Home

Clausiova formulace

Clausiova formulace Teplo nemůže při styku dvou těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší. Teplo tedy nepřechází samovolně z prostředí o nižší teplotě do prostředí s vyšší teplotou. Tento přechod se v praxi nepotvrdil, ale není vyloučený Tova formulace: - Nelze sestrojit periodicky pracující stroj, který by konal práci, p řičemž by ochlazoval jediné těleso, jehož teplota by byla všude stejná, - nelze sestrojit perpetum mobile II. druhu - nelze beze zbytku p řeměňovat cyklicky teplo na práci). Clausiova formulace Rankin-Clausiův (parní) cyklus je teoretický uzavřený termodynamický cyklus realizovaný především v elektrárnách, které využívají tepelných přeměn a které mají jako pracovní látku vodu a vodní páru.Ve své nejjednodušší formě se skládá ze dvou izobarických a dvou izoentropických dějů.Rankin-Clausiův cyklus lze rozlišit dle suchosti páry na cyklus s. Entropie je jedním ze základních a nejdůležitějších pojmů ve fyzice, teorii pravděpodobnosti a teorii informace, matematice a mnoha dalších oblastech vědy teoretické i aplikované. Vyskytuje se všude tam, kde se pracuje s pravděpodobností možných stavů daného systému. V populárních výkladech se často vyskytuje přiblížení entropie jako veličiny udávající. Clausiova formulace druhého zákona termodynamiky zní: teplo nemůže samovolně přecházet z tělesa studenějšího na těleso teplejší. Ale pokud systému dodáme energii, tak je tento převod možný. Dodaná energie může být elektrická, mechanická nebo tepelná. Tepeln

{ Clausiova a Kelvinova formulace, jejich ekvivalence { vratn e kvazistatick e procesy, Carnot uv teor em { v sechny vratn e stroje mezi danymi l azn emi maj stejnou u cinnost, v et s ne z libovolny nevratny stroj { Carnot uv cyklus { absolutn termodynamick a teplota T= T 0(1 C(T;T 0)), existence absolutn nuly • Entropi 4. KRUHOVÝ DĚJ Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Fyzikální zákony a experimenty pojmenované po fyzicích. Klasická fyzika. Mechanika. 1. 1. Newtonův zákon - zákon setrvačnosti; 2 Kruhový děj s ideálním plynem - podpora chemického a fyzikálního. FYZIKA PRO II. ROČNÍK GYMNÁZIA F4 - KRUHOVÝ DĚJ Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem PODPORA CHEMICKÉHO A.

Druhý termodynamický zákon - Wikipedi

  1. Jiná, ekvivalentní formulace druhého termodynamického zákona je formulace Clausiova, která vychází z každodenní zkušenosti: Teplo nemůže samovolně (tj. bez konání práce) přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší. Periodicky pracující tepelný stroj tedy může pracovat pouze podle obr. 31
  2. Clausiova formulace (1850, viz Clausius): Teplo nemůže samovolně přecházet z chladnějšího tělesa na teplejší. Podstatné je, že jde o samovolný přechod tepla, tj. proces, při němž vnější síly nekonají žádnou práci.
  3. Tova formulace: - Nelze sestrojit periodicky pracující stroj, který by konal práci, přičemž by ochlazoval jediné těleso, jehož teplota by byla všude stejná, - nelze sestrojit perpetum mobile II. druhu - nelze beze zbytku přeměňovat cyklicky teplo na práci). Clausiova formulace

Rankin-Clausiův cyklus - Wikipedi

Clausiova formulace (1850, viz Clausius{#15_1_94;}): Teplo nemůže samovolně přecházet z chladnějšího tělesa na teplejší. Podstatné je, že jde o samovolný přechod tepla, tj. proces, při němž vnější síly nekonají žádnou práci VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGETICKÝ ÚSTAV ENERGY. Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH II. Termodynamika Karel Berka Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Fyzikální chemie karel.berka@upol.cz f Termodynamika • therme - teplo a dunamis - síla • popis jak systémy reagují na změny v okolí - stroje - fázové přeměny - chemické reakce f K čemu je a není TMD. Bibliografická citace: POTO ČNÍK, P. Tepelná čerpadla s možností chlazení.Brno: Vysoké u čení technické v Brn ě, Fakulta strojního inženýrství, 2009. 23 s entire course covered scripts of notes fyzika skripta fyzika ii černý, samek, sopko zkouška písemná příkladů (3body) 12 otázek bodu) laboratorní cvičení bod

Entropie - Wikipedi

věta termodynamiky Slovní formulace: Tova formulace: Nelze sestrojit periodicky pracující stroj, který by konal práci, přičemž by ochlazoval jediné těleso, jehož teplota by byla všude stejná, jinými slovy - nelze sestrojit perpetum mobile II. druhu (resp. nelze beze zbytku přeměňovat cyklicky teplo na práci) Druhý termodynamický zákon (Clausiova, Kelvinova a Ostwaldova formulace), perpetuum mobile 2. druhu. Nevratný Carnotův cyklus, 2. věta Carnotova. Tepelné motory (u každého: princip, schéma, pracovní cyklus, pV diagram, účinnost teoretick

formulace 2.vty). Dokonalé pemny tepla v práci by samozejm bylo také dosaženo, kdyby teplo ztracené v chladii mohlo samovoln pejít do ohívae, a tak by se vrátilo do pracovního cyklu. To by ovšem vyžadovalo pechod tepla z tlesa chladnjšího na teplejší (a o tomto nesmyslu hovoí další formulace 2.vty) Nicméně zde se teplo nešíří vedením (které se uplatňuje u těles ve vzájemném v kontaktu). Tam je skutečně potřeba teplotní spád, aby mezi nimi probíhal tepelný tok, jehož velikost bude závislá na tom rozdílu teplot, tady se ale to teplo šíří zářením Termodynamika. 3 Carnotův cyklus. 4 Druhý termodynamický princip. 4.1 Entropie 4.2 Tepelné stroje. 5 Třetí termodynamický princip . Hom Clausiova formulace; Teplo nemůže při styku dvou těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší. Teplo tedy nepřechází samovolně z prostředí o nižší teplotě do prostředí s vyšší teplotou. Tento přechod se v praxi nepotvrdil, ale není vyloučený

Termodynamika II, druhá a třetí věta termodynamiky M. Bojkovský a P. Šmejkal Vypracováno n FYZIKA II. FYZIKA II Otázky ke zkoušce 1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost, velikost průměrné rychlosti, okamžité a průměrné zrychlení. 2 Planckova a Nernstova formulace. Důsledky. Fáze a fázové přechody Fázová rovnováha, osmotický tlak, chemická rovnováha. Gibbsova pravidla, systém kapalina-plyn, Clausiova-Clapeyronova rovnice, latentní teplo, van der Waalsova rovnice a Maxwellova konstrukce. Matematická statistika a teorie pravděpodobnost TERMOMECHANIKA 9) První a druhý zákon termodynamiky První zákon termodynamiky, přesněji Clausiova formule prvního zákona termodyna- miky zní: Teplo je energie ekvivalentní mechanické práci. Matematická formulace prvního zákona termodynamiky pro uzavřený systém zní: Teplo přivedené pracovní látce zvyšuje její vnitřní energii a koná vnější mechanicko

Clausiova formulace: Při styku dvou těles s různou teplotou přechází teplo vždy jen z teplejšího tělesa na chladnější těleso [13]. 2.4. Způsoby šíření tepla: 2.4.1 Vedení tepla . Vedení (kondukce) tepla je jeden ze způsobů šíření tepla v látkách a tělesech, při které vztahy představující přírodní zákony (např. matematické formulace termodynamických vět) a definice. Tyto vzorce (pokud si netroufáte znovuobjevit přírodní zákony či vytvořit vlastní Clausiova-Clapeyronova rovnice . . 151. OBSAH [OBSAH] - [REJSTŘÍK] 9 6.2.4 Rovnice pro teplotní závislost tlaku nasycených par. Jako příklad jsou uvedeny tři z nich [9]: Clausiova formulace (v roce 1850): Teplo nemůže samovolně přecházet ze studenějšího tělesa na teplejší. 7. Který zákon řeší nevratnost dějů? Vysvětlete, kdy je termodynamický děj považován za vratný a kdy za nevratný

Zk vypracovane otazky jina verze dráhy, rychlost, zrychlení, pohyb hmotný bod těleso, jehož velikost, tvar prostorové rozložení můžeme zanedbat, prostor Clausiova formulace 1850. Popis paradoxu Druhá věta termodynamick.

Fyzikální zákony a experimenty pojmenované po fyzicích :: ME

- první a druhá věta impulsová včetně formulace s těžištěm, zavedení redukované hmotnosti - Clausiova-Clapeyronova rovnice, souvislost s přibližnou rovnicí pro křivku nasycených par - tlak kapilárních sil na zakřiveném povrchu. Title: Náměty k počítání a odvozování - třeb Druhá věta termodynamiky a její matematické formulace pro vratné a nevratné děje: en- tropie a termodynamická teplota, princip růstu entropie, vztah mezi termickou a kalorickou sta- Clausiova-Clapeyronova rovnice, Ehrenfestovy rovnice. Základní pojmy a postuláty statistické fyziky: Mikroskopický stav, fázový prostor. Matematická formulace 2.TZ, pojem entropie. Volná energie a volná entalpie. 3. termodynamický zákon, metody získávání nízkých teplot. Základy nerovnovážné termodynamiky. Clausiova - Clapeyronova rovnice. Fázové pravidlo a fázový diagram. FP 1. druhu, skupenská tepla

Teorie mezního stavu plasticity (tyč s vrubem jako motivační příklad). Variační formulace, dolní a horní limit. Příklady: Dolní limit kolapsu nosníku. Výpočet plastické práce. Deska s dírou. 11-12. MKP - integrace, implementace, benchmarky. Integrace rovnice creepu. Doporučená studijní literatur jimkou jsou vztahy představující přírodní zákony (např. matematické formulace termo- dynamických vět) a definice. Tyto vzorce (pokud si netroufáte znovuobjevit přírodn cyklus, formulace druhého zákona pomocí perpetua mobile. Druhý a třetí termodynamický zákon - entropie: definice a význam entropie, formulace Clausiova-Clapeyronova rovnice, Antoineova rovnice. Fázová rovnováha kapalina-pára a kapalina-plyn u směsí: princip destilace, azeotropick Start studying Termodynamika FCH zápočet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Druhý termodynamický zákon: formulace zákona, definice a význam entropie, vztah mezi entropií a pravděpodobností systému, Clausiova nerovnost. Gibbsova a Helmholtzova energie - jejich definice, význam, spontánnost a rovnováha dějů. Třetí termodynamický zákon: Nernstův tepelný teorém, Planckova formulace zákona, absolutn Jako příklad jsou uvedeny tři z nich [9]: Clausiova formulace (v roce 1850): Teplo nemůže samovolně přecházet ze studenějšího těles a na teplejší. Tova formulace (v roce 1851): Není možné přenášet cyklickým procesem teplo z chladnějšího tělesa na teplejší, aniž se přitom určitá práce přemění v teplo kon (Clausiova, Kelvinova a Ostwaldova formulace), perpetuum mobile 2. druhu. Nevratný Carnotův cyklus, 2. věta Carnotova. (Nernstova a Planckova formulace). PRAVIDLA PRO PSANÍ KONTROLNÍ PRÁCE Dovolené pomůcky » Psací a rýsovací potřeby (nutné ke konstrukci grafů, kreslen Druh y princip termodynamick y (2.P.T.) { formulace: (W. T (Lord Kelvin), 1851) Neexistuje kruhov´y (cyklick´y) dˇej pˇri nˇemˇz by soustava jen odeb´ırala teplo jednomu tˇelesu (tepeln´e l´azni - napˇr. moˇri, zemi, vesm´ıru) a bezezbytku jej pˇremˇenila v pr´aci 1 ZÁKLADNÍPOJMYTERMODYNAMIKY 2017−02−10 4 1 Základní pojmy termodynamiky 2017−02−10 1.1 Výchozí situace; předběžná úvaha 1.1.1 Co nám vlastně chybí? Známe různé obory z klasické fyziky: mechaniku, mechaniku kontinua, teorii pole, optiku

Kruhový děj s ideálním plynem - podpora chemického a

STUDIUMCHEMIE.CZ Web Server used 195.113.56.9 IP Address at CESNET-TCZ provider in Prague, Czechia Druhý termodynamický zákon Carnotův cyklus a jiné cyklické děje, vratné a nevratné děje, tepelné stroje, absolutní teplota, entropie, Clausiova, Kelvinova a Caratheodoryova formulace druhého termodynamického zákona. Termodynamické potenciál 2.3.12 Druhý termodynamický zákon Př. 1: Jaderná elektrárna Temelín má výkon.

Druhý termodynamický zákon :: ME

Clausiova definice 2. zákona termodynamiky 20. Carnotova definnice 2. zákona termodynamiky 21. Matematická formulace 2. zákona termodynamiky pro nevratné změny Spalovací motory 22. Napište vztah pro termickou účinnost ottova oběhu a nakreslete t-s diagram 23. Napište vztah pro termickou účinnost ottova oběhu a nekreslete p-v. Druh y princip termodynamick y Q: Lze veˇsker´e teplo dodan´e soustavˇe pˇremˇenit v pr´aci? A: z 1.P.T. δQ = nCV dΘ + p dV pro cyklick´y (kruhov´y) dˇej v´ıme, ˇze Q = ∆W 2.P.T. nelze trvale ⇒ neexistuje perpetum mobile 2. druhu Pozn: Nˇekolik uˇziteˇcn´ych pojmu: ⊗ Adiabatick e k rivky: Uvaˇzujme kvazi-statick´y adiabatick´y proce rovnice, Clausiova-Clapeyronova rovnice; dvousložkové soustavy → Henryho zákon, Raoultův zákon, koligativní vlastnosti roztoků; třísložkové soustavy → Nernstův rozdělovací zákon) 2.4. Rovnováhy v mezifází (adsorpce, adsorpční izotermy) 2.5. Chemické rovnováh Formulace prvního termodynamického zákona. Výpočet práce při výrobě plynu. Entalpie: definice, význam, vztah mezi ΔH a ΔU. Izobarická a izochorická tepelná kapacita. Použití Hessova zákona. Termodynamická definice entropie a výpočet změny entropie pro izotermickou expanzi ideálního plynu. Clausiova nerovnost

Druhý termodynamický zákon je duležitý termodynamický zákon určující přirozený směr, kterým přírodní procesy probíhají. První termodynamický zákon je zákonem kvantitativním, který říká, že všechny druhy energie jsou kvantitativně ekvivalentní rovnocenné a vzájemně je lze transformovat. Tedy z hlediska tepelné energie ji lze jako formu energie přeměňovat. WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Druhý termodynamický zákon (též druhý termodynamický princip, druhá hlavní věta termodynamická nebo nesprávně druhá termodynamická věta) je důležitý termodynamický zákon určující přirozený směr, kterým přírodní procesy probíhají.. První termodynamický zákon je zákonem kvantitativním, který. Formulace prvního termodynamického zákona. Výpočet práce při výrobě plynu. Entalpie: definice, význam, vztah mezi ΔH a Δ U. Izobarická a izochorická tepelná kapacita. Použití Hessova zákona. Termodynamická definice entropie a výpočet změny entropie pro izotermickou expanzi ideálního plynu. Clausiova nerovnost Seminář z fyzikální chemie procvičení látky probírané v povinném kurzu Fyzikální chemie především formou počítání příkladů z těchto okruhů: •Stavové chování látek (ideální a reálný plyn, kapalina

Britské list

Matematické formulace druhého termodynamického zákona pro vratné děje využijeme k zavedení další funkce. Zvolme v průběhu cyklického děje podle obr. 4-8 dva stavy (1) a (2). Probíhá-li děj ze stavu (l) cestou I do stavu (2) a ze stavu (2) cestou II zpět do stavu (l), a je-li na obou cestách děj vratný, plat Třetí zákon terrmodynamiky 7. Termodynamické potenciály: vnitřní, volná a Gibbsova energie, entalpie. Jejich vlastnosti a použitelnost pro konkrétní úlohy 8. Reálné plyny, vlastnosti kapalin a par, tabulky a diagramy vlastností 9. Fáze vs. složka. Fázové přechody, fázový diagram. Clausiova a Clausiova-Clapeyronova rovnice Spojená formulace 1. a 2. věty, závislost Gibbsovy funkce na teplotě a na tlaku, chemický potenciál, fugacita, aktivita, roztoky, změna složení. (8) Fázová rovnováha. Podmínka fázové rovnováhy, Gibbsův zákon fází, fázové diagramy jedné a více složek 2. a 3. zákon termodynamiky. Uveďte slovní a matematické formulace všech čtyřech zákonů. 0 zákon-T1=T2 a plati T2=3 a 3=1 1 zákon- Teplo lze m nit v práci a naopak,a to se d je dle uritého vztahu. Reálné plyny včetně vodní páry, kompresní faktor, čím je ovlivněno chování Souet energi

4.3 - Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakult

TEX - Thermodynamics, summary of theory and ideas (MFF UK). Like in the book Waldrum Theory of thermodynamics. Czech language. Lyx&LaTeX - TermodynStatFyz. 1. Objekt studia fyzikální chemie, charakteristiky skupenství hmoty, mikroskopické a makroskopické jevy. Ideální a reálné plyny, jejich stavová rovnice. Směsi plynů, parciální tlaky. Kritický stav, princip korespondujících stavů. 2. Termodynamika. Systém a okolí

3 Běžn ě bývá nap říklad : T1 =+50 °C =323 K T2 =−12 °C =261 K Potom je chladicí ú činnost ledni čky : 4,21 62 261 323 261 261 T T T A Q 1 2 2 2 = ≈ − = − η= = To znamená, že na 100 W elektrického p říkonu (p ři zanedbání ú činnosti kompresoru) p řipadá přibližn ě čty řikrát více (421 W) chladicího výkonu, který je možno odebírat potravinám v. Matematické modelování ve fyzice a technice. Magisterský studijní obor Matematické modelování ve fyzice a technice je navržen pro studenty matematiky. (Obdobný program pro studenty fyziky se jmenuje Matematické a počítačové metody ve fyzice, detailní popis tohoto oboru lze nalézt zde .) 1 Kontakty Subject Physical chemistry is divided into two courses (MC260P01M and MC260P02M). The first course is aimed at the thermodynamics. It does not deal with structure of atoms and molecules, interaction of matter and radiation and state properties of substances

(PDF) Kapitoly z fyzikální chemie - termodynamika Karel

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA Základní metody: makroskopický pohled - při zkoumání fyzikálních vlastností látek pozorujeme nejrůznější tělesa a děje, které mezi nimi probíhají Formulace druhého zákona termodynamiky pro tepelný motor a tepelný stroj. 3. Clausiův integrál. Clausiova-Clapeyronova rovnice. 8. Vratné stavové změny ideálního plynu a jejich řešení. 9. Vícestupňová komprese s mezi chlazením. 10. Oběhy tepelných motorů v ideálním plynu. Termická účinnost

Maxwellovy vztahy a jejich aplikace, vztah mezi kalorickou a termickou stavovou rovnicí, tepelné kapacity. 7. Podmínky termodynamické rovnováhy, termodynamika vícefázových a vícesložkových systémů. Fázové přechody. Fáze, fázový přechod prvního a druhého druhu. 8. Gibbsovo pravidlo fází. Clausiova - Clapeyronova rovnice V kontextu duální Lagrangeovské-Eulerovské formulace poskytuje univerzální platformu pro hlubší pochopení principů mechaniky a moderních numerických metod. Více než 120 příkladů. 10. týden Clausiova-Duhemova lokální forma, disipační nerovnost, pevné látky, termoelasticita. 11. týden Nevazké tekutiny, příklady. Jednotný popis termodynamicky konsistentní teorie kontinua, zastřešující mechaniku pevné fáze, tekutin a vedení tepla. V kontextu duální Lagrangeovské-Eulerovské formulace poskytuje univerzální platformu pro hlubší pochopení principů mechaniky a moderních numerických metod. Více než 120 příkladů Clausiova formulace (1850): Teplo nemůže samovolně přecházet z chladnějšího tělesa na teplejší. (Podstatné je, že jde o samovolný přechod tepla, tj. proces, při němž vnější síly nekonají žádnou práci.) 2.

3.5.2.3 Formulace druhého termodynamického zákona 3.5.2.4 Změna entropie při izotermních vratných dějích Clausiova-Clapeyronova rovnice (křivka TC) 4.3.2.4 Rovnováha pevná látka-pára (křivka AT) 4.3.2.5 Experimentální stanovení fázových rovnová Clausiova - Clapeyronova rovnice. 6. Kinetická teorie plynů. Maxwellovo rozdělení částic podle velikosti rychlostí. Ekvipartiční teorém. Mikroskopická interpretace tlaku a teploty. Střední charakteristiky pohybu molekul (střední rychlost, střední volná dráha, střední počet srážek). 7. Základní pojmy statistické fyziky Formulace slabé úlohy pro lineární eliptickou rovnici s různými okrajovými podmínkami, řešení pomocí Rieszovy věty o reprezentaci (symetrický operátor), pomocí Lax-Milgramova lematu respektive Galerkinovou metodou. Clausiova-Duhemova nerovnost. Předpoklad maximalizace rychlosti produkce entropie a jeho využití pro. Ehrenfestova klasifikace fázových přechodů. Fázové přechody I. druhu (Clausiova-Clapeyronova rovnice, nukleace). Kondenzace, solidifikace, tání, sublimace. teoretická formulace stacionárního a nestacionárního vedení tepla, okrajové podmínky, formulace konečných prvků, metody řešení nestacionární úlohy (integrace v. 11. Spojené formulace I. a II. věty termodynamické 12. Změna entropie při vratných dějích, směšovací entropie 13. Carnotův cyklus.Tepelný a chladící stroj. 14. Helmholtzova a Gibbsova energie 15. III. věta termodynamická 16. Základy termodynamiky směsí (ideální směs, dodatkové a parciální molární veličiny) 17

Druhý zákon termodynamiky uvádí, že celkem entropie izolovaného systému se nikdy nemůže čas změnit a je konstantní, právě když jsou všechny procesy reverzibilní. Izolované systémy se spontánně vyvíjejí směrem k termodynamické rovnováhy , stav s maximální entropií.. Celková entropie systému a jeho okolí může zůstat konstantní v ideálních letech, kdy je. Rychle následovaly další formulace ( Clausiova věta) (ačkoli dosud nepojmenoval množství). Statistická mechanika (zásadně nový přístup k vědě) Další informace: Historie statistické mechaniky. James Clerk Maxwell (1831-1879) V roce 1859 objevil James Clerk Maxwell distribuční zákon molekulárních rychlost. Variační formulace okrajové úlohy pro Laplaceovu a Poissonovu rovnici, Laxovo- Milgramovo lemma a existence a jednoznačnost slabého řešení okrajové úlohy. Úvod do problematiky regularrity slabého řešení, globální a vnitřní regularita. Fázové přechody I. druhu (Clausiova-Clapeyronova rovnice, nukleace). Kondenzace. Tabulky termodynamických vlastností vody a vodní páry : podle mezinárodní formulace pro průmyslové výpočty IAPWS-IF97 / Hlavní autor: Mareš, Radim, 1940 ; Údaje o názve: Termodynamické tabuľky / [aut.]Kuzman Ražnjevič Záhlavie-meno: Ražnjevič, Kuzman (Autor) : Vyd.údaje: Bratislava : Alfa, 1983 Fyz.popi ; Tabulka 11 Vztah mezi tlakem (napětím) nasycené páry a teplotou udává Clausiova-Clapeyronova rovnice. Na fázovém diagramu je vztah mezi tlakem a teplotou nasycené páry zobrazen křivkou vypařování , nazývanou též křivka nasycených par. V meteorologických aplikacích jde zpravidla o nasycenou vodní páru a v praxi se pro přibližné.

Druhý termodynamický zákon, jeho slovní a matematické formulace pro cykly a dëje. Entropie, soustava souradnic T-s. Clausiova-CIapeyronova rovnice pro vypaiování, tání a sublimaci. Vratný izochorický a izobarický déj v oblasti par, výpocet tepla a prací, zobrazení v p-v, T-s, a i- Gibbsovy rovnice (spojené formulace I. a II. věty termodynamické) Tepelné stroje. je možné Clapeyronovu rovnici přepsat do tvaru, který se označuje jako Clausiova-Clapeyronova rovnice. Výparné a sublimační teplo. Výparné teplo se s teplotou (podobně jako teplo sublimační) snižuje. V trojném bodě plat Clausiova - Clapeyronova rovnice. 28. Kinetická teorie plynů. Maxwellovo rozdělení částic podle velikosti rychlostí. Ekvipartiční teorém. Mikroskopická interpretace tlaku a teploty. Střední charakteristiky pohybu molekul (střední rychlost, střední volná dráha, střední počet srážek). 29. Základní pojmy statistické fyziky