7 . ] Q c [W] Topný výkon (EN14511), odtah 21°

Regulace teploty v budovách - teoretická základna - TZB-inf

 1. Z grafu je dobře vidět, že při klesající venkovní teplotě se snižuje teplota výstupní topné vody do soustavy a samozřejmě klesá i reálný výkon čerpadla. Za zmínku stojí, že i při venkovní teplotě -20 °C je schopno tepelné čerpadlo modelové řady MAGIS PRO V2 dodávat do soustavy topnou vodu o teplotě +50 °C
 2. Spínací hodiny regulátoru v závislosti na venkovní teplotě přepínají v určený čas na nižší teplotu, nebo dokonce vypínají zdroj tepla z provozu. Při provozu s nočním poklesem teploty, pokud současně prudce neklesá venkovní teplota, pracuje podlahové vytápění s nižší přívodní teplotou, aby prostorová teplota.
 3. Pamatujte také, že pro tepelné čerpadlo vzduch-voda budete potřebovat tzv. ekvitermní regulaci, která není nejlevnější. Ta bude v závislosti na venkovní teplotě upravovat teplotu topné vody. Pro další informace opět odkáži na abeceda-cerpadel.cz, kde najdete i rady k výběru, problém jménem životnost kompresoru atd. atd

Ekvitermní regulace spočívá v nastavení teploty topné vody na základě venkovní teploty. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní V našem případě dodáváme tepelnou energii konečným odběratelům tzv. formou ekvitermní regulace, kdy je teplonosná látka ohřívána v závislosti na venkovní teplotě a tím je zajištěno optimální předání tepla všem odběrným místům dle odběru ekvitermní regulaci (v závislosti na venkovní teplotě) s jednoduchým ovládacím panelem. Může řídit až dva topné okruhy a ohřev TV; hydraulickou spojku; oběhové čerpadlo vytápění s indexem energetické účinnosti EEI <0,23, expanzní nádobu 8 l; manometr, pojistný ventil, automatický odvzdušňovač, průtokomě

Podstatou ekvitermní regulace teploty v místnosti je regulace topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Platí u ní princip, že čím nižší je venkovní teplota, tím více ohříváme topnou vodu a naopak. V ložnicích, dětských pokojích a pracovnách lze teplotu regulovat také individuálně Autor: Thinkstockphotos.com Ovšem aby otopná soustava fungovala opravdu efektivně, je nezbytné vzít v potaz také reálnou venkovní teplotu. Systémem, který s ní pracuje, je tzv. ekvitermní regulace teploty, která spočívá v regulaci zdroje tepla, tzn. například v nastavení teploty topné vody, v závislosti na venkovní teplotě Vytápění probíhá systémem na bázi oběhu teplé vody (radiátory, podlahové topení). Teplonosná látka. Látka, která přenáší teplo - voda, vzduch. U tepelných čerpadel země/voda je to nemrznoucí směs kolující v kolektorech. Topná křivka. Závislost mezi venkovní teplotou a teplotou topné vody v daném systému elektronický expanzní ventil, absorpční vzduchový filtr, pojistné presostaty HP/LP. Vnitřní hydraulický modul MIV-M V200 obsahuje: ekvitermní regulaci (v závislosti na venkovní teplotě) s jednoduchým ovládacím panelem. Může řídit až dva topné okruhy a ohřev TV. hydraulickou spojku Venk. teplota: - 20 °C/+ 35 °C (-15 °C pro 4,5 a 6 MR) Mezní provozní teploty v režimu chlazení podlahovým topením: Voda : + 18 °C/+ 25 °C; Venkovní teplota : - 5 °C/+ 46 °C; Maximální provozní tlak : 3 bar. K dispozici jsou 2 modely v závislosti na případu použití: 1

teplota podlahy - Diskuzní fórum TZB-inf

Regulační technika | Topmont

venkovní výpočtová teplota - hledání TZB-inf

Výkon stanice je plynule regulovatelný v rozsahu cca 10 - 100 % a přizpůsobuje se dle potřeb objektu v závislosti na tepelných ztrátách. Vysoký technický standard zajišťují použité špičkové komponenty od předních světových výrobců. Reglace Teplota otopných těles se mění v závislosti na venkovní teplotě Zobrazení informací o venkovní teplotě; Zobrazení informací o teplotě topné vody a modulačním výkonu; Zobrazení dalších informací, které posílá kotel do přijímače (průtok vody v litrech, teplota zpátečky atd. v závislosti na typu kotle) Paměť E-EPROM uchová všechna nastavení neomezeně dlouho i při výpadku napájen v závislosti na venkovní teplotě, stavu prostorového termostatu a stavu teplotního kontaktu * Regulace teploty média topného systému podle venkovní teploty, pro rodinné domy * Součástí balení: 1x CT01-10K; 1x CT05-10K * Napájení: síťové (230 V/ 50 Hz) * Typ termostatu: drátový * Typ regulace: ekvitermn

Regulace otopných soustav - TZB-inf

Pracovni rozsah v režimu VYTÁPĚNÍ. Hodnota teploty výstupní topné vody u tepelného čerpadla vzduch / voda vždy závisí na teplotě vzduchu proudícího přes výparník. Z grafu je dobře vidět, že při klesající venkovní teplotě se snižuje teplota výstupní topné vody do soustavy a samozřejmě klesá i reálný výkon. Protherm snímač venkovní teploty 4180 . Venkovní snímač teploty PROTHERM 4180, který se používá na řízení závěsných kotlů verze 17 a stacionárních kotlů MEDVEĎ typu KLZ a KLOM v ekvitermické regulaci.. Potřeba tepla vytápěcího objektu nebo místnosti může být regulovaná tež v závislosti na venkovní teplotě - ekvitermnou regulaci Vyrobená z ABS a TPR Inovativní a funkční design Displej zobrazuje teplotu vody v °C Tepelné čidlo: studená - vlažná - teplá 3barevné LED světlo se mění v závislosti na teplotě: Modrá: 0-29 ºC Zelená: 30-41 ºC Červená: 42-50 ºC Nepotřebuje napájení bateriemi Univerzální zá.. Regulace která v závislosti na venkovní teplotě upravuje teplotu topné vody vstupující do topného systému. Příklad:pokud je venkovní teplota - 15 °C, regulátor s ekvitermní regulací pouští do otopné soustavy topnou vodu o teplotě například 50 °C, když je venku 10 °C, regulace pouští topnou vodu o teplotě jen 30 °C Teplota topné vody je v obou případech řízena v závislosti na venkovní teplotě a ne podle teploty jedné místnosti (pokojový termostat). Tento druh regulace mění teplotu topné vody podle měnících se tepelných ztrát, které jsou závislé na změnách venkovní teploty. Mimo této základní funkc

venkovní teploty. Protože tepelné ztráty domu závisí na venkovní teplotě a při dané ploše topných těles tedy existuje pro každou venkovní teplotu teplota topné vody, která právě zajistí požadovanou teplotu v místnostech. Tato závislost se nazývá ekvitermní křivka efektivně regulovat teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě (tzv. ekvi-termní regulace). Nutno poznamenat, že elektrický příkon kompresoru se mění velmi významně, takže při nárůstu teplo-ty topné vody z 35 na 50°C klesne topný faktor např. z 4,5 na 2,9. Celkový elektrický příkon tepelného čer

Tepelná čerpadla země/voda - Zemní plošný kolektor

Regulace, která v závislosti na venkovní teplotě upravuje teplotu topné vody vstupující do topného systému. Příklad: když je venku -15 °C, regulace pouští do domu vodu o teplotě například 50 °C, když je venku 10 °C, regulace pouští do domu vodu o teplotě jen 30 °C neprovádí. V případě, kdy požadujeme řízení teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě - ekvitermní regulace - stačí doplnit jedno venkovní čidlo a celá kaskáda bude to-pit podle venkovní teploty. V případě realizace kondenzační kaskádové kotelny je ekvitermní řízení provozu kotelny víc Řízení pomocí ekvitermní regulace je velmi výhodné, protože tepelné čerpadlo TnG-Air automaticky upravuje teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Řízení podle termostatické regulace funguje na základě bezdrátového pokojového termostatu, který si hlídá teplotu v místnosti podle Vašich potřeb jednotka (zvláštní příslušenství) nutná, aby bylo možné regulovat teplotu topné vody v závislosti na teplotě vzduchu a vlhkosti referenční místnosti. Jemný spouštěč, stykač pro solankové oběhové čerpadlo, čidlo topné/vratné vody jsou integrovány; venkovní čidlo (norma NTC-2) a lapač nečistot pro solankový okru Tento program umožňuje automaticky měnit teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Tento program přidává automatický režim chlazení ke klasickému ekvitermnímu topení. Nový ovládací panel Komfort Nová Therma V má zcela nový ovládací panel regulace. Sezónní automatický režim Komfort TUV Hodnota 1 Vytápěn

Regulátor topení UR 3 Digitální regulátor s ekvitermní regulací. Regulátor topení UR 3 je digitální regulátor s vestavěnou ekvitermní regulací teploty otopné vody v závislosti na venkovní teplotě a časovém programu. Má vstup pro dvě čidla Pt 1000 a umí ovládat třícestný směšovací ventil a čerpadlo. Reguláto zásobníkem a topnou soustavou (snímáno snímačem Top) v závislosti na venkovní teplotě (snímáno snímačem Ven). Po dobu topné sezóny je trvale v běhu oběhové čerpadlo Ctop, aby bylo zaručeno kontinuální snímání teploty topné vody na vratné větvi topné soustavy Při venkovní teplotě -10 °C lze dosáhnout maximální teploty topné vody 55 °C Při pasivním chlazení přes plošné topné (chladicí) systémy je pokojová klimatizační jednotka (zvláštní příslušenství) nutná, aby bylo možné regulovat teplotu topné vody v závislosti na teplotě vzduchu a vlhkosti referenční místnosti.

Co je ekvitermní regulace Stiebel Eltron - ohřev vod

 1. Výkonný kompresor pak zajišťuje dosažení požadované teploty. Při topení tepelným čerpadlem můžete využívat zvýhodněný tarif D56d pro odběr elektřiny v celém baráku. 2.) Tepelné čerpadlo vzduch / voda. Čerpadlo získává teplo pro ohřev vody z venkovního vzduchu, a tak je jeho výkon závislý na venkovní teplotě
 2. Ekvitermní, nebo-li topná křivka je vyjádření závislosti teploty v místnosti či v budově v závislosti na vnější teplotě.Pokud je správně nastavená znamená to, že při snížení teploty v exteriéru dojde ke zvýšení teploty otopné vody
 3. kde θ E je venkovní teplota. Pro náš dům o měrné tepelné ztrátě H T = 115 W/K, ustáleném rozdílu teplot uvnitř a venku θ S - θ E a kotlem o tepelném výkonu P K = 8000 W z toho plynou významné závěry: V prvním případě (venkovní teplota θ E = -15 °C, Z = 0,0286 K -1) by došlo k ustálení jen na teplotu θ S = 8,28 °C (!) a ve druhém (θ E = +10 °C, Z = 0,1.

Jakou Teplotu Trojcestného Ventilu zvolit

 1. teplotě, než je teplota topné vody, chladivo zkapalní a předá energii topné vodě. Dále chladivo postupuje do expanzního ventilu a celý cyklus se stále opakuje. Obr. 1.1 Přibližné tlaky a teploty na různých místech TČ země-voda (teploty v závorkách pro TČ voda-voda) [2] Celý děj pracuje na principech termodynamiky
 2. ekvitermní regulaci (v závislosti na venkovní teplotě) s jednoduchým ovládacím panelem. Může řídit až dva topné okruhy a ohřev TUV; hydraulickou spojku; oběhové čerpadlo vytápění s indexem energetické účinnosti EEI <0,23, expanzní nádobu 8 l; manometr, pojistný ventil, automatický odvzdušňovač, průtokomě
 3. na každém interface nastavit přepínače, nastavit přepínač v hlavním kotli a kaskáda je funkční. Toto prvotní nastavení provede servisní technik a dál se žádné složité nastavování neprovádí. V případě, kdy požadujeme řízení teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě - ekvitermní regulac
 4. ut. Na elektroměru byla naměřena spotřeba 0,9 kWh a energoměr naměřil vyrobenou energii 3,7 kWh, tzn. COP 4,1. TČ za rok spotřebovalo na ohřev TUV 422 kWh, tj. 1,2 kWh/den a jeden dohřev TUV v průměru spotřebuje 0,8 kWh
 5. SMO 10 řídí vytápění v závislosti na venkovní teplotě. To znamená, že teplota na výstupu do topného systému je regulována podle aktuální venkovní teploty. Diagram vychází z výpočtové venkovní teploty místa instalace a z projektované teploty na výstupu do topného systému. V místě, kde se tyto dvě hodnot
 6. Pohon ventilu je řízen podle topné křivky, která vyjadřuje závislost mezi venkovní teplotou a teplotou topné vody a v závislosti na prostorovém termostatu (viz schéma st.13). Regulace pohonu ventilu probíhá tak, že pokud je termostat sepnutý (ON) ventil reguluje a pokud je termostat vypnutý (OFF) ventil se uzavírá

Ekvitermní regulace - Plynové kotle BAX

Do výměníkové stanice v Lovochemii bude přivedena nová přípojka páry z rozvodny páry o tlaku 0,3 MPa a teplotě 155° C. Výstupní teplota topné vody se bude v odběrných místech pohybovat mezi 65 - 80°C v závislosti na venkovní teplotě. Topná voda bude z výměníků vedena přes centrální oběhová čerpadla do. kotel bude vždy vytápět OV v závislosti na venkovní teplotě (nepřetápí se a snižuje náklady na vytápění) Volba hystereze teploty topné vody EOP ˝Externí Ovládání Příkonu˝ - dvoustupňová ochrana proti přetížení hlavního jističe, možno využít ve Fotovoltaických systémech 5 topných provozních systém (tzv. výstupní teplotu) potřebnou v kotli v závislosti na venkovní teplotě. Vztah mezi venkovní teplotou a teplotou na výstupu z kotle se označuje jako topná křivka. Čím nižší je venkovní teplota, tím vyšší musí být teplota výstupu. Regulace vytápění může fungovat třemi způsoby Spuštění klimatizace v jednotlivých místnostech se provádí sepnutím kontaktu v závislosti na tlumené venkovní teplotě, aktuálním stavu místnosti, uzavření oken a požadavku na teplo. Sledování dveřních a okenní spínačů a detektorů kouře. Sledování detektorů úniku vody, CO a plynu. Uzavírání ventilů na. Reguluje výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému a teplotě místnosti dle zvolené křivky. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s možností nastavení tří časových oken na jednotlivé dny v týdnu. Možnost programování teploty a času i pro ohřev teplé vody

Nastavení regulace dle ekvitermní křivky :: Volux-c

Aquarea T-CAP. Tyto modely tepelných čerpadel Panasonic T-CAP (Total Capacity) nesnižují svůj topný výkon ani přivenkovní teplotě -15 °C. Tabulky výkonu a příkonu tepelných čerpadel Panasonic T-CAP v závislosti na venkovní teplotě a výstupní teplotě topné vody Topný výkon při teplotě +2 °C: 8,8 kW? COP při teplotě +7°C (teplota topné vody 35°C) (W/W): 4,84? COP při teplotě +2°C (teplota topné vody 35°C) (W/W): 3,59? Chladící výkon : 7 kW? Záložní elektropatrona v hydroboxu: 3 kW? Hladina akustického tlaku venkovní jednotky: 51 dB(A)? Hladina akustického výkonu venkovní. V zásadě se dá v každé místnosti nastavit teplota jakou potřebujeme. Přitom jsou teploty prostoru (vzduchu) a všech vnitřních obvodových ploch závislé na venkovní teplotě a teplotě topné vody. Následující vzorové měření na objektech bylo prováděno kontaktním tepelným čidlem a infra-kamerou Vytápění probíhá systémem na bázi oběhu teplé vody (radiátory, podlahové topení) Teplonosná látka. Látka, která přenáší teplo - voda, vzduch. U tepelných čerpadel země/voda je to nemrznoucí směs kolující v kolektorech. Topná křivka. Závislost mezi venkovní teplotou a teplotou topné vody v daném systému

Den otevřených dveří v nízkoenergetických Krásných

Odpařené chladivo je v kompresor prudce stlačeno a tím se zahřeje na vysokou teplotu okolo 65° C.Toto zahřáté chladivo se přivede do kondenzátoru. U tohoto procesu dochází k přehřátí vzduchu a následně předá ve výměníku svou teplotu do topné vody. V podlahovém topení nebo v radiátorech se voda ohřeje Na prostorovou teplotu má vliv několik faktorů. Topná křivka, správně signalizovaná venkovní teplota, správný tlak topné vody a taktéž správné nastavení termostatů. Změna pokojové teploty se liší v závislosti na typu modelu. Níže je zobrazeno několik našich běžných modelů Nová generace H vstupuje na trh v provedení SPLIT o výkonu 16 kW. impozantního topného faktoru: COP 4,28 (16 kW). Energetická třída A+++. Výstupní teplota vody až 60 °C. Speciální venkovní konstrukce výrazně snižuje hladinu provozního hluku až o 11 dB. Schopnost udržet výkon tepelného čerpadla v kW až do venkovní.