Home

Vokální komunikace

Komunikace - maturitní otázka ZSV Studijni-svet

 1. Význam komunikace. Každý z nás vnímá přesný význam slov prostřednictvím svého hodnocení, na základě svých zkušeností a znalostí Faktory ovlivňující komunikaci mimoslovní: - Vokální komunikace se zabývá používáním slov a písmen ve verbální komunikaci: Výška hlasu (s výškou hlasu se může měnit i význam.
 2. Komunikace je jedním ze základních pilířů telemarketingu. pozadí veškerého našeho jednání jak v zaměstnání, tak i v soukromém životě stojí schopnost, které se učíme již od narození. Je to schopnost komunikovat. Komunikace v nejobecnějším smyslu je procesem předávání informací
 3. 1.2 Vokální komunikace . Souhrn hlasových prostředků jedince, které mohou ovlivnit působení na druhé lidi. Mezi hlasové prostředky patří hlasitost, rychlost, intonace, artikulace, plynulost a stabilita. 1.2.1 Hlasitost . Podmínkou pro úspěšnou komunikaci se zákazníkem je přiměřená hlasitost. Operátor s
 4. Vokální komunikace je esenciální pro mnoho synchronizovaných úkonů jako jsou námluvní rituály, varovná volání, navigace ke zdrojům potravy a sociální učení. Často slouží zvukové signály k odstrašení predátora nebo samce, který se pokouší o přízeň téže samice, to je případ například kaloňů křivohlavých.
 5. Paraverbální komunikace Vokální, ale neverbální aspekt řeči Vlastnosti hlasu (výška, barva, rezonance, intenzita, intonace) Drobné oddělovací signály (pauzy, e-e, ššš ve smyslu ticho) Vokalizace (při pláči, smíchu, říhnutí, zívnutí, ječení

Komunikaci lze rozdělit na verbální a neverbální. Verbální komunikace znamená slovní komunikaci, tj. komunikační procesy, které se vykonávají pomocí mluvené či psané řeči. Užívá řeč tvořenou hláskami, slovy a větami. Je vázána na konkrétní jazyk (např. čeština, angličtina, němčina, francouzština, turečtina apod). Tj. pokud neumím turecky, nemohu s Turkem, který jiný jazyk než turečtinu neovládá, komunikovat verbálně. Neverbálně však ano Neoddělitelnou součástí telefonické komunikace je komunikace vokální. Vokální komunikace je souhrn hlasových prostředků každého člověka, které do sdělení přináší osobitost a jedinečnost. Pojďme se na ně postupně podívat. Pro lepší zapamatovatelnost jsem to nazvala HAD SPÍ, aneb jak nebýt uspávač hadů Komunikace se zdá být vděčným tématem. Rady a tipy jak správně hovořit, přesvědčit a doslova udolat komunikačního partnera se nám dostávají v podobě četných publikací a kursů. Zvlášť popularizační publikace se snaží navodit dojem, že nám v tomto ohledu mohou (pozitivně) změnit život komunikace, verbální komunikace, neverbální komunikace 1.1 Komunikační proces Pojem komunikace Komunikace (z lat. communicare, sdílet, radit se, od communis, společný), auditivní neboli vokální kanál (mluvená řeč, tj. verbální a paralin-gvální komunikace) 2 Jsou produkovány různými žlázami nebo močí. Pro primáty je důležitá zejména vizuální a vokální signalizace. Význam olfaktorické komunikace je méně výrazný, avšak v poslední době jsou izolovány pohlavní feromony i u této skupiny živočichů. Agregační feromon

Vokální komunikace je souhrn hlasových prostředků typických pro každého jedince, které mohou významně ovlivnit celkové působení na druhé lidi. Mezi tyto prostředky patří: - Hlasitost - přiměřená hlasitost je základním předpokladem úspěšné komunikace Mluvit, či nemluvit? Participace na výukové komunikaci očima vokálních a tichých žáků a jejich učitelek mohl zapojit. Navazující analýza (Clarke et al., 2016) potom ukázala, že vokální žáci 69 popisují svoji participaci jako důsledek vlastního rozhodnutí, zatímco tiší žáci víc This is Vokální komunikace by Karel Hromek on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them

 1. Vokální komunikace Rozvinuté sociální chování nosorožců tuponosých a Cottonových může pravděpodobně vysvětlit i jejich rozsáhlý vokální repertoár. Nejdůležitější signály pro jejich komunikaci jsou (pro porovnání se zahraniční literaturou jsou v závorkách uvedené anglické názvy používané pro jednotlivé hlasy)
 2. Vokální komunikace je vnímána 40% Neverbální komunikace je vnímána 50% Komunikaci ovlivňuje: první dojem, mimika tváře, vokální zabarvení hlasu, způsob vyjadřování, pachy a vůně, vystupování-oční kontakt, pověst toho, s kým komunikujeme, postavení (nadřízený-podřízený), povaha i pohlaví
 3. Vizuální (optická) komunikace - řada prostředků, avšak u některých plemen je v důsledku vyšlechtění dlouhé srsti či deformací obličejové části tato komunikace ztížena nebo zcela znemožněna. Plemena, která byla v důsledku šlechtění méně morfologicky modifikovaná, mají škálu těchto prostředků širší
 4. CÍL KOMUNIKACE Informovat Instruovat (info + vysvětlení významu, popisu, postupu, organizace, návodu jak něco dělat/dosáhnout) Poznávat Přesvědčit (cíl - změnit názor, postoj racionální přesvědčování pomocí logiky; emocionální - psobením na city - často manipulativní charakter) Získat Aktivizovat k určité činnosti nebo naopak k jejímu utlumení/zastaven

Osobní zóna - komunikace s přáteli, s kolegy v práci Společenská zóna - pracovní jednání, rozhovor s prodavačem Veřejná zóna -herci na jevišti, setkání s cizím člověke Vokální komunikace mezi matkou a mládětem se rozvíjí už v embryonální fázi, kdy je plod uzavřen ve vajíčku. Embryonální vokalizace stimuluje kvočnu k otáčení vajec, přivolává ji zpět na hnízdo, napomáhá synchronizaci líhnutí kuřat a po vylíhnutí zajišťuje, že kuřata již rozpoznají svoji matku a následují ji Verbální komunikace (z lat. verbum, slovo) znamená komunikaci prostřednictvím jazyka a řeči. Verbální komunikace charakterizuje člověka vůči jiným společensky žijícím živočichům, a s nimiž ho naopak spojuje komunikace neverbální (nonverbální) - komunikace gesty, mimikou a podobně Mezi vokální komunikaci také zahrnujeme chřestění ocasu chřestýše, cvakání ptačích zobáků nebo gorilí bití do prsou. Velmi komplexní komunikaci mají psouni ( Cynomys spp) . Během různých pokusů se zjistilo, že dokáží svým zvukovým signálem popsat predátora, jeho rychlost, velikost, druh, ale například i to, zda.

Komunikace zvířat - Wikipedi

 1. Efektivní komunikace (verbální, vokální a neverbální) Komunikace s lidmi s nižším vzděláním Komunikace řidičů Komunikace vnitrofiremní Komunikace multikulturální Komunikace manažerská Výběrový pohovor Hodnotící pohovor Koučování Komunikace při vedení porad Komunikace v týmu Komunikace pro servisní techniky.
 2. empatie. smysl komunikace. věcná a vztahová rovina komunikace. komunikace se sebou samým, komunikace s druhými lidmi. členění komunikace. verbální, neverbální, vokální a vizuální komunikace. zásady ovlivňující kvalitu a průběh rozhovoru. empaticky naslouchat. dávat zpětnou vazbu, vést dialog
 3. Behaviorální studie nosorožce tuponosého a Cottonova v zoologických zahradách a ve volné přírodě, se zaměřením na vokální komunikaci Behavioural study of the captive and free-ranging southern and northern white rhinos with focus on their vocal communicatio
 4. Masová komunikace je jedna z rovin nepřímé sociální komunikace, ke komunikaci dochází prostřednictvím masových médií. Masová média jsou taková, která slouží k celospolečenské komunikaci, tedy komunikaci mezi jedním výchozím bodem a neurčeným, ale vysokým počtem bodů cílových
 5. antní postavení, brání své teritorium nebo koordinují chování skupiny. Vizuální komunikace Zvířata používají různá gesta a postoje těla
 6. Potřebuju si s tebou promluvit. Zkuste si někam na lednici připíchnout mantru partnerské komunikace, která zní: Nikdo ti do hlavy nevidí!. Nikdo, ani váš nejbližší, nemá povinnost vám do hlavy lézt a učit se tajemnou řeč náznaků, aby vás beze slov pochopil
 7. parajazyk (vokální a nevokální komunikace. sdělení - text, diskurz, komunikát; produkováno mluvčím, autorem sdělení.

Čím v telefonu nahradit chybějící neverbální komunikaci

Dekódování nekonzistentní komunikace, Mehrabian & Weiner a . Zjištění postojů z neverbální komunikace ve dvou kanálech, Mehrabian a Ferris. Sám Mehrabian měl na své webové stránce sekci, která odhalila tento mýtus. V této části poznamenal: Total Liking = 7% Verbální Liking + 38% Vokální Liking + 55% Facial Liking Vokální komunikace mezi matkou a mládětem se rozvíjí už v embryonální fázi, kdy je plod uzavřen ve vajíčku. Embryonální vokalizace stimuluje kvočnu k otáčení vajec, přivolává ji zpět na hnízdo, napomáhá synchronizaci líhnutí kuřat a po vylíhnutí zajišťuje, že kuřata již rozpoznají svoji matku a následují ji komunikace se dají rozlišovat vokální (paralingvistické) fenomény, které zahrnují kvalitu hlasu a způsob mluvení, a nevokální (extralingvistické) fenomény, jimiž je například mimika, gestika, haptika, držení těla, zrakový kontakt. Později se vyvinula komunikace prostřednictvím artikulovaných zvukovýc Interní diskurz, sólo-vokální komunikace a sólová písemná komunikace jsou tři úrovně intrapersonální komunikace. Tři aspekty, které řídí intrapersonální komunikaci, jsou: Sebepojetí : Sebepojetí určuje způsob, jakým se jednotlivec bere, orientovaný na druhé Účastníci semináře se učí jak vystupovat profesionálně, jak při prezentaci správně využívat prvky verbální, neverbální a vokální komunikace. Program se zaměřuje na správné vyjadřování a rétoriku, stejně jako na praktické osvojení si prezentačních dovedností. Pomáhá odhalit příčiny trémy, mapuje její.

Hana Paverová: Mehrabianův mýtus o komunikaci List

Mehrabiana k problematice neverbální komunikace vůbec. Klíová slova: Albert Mehrabian, Mehrabianova čísla 7-38-55, neverbální komunikace, neverbální chování, nekonzistentní komunikace, bezprostřednost, pocity, postoj prostředky neverbální komunikace na neverbálně vokální (orální/mluvené komponenty), verbálně nevokální (zvl. pohyby a pozice rukou, dále obličeje, případně i těla) a neverbálně nevokální (prostředky, které se řadí k verbálně nevokálním: souměřitelné nebo totožné; především gesta a mimika) Kočky mají celou řadu vokálních zvuků, které se většina majitelů učí ocenit. Kočičí povídání může být velmi smysluplné, i když kočky také používají různé jiné komunikační prostředky než zvuky, jako je držení těla a označení vůně. Seznámení s kočičím repertoárem Téměř všechny kočky používají nějakou formu hlas kreativita, komunikace ) Rytmické kostky. hudba vokální (sólo, sbor ), instrumentální ( orchestr ) , vokálně instrumentální . hudební styly a žánry ( hudba pochodová, taneční - mazurka, ukolébavka ) menuet, slavnostní hudba, muzikál, tramá píseň, populární hudba ) Antonín Dvořák - Slovanské tance B. Smetana. výhodný pro dálkovou komunikaci, protože vizuální signály se uplatňují spíše na blízko. Zvláště významná je vokální komunikace u ptáků, zejména pěvců (Catchpole & Slater 2008). Pěvce můžeme rozdělit na suboscines a oscines. Mezi suboscines patří převážně druhy neotropické

Biokomunikace živočichů - přehled « E-learningová podpora

- vokální a instrumentální skladba - melodram - muzikál - opereta, opera - symfonie, koncert - Vokální innosti - intonační a hlasová cvičení -OVS - umění jako prostředek komunikace -D - vznik křesťanství -OVS - estetika mezilidských vztahů -Tv - hudeb. pohyb. Činnosti, krok pochodový, valčíkový a polkov Existuje mnoho rozdílů mezi verbální a neverbální komunikací, ty hlavní jsou zde prezentovány ve formě tabulky a v bodech. První rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že ve verbální komunikaci je výměna zpráv velmi rychlá, což vede k rychlé zpětné vazbě. V protikladu k tomu je neverbální komunikace založena více na porozumění, které trvá čas a je tedy poměrně. Tato studie vychází ze známého faktu, že různí žáci ve třídě participují odlišnou měrou na výukové komunikaci. Někteří žáci jsou velmi vokální, často a ochotně si berou.

Hovoříme s našimi vokální orgánů, ale hovořit s rovnými našeho těla. paralingvistika jevy vyskytují podél mluvený jazyk, komunikovat s ním, a vyrábět společně s ní celý systém komunikace Asertivita/Asertivní komunikace. Asertivita je komunikační dovednost zdůrazňující aspekt sebedůvěry a sebeprosazení. Slovo asertivita není vždy chápáno správným způsobem. Nesprávně se toto slovo považuje občas za jakési synonymum agresivity, i když jeho skutečný význam je pozitivní. Vedle agresivity a pasivity je. Vokální komunikace slouží mnoha účelům, včetně rituálů páření, varovných hovorů, sdělování polohy zdrojů potravy a sociálního učení. U řady druhů muži provádějí hovory během pářících rituálů jako formu soutěže proti jiným mužům a pro signalizaci samic Přínos kurzu: Účastníci kurzu se seznámí s klíčovými prvky empatické komunikace, jako jsou: otevřenost, vnímavost, citlivost a porozumění pro konkrétní situaci a problémy klienta, a to s využitím znalostí a dovedností v oblastech verbální, neverbální i vokální komunikace Efektivní komunikace v podniku a využití elektronických Auditivní / vokální kanál - myšlena je vlastní mluvená řeþ Vizuální kanál - patří sem výraz a mimika tváře, výměna pohledů, gestikulace a pohyby těla, vzhled, využívání blízkého prostoru nebo odstupu.

2. 1. Akustická komunikace ptáků Při akustické komunikaci ptáci využívají jak vokální tak i nevokální zvuky k usta-novení a obraně teritoria, upoutání partnera, k vytvoření párových svazků a svazků rodičů s potomky (Catchpol 1982). Tento typ komunikace dosáhl u ptáku zcela ojedinělé a pr Příbuzné obrázky: komunikace diskuse konverzace komunikovat člověk 613 Obrázky zdarma z Rozhovor. 348 393 62. Ovce Bleat Komunikace. 295 362 33. Mikrofon Hudba Zvuk. 114 200 9. Zpětná Vazba Potvrzujíc Mikrofon Vokální Hlas dlouholeté zkušenosti z ATL & BTL komunikace lokálních a nadnárodních klientů. vynikající komunikační, organizační a vyjednávací schopnosti. znalost cenového, technologického a výrobního prostředí. spolehlivost a pečlivost. zodpovědnost za získané projekty a jejich výsledky. dobré jmén

Autor se v příspěvku věnuje problematice postavení hudební výchovy v RVP ZV. Hudební výchova by měla plnit estetické, zábavné, terapeutické funkce. Prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností vede žáka k porozumění hudbě. Hudební výchova se stane pro žáky atraktivní, bude-li aktivní, kreativní a integrativní Vokální procesory, vokodery, vokalizéry. S Muzikerem si můžeš být jistý, že nakupuješ jen kvalitní a zkušenostmi ověřené produkty. V Muzikeri vybíráš z to Komunikace. řeč těla a zvuků. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Práce v realizačním týmu . volba hudby, nástrojů a druhu tance. Tělesná výchova. 1. ročník. Rytmické činnosti s hudbou. Tělesná výchova. 1. ročník. Rytmické činnosti s hudbo

OSV 8 Komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální. - rozliší skladbu vokální a instrumentální - pozná lidovou a umělou píseň - vnímá hudebně výrazové prostředky - vyjmenuje znaky opery, operety. Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8 Škola má jen první stupeň.V charakteristice předmětu Český jazyk jsou popsány metody, pomůcky a formy práce.Očekávané výstupy se neupravují, ale je uvedeno, co se u žáků zohledňuje.Ročníkové výstupy jsou dobře zpracované, učivo je v některých případech popsáno velmi stručně - např V našem virtuálním kurzu se dozvíte, co vlastně znamená profesionální telefonická komunikace. Ukážeme si postupně všechny parametry tohoto pojmu a na mnoha praktických zvukových ukázkách také vše přímo uslyšíte. Kurz je doplněný vtipnými obrázky a grafy, které Vám usnadní zapamatování Hlasová hygiena, typy nejen pro operátory, jak nepřijít o hlas. Asi každému z nás se někdy stalo, že přišel o hlas. Mohlo to být třeba v souvislosti s nachlazením, stresem, psychickým vytížením či s dlouhodobým mluvením třeba během telefonní komunikace

Vokální komunikace on Vime

vokální činnost - práce s hlasem, intonační dovednosti, jednohlasý, popř. dvojhlasý zpěv, vede ke komunikaci s učiteli a ostatními lidmi, klade důraz na dodržování etiky komunikace - učitel netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé vyjadřování a chování žák Komunikaci můžeme dělit mezi intrapersonální, interpersonální a masovou. Přičemž intrapersonální komunikace znamená, že jedinec vede s sebou vnitřní dialog, masová auditivní neboli vokální kanál (mluvená řeč, verbální a paralingvistická komunikace

Sociální chování a komunikace nosorožců « E-learningová

- vokální, vokálně instrumentální aktivity individuální a společné - reflexe vokálního projevu - zpěv lidových, umělých, moderních písní - jednoduchý dvojhlas - upevnění znalosti české státní hymny Komunikace. diskuse o obsahu písní. Vokálové dynamické mikrofony. S Muzikerem si můžeš být jistý, že nakupuješ jen kvalitní a zkušenostmi ověřené produkty. V Muzikeri vybíráš z top značek z komunikovat se všemi typy klientů, jež telefon přivádí až na naše pracoviště. Tato kniha vychází z našich dlouholetých zkušeností v oblasti telemarketingu a je obohacena o aktuální údaje a informace. Přestože komunikace je v nejrůznější podobě součástí každodenního života, je a Telemarketing v praxi Telemarketin g v praxi Jak profesionálně telefonovat se zákazníky 2. vydání 2., aktualizované a rozšířené vydání Květoslava Santlerová a kolektiv Květoslava Santlerová a kol Obsah semináře: Komunikace ve smíšeném kolektivu jako stresogenní činitel asertivní komunikační techniky komunikace ve vypjatých situacích, umění odmítat, žádat o laskavost atd. kontramanipulační techniky jako nástroj v boji se stresem interpersonální konflikty jako..

Video: Komunikace pro zdravotní sestry - Zdraví

Vyučované předměty | BONIFANTES - Chlapecký sbor

TV (2. ročník): Komunikace v Tv, průpravná, kompenzační, koordinační a tvořivá cvičení HV (2. ročník): vokální činnosti Jazyková výchov Kardinál Duka ocenil šestici osobností. 23. dubna, na svátek svatého Vojtěcha, hlavního patrona pražské arcidiecéze, ocenil během bohoslužby ve svatovítské katedrále kardinál Dominik Duka šestici osobností za jejich službu církvi. Publikováno: 26 Mikrofon mic zvuk mike tlačítko zvuková technika komunikace vektorové na obrazech myloview. Nejlepší kvality obrazy, , fototapety, nálepky, plakáty. Chcete si vyzdobit svůj domov? Pouze s myloview Prohlubuje vztah mezi verbální a neverbální složkou komunikace a rozšiřuje specifické aplikace jazyka o sociální dovednosti. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět lze naplňovat prostřednictvím témat směřujících k sebepoznání, seberegulaci a k udržení psychického zdraví, tj. psychohygiena, komunikace, role a. Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Hudebně pohybové činnosti; Poslechové činnosti; G. Produkce; Recepce a reflexe; Umělecká tvorba a komunikace - Umělecký proces a jeho vývoj - Role subjektu v uměleckém procesu - Úloha komunikace v uměleckém procesu . Tvůrčí činnosti - základ nepovinného vzdělávacího.

Cit Vf

Mikrofon mic zvuk mike tlačítko zvuková technika komunikace vektorové na obrazech myloview. Nejlepší kvality fototapety, , nálepky, obrazy, plakáty. Chcete si vyzdobit svůj domov? Pouze s myloview Čím více jsou v komunikaci zahrnuty silné pocity a city, tím více narůstá význam komunikace neverbální. Psychologické výzkumy přinesly provokující zjištění, že na celkovém účinku komunikování se může v takových chvílích podílet více nežli 50 procenty výraz tváře a pohyby těla a téměř 40 procenty vokální. akustická komunikace. není ani příliš běžný ani výrazně významný rozděluje se na: vokální zvuky - řičení, kvičení (značí obvykle hrozbu agrese), řehtání (namlouvání klisny, hříbata hledající svoje matky, očekávání příjmu krmiva

komunikace v rámci textů, především uměleckých. Autorka si všímá nejen verbální komunikace mezi postavami, ale také (verbálně ztvárněné) komunikace neverbální a neverbálně-vokální (zvukové charakteristiky řeči, její tempo, šeptání, huhňání atd.) Naopak neverbální komunikace nepoužívá slova, ale používají se i jiné způsoby komunikace, jako je řeč těla, výrazy obličeje, znakový jazyk atd. Toto jsou některé z rozdílů mezi verbální a neverbální komunikací: Slova se používají ve verbální komunikaci, zatímco neverbální komunikace je založena na znaméncích Intrapersonální komunikace je proces, kterým jednotlivec komunikuje sám se sebou, jedná jako odesílatel i přijímač zpráv, a zahrnuje používání nevyřčených slov k vědomému zapojení se do sebehovoru a vnitřní řeči.. Intrapersonální komunikace poskytuje jednotlivcům příležitost podílet se na imaginativních interakcích, jimiž se potichu zapojují do.

Komunikace - maturitní otázka ZS

5) komunikační proces je bahaviorální - interpersonální komunikace Nepřetržitý proud lidského chování, v němž jsou využívána i slova - interpersonální proces; Komunikační kanály - recipient zachycuje komunikaci pomocí smyslů Auditivní ( vokální) - mluvená řeč + nonverbální komunikace Autoři označují hlas za nástroj komunikace, který se neustále vyvíjí paralelně s lidským pokolením. V mluveném slově se podle studie ukrývají paralingvistické podněty, které poskytují stěžejní informace o osobnostních a charakterových prvcích mluvícího. Slovní či vokální berličky, jako je ah, um, jako, tak. verbÁlnÍ komunikace je vedle komunikace neverbÁlnÍ vÝvojovĚ mladŠÍ. na celkovÉm ÚČinku komunikace se podÍlÍ vÍce neŽ 50% vÝraz tvÁŘe a pohyby tĚla, 40% vokÁlnÍ a hlasovÉ charakteristiky ŘeČi a jen asi 7% vÝslednÉho efektu komunikace je dÁno obsahem toho, co se ŘÍk Petr Váša (fyzické básnictví) - Kurz mimozemských jazyků a nonverbální mimozemské komunikace. Ridina Ahmedová (vokální improvizace) - Vesmírné vokální improvizace. 2018. Filip Dvořák (cembalo) - ohnivé groundy a doporovod divadla O zlaté hlavě Paracelsov

PC 26 USB Mimořádná nabídka

Hudební výchova 2 o Řeč těla o Estetické hledisko projevu Zprostředkovává kompenzační strategie při komunikaci o Kladení otázek o Ujistění o správném porozumění Podporuje tvořivost žáka o Vytváří podmínky hudebního dialogu mezi žáky, k hudebně pohybové improvizaci Kompetence sociální a personáln Celkový dojem K. tvoří 50 % výraz tváře a pohyby těla 40 % vokální a hlasové charakteristiky řeči 7 % obsah toho, co se říká . CÍL KOMUNIKACE Informovat Instruovat (info + vysvětlení významu, popisu, postupu, organizace, návodu jak něco dělat/dosáhnout) Poznávat Přesvědčit (cíl - změnit názor, postoj. Činnosti vokální Píseň, duo, trio Lidový dvojhlas Intonace v dur a moll Kánon Hudební výrazové prostředky Intervaly -zapojuje se do zpěvu ve vícehlasu (kánon, lidový dvojhlas) za pomoci vyučujícího Lidový dvojhlas, kánon OSV 2/4 - Kooperace OSV 2/3 - Komunikace -zpívá vybrané melodie z opery, operety č

HMATNepovídej [R 098] - 186,-Kč : NotovnaSPIRITUÁL KVINTET 2

V říši zvířat se vyvinuly propracované formy komunikace. Prasata jsou schopna si i lhát. Britský dokumen Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové tvorba a komunikace) Instrumentální činnosti - Využívá jednoduché a dle svých možností a schopností i klasické či elektronické hudební nástroje při individuálních nebo společných aktivitác Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Mediální výchova (MeV): Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Vnímání 1.5 záznam vokální hudby - zachycení. Komunikace přes nástroje Povídání přes nástroje, které si žák sám vybere. Učitel reaguje na žákovu iniciativu nebo sám iniciuje reakci žáka - motivuje ho a dává prostor k projevu. Umožní žákovy vyhrát své pocity, emoce, včetně těch negativních. Vokální interpretace (zpěv písní