Home

LF upol zápis ke studiu

Zápisy do 1. ročníku v akademickém roce 2021/2022 ..

K zápisu si s sebou přineste: uchazeči o navazující magisterské studium úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (pouze uchazeči, kteří rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží na základě tohoto dokladu přímo před zápisem ke studiu).Absolventi CMTF UP mohou doložit kopii neověřenou. průkaz totožnosti - občanský průkaz (nebo cestovní pas u cizinců) pro. Elektronická přihláška ke studiu: www.prihlaska.upol.cz. dodá přijatý uchazeč při zápisu ke studiu. Počet dodaných úředně ověřených kopií závisí na počtu programů, na které byl uchazeč přijat Uchazeč musí mít ukončeno předchozí studium nejpozději v době zápisu ke studiu (23. - 26 www.ff.upol.cz . Informace k zápisu do 1. ročníku bakalářského nebo navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2018/2019 . Vážení uchazeči o studium, sděluji Vám, že řádný zápis studentů navržených k přijetí do 1. ročníku prezenčního Obecné informace ke studiu. Doktorské studium (DSP) lze na Filozofické fakultě UP v Olomouci realizovat: kombinovanou formu (student plní své studijní povinnosti na půdě FF UP či jiného školícího pracoviště pouze v omezené míře a studuje především distančně). Studium je rozděleno do pěti modulů Pokud ve stanoveném termínu bez omluvy neprovedete zápis, budeme mít za to, že o studium na naší fakultě již nemáte zájem. Zápis ke studiu navazujících magisterských studijních programů. Řádný zápis ke studiu bude probíhat 3. září 2021 v 9.00 hodin v hlavní budově Přírodovědecké fakulty UP, tř

Přijímací řízení - bakalářské a magisterské studijní

Přihlášku ke studiu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci lze podat již od 1. listopadu 2020 do 15. března 2021 elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky. Po vyplnění e-přihlášky zašlete do 15. 3. 2021 na adresu Oddělení pro studium Fakulty tělesné kultury následující dokumenty ABSOLVENTSKÝ PROGRAM LF UP A FNOL 2021/2022. pro lékaře-absolventy. Diplomy a balonky. Lékařská fakulta se rozloučila s absolventy. 1. 7. 2021. Hemato-onkologická klinika provedla jubilejní 1500. transplantaci kostní dřeně. 29 Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaj Akademický rok 2020/2021. Harmonogram akademického roku stanovuje celouniverzitně platné termíny plnění studijních povinností, zahájení a ukončení výuky v zimním a letním semestru, prázdniny a rektorská volna. Na jednotlivých fakultách může být harmonogram upřesněn o další data. Akademický rok 2020/2021. 1

 1. Akademický rok 2021/2022. Vnitřní norma UP č. R-B-21/02 - Harmonogram akademického roku 2021/2022 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2021/2022. - Harmonogram akademického roku 2021/2022 - PF UP v Olomouci. Akademický rok 2020/2021
 2. Doplňující zápis nepovinných předmětů po provedené kontrole studia je možný kdykoliv v průběhu akademického roku, dozápis nepovinných předmětů se na studijní oddělení nehlásí.. Pokyny ke kontrole studia v řádném termínu: Kontrola studia probíhá na studijním oddělení (Hněvotínská 3, Olomouc) dle zveřejněných termínů - viz tabulka níže
 3. Pokud bylo rozhodnutí děkana kladné, gratulujeme Vám a těšíme se na Vás v termínu Vašeho zápisu. Před samotným zápisem bychom Vás ale ještě rádi požádali o potvrzení, zda nastoupíte ke studiu na Fakultě tělesné kultury. Teď už stačí přejít na krok Zápis ke studiu

studijní referentku uvedenou na pozvánce k zápisu ohledně náhradního termínu zápisu ke studiu (bez předložení ověřené kopie uvedeného dokladu nelze uchazeče zapsat ke studiu). Doklad prokazující dosažení požadovaného stupně předchozího vzdělání je třeba předložit nejpozději do . 10 V případě nesrovnalostí se student obrátí na příslušného vyučujícího. Změny, ke kterým dojde po mezním termínu pro splnění studijních povinností, nebudou brány v potaz. Výuka pro akademický rok 2021/2022 pro prezenční studium bude zahájena 20. září 2021. Výuka pro kombinované studium bude zahájena 6. září 2021 Za mezinárodní průkaz ISIC se navíc hradí prvotní licence 250 Kč. Kauce za vydání IK propadá v plné výši v případě nenastoupení ke studiu. Uchazeč přijatý ke studiu postupuje dle pokynů uvedených v e-přihlášce. (na adrese https://prihlaska.upol.cz)

Návod ke studiu Angličtiny bez biflování

Přihláška ke studiu Elektronická přihláška . Kontakt Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Hněvotínská 3 775 15 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 632 009 lekarska.fakulta@upol.cz (sekretariát děkana) 2019 Univerzita Palackého v Olomouci | webmaster-lf@upol.cz. Prezentace - Zápis ke studiu 2021/2022. Informace pro studenty 1. ročníků. Z důvodu aktuálních epidemiologicklých opatření se k zápisu mohou dostavit jen ty osoby, které nemají příznaky onemocnění covid-19, mají nasazenou roušku a zároveň doloží/splní jedno z následujících Zapiš se ke studiu Termíny zápisů na jednotlivé studijní programy naleznete níže v tabulce. K řádnému zapsání budete potřebovat následující dokumenty, které s sebou přineste v termín zápisu Zápis studentů ke studiu. Zápis v akademickém roce 2020/2021. Zápis do 1. ročníku. Zápis se bude konat na děkanátu v Sále prof. Radany Königové (místnost č. 223, děkanát 3. LF UK, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10. ve dnech . 10. září 2020 od 9.00 hod

Obecné informace ke studiu: Filozofická fakulta U

Ke studiu se zapsalo 224 uchazečů ke studiu na LF, zájemci nejsou nejsou pouze studenty prvního ročníku, byli přijati uchazeči, kteří již byli předtím vyloučeni a pokud splnili podmínky pro uzavření prvního či druhého ročníku, byli přijati ke studiu do vyšších ročníků. Ke studiu zubního lékařství bylo přijato. Zápis do prvního ročníku. Zápisem ke studiu potvrzujete, že chcete skutečně nastoupit ke studiu programu, pro který jste úspěšně splnili podmínky přijímacího řízení. Dnem zápisu se stáváte studentem vysoké školy

INTERNATIONAL MARKETING & MANAGEMENT SCHOOL s

Důležité termíny: Přírodovědecká fakulta U

Na pomoc s přihláškou ke studiu přicházíme současně formou tohoto videa. Otázky k administrativnímu procesu či samotné přihlášce vám budou zodpovězeny také na adrese studijni.prf@upol.cz. Máte-li však konkrétní dotazy na vybraný studijní program, je vhodné využít e-mail označený výše uvedenou ikonou; pomocí něj. né v odst. 4.1 a 4.2, bude zápis předmětů uzavřen, a to vždy ve 24:00 hodin posledního dne zápisu předmětů, není-li dále stanoveno jinak. g)Odzápis předmětu je možno nastavit na žádost fakulty 2 dny před koncem zápisu. h)Jako jediný způsob zápisu předmětů je určeno webové prostředí na adrese stag.upol.cz Materiál byl zaslán elektronickou poštou. Doc. Kolář seznámil senátory s některými novými body. Senátoři měli připomínky k bobu č. 2, Podmínky přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky-Uchazeč musí ve studijním roce 2004/2005 úspěšně složit maturitní zkoušku na střední škole Zápis přijatých uchazečů; Zápis přijatých uchazečů. jzasp 22.07.2021 Zápis přijatých uchazečů - Všeobecné a Zubní lékařství . mdemi 01.07.2021 Zápis přijatých uchazečů - nelékařské obory. K zápisu se, prosím, dostavte o 30 minut dříve než je uveden čas jeho zahájení

advertia STUDIO - Streamujte, natáčejte nebo nahrávejte

1. Zahájení a schválení programu, kontrola zápisu z minulého zasedání . Předseda senátu přivítal nové členy AS LF UP M. Kubínyiovou a P. Šebo, postupující za studenty, kteří ukončili studium na fakultě. Senát schválil navržený program. Prof Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2020) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia - úředně ověřenou kopii diplomu získaného v rámci bakalářského studia) Zápis ze zasedání Akademického senátu LF UP č. 3/05, konaného dne 22. 2. 2005 . Přítomno: 32 senátorů. Omluveni: doc. Horčička, Dr. Gryg

Pondělí bude patrně posledním dnem zápisu ke studiu na lékařské fakultě. Nastoupit by měly dvě stovky studentů všeobecného lékařství a osm desítek na zubní lékařství. Valná většina je již zapsána, stvrdila Alina Antošová ze studijního oddělení fakulty Po obdržení Oznámení o navržení přijetí ke studiu (Rozhodnutí o přijetí) na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2021/2022 si student otevře na adrese https://prihlaska.upol.cz svou elektronickou přihlášku pod stejnými přihlašovacími údaji, které byly již zadány při.

Navazující magisterské studium: Fakulta tělesné kultury U

Kvalifikační práce Bakalářské studium Magisterské studium Doktorský studijní obor Didaktika literatury Doktorské studium Státní závěrečné zkoušky Předměty vyučované v letním semestru Předměty vyučované v zimním semestru Elektronický zápis předmětů Zápis Předměty vyučované v Bc. studiu (maior) od 1. 9 Studijní oddělení na fakultách slouží studentům od chvíle, kdy se přihlásí ke studiu, až po promoci a vydání diplomu. Na pracovníky studijních oddělení se můžete obracet se všemi záležitostmi souvisejícími se studiem, s nimiž se v průběhu studia setkáte Studijní programy (Bakalářské a Magisterské) Pouze otevřené studijní programy. Oblast vzdělávání: Biologie, ekologie a životní prostředí Ekonomické obory Farmacie Filologie Filozofie, religionistika a teologie Fyzika Historické vědy Chemie Informatika Matematika Mediální a komunikační studia Neučitelská pedagogika. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior, minor, completus) - prezenční i kombinovaná forma Důležité informace pro 1. ročníky: k zápisu předmětu Cizí jazyk - Anglický/Německý/Ruský jazyk pro pedagogické profese zde. kombinovaná forma studia v akademickém roce 2020-2021 zde.; prezenční forma studia v akademickém roce 2020-2021 zde

Informace o studiu Praktická výuka histologie Praktikum histologie se koná ve specializované učebně na TÚ lékařské fakulty (nová dostavba, místnost č. 2.540) s kapacitou 30 studijních míst Studium Žádosti ve studijních záležitostech • Kredity • Rozvrhy • Stag • Studium • Zápis. Studentský život Akademický senát (LF UPOL) • Koleje • Mapa • Menza • Průkaz ISIC • Seznamovací kurzy • Stipendia • Studentské aktivity. Ostatní Burza knih • Knihovna • Prohlídka a očkován Dokumenty jsou přístupné ke studiu jednu hodinu po vyžádání. V případě žádosti o absenční výpůjčku dosud nezkatalogizovaných dokumentů jsou tyto připraveny do druhého dne. Dokumenty, které jsou uloženy ve skladových prostorách na ostatních pobočkách, si lze vyžádat osobně u pracovníků příslušné knihovny VĚDA A VÝZKUM. V oblasti vědeckého výzkumu je Ústav nově orientován na biologii nádorové buňky se zaměřením na regulaci buněčné smrti, mechanismů mnohočetné lékové rezistence a bioenergetiky. Ústav nabízí následující témata pro postgraduální studenty LF i PřF:. Regulace buněčné smrti nádorových buněk; Mnohočetná léková rezistence nádorových buně Kontrola zápisu z minulé schůze. Návrh děkana LF UP na jmenování nové proděkanky LF UP. Změny VJŘ AS LF UP. Schválení studijních plánů na rok 2009/2010 (Bílá kniha) Návrh nového statutu LF UP. Změny VJŘ VR LF UP. Informace z jednání AS UP. Studentská rubrika. Různé. Program byl jednohlasně schválen

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE Vysoká škola hotelová v

Zápis státnicových předmětů. Pokud si studenti nezapsali na začátku zimního semestru do IS STAG státnicové předměty, mohou tak učinit v rámci zápisů letního semestru. Další informace k zápisu státnicových předmětů můžete najít na webu FF UP zde Bakalářské studium - Fyzioterapie 9. 7. 2007 - řádný termín od 9.00 ve Velké posluchárně 12. 7. 2007 - náhradní termín od 9.00 ve Velké posluchárně Zápis pro 1. ročník - zahraniční studenti: 1. 10. 2007 od 9.00 v Malé pravé posluchárně Zápis do vyšších ročníků

Přijímací zkoušky na naši katedru se skládají pouze z ústní části. U ústního pohovoru je kladen důraz na motivaci studenta ke studiu (dosavadní průběh studia, vlastní aktivity, zvládnutí bakalářské práce atd.) a na znalosti a orientaci uchazeče v politologii. Ústní kolo se koná přímo na naší Katedře politologie. Studium. Uchazeči o studium - Informace o studiu. Studijní agenda - STAG. Studijní plány a rozvrhy - Sylaby a rozvrh. Otázky - Otázky ke zkouškám. Questions - Questions to exam. Zápis - Zápis do ročníku a potřebné dokumenty. Courseware - Elektronické informace a materiály Ad 1. Kontrola zápisu z minulé schůze. Doc. Papajík provedl kontrolu zápisu a plnění úkolů z minulého jednání. Zápis byl jednomyslně schválen všemi přítomnými. Ad 2. Zprávy ze zasedání Správní rady UP, informace o stavu projektu Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na LF UP - dostavba TÚ LF a v katalogu studijních programů www.studijniprogramy.upol.c z. NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ LF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 (PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021) PREZENČNÍ STUDIUM MAGISTERSKÉ Všeobecné lékařství Zubní lékařství KOMBINOVANÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ Veřejné zdravotnictví PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Přihlášení (L001) Vítáme vás v informačním systému IS/STAG UP. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do Portálu UP. V případě problémů s přihlášením, prosím, použijte stejné heslo jako k elektronické poště nebo si heslo změňte v Portálu UP v záložce Upravit můj profil LF UK ( Purkyňův ústav), Albertov 4, Praha 2, 1.patro, velká posluchárna. Stanovenou dobu zahájení zápisu je nutné dodržet. K zápisu je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jehož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené se zápisem ke studiu

Ústav mikrobiologie, FNOL a LF UPOL Téma: Výzkum a klinická praxe Ústavu mikrobiologie FNOL a LF UPOL 30. 4. 2015 Mgr. Jan Bartoš, Ph.D. Oddělení bioinformatiky, Laboratoř strukturní a funkční genomiky ÚEB AV ČR a CR Haná PřF UPOL Téma: Genomický a bioinformatický přístup ke studiu obilovin 7. 5 Po zápisu ke studiu je studentovi přiděleno osobní číslo, Přístup do systému STAG vyžaduje zadání Uživatelského jména a hesla. Přihlašovací jméno do portálu nyní přijatí uchazeči naleznou v elektronické přihlášce ke studiu (prihlaska.upol.cz), v sekci Osobní údaje Evidenční list k zápisu ke studiu do DSP - rtf ; Potvrzení o studiu DSP - rtf; Přihláška ke státní doktorské zkoušce - rtf ; Žádost o obhajobu disertační práce - rtf; Dohoda o provedení práce - oponentský posudek - rtf; Zápis o průběhu obhajoby disertační práce - rtf; Zápis o státní doktorské zkoušce - rt Ano, zápis či změna je možná jen do 30.9.2021. Zrušit zapsaný nebo zapsat nový volitelný předmět po uzavření zápisu lze na základě žádosti studenta emailem příslušné studijní referentce nebo prostřednictvím podatelny do 30.9.2021. Po tomto datumu změny nejsou již možné

studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů; studium k prohlubování odborné kvalifikace. Dále ODV FTK UP zajišťuje poradenskou činnost, přípravu a průběh rigorózního řízení absolventů magisterských oborů FTK UP, podílí se na přípravě, kooperaci a realizaci akreditací studijních programů v rámci své. Uchazeč musí mít ukončeno předchozí studium nejpozději v době zápisu ke studiu (25. - 27. srpen 2020). Uchazeči o studium oboru Logopedie jsou povinni v den zápisu ke studiu doložit potvrzení o své zdravotní způsobilosti (potvrzení o odborném foniatrickém vyšetření dosvědčující nenarušenou řeč a hlas uchazeče o. Jaký typ studia hledáte? Více informací o studiu na Univerzitě Palackého najdete zde Institute of Foreign Languages, Faculty of Education, Palacky University / Institut für Fremdsprachen, Pädagogische Fakultät, Palacky-Universitä Zápis je možné provést také v zastoupení na základě plné moci zhotovené k tomuto účelu. Plná moc nemusí být právně ověřena. Je na ní ovšem nutné uvést účel zplnomocnění, tj.zastoupení ve věci zápisu ke studiu na FF UK. Formulář ve formě vyplňovatelného pdf

Absolventský Program Lf Up a Fnol 2021/202

Uchazeči o studium na U3V odevzdávají vyplněnou přihlášku ke studiu (přihlášky ke studiu naleznete v sekci: Přihlášky ke studiu).Po administrativním zpracování přihlášky obdrží všichni uchazeči písemné vyrozumění o přijetí ke studiu a pozvánku k zápisu na U3V Důvodem k podání žádosti o náhradní termín je kolize termínů maturitních zkoušek s termíny přijímacích zkoušek na 3. LF UK. Přílohou žádosti je originál potvrzení ze střední školy. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu Zápis pro magisterský program Všeobecné lékařství bude zahájen ve 13.00 hodin. Pokud se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, je možný zápis v termínu náhradním, v budově 3. LF, Ruská 87, Praha 10. dne 2. 7. 2021 Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2021) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování předchozího stupně studia - maturitní vysvědčení) Studijní program: Všeobecné lékařství Název předmětu: Vakcinace Rozvrhová zkratka: KIM/VCB52 Rozvrh výuky: 10 hodin seminářů Zařazení výuky: 5. ročník, 10. semestr Počet kreditů: 2 Forma výuky: Seminář

Studium: Univerzita Palackého v Olomouc

 1. Lf.upol has a high Google pagerank and bad results in terms of Yandex topical citation index. We found that Lf.upol.cz is poorly 'socialized' in respect to any social network. According to MyWot, Siteadvisor and Google safe browsing analytics, Lf.upol.cz is a fully trustworthy domain with no visitor review
 2. 1) Elektronický zápis se týká všech studentů kromě studentů nastupujících do 1. ročníku studia, studentů studujících v rámci individuálního studijního plánu a studentů, kteří se zapisují po přerušení studia (postup zápisu u těchto skupin viz III. část Zápis do vyššího úseku studia - na studijním oddělení)
 3. VĚDA A VÝZKUM. V oblasti vědeckého výzkumu je Ústav nově orientován na biologii nádorové buňky se zaměřením na regulaci buněčné smrti, mechanismů mnohočetné lékové rezistence a bioenergetiky.S podporou vedení LF byla na Ústavu vybavena a zprovozněna laboratoř pro tkáňové kultury, kde je možno provádět základní i pokročilé molekulárně biologické a.

Harmonogram akademického roku - Univerzita Palackého v

 1. Zápis do studia na LF MU je podmíněn ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou a dodáním ověřené kopie maturitního vysvědčení. Konkrétní způsob složení maturitní zkoušky nebude posuzován. Validní pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na LF je výhradně bodový zisk uchazeče u přijímacích.
 2. Informatika v Olomouci. Stránka Katedra informatiky na Přírodovědecké fakultě Univerzita Palackého v Olomouci
 3. Zápis bude probíhat prostřednictvím IS/STAG.. Podobně jako loni bude opět počet uživatelů, kteří mohou najednou provádět zápis prostřednictvím webu, omezován, což se jich dotkne tím, že je systém odmítne přihlásit do zápisové aplikace z důvodu přetížení a vyzve je, aby se o to pokusili později znovu
 4. Student se v systému nejprve zapisuje ke svému oboru, pak k vybranému vedoucímu. Zdaří-li se mu zápis k oboru, ale pak si nevybere mezi disponibilními vedoucími, musí se z oboru odepsat! KAE si vyhrazuje právo nesprávně zapsané studenty ze systému vymazat (v takovém případě dostanou informaci na upol email)
 5. Lékařské fakulty v ČR: Olomouc (LF UPOL) Přemýšlíte, na které LF si podat přihlášku? V 1.díle našeho seriálu o lékařských fakultách v ČR Vám představíme Olomouc - menší město se skvělou atmosférou a kvalitní lékařskou fakultou! Dozvíte se: které obory zde můžete studovat. kolik lidí je přijímáno
 6. Stačí kliknout na stránky eval.upol.cz nebo na Portál UP. Studenti CMTF, FF a PF mohou své názory, podněty a hodnocení vyplňovat do 30. června 2021 . Studenti FZV, FTK, PřF a PdF pak až do 6. září 2021
Přihláška ke studiuPřihlášky ke studiu | Střední škola podnikatelská a VyššíPřihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ, forma vzděláváníPomocník ke studiu: listopadu 2009

STAG bude k zápisu na SZZ otevren Připomínáme, že studenti ÚSS vyplňují elektronickou přihlášku ke SZZ prostřednictvím webových stránek ÚSS. 21-40 min.: Student 1 je zkoušen a po krátké poradě za nepřítomnosti studenta je mu sdělen výsledek. Student 2 si vylosuje otázky a připravuje se Povinností studenta je nejen strávit v zahraničí dobu uvedenou v účastnické smlouvě, ale také dodržet schválený studijní program specifikovaný ve studijní smlouvě. Při nesplnění schváleného studijního programu může škola po studentovi požadovat vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory Zápisy do 1. ročníku studia na Lékařské fakultě pro akademický rok 2021/2022. Informace se týkají pouze uchazečů, kteří jsou navrženi na přijetí (netýká se uchazečů, kteří nejsou přijatí pro nedostatečnou kapacitu programu a těch, kteří v přijímacím řízení nevyhověli) Zapsání na VŠ a následné nenastoupení ke studiu. Ahoj holky. Jsem přijata na 1. LF UK a mám jít k zápisu. Nevím ale, jak to na podzim bude, takže je možné, že nebudu moci nastoupit ke studiu AKTUÁLNĚ k provozu na KZL LF UP a FNOL v Olomouci. Provoz na KZL LF UP a FNOL v Olomouci prozatím nebyl omezen. Konzultace a objednání na tel: Oddělení Konzervačního zubního lékařství - 585 859 248. Boční vchod KZL - od Střední zdravotnické školy, druhé patro. Oddělení Protetického zubního lékařství - 585 859 230