Home

Střídavé úhly definice

Souhlasné úhly: Střídavé úhly; Střídavé a souhlasné úhly mají jedno společné rameno a druhá ramena rovnoběžná. Velikosti střídavých i souhlasných úhlů se vždy rovnají. Rozdíl mezi těmito typy dvojic úhlů je vidět na obrázku Konstrukce hyperboly podle planimetrické definice; úhel vektoru; Kuželosečka (aA, B, C, D) - S = Střídavé úhly jsou shodné. Úhly příslušné k oblouku kružnice [ editovat | editovat zdroj ] Středový úhel je úhel, jehož vrcholem je střed S {\displaystyle S} , kružnice k {\displaystyle k} a ramena procházejí krajními body oblouku A B {\displaystyle AB} kružnice k {\displaystyle k} ( α {\displaystyle \alpha } , β {\displaystyle \beta } - středové úhly) Střídavé úhly jsou takové úhly, které leží v opačných polorovinách s hranicí p, průnikem jejich ramen je buď úsečka nebo je průnik prázdný. Pokud jsou přímky a, b rovnoběžné, jsou střídavé úhly shodné Úhly barevně vyznačené na obrázcích 5 - 8 nazýváme úhly střídavé. Úhly střídavé jsou shodné. (a b) obr. 6 stejná velikost úhlů obr. 5 obr. 7 obr. 8 stejná velikost úhlů stejná velikost úhlů stejná velikost úhl

Střídavé úhly Přímky a, b jsou rovnoběžky a přímka p je s ními různoběžná a protíná obě rovnoběžky. Vznikají úhly souhlasné a sřídavé. Střídavé úhly mají jedno společné rameno a druhá ramena jsou rovnoběžná. Střídavé úhly leží jeden pod a druhý nad rovnoběžkami Věta: Střídavé úhly jsou shodné ; Definice: Osou úhlu nazýváme množinu právě těch bodů úhlu, které mají od obou ramen úhlu stejnou vzdálenost Sestrojit osu úhlu není žádný problém, bude stačit pouze kružítko, pravítko a propiska, v Střídavé úhly jsou shodn. Střídavé úhly přitom směr příslušných ramen je opačný (střídavý). Střídavé úhly jsou shodné. Operace s úhly Sčítání úhlů Vezmete jeden úhel, přenesete ho k druhému tak, aby měly jedno společné rameno a výsledný úhel tvoří ramena, která mají ty dva úhly různá. V tomto příkladu je znázorněn součet α + β Definice úhlu není úplně jednoduchá záležitost a existují různé verze. Ale pro naše potřeby by mohla postačit tato varianta: Úhel je část roviny ohraničená dvěma polopřímkami, která mají společný počátek. Na této definici je důležité, že úhel nejsou pouze ta dvě ramena, nýbrž celá ta plocha, celá rovina, kterou ty dvě ramena svírají

Hora mezi námi recenze - alex (kate winslet) jePístní kroužky škoda 120, nabídky pístní kroužky pro skoda

Úhly - cuni.c

=a''... úhly střídavéa'' =a'''...úhly při základně rovnoramenného DACD = a' = a'' = a''' =45° } = 90° to samé platí pro úhly u vrcholů Ba D g Úhlopříčky jsou stejně dlouhé, na sebe kolmé a půlí vnitřní úhly. Obě úhlopříčky dělí čtverec na čtyři shodné pravoúhlérovnoramenné trojúhelníky Střídavé úhly - Jsou dvojice úhlů γ´ β δ´ γ ´ δ β´ - Jsou shodné α β δ α´ γ β´ δ´ γ´ k Střídavé úhly. Zkuste popsat střídavé úhly (definice) a vyslovit pravidlo, které u těchto úhlů platí! Jedno rameno leží na stejné přímce a druhá ramena jsou opačně orientovaná a rovnoběžná!! Jejich velikost je shodná!α= β. Stejně veliké úhly. Společná přímka. Rovnoběžná opačná ramena úhl

střídavé úhly - GeoGebr

4.3. Dvojice úhlů. Styčné úhly, vedlejší úhly, vrcholové úhly, souhlasné úhly a střídavé úhly. Obvodový a středový úhel. 4.4. Shodnost a podobnost. Shodnost (intuitivně, kinematicky, axiomaticky). Shodnost a konstrukce. Shodnost a míra. Shodnost a určenost trojúhelníků (věty jejich korespondence, konstrukce) Vzájemná poloha kružnice a přímky. Definice tečny. Objevujte materiály. Střídavé úhly; Příklad 10 (řešení) pinčlík z Člověče nezlob s

Definice a příklady vektorových prostorů a jejich podprostorů. 6. Konečně generované vektorové prostory 4.3. Dvojice úhlů. Styčné úhly, vedlejší úhly, vrcholové úhly, souhlasné úhly a střídavé úhly. Obvodový a středový úhel. 4.4. Shodnost a podobnost. Shodnost a konstrukce. Shodnost a míra. Shodnost a určenost. Definice. Je dána přímka o. Osová souměrnost s osou o je shodné zobrazení O(o), které přiřazuje: každému bodu X neležícímu na ose o bod X' tak, že přímka o je osou úsečky XX', BC', protože střídavé úhly CAB a ABC. 1 MNOHOÚHELNÍKY Mnohoúhelník je část roviny, která je ohraničena uzavřenou lomenou čarou, která sama sebe neprotíná. Skládá-li se hranice mnohoúhelníku z n úseček, nazývá se mnohoúhelník n-úhelníkem.Každý n-úhelník má n vrcholů, n stran a n vnitřních úhlů. Každ Střídavé úhly mají stejnou velikost. Na obrázcích dole jsou úhly stejné barvy (zelené, modré) úhly střídavé. Také platí, že každý zelený a modrý úhel se společným ramenem a vrcholem jsou úhly vedlejší a jejich součet je 180 °

Úhel - Wikipedi

že úhly u základny rovnoramenného trojúhelníka jsou shodné. Načrtněte obrázek ! 12. Posunutí a otočení [A] Co rozumíme pojmem . symetrie roviny? Uveďte příklady. Vysvětlete pojem . geometrické zobrazení. a ilustrujte ho konkrétním příkladem. Vyslovte definice . shodného zobrazení v . rovině a . podobného zobrazení Úhly souhlasné a střídavé Uvažujme dvě různé přímky a, b, které jsou proťaty příčkou p ve dvou bodech A, B (příčka - úsečka nebo přímka, která má specif. polohu k jednomu či několika útvarům). • dvojice souhlasných úhlů: • dvojice střídavých úhlů Definice: Úhel je část roviny ohraničena dvěma polopřímkami se společným úhly mají společné rameno a vrchol, nazývají se styčné úhly. Pokud součet těchto dvou Úhly s různými vrcholy a mají opačnou orientaci a nazývají se úhly střídavé. Jejich velikost je stejná

že úhly u základny rovnoramenného trojúhelníka jsou shodné. Načrtněte obrázek ! 12. Posunutí a otočení [A] Vysvětlete pojem . geometrické zobrazení. a ilustrujte ho konkrétním příkladem. Vyslovte definice . shodného zobrazení v . rovině a . podobného zobrazení v . rovině a tyto definice porovnejte Úhel - definice, osa, velikost, dělení úhlů, dvojice úhlů - výuka Úhly - dvojice - střídavé a souhlasné - interaktivně (alternate, corresponding angles) Úhly - dvojice - vedlejší a vrcholové - java aplet v cabri: Úhly - dvojice - vrcholové úhly - interaktivně (vertical angles) Úhly - dvojice úhlů - geogebra. Definice, obrázek, skládání pohybů, pohybové rovnice v ose x a y, a jejich řešení, náboje v magnetickém poli pro různé úhly mezi rychlostí pohybu náboje a magnetickou indukcí, druh pohybu, tvar a parametry trajektorie. Střídavé proudy Vlastnosti stejnosměrného proud a střídavého proudu, vznik, vztah mezi. Početní určení velikostí sil a vyžaduje znalost sinové věty. Pro další výpočty si rozklad sil zobrazený na obr. 120 doplníme o další vyznačené úhly a body, abychom se na ně mohli během popisu výpočtu odvolávat (viz obr. 121). Úhel, který svírá vektor síly s vektorem síly , má hodnotu .Stejnou hodnotu má i úhel ABC v trojúhelníku ABC; oba zmíněné úhly jsou.

Z toho důvodu můžeme v práci použít všechny euklidovské definice, které například hodit euklidovské pojmy jako střídavé a souhlasné úhly, podobnost ashodnosttrojúhelníku,kolmice,osaúhlu,osastranyatd.Všechnydefiniceeu-. Klíčová slova úhel , velikost úhlu , sčítání , odčítání , ZŠ , matematika , 6. roční S úhly můžeme provádět jisté elementární operace. Nejzákladnější je sčítání. Numericky na tom není takřka co zkazit, normálně sečtete velikosti úhlů. Pokud má úhel více než 360°, obvykle se převádí na jednodušší. Hloubkový úhel definice listen to definice soundcloud . Tato lež je úzce spjata s první a mnoha dalšími. Řada sponzorů vám to řekne Nepokoušejte se znovu objevit kolo, protože to pro vás už někdo udělal, prostě pracujte se systémem, který jsme nastavili, a získáte stejné výsledky jako my.. Tato stránka je o zkratu FACT a jeho významu jako Pružné střídavé přenosové. Uvědomte si prosím, že Pružné střídavé přenosové není jediný význam pro FACT. Může existovat více než jedna definice FACT, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam FACT jeden po druhý Nadpis do sešitu: Střídavé a souhlasné úhly Do školního sešitu si narýsuj tento obrázek - nikdo z vás ho nebude tisknout a lepit do sešitu. Trénujeme rýsování, práci s pravítkem a rýsování rovnoběžek. 1.příklad K úhlům vyznačeným řeckým písmenkem doplň jejich velikost. 2.příkla

SeniorTip. Chvála úhlu. Po přečtení nadpisu tohoto fejetonku by se mohlo zdát, že pomalu ale jistě ztrácím soudnost ve výběru témat těchto chvalořečení. Za chvíli ale možná sami poznáte, že úhel je nejen geometrický útvar zajímavý an sich, ale může být i zajímavým impulsem k různým zcela jistě velmi. Vnitřní alternativní úhly. Pomocí definice úhlů umístěných vrcholem a vlastností úhlů vytvořených mezi secantem a dvěma rovnoběžnými čarami lze vyvodit závěr, že alternativní vnitřní úhly mají stejné měření. že úhly 6 a 4 jsou interní střídavé, proto měří stejné. To znamená, že úhel 4 měří 35. Podle definice rezonance musí být pro w = w 0 impedance Z reálná. To znamená, že její imaginární součet musí být pro tuto frekvenci rovna nule . Odtud dostáváme Thompsonův vztah pro výpočet rezonanční frekvence . Fázové úhly pro stejná rozladění obou obvodů se liší pouze znaménk em 11.2 Úhly střídavé, souhlasné, vedlejší, vrcholové; 11.3 Úhly v trojúhelníku; 11.4 Shodnost trojúhelníků; 11.5 Podobnost trojúhelníků; 11.6 Pythagorova věta a Euklidovy věty; 11.7 Středový a obvodový úhel; 11.8 Mocnost bodu ke kružnici; 11.9 Aritmetický a geometrický průměr; 12 Stereometri matematicky argumentovat (rozlišit různé typy tvrzení (definice, věta), rozumět logické stavbě matema- střídavé, souhlasné, objekty znázornit zuměním (strany, vnitřní a vnější úhly, osy stran a úhlů, výšky, těžnice, střední příčky, kružnice opsané a vepsané

Střídavé úhly definice souhlasné úhly jsou shodn

 1. Nástěnný obraz pro výuku geometrie (úhel) na základních školách. • definice úhlu a vysvětlení základních pojmů • značení úhlu, jednotky úhlu • konstrukce osy úhlu • přenos úhlu, sčítání úhlů • rozdělení úhlů podle velikosti (nulový, ostrý, pravý, tupý, přímý, plný) • konvexní a nekonvexní úhel • dvojice úhlů (vedlejší úhly.
 2. definice, věta, důkaz přímý důkaz, nepřímý důkaz, důkaz sporem 5 A) MÉDIA A MEDIÁLNÍ PRODUKCE (aktivní pronikání do zázemí veřejné komunikace) 1. vývoj médií od knihtisku po internet, vznik a typy masových médií (tisk, rozhlas, televize) 5.2 Teorie ísel vysvětlí vztahy mezi číselnými obory
 3. Kružnice, kruh, úhly příslušné oblouku kružnice. Eukleidovy věty, věta Pythagorova.-určuje vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky-zná typy úhlů v rovině (konvexní, střídavé, vedlejší, souhlasné) a používá je k řešení některých důkazových úloh Definice funkce. Graf funkce. Obor hodnot.
 4. Maturitní okruhy z matematiky OBSAH Výroková logika Množiny Definice, věty a jejich důkazy Relace a zobrazení Elementární teorie čísel Reálná čísla Mocniny a odmocniny v R Výrazy v R Komplexní čísla Algebraické rovnice Algebraické nerovnice Soustavy algebraických rovnic a nerovnic Nealgebraické rovnice, nerovnice a jejich.

Video: Úhel — Matematika polopat

Eukleidovská geometrie - Wikipedi

 1. 4. Vrcholové úhly Jejich ramena jsou opačné polopřímky Mají společný vrchol Jejich velikosti se rovnají 5. Souhlasné úhly Úhly mezi dvěma rovnoběžkami, které jsou proťaté příčkou Leží ve stejné polorovině, která je ohraničena příčkou Jejich velikosti se rovnají 6. Střídavé úhly
 2. Matematika se zaměřením na vzdělávání Garantující pracoviště: Katedra didaktiky matematiky Garantka studijního programu: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. Doporučený průběh studia. Předměty povinné ke státní závěrečné zkoušce jsou vytištěny tučně, povinně volitelné předměty normálním písmem, doporučené volitelné předměty kurzívou
 3. Trojúhelník-základní poznatky - Mendelova střední škola, Nový Jičín. Trojúhelníky ABC , A′B′C′ jsou shodné, jestliže je lze přemístit tak, že se kryjí
 4. Úhly. Properties of the interior angles of a triangle.. Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR Střídavé úhly jsou dva úhly, jejichž první ramena leží na jedné přímce a druhá ramena jsou rovnoběžná, přitom směr příslušných ramen je opačný (střídavý)
 5. Osa úhlu trojúhelníku. Uncategorized. Příprava na reparát z matematiky. Jak sestrojíme osu úhlu - krok 1. Každý úhel má svou osu, což je přímka, která prochází vrcholem úhlu a daný úhel půlí. Už z této definice vyplývá, že osa úhlu je v každém svém bodu stejně vzdálená od prvního a druhého ramene. Osa se.
 6. užít pojmy bod, přímka, polopřímka, rovina, polorovina, úsečka, úhly (vedlejší, vrcholové, střídavé, souhlasné), objekty znázornit. užít s porozuměním polohové a metrické vztahy mezi geometrickými útvary v rovině (rovnoběžnost, kolmost a odchylka přímek, délka úsečky a velikost úhlu, vzdálenosti bodů a přímek)

Definice, věty a jejich důkazy Definice, věta, axiom, struktura matematické věty, obměny a obrácení matematických vět, přímý důkaz, důkaz sporem, nepřímý důkaz, důkaz matematickou indukcí. vrcholové, souhlasné, střídavé, úhly v kružnici - obvodový, středový, úsekový); konvexní - nekonvexní útvar. Dvojice PRAVIDLA - Základní skladební dvojice . Skladební dvojice, jinak také syntagma, je dvojice větných členů, které jsou k sobě vázány syntaktickou závislostí. Základem této dvojice - věty je podmět a přísudek. Pokud jde o holou větu, je tvořena nerozvitým podmětem a holým přísudkem Měření úhlů 6. ročník. Pracovní listy na téma úhel mohou pomoci prohloubit některé vědomosti a dovednosti žáků pro téma úhly. Žáci si upevní pojem úhlu jakožto části roviny, procvičí si porovnávání úhlů, určování typu úhlu, sčítání a odčítání velikostí úhlů V tomto kurzu pro 6. ročník si žáci vyzkouší měření a konstrukci úhlů, budou.

Úhly - procvičování (d.ú: Souhrnná cvičení strana 67 - 20 minut práce na úlohách - postupně 1,2,3,...) 22/11: Střídavé úhly, součet úhlů trojúhelníka (d.ú: úlohy do strany 66 - souhlasné a střídavé úhly) 19/11: Vedlejší, vrcholové a souhlasné úhly (d.ú: teorie) 18/11: Grafické násobení a dělení úhlů: 16/1 Rozhodněte, zda tyto úhly jsou a) úhly sousední b) úhly protější c) libovolná dvojice vnitřních úhlů rovnoběţníku. 12 Součet vnitřních úhlů čtyřúhelníku je 360 o . Obvod = součet délek jeho stran. α = γ; β = δ součet vnitřních úhlů je 360° α + β + γ + δ = 360° součet velikostí sousedních úhlů je 180° Celá MATEMATIKA pro ŠKOLY s MULTILICENCÍ. POZOR VELMI DŮLEŽITÉ: Karty neslouží jen pro mobily a tablety, ale jejich obsah snadno přenesete a rovnou použijete i na veškeré další školní technice - interaktivní tabule, notebooky, PC, počítačové učebny, ale i televize a samozřejmě je uplatníte také v distančním vzdělávání a to na jakémkoli používaném systému

Metr - různé definice metru modely atomu moment setrvačnosti - závod dvou kol motorová pila nanovlákenný respirátor - zoom úhel - souhasné a střídavé úhly úhel - typy úhel - velikost úhel 45º - konstrukce válec - popis válec - řezy válec - sliceform válec - typ Úhly jsou úhly střídavé, obdobně úhly , to znamená, že jsou stejně veliké. Přímý úhel při vrcholu C se skládá ze součtu úhlů . Jinými slovy součet vnitřních úhlů v trojúhelníku je 180º. Součet vnitřního a vnějšího úhlů při vrcholu trojúhelníka je 180º. ´ = 180º ´ = 180º ´ =18 4 ÚHLY POHLEDU NA VÝCHOVU D T v postojích vůči svěřování dětí do péče otce či střídavé péče je velmi pomalý. Je zarážející, že otcové musí neustále dokazovat, v čem a jak jsou schopni nabídnout právo, psychologie. Ale také je možná definice z hledisek různých vědních disciplín, jako je klinická. Definice biosensoru Biosensor je analytický přístroj, který obsahuje Pokud se na krystal přivede střídavé napětí o vhodné vyřezáním destičky pod přesnými úhly (řezy AT, BT, ST) UMĚLÉ materiály (dnes i křemen), různé druh souhlasné, střídavé); středový a obvodový úhel Sestrojí trojúhelník ze zadaných prvků Používá pojmy: těžnice, výška, střední příčka, kružnice opsaná a vepsaná, jejich definice a vlastnosti. Aplikuje věty o určenosti trojúhelníku, věty dvojice úhlů velikost úhlu stupeň radián strany trojúhelník

Definice posloupnosti vzorcem pro n-tý člen, rekurentně, výčtem prvků, graficky,vlastnosti posloupností, aritmetická posloupnost a její užití, geometrická úhly -střídavé, souhlasné, vedlejší, vrcholové, úhel přímý a plný, středový a obvodový úhe Definice intenzity, potenciálu, vztah mezi nimi, jednotky, siločáry, ekvipotenciální plochy, napětí, se síla mění pro různé úhly mezi proudovodičem a magnetickou indukcí, obrázek s indukčními čarami a směrem pohybu. Střídavé proudy Vlastnosti stejnosměrného proud a střídavého proudu, vznik, vztah mezi. Obdélník je rovnoběžník, jehož všechny vnitřní úhly mají velikost 90 stupňů — pravý úhel. Protilehlé strany obdélníku mají vždy stejnou velikost. Čtverec pak je speciální případ obdélníku, který má všechny strany stejně dlouhé. Základní popis definice, věta, důkaz přímý důkaz, nepřímý důkaz, důkaz sporem, důkaz matematickou indukcí 4.28 Teorie čísel zná číselné obory N, Z Q Q´ R R a vztahy mezi nimi , užívá vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel operuje s intervaly, aplikuje geometrický význam absolutní hodnot

Prehledy

2. Úhel a jeho vlastnosti :: EDU we

Regulation No 55 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE) — Uniform provisions concerning the approval of mechanical coupling components of combinati Dvojice úhlů - souhlasné a střídavé. 10.12.2013 20:44 E-learning - zde Prezentace - zde Procvičování - zde. Souhlasné úhly jsou úhly, jejichž první ramena jsou rovnoběžná a druhá leží na jedné přímce. Musí také platit, že úhly mají stejnou orientaci. Souhlasné úhly jsou shodn

Rozklad síly do dvou obecných složek :: MEF

Matematika Testy - Cvičení z matematiky - Úhl

 1. Střídavé napět í je elektrické Stator tvoří trojice cívek, jejichž osy svírají navzájem úhly 2/3 p. Rotorem je magnet (elektromagnet). V cívkách se indukují napětí navzájem posunutá o 2/3 p. Z fázorového diagramu je zřejmé, že součet okamžitých hodnot všech tří napětí je stále nulový
 2. Střídavé úhly jsou dva úhly, jejichž první ramena leží na jedné přímce a druhá ramena jsou rovnoběžná, přitom směr příslušných ramen je opačný ↑ od Úhel - definice, www.rvp.cz, ISSN 1802-4785 ,Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze
 3. Střídavé a souhlasné úhly Styčné úhly Sudé a liché číslo. T Tabulka derivací Těžnice v trojúhelníku Thaletova věta Trojčlenka Trojúhelník Trojúhelník ostroúhlý Trojúhelník pravoúhlý Trojúhelník rovnoramenný Trojúhelník tupoúhlý Trojúhelníková nerovnost Třída Typy kvadratických rovnic Typy kuželoseček.

Měření a rýsování úhlů - YouTub

Definice je též obsažena v příloze 7 Souhrnné rezoluce o konstrukci vozidel (R. E. 3) (dokument TRANS/ WP. 29/ 78/ Rev. 1/ Amend. 2). (4) Technicky přípustná hmotnost může být vyšší než maximální přípustná hmotnost předepsaná vnitrostátními právními předpisy • definice logaritmu, pravidla pro logaritmování výrazů obvody, obsahy, úhly • konvexní a nekonvexní útvary • dvojice úhlů - vedlejší, vrcholové, souhlasné, střídavé • středový a obvodový úhel kružnice • Thaletova věta • trojúhelník, čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, kružnice, kruh a jeho části. souhlasné, střídavé); středový a obvodový úhel Sestrojí trojúhelník ze zadaných prvků Používá pojmy: těžnice, výška, střední příčka, kružnice opsaná a vepsaná, jejich definice a vlastnosti. Aplikuje věty o určenosti trojúhelníku, věty trojúhelník trojúhelníková nerovnost střední příčk - dvojice úhlů (vedlejší, vrcholové, souhlasné, střídavé) - převody a užití jednotek velikosti úhlů - sčítání a odčítání úhlů, násobení úhlů dvěma Trojúhelník - vnitřní úhly v trojúhelníku, jejich součet - trojúhelníková nerovnost definice, definiční obor a obor hodnot - graf funkce - lineární.

zadané strany vypracova

Definice funkce. Rovnost funkcí Vztahy pro úhly v trojúhelníku. Sinová a kosinová věta. Vzorce pro obsah trojúhelníku. Kružnice trojúhelníku opsané a vepsané Úhly střídavé, souhlasné, vedlejší, vrcholové. správně užít pojmy bod, přímka, polopřímka, rovina, polorovina, úsečka, úhly - vedlejší, vrcholové, střídavé, souhlasné, středové a obvodové, znázornit objekty užít s porozuměním polohové a metrické vztahy mezi geometrickými útvary v rovině (rovnoběžnost Vzájemná poloha přímek v rovině, souhlasné a střídavé úhly Různoběžky • mají společný právě jeden bod - průsečík P a ∩ b = {P}; P ∈ a ∩ b • zvláštní případ - kolmé přímky , průsečík P = pata kolmice • daným bodem lze vést k dané přímce jedinou kolmici • a⊥b∧a⊥c⇒b∥c • b∥c

Střídavé. Rotorové listy. Do 350mm Plošné rozšíření listu je výhodou pro efektivnější zachytávání světla listy, tato efektivita pak může být ještě Uspořádání listů na stonku. střídavé - z ka dé uzliny vyrůstá jeden list, celý soubor listů.. 3rd & Fairfax: The WGAW Podcast Dělení úhlů podle velikostí: 19. Osa úhlu 22. Porovnávání úhlů 25. Úhly vedlejší a vrcholové 27. Souhlasné a střídavé úhly 31. Grafické přenášení úhlů 37. Grafické sčítání a odečítání úhlů 39. Násobení a dělení velikosti úhlu přirozeným číslem 46. Jednotky délky 52. Jednotky obsahu 53. Jednotky Definice . Eulerův vzorec Když je vektor vodorovný, špička vektoru představuje úhly při 0 °, 180 ° a 360 °. Podobně, když je špička vektoru svislá, představuje kladnou špičkovou hodnotu Lze analyzovat vícefrekvenční lineární střídavé obvody a střídavé obvody s různými průběhy,. základní planimetrické pojmy - užít pojmy bod, přímka, polopřímka, rovina, polorovina, úsečka, úhly (vedlejší, vrcholové, střídavé, souhlasné), objekty znázornit užít s porozuměním polohové a metrické vztahy mezi geometrickými útvary v rovině (rovnoběžnost, kolmost a odchylka přímek, délka úsečky a velikost.