Home

Rigorózní zkouška upol

Státní rigorózní zkouška: Katedra psychologi

Směrnice 1S/2014 - Státní rigorózní zkoušky [*.doc] na PdF UP v Olomouci - novelizace. Předběžná přihláška [*.doc] Přihláška [*.doc] Přihláška k opakované státní rigorózní zkoušce [*.doc] Čestné prohlášení [*.doc] Seznam oborů [*.doc] Poplatek pro řízení započaté v akademickém roce 2020/2021 činí 8.786,- Kč Termíny pro podání Přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a Žádosti o konání státní rigorózní zkoušky: do 31. 3. nebo do 30. 9. každého roku Adresa k zaslání přihlášek a žádostí: Cyrilometodějská teologická fakulta UP Referát rigorózního řízení Univerzitní 22 779 00 Olomou Uchazeč vykoná v rámci státní rigorózní zkoušky před pětičlennou zkušební komisí obhajobu rigorózní práce a státní rigorózní zkoušku z Teorie hudební výchovy. Uchazeč zodpoví při ústní zkoušce celkem na tři otázky, každá z jednoho ze tří zkušebních předmětů (okruhů) Státní rigorózní zkouška sestává ze dvou částí: V případě, že oborem státní rigorózní zkoušky je filosofie, stanoví předmět širšího základu předseda komise pro státní rigorózní zkoušky z oboru filosofie. Po jejich vykonání se uděluje akademický titul doktor filozofie, ve zkratce PhDr. uváděný.

Rigorózní zkoušky: Katedra technické a informační výchov

rigorózní práce umožňuje postihnout analytické a kritické parametry zkoumané problematiky, interdisciplinární přístup k řešení vědeckovýzkumných problémů a propojení teorie s empirií. Státní rigorózní zkouška . uchazeč prokazuje přehled významných autorů, teorií, konceptů a problémů andragogiky Epidemiologie 2, Medicínské právo, Sociální lékařství 2 (1 týden = 5 dnů) praktická výuka státní rigorózní zkoušky; kroužek 5: 21.9. - 25.9.202 Kontakt Katedra romanistiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského 10 779 00 Olomouc +420 58 563 3344 alena.zeidlerova@upol.c

Rigorózní zkouška z oborů Teorie práva a Právní dějiny Standardy pro rigorózní práce z oboru Právní dějiny (zveřejněno vzhledem ke specifickému charakteru kvalifikačních prací zaměřených na právní historii - platí výhradně pro obor Právní dějiny Rigorózní řízení. Státní rigorózní zkouška, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce, ověřuje, zda si uchazeč prohloubil teoretické znalosti získané vysokoškolským studiem a získal schopnost samostatně vědecky pracovat a využívat poznatky v praxi

Vizitka: Katedra romanistiky

Rigorózní zkouška z geoinformatiky a získání titulu RNDr

MRS/BOCH - zkouška. Napsal Barbora Frlickova dne 16. 8. 2021. Poslední plánovaný termín zkoušky z předmětu MRS/BOCH se uskuteční 20.8.2021 v 8:30. Zkouška se bude konat online 2. Státní rigorózní zkouška je zahájena obhajobou rigorózní práce. V případě neúspěšné obhajoby může předseda rigorózní komise po ostatnímiporadě s členy komise státní rigorózní zkoušku ukončit a nepokračovat v ústní zkoušce. 3. O konání státní rigorózní zkoušky nebo její části je vyhotoven zápis Mgr. Kateřina Bučilová - oznámení o konání státní rigorózní zkoušky Čtvrtek 10. prosinec 2020, 8:01 Státní rigorózní zkouška Mgr. Kateřiny Bučilové ve studijním oboru Molekulární a buněčná biologie se uskuteční 11. ledna 2021 v 10.00 hodin Termíny pro podání Přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a Žádosti o konání státní rigorózní zkoušky: do 31. 3. nebo do 30. 9. každého roku Adresa k zaslání přihlášek a žádostí: Cyrilometodějská teologická fakulta UP Referát rigorózního řízení Univerzitní 22 771 11 Olomou

Státní rigorózní zkouška: Katedra histori

 1. Katedra teorie práva a právních dějin. je katedra, která se v rámci pedagogické činnosti věnuje výuce teorie práva, právní filozofie, římského práva, kanonického a konfesního práva, stejně jako právní historie. Jednotliví členové katedry pak ve své vědecké práci zaměřují svůj výzkum zejména na otázky.
 2. Přijímací zkoušky do řádného studia se konají v mimořádném termínu přijímacích zkoušek na FF UP, obvykle začátkem září daného kalendářního roku. V případě dotazů kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání: Branka Čačkovićová branka.cackovicova@upol.cz Tel.: 585 633 65
 3. Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky ze tří předmětů, z toho jednoho povinného a dvou volitelných. Povinný předmět je stanoven podle zaměření rigorózní práce. Zkoušené předměty a okruhy otázek: 1. Obecná fyzická geografie a globální problémy krajinné sféry s.
 4. Veřejná státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí jmenovanou děkanem a schválenou Vědeckou radou PřF UP. Skládá se z obhájení rigorózní práce a ústní zkoušky formou odborné rozpravy. Předseda komise ustanoví požadavky k ústní zkoušce a dva oponenty, kteří vypracují posudek na rigorózní práci
 5. Rigorózní řízení (PhDr.) PhDr. Program. Uchazeč je povinen vypracovat rigorózní práci na zvolené téma a složit zkoušky z příslušných oborů. Po obhájení práce a úspěšném vykonání předepsaných zkoušek získává titul PhDr. Okruhy ke státní rigorózní zkoušce jsou k dispozici zde: lucie.srammova(at)upol.
 6. 1) Státní rigorózní zkouška se skládá z ústní zkouš-ky a obhajoby rigorózní práce. 2) Ústní zkouška se skládá z předmětů, jejichž se-znam a obsah je stanoven příslušným akredito-vaným magisterským programem nebo je určen garantem podle čl. 11 odst. 4 písm. b) Statutu. 3) Rigorózní prací uchazeč prokazuje svoji.
 7. Rigorózní řízení je primární formou graduace absolventa magisterského studia v programu učitelství výtvarné výchovy. Směřuje k prohloubení a prokázání teoretických znalostí a didaktických dovedností, a to v oblasti didaktiky výtvarné výchovy (jako oborové didaktiky), dějin umění a technologie příslušných uměleckých disciplín

Rigorózní řízení (RNDr.) Vysoká škola Univerzita Palackého Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta Název studijního programu N1406 Biochemie Název studijního oboru 1406T002 Biochemie Členové komise pro rigorózní zkoušky doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D

Státní rigorózní zkouška: Katedra romanistik

Rigorózní řízení. Katedra geologie nabízí absolventům vysokoškolského studia ve studijním programu Geologie na VŠ v České republice získat titul RNDr. v rámci tzv. rigorózního řízení podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Řádu rigorózního řízení UP B1-13/3-HN Přihláška k opakované státní rigorózní zkoušce [*.doc] Čestné prohlášení [*.doc] Seznam oborů [*.doc] Poplatek za podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce v akademickém roce 2019/2020 je 8.180,- Kč. Poplatek se hradí bankovním převodem Státní rigorózní zkoušky Studijní program: UITELSTVÍ pro ZŠ (akreditace do r. 2024) Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Lingvistika Sociolingvistika 1. Jazykové varianty - standardní angliþtina, spoleþenská role RP. 2. Regionální dialekty. Vztah spolenosti k různým dialektům. 3 Složení státní rigorózní zkoušky. Veřejná státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí jmenovanou děkanem a schválenou Vědeckou radou PřF UP. Skládá se z obhájení rigorózní práce a ústní zkoušky formou odborné rozpravy. Předseda komise ustanoví požadavky k ústní zkoušce a dva oponenty, kteří.

Státní rigorózní zkouška se skládá z ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Pravidla pro konání rigorózního řízení a udělování titulu RNDr. upřesňuje Rigorózní řád Univerzity Palackého v Olomouci. Příslušný doktorský studijní program a obor, který obsahově souvisí s oborem Státní zkouška a obhajoba probíhají zpravidla v jeden den. Možnost připuštění studenta ke kterékoli části státní zkoušky, tedy i obhajobě kvalifikační práce, je možné až po splnění všech studijních povinností předepsaných studijním plánem oboru - studium je nutno uzavřít na studijním oddělení

Státní rigorózní zkoušky Oblast vzdlávání: UITELSTVÍ (akreditováno od r. 2019) Studijní program: Učitelství anglického jazyka pro základní školy Anglický jazyk a kulturně-literární přehled Jazyk 1. Hovorový a formální jazyk. 2. Základní funkní styly v angliþtin. 3. Charakteristika textu. 4 V rámci programu sociologie lze konat rigorózní řízení opravňující získat titul PhDr. Řízení se skládá z obhajoby rigorózní práce (max. z 50 % obsahově shodná s diplomovou prací), zkoušky z dějin filozofie (koná se na KF FF UP, odpovědná osoba Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.) a oborové zkoušky zahrnující a) kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategie; b. 7. 2019 - obhajoba rigorózní práce M. Papaková (oponent), státní doktorská zkouška T. Burian. 4. - 6. 6. 2019 (3.- 4. 9. 2019) - Státní závěrečné zkoušky magisterský obor Geoinformatika a bakalářský obor Geoinformatika a geografie. 30. 11. 2018 Státní doktorská zkouška v oboru Geoinformatika a kartografie Ph.D. Smyslem magisterské státní závěrečné zkoušky je prokázat, jak student dovede uplatnit vědomosti a dovednosti získané během studia. Cílem studia historie je připravit historika - odborníka, schopného plnit svůj úkol, tj. historika, který umí samostatně poznávat dějiny a umí vyložit dějiny druhým

Více informací k Logopedii na ÚSS UPOL naleznete na: Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu. Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu koncentruje odborníky zaměřující na všechny složky a formy verbální i neverbální komunikace a jejich narušení a odchylky (včetně vývojových i získaných poruch učení či fyziologie a patologie orofaciální. Přijímací zkoušky do bakalářských studijních oborů pro akademický rok 2021/2022 proběhnou na Přírodovědecké fakultě UP pro první kolo přijímacího řízení (přihlášky podané k 15. březnu 2021) v týdnu 31. května až 4. června 2021. Přijímací zkouška se koná v případě, že počet uchazečů přesáhne kapacitní možnosti oboru pro jejich přijetí (o jejím. Kontakt Katedra biochemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Šlechtitelů 27 783 71, Olomouc Česká republika Telefon: +420 585 634 92 Státní rigorózní zkouška je zahájena obhajobou rigorózní práce. Průběh a vyhlášení výsledků státní rigorózní zkoušky jsou vždy veřejné. O konání státní rigorózní zkoušky nebo její části se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda a dále též všichni přítomní členové komise Průběh rigorózní zkoušky včetně jejího opakování se přednostně řídí čl. 4 odst. 7-12 a čl. 6 odst. 2 Řádu rigorózního řízení UP v Olomouci. Počet přítomných členů komise je minimálně tři. Na jednání musí být přítomen alespoň jeden z oponentů, přičemž oponent nemůže být současně členem komise..

helpdesk@upol.cz. Čl. 5 Příprava na zkoušení 1. Garant studijního předmětu, popř. předseda oborové rady, předseda státní doktorská zkouška nebo státní rigorózní zkouška i obhajoba bakalářské práce, diplomové práce, disertaní práce nebo rigorózní práce. Rigorózní zkouška: Speciální pedagogika; Rozšiřující studium. Speciální pedagogika (soubor ke stažení) Speciální pedagogika pro akademický rok 2007/2008 (soubor ke stažení) Speciální pedagogika - logopedie; Speciální pedagogika - surdopedie se zaměřením na znakový jazyk; Důležitý odkaz: Centrum celoživotního. Stručné informace. Výňatek z Rigorózního řádu: obhajoby probíhají každý rok v dubnu a prosinci. Přihlášku k prosincovému termínu obhajoby (prosinec 2019) je nutné zaslat nejpozději do 16.9.2019, do tohoto termínu je nutné odevzdat i rigorózní práci Obsah rigorózní zkoušky: obhajoba rigorózní práce. zkouška z finančního práva dle obsahu přednášek v magisterském studijním programu Právo a právní věda . Rámcové okruhy ke zkoušce: - rozpočtové právo - daně, poplatky a cla - měnové a devizové práv 1) Žádost ze dne 5.1.2016 týkající se rigorózní zkoušky bývalého studenta FF UP (kdo prováděl rigorózní zkoušku, posudek oponenta, protokol z obhajoby, popis průběhu rigorózní zkoušky). Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 19.1.2016 informace poskytnuty

Fotogalerie: Filozofická fakulta UP

Video: Rigorózní řízení: Právnická fakulta U

Společenské vědy Bakalářské studium - prezenční forma. Bakalářské studium studijního oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání je koncipováno pro zájemce o studium společenských věd (zejména filozofie, politologie, mezinárodních vztahů, socio-kulturní antropologie, ekonomie, historie, sociologie a práva) v kombinaci s dalším oborem bakalářského studia 3. 2020. Za úspěšné složení zkoušky se považuje dosažení minimálního percentilu, jehož výše a způsob uznání jsou popsány v Katalogu programů na webu UP (www.studijniprogramy.upol.cz) u každého z uvedených programů

Rigorózní řízení Ústav speciálněpedagogických studi

 1. Pro rigorózní řízení je rovněž akreditován obor Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ (studijní program N7503 Učitelství pro základní školy). Okruhy k rigorózní zkoušce jsou ke stažení zde. Podrobné informace o rigorózním řízení (včetně přihlášky a dalších náležitostí) jsou k dispozici zde
 2. Komise pro státní rigorózní zkoušky Komise pro zabezpečení a organizaci státní rigorózní zkoušky v akreditovaných studijních oborech. Komisi jmenuje děkan fakulty, její činnost a průběh rigorózního řízení se řídí směrnicí děkana 2/2013 Rigorózní řízení na FTK UP
 3. státní rigorózní zkouška Předpisy a dokumenty předpis pro konání druhých opravných zkoušek, vzor žádosti o její konání, vzor návrhu komise a termínu a vzor zápisu o jejím průběhu a výsledku [PDF

Rigorózní řízení: Pedagogická fakulta U

Přijímací zkouška prověřuje talentové a teoretické předpoklady uchazeče. Přijímací zkouška je složena z těchto dílčích částí: 1. Pohovor. 2. Praktická část - (kresba). 3. Test (základní orientace z oblasti teorie a dějin umění a všeobecně kulturního přehledu) viz odkaz na ukázku testu níže. 4 Rigorózní řízení pro udělení titulu RNDr. sestává z obhajoby rigorózní práce a státní závěrečné zkoušky. Řídí se řádem UP pro rigorózní řízení. Podrobnější informace o přihlašování a průběhu najdete na webu přírodovědecké fakulty. Téma rigorózní práce je třeba předem projednat s předsedou komise Orgány fakulty Fakulta tělesné kultury Poradní a pracovní orgány děkana Katedry Instituty Děkanát Účelové zařízení Fakulta tělesné kultur Státní rigorózní zkouška Aktualizace ke dni 07. 06. 2021. Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali titul magistr v oblasti práva, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce

Sídlo katedry: Katedra psychologie FF UP Vodární 6 771 80 Olomouc. Tel.: + 420 585 633 501 (sekretariát) +420 585 633 600 (vrátnice) Fax: +420 585 633 700 E-mail: psychologie(at)upol.cz, lenka.molnarova@upol.cz Web: www.psych.upol.c Informace pro studenty. Brožura FZV pro ak. rok 2020/2021 (členění fakulty, kontakty, studijní plány) Akreditované studijní programy FZV UP. Formuláře žádostí pro studijní oddělení. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do Portálu UP. Po vyplnění žádosti je nutné formulář vytisknout, podepsat a předat na studijní. Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaj JUDr. Petr Osina, Ph.D. Odborné zaměření: teorie práva, islámské právo, právní informatika. Vzdělání: 2001 - 2006 Právnická fakulta MU Brno - doktorské studium, Ph.D. 2003 - Právnická fakulta Brno - rigorózní zkouška, JUDr. 1993 - 1998 Právnická fakulta UP Olomouc, obor právo, Mgr.. Publikační činnost: Osina, P.: Islámské právo a jeho prameny - Acta iuridica.

Kvalifikační práce Bakalářské studium Magisterské studium Doktorský studijní obor Didaktika literatury Doktorské studium Státní závěrečné zkoušky Předměty vyučované v letním semestru Předměty vyučované v zimním semestru Elektronický zápis předmětů Zápis Předměty vyučované v Bc. studiu (maior) od 1. 9 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA. 17. listopadu 12, 771 40 Olomouc, tel. 585634013, e-mail: jitka.hanzlikova@upol.cz. přihláška. ke státní rigorózní zkoušc

Rigorózní řízení: Cyrilometodějská teologická fakulta U

 1. Rigorózní řízení - Katedra hudební výchovy PdF UP Olomou
 2. Rigorózní řízení Katedra algebry a geometrie PřF UP Olomou
 3. Okruhy ke státní rigorózní zkoušce pro obory Pedagogika
 4. Rigorózní zkouška Ústav politologie FF U
 5. Pozvánka na rigorózní zkoušku dr

Státní rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce

Olomoučtí doktorandi zazářili v soutěžích francouzskéKonečný rozvrh | Ústav politologie FF UKRozvrh: Katedra historie