Home

Endogenní a exogenní činitelé

Exogenni cinitele, Z - Zeměpis - - unium

Litosféra, endogenní a exogenní procesy, utváření povrchu

 1. Primární, převážně velké tvary jsou vytvářeny silami endogenními, síly exogenní tyto tvary narušují nebo vytváří nové, převážně menších rozměrů. Exogenní tvary způsobují činitelé kryogenní, fluviální, biogenní, antropogenní, marinní a další. Zpě
 2. Endogenní procesy. Endogenní procesy, označované také jako procesy tektonické, jsou vyvolány časoprostorovými chemicko-fyzikálními a napěťo-přetvárnými změnami, probíhajícími v zemském tělese. Mají za následek přeměnu horninového materiálu (metamorfózu, tavení, alteraci), deformaci hornin a horninových masívů (např. vrásnění, rozvolňování,.
 3. - vznikají činností člověka - nejvýznamnější exogenní činitel - tvary vyvýšené - haldy, skládky - tvary rovinné - silnice, průmyslové plošin
 4. (stavba a složení, teorie litosférických desek, endogenní a exogenní činitelé a tvary jimi vytvořené) = kamenný obal Země. Zahrnuje zemskou kůru a nejsvrchnější část zemského pláště; Je uložena v astenosféře a dosahuje mocnosti 100-130 km; Stavba a složení Země. E. Bullen - rozdělil zemské těleso do 7 část

endogenní vs. exogenní proměnné . Na rozdíl od endogenních proměnných jsou exogenní proměnné považovány za nezávislé. Jinými slovy, jedna proměnná ve vzorci nediktuje nebo přímo koreluje se změnou v jiném., Exogenní proměnné nemají přímý nebo formulaický vztah Můžeš mě sledovat na Instagramu, ať víš, co vyvádím: https://www.instagram.com/davidsetekVšechna videa jsou zdarma dostupná na http://www.ekospace.cz/ a. Na výsledné podobě povrchu se podílejí společně endogenní a exogenní činitelé. Mezi exogenní činitele můžeme řadit třeba zemětřesení nebo vulkanismus, tedy takové pochody, které pocházejí zevnitř Země. Naopak exogenní činitelé působí zvenku v podobě například větru či deště

Exogenní a endogenní činitelé - kvíz - Digitální učební

hlavní vnější (exogenní) činitelé, kteří bezprostředně působí na zemský povrch. Jsou to především: o voda - působí v různých skupenstvích i prostřednictvím své kinetické energie; kinetickou energii má každé těleso, které je v pohybu. Kinetick Video: Z6 Vnější činitelé 2021, Červenec V moderní vědě mluví o reliéfu a jeho hlavních složkách: vzhledu, historickém původu, postupném vývoji, dynamice v moderních podmínkách a zvláštních vzorcích distribuce z hlediska geografie a často zmiňují také endogenní a exogenní procesy

Zemské tvary vznikají působením endogenních (vnitřních) a exogenních (vnějších) činitelů. Vnější jsou např. vítr, voda, ledovec. Vnitřní např. vrásnění, zemětřesení, sopky Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Geomorfologičtí činitelé •Endogenní (vnitřní) činitelé: poslední výrazné změny nastaly během alpínského vrásnění ve třetihorách a čtvrtohorách. •Exogenní (vnější) činitelé: tekoucí voda, pevninský ledovec a horský ledovec v terciéru a kvartéru, dnes nejvíce krajinu mění člověk Játra tvoří VLDL-lipoproteiny obsahující triglyceridy Endogenní a exogenní síly, vytvoření zemského reliéfu Endogenní činitelé: (vnitřní) mají původ v zemském nitru. Vycházejí ze zemského pláště a způsobují pohyby zemské kůry, její zdvihy a poklesy.. Чешско-русский словарь. endogenn

 1. 1. Vnit řní (endogenní) činitelé Původ v zemském nitru vyvolává je vnit řní energie Zem ě (zbytkové teplo a energie,která se uvol ňuje p ři samovolném rozpadu radioaktivních prvk ů) Nezávisí na vn ějších podmínkách po časí, st řídání ro čních období, teplota, voda Jejich p ůsobení se projevuje nejen n
 2. činitele ovlivňující osobnost dospělého člověka, jsou jimi endogenní a exogenní činitelé. Endogenní základ osobnosti tvoří dědičné i získané faktory, exogenní je pak vytvářen rozumovou, emocionální a reflexivně-vegetativní složkou osobnosti. Shrnuje, že v uplatňování a rozvíjení složek osobnosti u dospělých.
 3. Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed
 4. anta , exogenní faktory , kri
 5. anta následující slovo: » endogenní frustrace slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:806 krok zpět: » zpět hledat jiné cizí slovo: » hledání upravit (opravit) toto slovo: » upravit přidat do slovníku nové slovo: » přida
 6. Nejprve je provedeno odlišení pojmů endogenní a exogenní nabídka peněz. Dále jsou diskutovány různé přístupy k nabídce peněz. Zvláštní pozornost je věnována postkeynesovské teorii. Současná měnová politika je v práci reprezentována cílováním inflace. Endogenní přístup k nabídce peněz je poté porovnán s touto.
 7. Endogenní deprese je typ závažné depresivní poruchy. Zjistěte více o jeho příznacích, diagnostice, léčbě a výhledu pro lidi, kteří ji mají

Vědci zvyklí rozlišovat endogenní depresi a exogenní depresi přítomností nebo nepřítomností stresující události před nástupem MDD: K endogenní depresi dochází bez přítomnosti stresu nebo traumatu. Jinými slovy, nemá zjevnou vnější příčinu. Místo toho to může být způsobeno především genetickými a. endogennÍ a exogennÍ pochody a ČinitelÉ 4. sloŽenÍ a ČlenĚnÍ atmosfÉry; poČasÍ a podnebÍ; vŠeobecnÝ obĚh atmosfÉry 5. formy vÝskytu a zÁsoby vody na zemi; odtokovÝ reŽim; vznik jezer; zalednĚnÍ na zemi 6. svĚtovÝ oceÁn a jeho hospodÁŘskÉ vyuŽitÍ; vlastnost Geologie je přírodní věda zaměřující se na procesy neživé přírody v rámci známého vesmíru.Zkoumá složení, stavbu a historický vývoj vesmírných objektů.Rovněž se zabývá pochody, které probíhají v jejich útrobách i na povrchu (geologické děje).Jedním z hlavních zkoumaných objektů je Země.Jedná se o vědu deskriptivní (popisnou), analytickou (poskytuje. Způsoby sběru dat: L-data, Q-data, T-data test 16 PF Alfred Adler (individuální psychologie - hlubinné teorie) 1870 - 1937 Vídeň Kaţdý člověk usiluje o překonání pocitů méněcennosti (zakotvené z dětství - dítě je slabé)

3. hodina - Exogenní pochod

klíčový rozdíl mezi endogenními a exogenními antigeny je to endogenní antigen je generován uvnitř buněk, zatímco exogenní antigen vstupuje do těla z vnějšku.. Antigen je molekula nebo látka, která reaguje na produkt specifické imunitní odpovědi a stimuluje tvorbu protilátek. Antigenicita této konkrétní molekuly je schopnost antigenu indukovat produkci protilátek činitelé endogenní a exogenní - Referáty, ťaháky, maturita, učebné poznámky. Sobota, 22. mája 2021, meniny má Júlia, Juliana, zajtra Želmíra. Dnes prezretých 27 198 študentských prác Online: 2 891 mladých ľud. Rozdíly mezi endogenní a exogenní depresí ; Všichni se někdy cítíme smutní, ale někteří lidé tyto pocity prožívají intenzivněji po dlouhou dobu a někdy bez zjevného důvodu. S přihlédnutím k příčině nebo příčině deprese můžeme rozlišit dva typy, exogenní a endogenní depresi Exogenní deprese je typ poruchy nálady spojené s postižením nebo obtížemi při prožívání pocitů pohody a motivace. Deprese je obecně spektrum duševních poruch, jejichž příznaky se vyskytují relativně často; ve Španělsku se odhaduje, že postihuje 5% populace

Frolov - Endogenní dýchání - medicína třetího tisíciletí.pdf. 16 MB +1. 45. Regulace dýchání.doc. Litosféra - endogenní a exogenní činitelé - stavba zemského tělesa - litosféra - vznik, složení a vývoj - horotvorná činnost, vulkanismus, zemětřesení - tvary georeliéfu utvářené vnějšími činiteli, antropogenní reliéf 6. Přírodní krajiny Země - členění půd z hlediska vývoje a vlastnost

Endogenní deprese se však spouští bez jakékoli stresující události nebo bez zjevné spouštěče. Příznaky se náhle objevují bez zjevného důvodu. V tomto článku o psychologii online vysvětlíme endogenní deprese: symptomy, příčiny a léčba. Také by vás mohlo zajímat: Rozdíly mezi endogenní a exogenní depresí Inde Nejprve je provedeno odlišení pojmů endogenní a exogenní nabídka peněz. Dále jsou diskutovány různé přístupy k nabídce peněz. Zvláštní pozornost je věnována postkeynesovské teorii. Současná měnová politika je v práci reprezentována cílováním inflace. Endogenní přístup k nabídce peněz je poté porovnán s touto. Determinace lidské psychiky, základní činitelé, endogenní a exogenní teorie osobnosti, současné pojetí. Pojetí osobnosti v psychologii (vymezení, zdroje osobnosti, přístupy ke studiu osobnosti, struktura a dynamika osobnosti, obsahový rozbor osobnosti - oblast temperamentu, poznání, motivace, integrita osobnosti Endogenní činitelé způsobují obvykle rozčleňování georeliéfu a exogenní činitelé, kteří proti předešlým působí zpravidla antagonisticky georeliéf zarovnávají a to v určitém čase. Již W. M. DAVIS (1899) označil strukturu, proces a čas za tři základní veličiny, které s Litosféra a její stavba (štíty, platformy) globální zemská tektonika, typy zemské kůry, geomorfologie, geomorfologický cyklus, endogenní činitelé (pochody) a typy georeliéfu, exogenní činitelé (pochody) a typy georeliéfu. 3. Diferenciace atmosfér

vnitŘnÍ ČinitelÉ utvářející povrch *endogennÍ procesy* endogennÍ a exogennÍ procesy pŮsobÍ neustÁle a navzÁjem vyvaŽujÍ. je to vlastnĚ Život neŽivÉ pŘÍrody, ale z dlouhodobÉho pohledu. endogennÍ sÍly povrch rozruŠujÍ, vytvÁŘÍ na nĚm rozdÍly Dělení reliéfu dle absolutní a relativní výšky. Endogenní síly a tvary reliéfu jimi vytvořené. Exogenní síly a tvary reliéfu jimi vytvořené. Nejnižší a nejvyšší místa reliéfu v různých oblastech světa. Vznik a složení půd, půdotvorní činitelé. Půdní typy a půdní druhy. Horizontální členění půdních. pro utváření osobnosti - činitelé endogenní a exogenní. 7. Charakteristika asertivního, agresivního a pasivního chování, práva a techniky asertivity. 8. Rodina jako primární a neformální sociální skupina, pozitivní a negativní vlivy na formování psychiky. 9

Endogenní procesy - vsb

Exogenní (Vnější) Pochod

Translations of the word ENDOGENNÍ from czech to english and examples of the use of ENDOGENNÍ in a sentence with their translations: V těhotenství endogenní hormony stimulují produkci melaninových pigmentů Exogenní a endogenní činitelé - kvíz Ledovce 4,16 MB Mgr. David Mánek: 30. 08. 2010: 5151: Vnější přírodní činitelé. pásemná pohoří, litosférické desky a jejich pohyby, endogenní a exogenní procesy, tvary zemského povrchu) 7. Historická geografie (kolonie a koloniální velmoci, dekolonizace, novodobé územní změny mapy světa) 8. Geografie obyvatelstva a sídel (složení obyvatelstva podle pohlaví, věkové, rasové endogenní a exogenní). Empirická část představuje východiska připravovaného výzkumu, kvantitativní šetření, metodu dotazníku a výzkumný vzorek. Klíčová slova: funkční gramotnost, čtenářská gramotnost, čtenářství, čtení, čtenář, faktory ovlivňující čtenářství. Abstrac Exogenní procesy potřetí Endogenní a exogenní činitelé utvářející povrch Země. Fyzikální a chemické zvětrávání. Eroze vodou, ledovci, větrem, gravitací, teplotou. Texty a slovníček pojm.

5 Georeliéf Pevninský a podmořský georeliéf, endogenní a exogenní pochody, členění georeliéfu 6 Pedosféra Půdotvorní činitelé, půdní typy, výšková stupňovitost půd a vliv člověka na pedosféru 7 Biosféra Fauna a flóra, členění biosféry a výškové stupně v krajině 3 Je zde popsána stavba a složení Země, včetně členění zemské kůry. Podrobněji jsou zde rozebrány litosférické desky a jejich pohyby. Otázka dále obsahuje vznik pevnin a oceánů, endogenní, exogenní i antropogenní činitele. Otázka je zakončena pedosférou a osnovou Úvod do geologie pro geografy : endogenní a exogenní dynamika / Jaroslav Kraft, Pavel Mentlík. -- 2., přeprac. a rozš. vyd.. -- Plzeň : Západočeská.

Endogenní retroviry. Чешско-русский словарь. endogenní hyperinsulinism endogenous endogenní retroviry. viry které se navěky zapíší do genomu Gammaretrovirus bude působit jako parazit použít hostitelské buňky faktory dodat genom do jádra buňky hostitele, kde se používají stroje buněčnou replikaci virového genomu a pokračovat v šíření v celém. Maturitní témata pro školní rok 2020-2021 ze zeměpisu 1. Země jako vesmírné těleso (sluneční soustava, tvar a velikost Země, pohyby Země Pracovní list pro žáky k tématu vývoj pevniny a pohyby litosférických desek obsahuje sedm různorodých aktivit. Celé téma je shrnuto v závěrečné prezentaci Litosféra (stavba a složení, teorie litosférických desek, endogenní a exogenní činitelé a tvary jimi vytvořené) = kamenný obal Země Zahrnuje zemsko Dumy.cz - sdílejme společně 6!! kteří!budou!stejně!staří,!ale!budou!mítvýrazně!odlišnou!délku!sportovního!věku,! budou!míts!velikou!pravděpodobností!i!různou!výkonnost.

Zkontrolujte 'exogenní' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu exogenní ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Exogenní (vnější) činitelé: tekoucí voda, pevninský ledovec a horský ledovec v terciéru a kvartéru, dnes nejvíce krajinu mění člověk. Více viz. prezentace Geologický vývoj ČR Geomorfologické členění ČR Území ČR se rozlišuje na 4 provincie, 10 subprovincií a 94 celků Diferenciace litosféry - složení Země, litosférické desky a jejich pohyby, endogenní a exogenní pochody, význam nerostů a hornin pro lidskou společnost, antropogenní geomorfologie. 6. Diferenciace biosféry - horizontální a vertikální zonalita, vegetační pásy, výškové stupn Psychologická diferenciálně diagnostická kriteria endogenní a exogenní deprese . Uloženo v: Podrobná bibliografie; Hlavní autor: Klíčová, Marie (Autor práce) Další autoři: Švancara, Josef, 1924-2020 (Vedoucí práce) Typ dokumentu: VŠ práce nebo rukopis: Jazyk: Čeština: Vydáno: [1972] Témata

Litosféra Maturitní otázky ze zeměpisu Snadná škola

3) Pedagogické a psychologické aspekty výuky RBP - endogenní a exogenní vlivy a činitelé. 4) Hmatové, pohybové a intelektuální aspekty čtení RBP, etapy procesu výuky. 5) Teorie výuky čtení RBP, didaktika vyučovacího procesu a práce se slabikářem. 6) Nová norma RBP, výcvik práce se slabikářem, čítankou Example sentences with exogenní, translation memory add example cs Podle potřeby musí být uvedeny informace o genetické stabilitě mikroorganismu (např. o míře mutace znaků souvisejících se způsobem účinku nebo o příjmu exogenního genetického materiálu) v environmentálních podmínkách navrhovaného použití Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Praktická a teoretická analýza endogenní peněžní nabídky na příkladu České republiky Vypracoval: Michal Vytisk

Popište stavbu a složení zemského tělesa, reliéf, endogenní a exogenní činitelé. Vysvětlete způsoby mechanického poškozování půd a ekologické důsledky poškozování půd, právní úprava ochrany zemědělského půdního fondu, poplatky za zábor EHSV upozorňuje, že způsoby přenosu mohou mít endogenní, ale i exogenní původ, jako je přenos infekce z jednoho nemocného na druhého prostřednictvím ošetřujícího personálu, pracovních nástrojů zdravotnických či pomocných zdravotnických pracovníků Exogenní pozn. závisí na změně napjatosti, či zhoršení pevnostních charakteristik; tedy všechny procesy vedoucí ke změně geometrie svahu - zejména nárůst výšky svahu, či podtínání jeho úpatí hloubkovou, resp. boční říční erozí & vývoj převisových zón zvětráváním.Spoušťový efekt - vnesení třeba malé.

Endogenní proměnná definice Ottim

Kriminogenní faktory se dělí na endogenní a exogenní. Endogenní vycházejí především z nitra jedince, tudíž je to v podstatě jeho celá genetická výbava. Naopak činitelé vnější povahy se nazývají exogenní faktory. Jedinci mají odlišné reakce na stejné prostředí v důsledku kombinace různých vlivů Naproti tomu endogenní proměnná je proměnná, jejíž hodnota je určena modelem. Endogenní změna je změna endogenní měnit v odezvě na exogenní změnu, která je uložena na modelu. V ekonometrii se předpokládá, že exogenní proměnná je fixována v opakovaném vzorkování, což znamená, že jde o nestochastickou proměnnou Endogenní proměnná je závislá hodnota, jejíž počet se rovná počtu rovnic v systému. Pro jejich označení se používá y. Exogenní proměnné jsou předem určené hodnoty, které ovlivňují endogenní, ale nezávisí na nich

Exogenní akumulace. Endogenní a exogenní činitelé utvářející povrch Země. Prezentace. 19. 4. 2017 (5. vyučovací hodina) Sopečná činnost. Klasifikace sopek, části sopky, sopečná erupce, kaldera. Dopady sopečné činnosti na činnost člověka. Geografie sopečné činnosti Práce předkládá základní poznatky a rozdělení o vměstcích, které svou přítomností ovlivňují jakost a užité vlastnosti ocelových odlitků Endogenní pochody vedou zejména k vytváření nerovností povrchu, exogenní pochody směřují k zarovnávání povrchu a zmenšování výškových rozdílů. Hospodářský růst až ve 2. polovině 80 let se objevily teorie endogenního růstu, které se snažily vysvětlit technologický pokrok jako endogenní veličinu v rámci.

1. Mikroekonomie jinak - Model, předpoklady, endogenní a ..

Naučte se definici 'endogenní'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'endogenní' ve velkém čeština korpusu Vědci používali k rozlišení endogenní deprese a exogenní deprese přítomností nebo nepřítomností stresující události před nástupem MDD: Endogenní deprese nastává bez přítomnosti stresu nebo traumatu. Jinými slovy, nemá zjevnou vnější příčinu. Místo toho to může být primárně způsobeno genetickými a. Abychom pochopili, co exogenní inzulín znamená, je třeba se vrátit ke kořenu Řecka. Exo znamená mimo nebo externí. Exogenní inzulín doslova znamená inzulín, který pochází zvenčí. Když už mluvíme o exogenním inzulínu, může to vyvolat strach a úzkost u lidí s diabetem typu 2, kteří prošli roky, aniž by museli užívat. - geomorfologičtí činitelé - síly, které se podílejí na vývoji georeliéfu • vniřní (endogení) • vnější (exogenní) Endogení - mají původ v zemském nitru - berou energii ze zemského jádra - vyvolány energií z rozpadu radioaktivních prvků - projevují se v obdobích a místech zvýšené aktivit procesů. I zde postačí zjednodušeně říci, kteří činitelé většinou zvyšují (snižují) výškovou členitost reliéfu, resp. vytvářejí větší (menší) tvary. exogenní procesy endogenní procesy zdroj energie převažující vliv na výškovou členitost rozsah vytvářených tvarů příklady činitel

Mechanismus deskové tektoniky. Vznik pevnin a oceánů. Endogenní činitelé, Exogenní činitelé, sedimentační cyklus. Hypsografická křivka. Krasové jevy - Moravský kras. Morfologické typy reliéfu. 5. Atmosféra Složení a stavba atmosféry, vertikální členění atmosféry, počasí a podnebí, základn Analyzovat vybraný endogenní a exogenní faktor rozvoje regionu a zhodnotit jejich dopady na rozvoj regionu. Vedoucí diplomové práce Ing. Lucie Sobotková, Ph.D. náro čnost tématu na úrove ň nadpr ůměrná pr ůměrná podpr ůměrná teoretické znalosti x praktické zkušenosti

Geomorfologie Česká republika - Tematický atlas

GEORELIÉF - dělení reliéfu dle nadmořské výšky, dle výškových rozdílů, endogenní a exogenní síly, tvary povrchu jimi vytvořené, nejvyšší a nejnižší místa povrchu PEDOSFÉRA, KRYOSFÉRA - vznik, složení, vlastnosti a význam půd, půdotvorní činitelé, půdní druhy, typy, prostorové rozšíření půd na Zemi. endogennÍ a exogennÍ pochody a tvary georeliÉfu 4. atmosfÉra; jejÍ sloŽenÍ a ČlenĚnÍ; poČasÍ a podnebÍ; vŠeobecnÝ obĚh atmosfÉry; klimatogeografiČtÍ ČinitelÉ 5. vodstvo pevnin; formy vÝskytu a zÁsoby vody na zemi; odtokovÝ reŽim Řek; vznik jezer; zalednĚnÍ na zemi 6 Litosféra a její stavba (štíty, tabule, pásemná pohoří, geosynklinály) globální zemská tektonika, typy zemské kůry, geomorfologie, geomorfolog. cyklus, endogenní činitelé - pochody a typy georeliéfu, vulkanismus, zemětřesení, exogenní činitelé - pochody a typy georeliéfu, antropogenní reliéf, krasový reliéf. 3

Endogenní procesy v litosféře - prostředí 202

Tento test je určen jako příprava na test pro studenty prváku. Zahrnuje litosféru, endogenní a exogenní geomorfologické procesy. Hodně štěstí ; · pokud by nepůsobily endogenní pochody, povrch kontinentů by se snížil na úroveň blízkou hladině oceánu a reliéf by neměl takřka žádnou členitost . 2. Fluviální procesy a tvary · exogenní činitelé vytváří dvě kategorie tvarů: a. erozní tvary, b. akumulační tvary endogenní a exogenní pochody vytvářející georeliéf) 5. Hydrosféra - rozložení vody na Zemi (názvosloví, oběh vody na Zemi, důsledky pro život, problémové oblasti) 6. Krajina (typy krajin, složky a prvky krajiny, krajinotvorní činitelé a procesy) 7 Osobnost. Endogenní a exogenní teorie osobnosti. Konstituční a psychologické typologie osobnosti. Struktura osobnosti. Temperament. Klasifikace potřeb, motivace. Hodnoty a zájmy. Vymezení oboru vývojová psychologie. Předmět a cíle vývojové psychologie. Vztah k jiným vědním disciplínám. Dílčí disciplíny vývojové. Činitelé působící na formování osobnosti člověka Rozvoj jedince jako výslednice vlivu různých podmínek. ýlovk (genotyp, vrozené dispozice, fenotyp), prostředí, výchova. Vzájemné propojení periodizace vývoje a výchovy. psychické, sociální, příþiny endogenní a exogenní. Vliv způsobu hodnocení a úrov

Geomorfologie - Wikipedi

Georeliéf - morfografické typy georeliéfu, endogenní a exogenní pochody, detailní členění georeliéfu v menších územích. Pedosféra - půda (složení, půdotvorní činitelé), půdní typy a druhy, planetární členění pedosféry, výšková stupňovitost půd, vliv člověka na půdu - endogenní a exogenní činitelé a jejich vliv na reliéf - kras - regionální geografie Austrálie a Oceánie - geografická poloha, přírodní poměry, kolonizace, obyvatelstvo, hospodářství ČERVEN - regionální geografie Austrálie a Oceánie - hospodářství, specifické problémy. exogenní kyseliny hyaluronové kůží V kůži se nachází až polovina celkového tělesného obsahu kyseliny hyaluronové (HA). HA funguje jako organizátor extracelulární matrix a podílí se na udržení hydratace a elasticity kůže. V poslední dekádě přibylo v oblasti degradace HA v kůži několi Endogenní a exogenní pochody a jimi vytvářené tvary georeliéfu. 6. BIOSFÉRA Organismy na Zemi a jejich životní prostředí. Fytogeografické a zoogeografické oblasti Země. Geobiomy. Bioklimatické výškové stupně. Krajina a životní prostředí. 7. GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO PRŮMYSLU Lokalizační činitelé. Struktura průmyslové.

9. Popište stavbu a složení zemského tělesa, reliéf, endogenní a exogenní činitelé. 10. Vysvětlete způsoby mechanického poškozování půd a ekologické důsledky poškozování půd, právní úprava ochrany zemědělského půdního fondu, poplatky za zábor. 11 Pohyby litosférických desek a jejich rozhraní. Endogenní procesy - vulkanická, seismická a horotvorná činnost, vývoj světadílů) 4. Geomorfologie (Geomorfologičtí činitelé - druhy a příklady hornin, exogenní procesy, podnebí. Tvary georeliéfu - krasové, ledovcové, říční, mořské, aridních oblastí chemické zvětrávání fyzikální zvětrávání Vznik pohoří pohoří vznikají na styku litosférických desek působením vnitřních geologických sil (endogenní činitelé) pohyb litosfér. desek vytváří: vrásy - vznikají vrásová pohoří - zemská kůra se vlní (odolné horniny) zlomy - vznikají kerná pohoří.