Home

Atributová tabulka

PRÁCE S ATRIBUTOVOU TABULKOU - cuni

Atributová tabulka a její vlastnosti U vektorového modelu dat jsou veškeré vlastnosti prvků, ať už se jedná o popisné charakteristiky (např. název obce, počet obyvatel v obci, druh silnice, typ krajinného pokryvu) nebo prostorové cha-rakteristiky (tj. typ geometrie a prostorové souřadnice prvků) uloženy v atributové tabulce Při červnové aktualizaci ArcGIS Online došlo k vylepšení správy atributů. Nově můžeme měnit alternativní jméno (alias) jednotlivých polí a spravovat domény přímo v prostředí ArcGIS Online. V následujícím článku si ukážeme, jaké jsou možnosti správy atributové tabulky Atributová tabulka. Obsah atributové tabulky určuje možnosti vrstvy. Proto je třeba dobře zvážit. Podle odpovědí na tyto otázky vytvoříme v atributové tabulce jednotlivá pole a přiřadíme jim vhodné datové typy : textový řetězec (string) - pro názvy a poznámky - je třeba zvolit potřebnou délku. Zvolený datový typ. Atributová tabulka pro postup B S PDA: Atributová tabulka pro postup A Klasický: Substrát dna min. max. GPS začátek konec střed přesnost E: N: číslo S E G M E N T Plocha odhad společ. Substrát dna: balvany kameny štěrk písek tvrdé dno bahno černé bahno 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 4. 2.3 Atributová tabulka Atributová tabulka je nedílnou součástí vektorových geografických dat, bez ní by se jednalo pouze o data grafická. Práce s atributovu tabulkou se vzdáleně podobá práci s Excelovskými tabulkami. Zobrazení atributové tabulky se provede v obsahové tabulce, piřčemž musí být aktivní karta Display nebo.

Práce s atributovou tabulkou v ArcGIS Online Geografické

S novou verzí aplikace ArcGIS Pro 2.5 přišla vylepšení, která usnadní práci s atributovou tabulkou. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si tento článek atributová tabulka: tabulka obsahující popisné atributy sady geografických objektů, zpravidla uspořádaná tak, že každý řádek reprezentuje objekt (vzhled jevu) a každý sloupec reprezentuje jeden atribu

Vazby mezi vrstvami v QGISu - GISMentors

Vyplňovat hodnoty atributů lze zároveň s vytvářením objektů nebo až dodatečně. Je možné použít Atributovou tabulku, tabulku Attributes (malá atributová tabulka) nebo využít šablony - Templates k předdefinování hodnot pro nově vytvářenou kresbu Atributová tabulka Data k výukovému listu atributova_tabulka.zip — Zip archive, 12.81 MB (13430886 bytes Ve výchozím stavu se atributová tabulka po otevření ukotví ve spodní části aktivní mapy. Pokud nám toto nastavení nevyhovuje, můžeme jej nově změnit na úrovni aplikace ArcGIS Pro Atributová tabulka Atributová tabulka (obr. 4) je zobrazitelná pro každou vloženou vrstvu, obsahuje uložená data pro každý objekt. Pro administrativní jednotky to jsou základní údaje (rozloha, počet obyvatel a hustota zalidnění) V atributové tabulce vidíme seznam všech vytvořených polygonů včetně jejich atributů. Sloupec FID udává jedinečné číslo každého polygonu a ve sloupci shape vidíme sice všude Polygon, ale jedná se sloupec, kde jsou uloženy polygony jako takové - tedy jejich poloha a tvar skládající se z bodů, které jsme naklikávali

Atributová tabulka :: GIS ve výuce dějepis

  1. Základní operace s tabulkami v ArcGIS PRO.Vložení externí tabulkyPřipojení k prvkůmVýpočet geometrie a nových atributůZákladní nastavení symbologie.Toto vide..
  2. Atributová tabulka - Atribute table Každá vrstva má přiřazenu tabulku, která obsahuje popisné informace prvků (atributy). Každý objekt je reprezentován jedním řádkem
  3. Návod QGIS. Video k třetí kapitole Úvodu do QGIS.Studijní materiál Úvod do QGIS najdete na https://www.rege.xf.c
  4. Funkce připojení umožňuje na základě shodných hodnot jednoho atributu připojit atributovou tabulku k vektorové vrstvě. Takto k sobě můžeme připojit atributové tabulky dvou vektorových vrstev. Díky knihovně GDAL však lze jako atributovou tabulku nahrát i tabulková data bez geometrie (formáty *.csv, *.dbf, *.ods, *.xls aj.)
  5. Atributová tabulka¶ V některých případech je vhodné umístit do mapového výstupu i část atributové tabulky. Tuto lze přidat pomocí tlačítka Přidat atributovou tabulku. Všeobecná nastavení tabulky a jejího vzhledu se nachází v části Vlastnosti položky. Pokud je v projektu přidáno vícero vrstev, které mají.

Přidání dat a Tabulka obsahu Ovládání aplikace (navigace v mapě, editace dat, metadata, analýzy) Atributová tabulka (úprava struktury tabulky, editace, propojení s prostorovými daty, export) Symbologie Popisky 2. DEN Opakování prvního dne Atributové dotazy Prostorové dotaz U každé vrstvy je tzv. atributová tabulka, ve které jsou uložena data - např. název okresu, rozloha apod. Další (vlastní) data můžete přidávat. Zobrazte atributovou tabulkuvrstvy okresů (kliknutím na atributová tabulka vlevo). Otevře se nové okno a v něm klikněte na tlačítko Nový atribut

Atributová tabulka - do kalkulačky přidána funkce round a přidáno zaokrouhlování výsledné číselné hodnoty při ukládání do atributu typu text. Nová technologie tvorby RUIAN. Opravy exportů dgn a dxf na základě testování a připomínek uživatelů. 11.35 Práce s dat Webový mapový portál, který umožňuje tvorbu vlastních tematických map České republiky nebo jejích částí. Vytvořené mapy můžete dále sdílet Atributová tabulka vrstvy silnic před vytvořením CR 3.6. Železnice a silnice po přiřazení RR 3.7. Atributová tabulka vrstvy silnic po přiřazení CR 3.8. Železnice a silnice po udělení výjimek 3.9. Železnice a silnice s výjimkami a jejich geometrie 3.10 Obsah Atributová tabulka Atributové dotazy. GIS1-2. cvičení. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografi Obrázek 30: atributová tabulka lampy VO.. 63. Využití GIS pro účely pasportizace majetku obcí 11 KAPITOLA 1 1 Úvod S rychlým životním stylem dnešní doby kráþí ruku v ruce prudký rozvoj technologií a nástrojů, které nám dokáží velmi usnadnit život nebo například zefektivnit práci..

  1. Geografická data Bodová data Liniová data Plošná data Datové vrstvy V GIS je možné tvořit mapy Vektorová a rastrová data Atributová tabulka Nebojte se GIS Použité zdroje GIS GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Geografická data Bodová data Liniová data Plošná data Datové vrstvy V GIS je možné tvořit mapy Vektorová a.
  2. Atributová tabulka - drobné opravy ve funkci hromadné operace z textového souboru. GEPLAN - vytvoření z grafiky: doplněna kontrola zadaných druhů pozemků, způsobů využití parcel a staveb a typů staveb s přílohou Katastrální vyhlášky. Export VFK - kontrola výměr: opraven výpočet výměry parcel menších než 0.5 m2
  3. Atributová tabulka shapefile zcela prázdná a prázdná po spojení - ArcMap - jak ji obnovit? 2021. Tvarový soubor i jeho tabulka atributů jsou v provozuschopném stavu. Ale poté, co se připojím k souboru CSV do Shapefile, tabulka atributů Shapefile úplně zmizí. Nemohu přijít na to, kde je to pryč, nebo jak to obnovit

Atributová tabulka, atributové dotazy. Obsah. 1 úloha 1; 2 úloha 2; 3 úloha 3; 4 úloha 4; 5 úloha 5; 6 úloha 6; 7 úloha 7; 8 úloha 8; 9 úloha 9; 10 úloha 10; 11 úloha 11; 12 úloha 12; 13 úloha 13; 14 úloha 14; 15 úloha 15; 16 úloha 16; 17 úloha 17; 18 úloha 18; 19 úloha 19; 20 úloha 20 Import dat, atributová tabulka, vektorizace, výpočty pole. TEMATICKÝ PLÁN. Třetí díl provádí uživatele problematikou vkládáním geodat. Dále je vysvětleno vytváření a základní editace vektorových prvků. Také se uživatel naučí pracovat s nástroji Vypočítat hodnoty pole a Vypočítat geometrii ATRIBUTOVÁ TABULKA Matematické a logické operátory <, >, =, <=, => Pozor na textové řetězce! Musí být v 'apostrofech'. Logické operátory: AND - a zároveň OR - nebo NOT - negace Porovnání řetězců Pro porovnání řetězců existuje operátor LIKE Např Atributová tabulka geodatabáze za-hrnuje základní informace o území, jako jsou identifi kační údaje obcí, a to od úrovně vyšších územních samo-správných celků (krajů), přes správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) až na úroveň jednotlivých obcí. Součástí je také úroveň měst 15. Atributová tabulka. Malá záložka uprostřed spodního okraje mapového pole zpřístupňuje atributovou tabulku s podrobnými databázovými údaji o církevních rezidencích a o sídlech v rámci farní sítě. Alternativně se dá do atributové tabulky přistupovat také z panelu Mapové podklady. Jedná se o pokročilejší.

Jsou vysvětleny pojmy atributová tabulka, atribut, pixel, body, linie a polygony. Po tomto základním dělení typů dat se prezentace přesouvá k geodatům a geodatabázím. Vždy je vysvětlen význam a základní princip těchto pojmů. Dalším probíraným tématem v této prezentaci jsou úkony, které je možné provádět nad daty Geografická data Bodová data Liniová data Plošná data Datové vrstvy V GIS je možné tvořit mapy Vektorová a rastrová data Atributová tabulka Nebojte se GIS Použité zdroje GIS GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Geografická data Bodová data Liniová data Plošná data Datové vrstvy V GIS je možné tvořit mapy Vektorová a. Atributová tabulka - zobrazí nebo skryje tabulku (viz Obrázek č. 1, bod 3). Souřadnice (viz Výškový profil) a měřítko mapy (viz obrázek 1 bod 4). Veškeré ovládací prvky obsahují plovoucí nápovědu - po najetí myši na kterýkoli prvek mapové aplikace, se ukáže nápověda k danému prvku. 2 3 1 1 2

Objeví se atributová tabulka. Všimněte si sloupců CNTRY_NAME, NAZEV_STATU a BARVA_C. První dva evidují anglický, resp. český název států. Třetí eviduje pomocný atribut s číslem barvy, který později poslouží k nastavení znakového klíče Atributová tabulka po úpravě může vypadat následovně: Obr. 7 Upravená atributová tabulka pro model 1. Manuál - Generování asociačních pravidel pro prostorová data 8 Katedra geoinformatiky | Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouc

Safecast - zpracování dat v programu QGIS – Ramesis

Obrázek 6 Atributová tabulka základních dat Silnice, kde jsou záznamy rozkouskovány do více částí Obrázek 7 Vytvoření trasy pomocí Tvorba tras - Creata Routes Při tvorbě trasy (Create Routes) se zadává vstupní liniová vrstva, identifikátor vrstvy a výstupní třída prvků tras, což jsou povinné parametry

Novinky pro práci s atributovou tabulkou v ArcGIS Pro 2

atributová tabulk

Doplňování atributů - cvut

Cvičení z meteorologie a klimatologie PODZIM 2011 Harmonogram cvičení: 1, zadání cvičení číslo 1 - 26. 9. 2011 2, zadání cvičení číslo 2 - 3.10. 201 QGIS atributová tabulka a kategorizace on Vime . These files were downloaded from various Internet sites. To learn more about the datasets, click on the show me below or on the .txt files included with the csv_files. These datasets represent a range of interests and are not intended to all magically fit together into one coherent story Práce s atributy - atributová tabulka pracuje i nad daty WFS. Práce s atributy - do atributové tabulky přidána funkčnost hromadných operací z textového souboru. Práce s atributy - nová funkce Doplnění dalších informací k parcelnímu číslu identifikací. Úpravy v souvislosti se změnami v poskytování dat ISKN Kompletní atributová tabulka je Přílohou Pasport VO datový model. www.mdpgeo.cz MDP GEO, s.r.o. Masarykova 202 763 26 Luhačovice IČO: 25588303 DIČ: CZ25588303 IČO: 25588303 DIČ: CZ25588303 e-mail: mdpgeo@mdpgeo.cz Tabulka 1 Číselníky pasportu VO Prvek pasportu číselník Prvek pasportu číselní

Atributová tabulka — Přírodovědecká fakulta U

Pod ěkování Cht ěla bych pod ěkovat vedoucí své diplomové práce, paní Ing. Renát ě Máchové, Ph.D. za její rady a čas p ři konzultacích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Diplomová práce Geomorfologická databáze Plzeň, 2007 František Vracovsk

Atributová tabulka, vlastnosti vrstvy Zdroj: vlastní Zdroj: vlastní . evroý sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, OP Vzdélávání Tabulka Kraje - polygony 1 x NK KN 01 KODNUTS NAZEVKR NAZKR Hlavní mésto Praha VYMERA 49613 0162 0891 121417 OBOI 116910 OBI 1 127269 OBAKT 124166 OBEC DB 55478 6. U každé vrstvy je tzv. atributová tabulka, ve které jsou uložena data - např. název okresu, rozloha apod. Další (vlastní) data můžete přidávat. Zobrazte atributovou tabulku vrstvy okresů (kliknutím na atributová tabulka vlevo). Otevře se nové okno AT - atributová tabulka DIBAVOD - digitální báze vodohospodářských dat DPI - poþet bodů na palec ESRI - spoleþnost zabývající se vývojem a poskytováním GIS softwaru ArcGIS GIS - geografické informaní systémy JPEG - formát rastrové grafiky pouţívající ztrátovou kompres Atributové dotazy a atributová tabulka. Data: obce.shp. Které obce mají 4500-5000 obyvatel a jsou v Moravskoslezském kraji? návod a ukázka řešen. WEGAS neboli WEbový Geografický ASistent je online GIS aplikace, díky které mohou uživatelé prohlížet, editovat a snadno vytvářet vlastní uživatelská data. Aplikace vyniká svou intuitivností z hlediska užívání. Uživatel tak nemusí být odborníkem přes systémy GIS. Díky naší technické podpoře tak budete mít nástroj, pomocí kterého získáte detailní přehled a.

K této vrstvě pak byla doplněna i atributová tabulka s hodnotami. Hlavní depozice aktivity zřejmě proběhla v době srážkových událostí 1 a 2 (30.4. - 5.5.1986); pozdější srážky (8.5.1986) vzhledem k nižším aktivitám v ovzduší přispěly k celkové depozic SMLOUVA O DÍLO Číslo SDL/OZZL/112/17 KUJCP01FETMB Tato smlouva o dílo (dále smlouva) byla uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a podle příslušných právních předpisů souvisejících Informacn podpora krizov eho r zen se zam e ren m na pr aci s geoinforma cn m syst emem ArcGIS Marek Drozdek Katar na Jel sovsk a Opava 201

WEGAS - Webový Geografický Asistent

Obr č. 8 Atributová tabulka stromů. Databáze pěstitelských ploch. Databáze pěstitelských ploch byla vytvořena v programu Access a obsahuje informace o polích, záhonech, sklenících a pařeništích Podklady a literatura 1. Zákon þ. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů Atributová tabulka této liniové vrstvy také obsahuje jednosm ěrnosti a zákazy vjezd ů. I p řes tuto skute čnost bylo pot řeba v n ěkterých místech doplnit jednosm ěrnosti. Naopak n ěkteré zákazy vjezd ů zrušit, a to n Vyhledávání 16. Stavebnice dotazu 17. Označ prvky 18. Vymaž označené 19. Buffer 20. Atributová tabulka 21. Informace v kurzoru 22. Měření 23. Hypertextový odkaz Nalézá atributy v aktivní vrstvě Find cities.shp Popis nástroje Symbol Nástroj Aktivní datová vrstva Identifikuje aktivní prvky v mapě Identify volcanx020.shp. 3 Úprava dat a atributová tabulka. Pobierz wymagania egzaminacyjne z geografii dla klasy II sem. 3. Poskytování údajů podle § 27 zákona č.

ATRIBUTOVÁ TABULKA (popisná charakteristika) linie body polygony pixel geometrická složka. Výukové materiály kartografie a geoinformatiky pro střední školy. Více na www.gislekce.upol.cz CO JE ATRIBUT? - popisná charakteristika - vlastnost prvku popisná složka Jako atributová tabulka je použita originální databázová tabulka - v.in.db -t Alternativní postup - geometrie v geodatabázi Namísto importu můžete vytvořit geometrii v geodatabázi PostGIS a pomocí v.external vytvořit vektorovou mapu jako odkaz na data v PostGISu

Připojení tabulkových dat — Školení QGIS pro začátečníky

Krok 27: Atributová tabulka obsahuje 14 záznamů, tzn. funkce rozdělila okresy podle krajů správně. Free and open source v geoinformatice | Příloha 1 - raktické cvičení 16 Krok 28: rstva krajů bude změněna na průhlednou, aby z ní zbyly pouze hranice. y ukážo Atributová tabulka : Atributy-popisné údaje vztažné ke geografickým objektům, např.:názvy řek, nadmořská výška vrstevnic, objemy vodních nádrží,Jsou v ní data, která mají prostorové zobrazení a dále obsahují popisné informace ukládané v připojených databázích Základní ovládání programu ArcGIS Pro v češtině. Instalace programu ArcGIS Pro a licencování, autorizace. Uživatelské prostředí, ribbon tab, zakázání podkladové mapy. Import dat, atributová tabulka, vektorizace, výpočty pole. Dotazování, výběr prvků, připojení externích atributových dat. Symbologie, popisky.

soubor .shx a atributová tabulka .dbf, která obsahuje atributy všech prvků. Jaký software použít? Tato příručka je zaměřena na QGIS (dříve Quantum GIS), který je zdarma a použitelný na všechny platformy (Win, OS X, Linux). Jiné volně stažitelné možnosti jsou například GRASS GIS, DIVA GIS a SAGA GIS Podobně jako v ArcGIS for Desktop, tak i v ArcGIS Pro se setkáváme s paletami a postranními okny, mezi které patří například přehled atributů prvku, atributová tabulka, tabulka obsahu, okno geoprocessingových nástrojů nebo panel editačních šablon Tabulka vychází z Termodynamických tabulek (RAŽNJEVIČ, K, 1984). Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla Tabulky uvádí hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla - součinitel tepelné vodivosti, kinematickou viskozitu a Prandtlovo číslo v závislosti na teplotě ve °C samostatný graf (diagram) zobrazující znaky území nebo samostatná atributová tabulka se znaky území bez jiné grafické nebo reliéfní reprezentace rozmístění znaků území; ani jedno, ani druhé však mapou (ať už v širším či v užším slova smyslu) není. Mapa je grafick Atributová tabulka: Přehledná tabulka optických kabelů a lokalit ISBAPS. V ní je možné názvy filtrovat, příp. seřadit sestupně či vzestupně. Základní odkazy: Vedou na Geoportál MUNI, VDP Rúian a také do Marushky (nahlížení do Katastru nemovitostí)

Atributová tabulka ArcGIS PRO - YouTub

- otevře se atributová tabulka, kde je každý prvek (záznam), např. každý uzávěr, reprezentován jedním řádkem 9 - po kliknutí pravým tlačítkem myši na název sloupce, je možné tyto záznamy třídit podle hodnot atribut Obr. 2.6- Atributová tabulka vrstvy Osa_toku Piazení tchto chybjících údaj provedeme s panelem nástroj HEC-GeoRas, tlaítkem . Po jeho stisku se kurzor zmní do podoby kíže, kterým postupn vybereme jednotlivé úseky toku (obrázek 2.7) a piadíme jim pí-slušné názvy nap. dle tabulky 2.1 • pravý panel je proměnlivý, zobrazují se v něm popis projektu, ikony nástrojů (atributová tabulka, výsledky vyhledávání, panoramata,...) a další data. ířku panelů lze změnit pomocí ouška uprostřed a to plynule táhnutím nebo lze panely minimalizovat klikem geometrií, atributová tabulka datasetu musí obsahovat alespoň jeden sloupec s hodnotami vlhkosti potřebnými pro kalibraci Atributové pole obsahující identifikátor bodu - atributové pole s unikátním identifikátorem bodu, je vhodné použít vlastní atributový atributová data (popisná) tabelární nebo textová data popisující kvantitativní a kvalitativní charakteristiky jevů * atributová tabulka. tabulka obsahující popisné atributy sady geografických objektů, zpravidla uspořádaná tak, že každý řádek reprezentuje objekt (vzhled jevu) a každý sloupec reprezentuje jeden atribut *

Čaje sonnentor recenze - hodnocení produktu: 100% 100%Micro sdhc 32gb - paměťové karty micro sdhc 32gb nabízí

maps.fsv.cvut.c

Atributy nárazníkové tabulky 1: Atributová tabulka s odlišnými nárazníkovými vzdálenostmi od řek založenými na informacích o přilehlém využití půdy. Buffery kolem křivek, například řek nebo silnic, nemusí být na obou stranách linky. Mohou být buď na levé, nebo na pravé straně této křivky Tematický okruh: Lesní zdroje (FE/C1). Indikátor: Zásoba dříví. Období: Období šetření NIL2, mezi lety 2011 a 2014. Jednotka měření Atributová tabulka Informace o jednotlivých prvcích ve vrstvách jsou obsaženy v atributových tabulkách. Atributovou tabulku daného tématu si zobrazíte pomocí ikony , rozbalením záložky Tabulky a vybráním příslušné tabulky viz obr. č. 15 nebo. Atributová tabulka bude obsahovat: ‐ souřadnice zeměpisné délky a šířky místa ve tvaru XX.XXXX° YY.YYYY° ‐ označení knihy, ze které je digitalizovaná informace čerpána (např. Book II) ‐aozn čení kapitoly v rámci knihy ze které je digitalizovaná informace čerpána (např

Canabis konopná mast - všechny informace o produktu herb

Úvod od QGIS - kapitola 3: úprava dat a atributová tabulka

Atributová tabulka nejde ukotvit ve spodní části okna na celou šířku, ale jen na šířku okna s mapou? Pokud ano, je to poněkud nepraktické u rozsáhlých tabulek, zvláště když ostatní okna ukotvit takto jdou. V záhlaví postranních panelů je špendlíček, a když na něj kliknete, ty panely se začnou automaticky schovávat Atributová tabulka mapové vrstvy PF_BODY.shp vrstvy obsahuje pole uvedená v tabulce 2.1. Obr. 2.5 Postup stanovení nadmořské výšky a vzdálenosti lomových bodů příčného profilu od osy toku; a) zakreslení lomových bodů příčného profilu a referenčn Atributová tabulka a metadata název pole. 4 E M Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí. Abstrakt Diplomová práce zkoumá kartografické metody, pomocí kterých je moţné vyjádřit þasové změny prostorových dat. Zaměřuje se jak na metody historicky starší, tak na metody novější ČeskÉ vysokÉ uČenÍ technickÉ v praze fakulta stavebnÍ studijnÍ program geodÉzie a kartografie studijnÍ obor geodÉzie, kartografie

Komanditní společnost — komanditní společnost je

Připojení tabulkových dat — Školení QGIS pro začátečník

atributová tabulka výběry tvorba tématické mapy použití kartogramu a kartodiagramu 6-7 práce s digitálními modely terénu - DMT 3D Analyst 8-9 Součásti a využití produkce ZÚ státní mapa :5 ì ì, ZM středního měřítka, ZABAGED, ortofoto ČR 10-11 Evidence a inventarizace v programu MISYS práce s výměnným formátem DKM. K této vrstv ě pak byla dopln ěna i atributová tabulka s hodnotami. Hlavní depozice aktivity z řejm ě prob ěhla v dob ě srážkových událostí 1 a 2 (30.4. - 5.5.1986); pozd ější srážky (8.5.1986) vzhledem k nižším aktivitám v ovzduší p řisp ěly k celkové depozici radionuklid ů mén ě.. ke každému bodu: atributová tabulka Možnost propojení hot link s fotodokumentací praktický návod: ~ Principy GPS mapování (PDF, 355 kB) ~ Praktický návod na využití GPS při geomorfologickém mapování (PDF, 693 kB) ~ Zpracování dat (PDF, 563 kB Atributová tabulka 1: Nakreslit si strukturu tabulky předtím, než ji skutečně vytvoříte, vám může pomoct při volbě těch správných atributů. Všimněte si, že geometrie se v atributové tabulce nezobrazuje - GIS aplikace ji udržují odděleně Atributová tabulka obsahuje polohu jednotlivých světelných bodů, jejich svítidlo, případné zařízení nacházející se na sloupu a typ tohoto sloupu. Dále jsou zde uvedeny údaje o území, v kterém se daný světelný bod nachází

Prvky mapového výstupu — Školení QGIS pro začátečník

administrativní hranice. čára na mapě vyjadřující a ohraničující správní jednotky různých druhů a stupňů (hranice státní, krajská apod.) *. adresa. v reálném světě popis polohy objektu reálného světa *. znak nebo skupina znaků, určující registr, část paměti nebo jiný zdroj dat či místo jejich určení * Jeho součástí je atributová tabulka - databáze se strukturovanými informacemi, která může obsahovat textové i numerické údaje (datum, popis, počet, atd.). Právě na atributech záleží, jak bude možno data řadit, vyhledávat a klasifikovat nejen tabelárně, ale i graficky. Už na těchto jednoduchých operacích se ukazují. K této vrstvě pak byla doplněna i atributová tabulka s hodnotami. Hlavní depozice aktivity zřejmě proběhla v době srážkových událostí 1 a 2 (30.4. - 5.5.1986); pozdější srážky (8.5.1986) vzhledem k nižším aktivitám v ovzduší přispěly k celkové depozic Atributová tabulka PI musí obsahovat atribu-ty, které nelze odvodit z prostorových (neexistu-je polygonové vymezení příslušného prvku) nebo neprostorových vazeb číslo domovní číslo orientační název objektu, lokality Atributy prostorových identifikátor

Časté dotazy. Pomoc pro všechny uživatele mapy církevní správy českých zemí v roce 1715, kteří si nevědí rady s ovládáním prostředí plné varianty aplikace. Přehled běžně kladených dotazů s odpověďmi pro plnou verzi mapové aplikace církevní správy českých zemí v roce 1715. Komentáře jsou zakázány Na Obr. 1. jsou v GIS Manageru vloženy tri vrstvy Dvë vektorové a jedna rastrova (vysky_povrch@studenti). Oznaèení @studenti znaëí název Mapsetu (složk plošek. Atributová tabulka této nové vrstvy obsahuje informace o rozloze jednotlivých jádrových oblastí plošek. Vzdálenost je definovaná ve stejných jednotkách jako ostatní data, metrech. Funkce počítá index celkové rozlohy jádrových oblastí (Total Core Area - TCA) v m2, počet jádrových území (Numer o Aktualizace NR ÚSES je vzhledem ke značné náročnosti na zpracování podkladů a vymezenému časovému prostoru rozdělena na dvě etapy, přičemž termín zhotovení první etapy byl limitován zákonnou povinností AOPK ČR poskytnout v roce 2010 vrstvu NR ÚSES (podle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovací činnosti) jako vrstvu ÚAP DAT - atributová tabulka, MAP - grafická data, ID - propojení atributových a grafických informací. Soubory s příponou VYK, jsou interními vektorovými formáty aplikací české. Atributová tabulka dat ZABAGED měla celkem 460 polygonů rozdělených do 10 typů. Data ZABAGED obsahují jeden typ navíc a to je povrchová těţba. Potřeba získat informace o rozloze (v km2) jednotlivých typů polygonů byla pouţita funkce summarize vyskytující se v atributové tabulce