Home

Metodologie výzkumu

Z hlediska stupně obecnosti jsou nejobecnějšími metodami tzv. obecně vědní metody. Ty jsou univerzálně použitelné ve vědeckém zkoumání. Patří k nim zejména analýza, syntéza, indukce, dedukce, srovnání, specifikace, analogie. Jednotlivá vědní disciplína může používat svoji vlastní (specifickou) metodu zkoumání

Metodologie I 6.3. Doporučení 6.3.1. Doporučení pro další výzkum nebo změnu metodologie výzkumu 6.3.2. Doporučení pro změny vědeckých konceptů, nebo praxe 6.3.3. Doporučení pro změnu nebo modifikace dosavadních teoretických konstruktů 6.3.4 Doporučení, která se týkají změny organizace, procedur, praktik, chování 6.4. Hledáte knihu Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu od František Ochrana? Rychlá a výhodná doprava od 29 Kč Skvělý výběr knih, deskových her a dárků. Jsme vaše knihkupectví s tradicí

c. stanovit metodu výzkumu (Metodologie práce); d. stanovit základní výsledky výzkumu (Empirická část); e. konstatovat závěry vyplývající z výsledků výzkumu (Diskuse, Závěr). 1.5 Zp ůsob vyjad řování autora Poměrně častou otázkou je, jak se při psaní textu vypořádat s pozic 1.2 Vědecký problém, objekt výzkumu, předmět výzkumu 2. Povaha vědeckého problému a výběr metodologie 2.1 Teoreticko-metodologický výzkumný rámec 2.2 Volba metodologie 2.3 Úhel pohledu na zkoumaný problém 3. Výzkumné cíle 3.1 Vymezení pojmu výzkumné cíle. Pokus o klasifikaci výzkumných cíl rozlišit jednotlivé typy výzkumu. KLÍČOVÁ SLOVA Metodologie, metoda, metodika, technika, validita, reliabilita, verifikace, falzifikace, paradigma. 1.1 Základní pojmy ve vd a výzkumu V da je sloţitý myšlenkový proces zaloţený na metodologii, teorii a systému utříděných poznatků Výzkumem se rozumí systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání o nejzákladnějších příčinách jevů a pozorovatelných skutečností, včetně poznání člověka, kultury nebo společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků Metodologie pedagogického výzkumu. Návod na přihlášení do kurzu a testu v systému Moodle. Cvičebnice vybraných metod pedagogického výzkumu ke stažení. Elektronická učebnica pedagogického výzkumu (P. Gavora a kol.) Cvičebnice pro didaktické testy (online) Prezentace - přednášky. Přednáška č. 1. Přednáška č. 2.

Metodologie výzkumu - Pedagogika - skolni

 1. Publikace se zabývá vztahem mezi volbou metodologie, metodou, výzkumným cílem a výslednou výpovědí v obecné rovině vědeckého zkoumání. Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu - František Ochrana | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectv
 2. Hledáte Základy metodologie výzkumu od Ludvík Eger,Dana Egerová? Rychlá a výhodná doprava od 29 Kč Skvělý výběr knih, deskových her a dárků. Jsme vaše knihkupectví s tradicí
 3. Metodologie spoleenských v d výzkum teorie jev Předmět metodologie Metodologie spoleenských v d (myslíme tím pedevším pedagogiky, sociologie, psychologie, filosofie, historie) pedstavuje soustavu poznatků o pístupech k
 4. 1. Věda a výzkum 1.1. Výzkum jako vědecká metoda poznání 1.2. Vztah otce a empirie ve výzkumu 2. Sociální výzkum 2.1. Specifika a vymezení 2.2. Základní pojmy 2.3. Typy a funkce výzkumů 2.4. Struktura a strategie výzkumu 2.5. Kvantitativní a kvalitativní přístup 3. Příprava výzkumu 3.1. Od zadání k cílům 3.2.
 5. á ř pro doktorandské studium na FTVS Literatura zabývající se metodologií historického výzkumu: u nás: HROCH, M. a kol. Úvod do studia d ějepisu. Praha: SPN 1985. HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum 199
 6. Metodologie výzkumu politiky - Specifikace Kniha představuje soubor metodologií a metod využitelných při výzkumu v oborech mezinárodní vztahy a politologie

JAROŠOVÁ, Darja. Metodologie výzkumu.1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. 69 s. ISBN 9788024812861 obecným otázkám metodologie výzkumu ve společenských vědách a především v sociální práci (1.-8. kapitola) a také prezentuje metodologické postupy a výsledky výzkumů tří projektových sub-týmů: Sociální prostorová segregace ve srovnání dvou měst - Ostravy a Halle (9. kapitola); Výzkum chudoby ve stář Zaměřuje se nejen na metody, které jsou v pedagogickém výzkumu běžně používané, ale také na ty méně časté (sémantický diferenciál, Q-metodologie, faktorová analýza, shluková analýza)

Metody výzkumu - Faculty of Sports Studie

 1. Psychologická metodologie Psychologie je empirickou vědou a proto jsou v rámci psychologické metodologie rozvíjeny různé metody psychologického výzkumu. Lze odlišit typy výzkumu podle svého zaměření a je možné klasifikovat jednotlivé metody podle různých kritérií
 2. Ochrana, František. Metodologie vědy: úvod do problému. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1609-4. Nejobecnějším pojmem je pojem metodologie vědy. Předmětem jejího zkoumání je studium metod a vědeckých postupů. Metodologie vědy je naukou o metodách
 3. Základy metodologie výzkumu Autor: Eger, Ludvík a Egerová, Dana Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni EAN: 9788026107354 ISBN: 978-80-261-0735-4 Popis: 1× kniha, brožovaná, 184 stran, česky Rozměry: 14,8 × 21 cm Rok vydání: 2017 (2. přepracované vydání
 4. 1. modul (září) = Informace, MIS a metodologie výzkumu 2. modul (listopad) = Marketingový výzkum - typologie, metody a techniky 3. modul (leden) = Výzkum trhu a jednotlivých komponent marketingového mixu a organizace marketingového výzkumu
 5. Kurz metodologie výzkumu_2021. Alzheimer nadační fond pro Vás připravil oblíbený Kurz metodologie výzkumu s prof. Andělem, který proběhne stejně jako vloni online, 20. a 21. května, více informací naleznete v příloze. Součástí kurzu jsou individuální konzultace, proto je kapacita 15 účastníků

Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu 24 . Úkol Navrhněte dotazníkové položky, jimiž budou následující výzkumné problémy měřeny na nominální úrovni, pořadové úrovni, intervalové úrovni. oblíbenost matematiky na 2. stupni základní škol Metodologie výzkumu se stává řádnou teoretickou a systematickou analýzou způsobů využití pevného tématu diskutovaného v programu. Metodika navrhuje více než jen strategie, které chcete použít ke shromažďování informací. Často je důležité začlenit myšlenky a hypotézy, které jsou základem politik Kniha: Metodologie výzkumu politiky Autor: Vít Beneš ; Petr Drulák Kniha představuje soubor metodologií a metod využitelných při výzkumu v oborech mezinárodní vztahy a politologie

Studie se zaměřuje na vybrané problémy metodologie srovnávacího výzkumu v pedagogice s cílem přispět do debaty o metodologické kvalitě komparativního výzkumu. Snahou autora je pokusit se provést čtenáře procesem vědeckého srovnávání v pedagogice založeném na problémovém přístupu Metodologie výzkumu je vědní disciplína, která zkoumá a popisuje plánování, organizaci a provádění výzkumu včetně vyhodnocení výzkumných dat • Empirický výzkum spočívá v získání terénních dat (dat získaných ve třídě, škole, rodině, klubu apod.) • Výzkum u stolu (desk study) spočívá v práci na. Jedna z nich vyšla v roce 2017 na Západočeské univerzitě v Plzni, jmenuje se Základy metodologie výzkumu a jejími autory jsou Ludvík a Dana Egerovi. Oba působí na ekonomické fakultě a tento fakt se line celou publikací, kdy příklady vysvětlující probíranou látku jsou prezentovány na případech z tohoto oboru Schéma výzkumu bude vypadat podobně, ale kapitoly výzkumu budou nahrazeny analýzou jevu. A = analýza = hledání příčin, souvislostí. Hypotézy se nestanovují. Stanovují se momenty, aspekty, které chceme analyzovat. Metodologie.

PPT - Metodologie Kinantropologie PowerPoint Presentation

Základy metodologie Lekce 10: Kvalitativní výzkum II. - Analýza dat Reader Vytvořeno pro studenty FRRMS pouze pro potřeby výuky Obsahuje: Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, kapitola Východiskem metodologie výzkumu je pojetí vědy založené na evidenci (tj. na důkazech) a pojetí praxe založené na evidenci. V této souvislosti Hendl poukazuje na praxi založenou na evidenci v pedagogice a tvrdí, že zásadním průlomem při uplatňování principů evidence v pedagogickém výzkumu byl federální zákon No.

Klíčová slova kvalitativní výzkum, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum : v medicíně, metodologie . Summary: The aim of this work is to introduce a method of qualitative research to medical community, to emphasize that a qualitative analysis is also a full-value method o Kvantitativní výzkum (z lat. quantum, kolik?) je ve společenských vědách metoda standardizovaného vědeckého výzkumu, která popisuje zkoumanou skutečnost pomocí proměnných (znaků), které lze vyjádřit čísly. Ta mohou vznikat buď měřením nebo častěji škálováním samotnými respondenty (např. od 1 do 10). Výsledky jsou pak zpracovány - obvykle pomocí. Z pohledu tradiční vědy je kvalitativní metodologie uznávanou, ale málo využívanou cestou k poznání pravdy. Z pohledu marketingového výzkumu se jedná o výzvu, která může přinést mnohé - ovšem za cenu úskalí Autor charakterizuje dnešní chápání psychologické vědy a vědecké metody, psychologických teorií a modelů, představuje projekty psychologického výzkumu, metody získávání empirických dat a jejich interpretace. Kniha může sloužit jako učebnice pro studenty psychologie a sociálních věd, ale i jako příručka odborníky v praxi, jimž poslouží při plánování. kvantitativním výzkumu. L. Bláha - Základy metodologie. Plánování kvalitativního výzkumu: • 1. Určíme účel a zaměření studie.Vymezíme hranice, co nás bude zajímat a kritéria pro to, které informace budeme zahrnovat nebo vylučovat. Hranice se ale mohou měnit během výzkumu

Metodologie výzkumu. Jaké metody mohou pomoci náležitě zkoumat sociálně pedagogickou realitu? Na tuto základní epistemologickou otázkou se snažíme najít odpověď testováním relativně nových výzkumných metod a jejich aplikací do oblasti sociální pedagogiky. Prohloubený zájem o netradiční analytické metody nastartoval. Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu KAROLINUM Publikace se zabývá vztahem mezi volbou metodologie, metodou, výzkumným cílem a výslednou výpovědí v obecné rovině vědeckého zkoumání. Na teoretické bázi představuje jednotlivé typy metod a možnosti jejich uplatnění a analyzuje jejich přednosti a omezení Metodologie výzkumu: základní inforamce. Výzkumný workshop: neformální dobrovolnictví v době covid-19. Výzkumné cíle/výzkumné problémy. Popsat (do hloubky, v detailu, v kontextu) různorodé podoby neformálního dobrovolnictví realizované v komunitě v době pandemie covid-19 výzkumu. •Velkou roli hraje spolehlivost a platnost metod a jejich objektivita, zobecnění závisí na reprezentativním výběru a možnosti celý výzkum zopakovat. L. Bláha - Základy metodologie Metoda, metodika, metodologie. Metoda (z řeckého met-hodos - doslova za cestou, cesta za něčím) je postup nebo návod, jak získávat správné poznatky, prostředek poznání. Metoda a systém tvoří podstatu vědy, přičemž systém představuje její obsahovou stránku, zatímco metoda její stránku formální. Systémem míníme.

Kdo má patent na dělání výzkumů? A kdo může poznávat

Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu

,Metodologie pedagogického výzkumu (garant: Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.) Obsahem p ředm ětu jsou následující témata: Vědecký výzkum a jeho etapy (stanovení problému, informa ční p říprava, p říprava výzkumných metod, sb ěr a zpracování údaj ů, interpretace údaj ů, psaní výzkumné zprávy) a proč jsou důležité. Kurz je tak základním úvodem do metodologie výzkumu pro studenty učitelství, na který je doporučujeme navázat kurzy dalšími, které již budou zaměřeny na způsoby provádění vlastních výzkumů (tvorbu výzkumného projektu - zpravidla jde o seminá Metodologie výzkumu politiky. Právě vyšla nová kniha Metodologie výzkumu politiky, jejímž spoluautorem je náš seniorní výzkumný pracovník Petr Drulák. Ředitel ÚMV Ondřej Ditrych se podílel na tvorbě kapitoly o předpovědních metodách. Samotná kniha pak navazuje na starší publikaci Jak zkoumat politiku. Kniha. Metodologie výzkumu politiky Editor: Beneš, Vít a Drulák, Petr Nakladatel: SLON EAN: 9788074192838 ISBN: 978-80-7419-283-8 Popis: 1× kniha, brožovaná, 360 stran, česky Rozměry: 15 × 23 cm Rok vydání: 2020 (1. vydání

Metodologie výzkumu politiky Beneš, Vít − Drulák, Petr (eds.): Metodologie výzkumu politiky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2019, 351 stran, ISBN 978-80-7419-283-8 Pavel Horák Recenzovaná publikace Metodologie výzkumu politiky představuje jasně strukturovanou, logicky uspořádanou, funkčn Metodologie (z řec. methodos, sledování, stopování, od hodos, cesta) je vědní disciplína, která se zabývá metodami, jejich tvorbou a aplikací.Metodologii lze chápat jako: a) specifickou strategii získávání, analyzování a interpretace da

10 Výzkum se týká zejména výzkumu sbírky a prostředí, ze kterého se sbírkové předměty získávají, ale také výzkumu muzea jako instituce a muzejních činností. 11 Prof. František Ochrana je autor řady odborných publikací k problematice metodologie vědy, například: Ochrana, F. (2013). Metodologie sociálních věd Všechny informace o produktu Kniha Metodologie výzkumu politiky, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Metodologie výzkumu politiky Kniha představuje soubor metodologií a metod využitelných při výzkumu v oborech mezinárodní vztahy a politologie. Cílem publikace je seznámit čtenáře s širokou škálou metodologických přístupů, z nichž si může vybrat ten, který nejlépe vyhovuje jeho výzkumným potřebám. Autoři se věnují případové studii. metodologie výzkumu (v da, vdecká teorie, výzkum, druhy výzkumů, typy výzkumů, metodologie). 2. Chronologie v decké práce a v deckého výzkumu - etapy výzkumu a jejich charakteristika (stanovení výzkumného problému, informaní příprava výzkumu, příprava výzkumných metod a metod sb ru dat, sbr dat, analýza a interpretace.

Nákupy knih na Google Play. Najděte si knihu v největším e-knihkupectví na světě a pusťte se do čtení na webu, v tabletu, telefonu nebo čtečce e-knih ještě dnes Kniha: Základy metodologie výzkumuAutor: Ludvík Eger; Dana Egerová. Publikace pojednává o metodologii výzkumu. V první části autoři čtenáře seznamují se strategií a designem výzkumu. Objasňují základní pojmy a rozebírají první kroky vedoucí k vymezení nezbytných aspektů nutných k ucelenému výzkumu, např. Metodologie výzkumu politiky Beneš Vít a Drulák Petr (eds.) Dostupnost. skladem. Vydavatel. SLON. ISBN. 978-80-7419-283-8. EAN. 9788074192838. Místo vydání. metodologie realizovaného výzkumu kli-9 Výzkum klimatu učitelského sboru: potenciál smíšené metodologie matu učitelských sborů a naznačit některé nálezy tohoto šetření. V případě výzkumu natolik složitého fenoménu, jakým je so

Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu - Karolinu

0 hodnocení Metodologie výzkumu politiky 0. Pro hodnocení se přihlaste nebo zaregistrujte. Recenze: Buďte první, kdo ji napíše. Kniha představuje soubor metodologií a metod využitelných při výzkumu v oborech mezinárodní vztahy a politologie. Cílem publikace je seznámit čtenáře s širokou škálou metodologických. Seminář pořádal ISS FSV UK a Česká sociologická společnost. Akci poskytly záštitu též Česká asociace pedagogického výzkumu, Českomoravská psychologická společnost a Česká společnost pro politické vědy. Citace vybraných komentářů účastníků: Jste borci, konečně někdo dělá takové akce. Bylo to moc fajn Stránky v kategorii Metodologie/metodologie empirického výzkumu Zobrazuje se 147 stránek z celkového počtu 147 stránek v této kategorii Metodologie a metody výzkumu / Autor: Pána, Lubomír, 1951-, a další Vydáno: (2007) Úspěšný návrh výzkumu / Autor: Punch, Keith Vydáno: (2008) Your research project : designing, planning, and getting started. Vyhledávací portál K.UTB. Otevřete novou bránu k poznání, katalog i portál e-zdrojů odteď na jednom místě, stačí si jen vybrat

Metodologie výzkumu politiky - Beneš Vít, Drulák Petr. Kniha představuje soubor metodologií a metod využitelných při výzkumu v oborech mezinárodní.. Metodologie výzkumu politiky. Vít Beneš, Petr Drulák (eds.) Document has not been rated yet Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}}) {{document.rating.result}} Copies Bound volumes. Loading copies. Document is currently in.

metodologie výzkumu translations metodologie výzkumu Add . research methodology shigoto@cz. Show algorithmically generated translations. Examples Add . Stem. Match all exact any words . dobrá úroveň znalostí o metodologii výzkumu a zkušenosti s vedením výzkumu Zkontrolujte 'metodologie výzkumu' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu metodologie výzkumu ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Základy metodologie výzkumu . FEKT-MMET Ak. rok: 2019/2020. Předmět je koncipován jako praktické seznámení se základy psaní odborných a vědeckých textů a tvorby prezentací. Zahrnuje také přehled metod vědy a výzkumu a přehled finančních zdrojů pro výzkum v ČR a EU Metodologie výzkumu 2019. IF x AIS fld.czu.cz-věda a výzkum-projekty-interní projekty-výzvy FLD. Author: Zachová Romana Created Date: 12/03/2018 05:33:02 Title: Metodologie výzkumu Last modified by: Zachová Romana.

Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu; Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu. Nakladatelství: Karolinum. Autor: František Ochrana. Ochrana: sociální DRM Rok vydání: 2019 Publikace se zabývá vztahem mezi volbou metodologie, metodou, výzkumným cílem a výslednou výpovědí v obecné rovině vědeckého. Metodologie a metody sociologického výzkumu. Otázky k bakalářským zkouškám z metodologie. Analytický a kvalitativní výzkum. Odlišnost teoretických východisek, perspektiv a kladených otázek a postupů. Analytický (kvantitativní) výzkum a jeho zásady. Intepretativní / konstruktivistický přístup ke zkoumání reality. Publikace se zabývá vztahem mezi volbou metodologie, metodou, výzkumným cílem a výslednou výpovědí v obecné rovině vědeckého zkoumání. Na teoretické bázi představuje jednotlivé typy metod a možnosti jejich uplatnění a analyzuje jejich přednosti a omezení. Podrobněji je zkoumána explanace a z časového, procesního a strukturně-funkčního pohledu také narace

Výzkumné metody - Wikisofi

Metodologie výzkumu politiky Kniha představuje soubor metodologií a metod využitelných při výzkumu v oborech mezinárodní vztahy a politologie. Cílem publikace je seznámit čtenáře s širokou škálou metodologických přístupů, z nichž si může vybrat ten, který nejlépe vyhovuje jeho výzkumným potřebám Publikace Metody pedagogického výzkumu popisuje základy kvantitativně orientovaného výzkumu v pedagogice. Objasňuje podstatu klasického pedagogického výzkumu a analyzuje jeho základní fáze. Pozornost věnuje informačním zdrojům pedagogického výzkumu a předkládá výhody i nevýhody kvantitativního přístupu. Věnuje se otázkám měření v pedagogickém výzkumu Metodologie kvantitativního výzkumu je výrazně strukturovaná a využívá statistické metody. Kvalitativní přístup je pružnější a méně atomizovaný. I v průběhu výzkumu jsou činěna rozhodnutí, jak by se mělo postupovat dále. Lze také měnit výzkumné otázky či hypotézy. Kvalitativní výzkumníci typicky pracují s. Metodologie sociologického výzkumu Úvod do problematiky Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu . Metody 1. Historická metoda (makrostrukturální jevy

Aplikovaná metodologie pro uitele II. je předmět, který studenty seznámí s kvalitativním přístupem ve výzkumu, s jeho teoretickými východisky a praktickým využitím. Získané znalosti by mu měly pomoci k realizaci diplomové práce. Cíle předmětu Cílem je, aby student dokázal naplánovat výzkum, provést kvalitativní. sociologického výzkumu kvantitativní metodologie PhDr. Eva Křížová, PhD. evakriz@centrum.cz . Témata kvantitativní části a zakončení kurzu •Východiska, hodnoty a pravidla vědecko-výzkumné práce •Výzkumný proces/cyklu Kvalitativní metodologie zase neumožňuje širší zobecnění výzkumných nálezů. Spojení kvantitativního a kvalitativního přístupu, které je označováno jako smíšený výzkum, má při zkoumání klimatu učitelského sboru vysoké výzkumné nároky Praktický úvod do metodologie výzkumu v ošetřovatelství Skripta a studijní opory 1. vydání, 2019, 96 stran, ISBN 978-80-244-5627 výzkumu s jednou metodou, nebo design s více metodami jen kvalitativními nebo jen kvantitativními. Jakožto metodologie má smíšený výzkum své filozofické východisko převážně v pragmatismu (Složilová, 2011). 5 Přínos smíšeného designu výzkumu - hlouběji do rovin výzkumu

Metodologie pedagogického výzkumu :: Pavel Doulí

Koupit Koupit eknihu. Kniha představuje soubor metodologií a metod využitelných při výzkumu v oborech mezinárodní vztahy a politologie. Cílem publikace je seznámit čtenáře s širokou škálou metodologických přístupů, z nichž si může vybrat ten, který nejlépe vyhovuje jeho výzkumným potřebám František Ochrana - Milan Jan Půček a kol. ISBN: 978-80-88270-11-9 Praha: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2019 100,- Kč. Stáhněte si pdf: Metodologie a řízení výzkumu v muzeu (1,8 MB) Tištěnou publikaci lze objednat online nebo zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea (doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost).. Anotace: Kniha se zabývá problémem výzkumu a. Základy metodologie výzkumu . FEKT-MMET Ak. rok: 2020/2021. Předmět je koncipován jako praktické seznámení se základy psaní odborných a vědeckých textů a tvorby prezentací. Zahrnuje také přehled metod vědy a výzkumu a přehled finančních zdrojů pro výzkum v ČR a EU

1 Metodologie pedagogického výzkumu Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Zimní semestr 2004/2005 Ukončení: zkouš.. metodologie a výzkum - odborná lékařská literatura, lékařské knihy, fonendoskopy, skalpely, pinzety, modely zubů, dentální nástroje, literatura pro studenty lékařských fakult, prodej odborné literatur metodologie vÝzkumu Fashion (Re)Search 2019 GLAMI jako vyhledávač módy zajímá, co zákazníci při online nakupování skutečně hledají, co je pro ně důležité a jak jim tak nákup co nejvíce zpříjemnit a zjednodušit

Základy metodologie výzkumu - Ludvík Eger,Dana Egerová

Metody výzkumu vs Metodologie výzkumu. Ačkoli metody výzkumu a metodologie výzkumu jsou dva termíny, které jsou často zaměňovány jako jeden a tentýž, ukazují mezi nimi rozdíly. Nejprve definujme obě slova. Metody výzkumu jsou metody používané pro sběr dat ve výzkumu Kniha představuje soubor metodologií a metod využitelných při výzkumu v oborech mezinárodní vztahy a politologie. Cílem publikace je seznámit čtenáře s širokou škálou metodologických přístupů, z nichž si může vybrat ten, který nejlépe vyhovuje jeho výzkumným potřebám. Autoři se věnují případové studii (včetně interpretativní případové studie a. Knihu Úvod do metodologie psychologického výzkumu z roku 2000 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám. V posledních 24 h jsme přidali 2585 knih kniha od: Ján Ferjenčík. Autor charakterizuje dnešní chápání psychologické vědy a vědecké metody, psychologických teorií a modelů, představuje projekty psychologického výzkumu, metody získávání empirických dat a jejich interpretace. Kniha může sloužit jako učebnice pro studenty psychologie a sociálních věd, ale i. Knihu Úvod do metodologie psychologického výzkumu z roku 2000 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám. V posledních 24 h jsme přidali 2856 knih

Úvod do metodologie psychologického výzkumu - Ján

Teorie a metodologie výzkumu soudobých dějin (1. část státní závěrečné zkoušky) Studující může přistoupit k plnění zkoušky až po úspěšném absolvování následujících před-mětů: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Orálněhistorický metodologický prose-minář I., Orálněhistorický metodologický. 4. METODOLOGIE VÝZKUMU VÝVOJE ESTETICKÉHO VNlMANl 4.1. OBECNÉ OTÁZKY VÝZKUMC V PSYCHOLOGII UMÉNl Psychologie umění má v rámci psychologických věd poněkud zvláštní postavení. Tím, že jd psychologickoe o věduu usiluj, o stejnoe metodou ­ logickou a metodovo exaktnostu jako, sue vyznačují jiné psychologické vědy Učební text Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice je určen studentům hudební výchovy všech typů studia na pedagogických fakultách a doktorandům v oboru hudební teorie a pedagogika s cílem orientovat je v základních etapách vědeckovýzkumné práce a připravit je po stránce metodologické na řešení závěrečné práce s výzkumným zaměřením

Kapitoly metodologie sociálních výzkumů Knihy Grad

Metodologie výzkumu politiky od 419 Kč - Heureka

Metodologie výzkumu - Masaryk Universit

Srovnávací výzkum v pedagogice: některé úvahy o

Pedagogika | Ústav pedagogických vědWorkshop: Genderová dimenze ve výzkumu | NKC - gender a věda