Home

Segregace v pedagogice

speciální pedagogika (pojmy (segregace (), péče versus podpora (jejich: speciální pedagogik 1.1 speciální pedagogika - pedagogická disciplina V současné speciální pedagogice se však nezaměřujeme pouze na edukaci dětí (ţáků) o nichţ hovoříme jako o ţácích se speciálními vzdělávacími Segregace je situace, kdy společnost vyčleňuje znevýhodněné osoby nebo se ony samy vyčleňují

pedagogiky. V posledních letech (nebo po listopadu 1989) dochází k radikální změně tohoto postoje - od segregace k integraci. Pojem integrace se stal fenoménem dnešní doby. Přináší s sebou celou řadu problémů, které se dotýkají nejen celé společnosti, ale také systému našeho školství a školy především 4. zmenšená účast (problémy v navazování náhodných kontaktů) Nízká integrace / nízká segregace: 5. ochuzené vztahy (omezení ve fyzickém, sociálním nebo psychickém vývoji) 6. redukované vztahy (schopnost udržovat vztahy jen k vybrané skupině či jednotlivci) 7. narušené vztahy (neschopnost udržovat trvalejší vztahy

speciální pedagogika (pojmy (segregace (), péče versus

Autorský kolektiv se problematikou segregace v oblasti vzdělání zabýval z mnohem širšího hlediska a vypracoval hloubkovou studii, která zahrnuje důkladnou teoretickou reflexi pojmů diskriminace a segregace, rozbor historie povinného a všeobecného školství a přehled mezinárodních závazků států souvisejících s kodifikací. Stručné zápisky z předmětu Etopedie - základy oboru. základy etopedie etopedie její pojetí systému speciální pedagogiky předmět etopedie, odlišnosti etopedie o Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště.Cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí na vzdělávání.. Inkluzivní vzdělávání spadá pod společenský proces, jehož. Speciální pedagogika (dále zkratka SP) je vědní disciplína zabývající se zákonitostmi rozvoje, péče, výchovy a vzdělávání lidí s nějakým druhem postižení či znevýhodnění, jejich socializací, a to od jejich narození do konce života.Předmětem SP je zkoumání podstaty a zákonitostí výchovy a edukace jedinců se speciálními potřebami Speciální pedagogika jako vědní obor, předmět, cíle, postavení v soustavě věd, systém SP (tři hlediska), základní terminologie ve SP (např. vada x postižení x handicap, označení osob,); proměna speciální pedagogiky na přelomu tisíciletí (nová východiska speciální pedagogiky); komprehenzivní speciální pedagogik

Segregace může být výsledkem dlouhodobé exkluze. Dříve v ČR byli jedinci s postižením umísťováni do zařízení na okraji měst. Studijní text k projektu Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe 8 Jak může v praxi vypadat situace jedince s postižením Genderová segregace studijních oborů a její provázanost s genderovou segregací trhu práce VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) 1 Segregace je pojem, který označuje oddělení nebo rozdělení do odlišných skupin. Ve školství tento pojem znamená, že jsou odděleny děti do různých skupin podle svých schopností a znalostí. V České republice existují mateřské školy zaměřené na schopnosti a znalosti dětí

Socializace Studentům pedagogik

V případě nejasností je možné konzultovat problém s vyučujícím pomocí e-mailu či se přihlásit elektronicky na individuální kontaktní konzultaci v konzultačních hodinách. 1. Speciální pedagogika jako vědní obor. Speciální pedagogika jako vědní disciplína, její vývoj, systém, předmět a cíle Otázka: Základy speciální pedagogiky Předmět: Pedagogika, společenské vědy Přidal(a): Dáša T. Speciální pedagogika je významnou disciplinou pedagogiky. Disciplína, která se zabývá teorií a praxí rozvoje, výchovy a vzdělávání jedinců postižených různými nedostatky tělesnými, smyslovými, duševními nebo poruchami chování došlo v české speciální pedagogice v mnoha ohledech k určitému opoždění za vývojem, který se odehrával ve Skandinávii, západní Evropě a Severní Americe již od segregace v nejstarších obdobích po inkluzi v rámci nejrozvinutějších společností 21. století, je nicméně zjednodušující. Neodpovíd Integrativní pedagogika v kontextu základního vzdělávání PaedDr.Vanda Hájková, PhD. PedF UK Praha Integrace jako impuls změn v základním vzdělávání 5 tezí k pojetí integrativní pedagogiky Integrativní teorie kvalita současné vzdělávací praxe Integrativní pedagogika v odborné přípravě učitelů.

Edukace se v období druhé poloviny 20. stol. nachází v ambivalentní situaci. Jedna stránka poukazuje na existenci vysoce organizovaných institucí. Na druhé straně vidíme člověka hledajícího smysl života, který mu tyto instituce neposkytují, nebo poskytnout nemohou. Kulminace trendu segregace v polovině 20. stol. nastolil Současná situace - postižení nemají právní překážky a mohou se vzdělávat v normálních školách. Integrace. České slovo integrace má svůj původ v latinském substantivu integratio. Znamená spojení, sjednocení, ucelení. Oproti tomu je slovo segregace - oddělení Vyspělé země rozdíly mezi školáky stírají, v Česku je prohlubujeme, varuje sociolog. Zuzana Hronová. 17. 9. 2019 5:30. Nedostatek peněz a učitelů, ale také nedotažená inkluze, segregace dětí na školách nebo výrazné regionální rozdíly jsou podle sociologa Daniela Prokopa hlavními důvody zaostávání českého školství Srovnávací pedagogika - relativně mladý vědní obor rozvíjen zejména ve 20. století - souvisí s globalizací světa - propojení zemí celého světa, hledání obecně platných principů, negativní důsledky segregace: » selekce žáků je v rozporu s demokratickými principy - zvýhodnění jedné skupiny znevýhodňuje druho

pedagogice, neboť slovo komprehenzivní (ucelená) označuje souborný termín označující několik skutečností, a to: obsáhlost disciplíny, ucelenost a komplexnost disciplíny a široké pojetí disciplíny. 19. a 20. století nesl v duchu segregace. Ti jedinci, jež se nebyli schopni rehabilitovat. -segregace=intervenční opatření -70.léta-pedagogika poruch chování. Vývoj etopedie v rámci speciální pedagogiky-1.1/2 20.století-pedopatologie-výchova mravně vadných-1948-defektologie-nápravná pedagogika, léčebná pedagogika-vzdělávání dětí a mládeže -obtížně vychovatelných, speciální pedagogika.

Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států

Základním principem inkluzivního vzdělávání je zapojení všech studentů do vzdělávacího procesu.V inkluzivní škole se všichni žáci bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění vzdělávají společně a učitelé tato jejich znevýhodnění a speciální vzdělávací potřeby vyrovnávají a odpovídají na ně různými opatřeními Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států, autoři: Dalibor Jílek Jaroslav Větrovský Katarína Šmigová, rok vydání: 2015 Antikvariát s více než 35 214 položkami +420 775 281 837 v pracovní dny 8:00 - 15:0

Etopedie - StuDoc

 1. 4. ZÁKLADNÍ POJMY ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY. SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. - věda, která se zabývá výchovou, vzděláváním a začleňováním handicapovaných jedinců do společnosti. - předmětem péče SPP je zdravotní, sociálně znevýhodněná osoba, která potřebuje podporu v oblasti výchovy, vzdělávání a při pracovním a.
 2. Inkluzivní pedagogika patří v současné evroé pedagogice k nejvíce diskutovaným pedagogickým fenoménům. Žáci se v rámci inkluzivního edukačního konceptu už nedělí na dvě skupiny »tj. ty, kteří mají speciální potřeby, a ty, kteří je nemají«, ale jde tu o jedinou heterogenní skupinu žáků, kteří mají.
 3. Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání Školská integrace versus segregace ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením - existuje nejlepší rozhodnutí? diplomová : Změny v oblasti školství pro sluchově postižené v letech 1990 - 2008
 4. Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0), která umožňuje nekomerční distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně.
 5. Psychologické aspekty integrace a inkluze. intergace versus segregace, školská integrace, inkluzivní vzdělávání, nástroje školsk
 6. Průsečík problematiky pedagogické a speciálně pedagogické je shledán v požadavku individualizace výchovy a vzdělávání. Konkretizovány jsou tyto vztahy na příkladu a otázkách integrace žáků se specifickými poruchami učení

Inkluzivní vzdělávání - Wikipedi

Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni | Teiresiás, Masarykova univerzita | Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 30.07.2021 04:1 Studijní program: B7507 - Specializace v pedagogice segregace, protest. Annotation: The bachelor thesis deals with the life and beliefs of Dr. Martin Luther King. Firstly the autor describes the life and the main goals of his movement and then focuses on his death and comparison with another great personality, Malcom X. The aim of the thesi

KVĚTOŇOVÁ, L., PROUZOVÁ, R. Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Praha: UK (2010) Zákon 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v aktuální znění Zákon č. 564/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v aktuálním zněn Z pozic kognitivní antropologie řeší problém segregace romských žáků v rámci vzdělávacího systému majority. Příčinu vidí v krizi důvěry, v procesu distanciace Romů. Tento postoj jednak ovlivňuje priority, na něž Romové při socializaci svých dětí kladou důraz, jednak staví bariéry v komunikaci mezi romskou rodinou. − Póly jsou vzájemně se doplňující a vytvářející celek v rovině lidského bytí, stejně jako v kosmickém rozměru: Nut a Geb, Gaia a Uranos, Šiva a Šakti, jin a jang atd. (Eliade, 1995, 1996) − Láska je touha po celku a úplnosti (Platón, 2005), k věčnému ženství jsme neseni stále výš (Goethe, 2008 V jednotlivých částech textu se autor věnuje příčinám a důsledkům segregace, specifikům výuky v segregovaných školách a podpůrným mechanismům využívaným pro zvýšení kvality vzdělávání sociálně znevýhodněných romských žáků; samostatná kapitola je pak věnována i fenoménu nadměrného zařazování Romů do.

Speciální pedagogika - Wikipedi

Proces socializace u dětí s postižením- definice procesu socializace, složky socializačního procesu, socializace v rodině, ve škole; speciálně pedagogický pohled na socializaci- sociabilita, resocializace, dopady postižení do procesu socializace, stupně socializace; integrace, segregace, inkluze 1. Speciální pedagogika jako vědní obor, postavení mezi společenskými vědami, vývoj oboru z hlediska postoje společnosti k handicapovaným. 2. Diagnostika ve speciální pedagogice (např. popis vybrané metody v kontextu s případovou studií). 3. Etiologie zdravotního postižení. Rozbor zdrojů a příčin vybrané poruchy. pedagogika započal ruku v ruce s růstem a zdokonalováním lidské civilizace. To, jaká ve skutečnosti speciální pedagogika je, to, jakým oborem se stala, záleží na tom, jaké zásady, normy, práva a povinnosti má aktuální společnost, co pokládá společnost za důležité, a jakou kvalitu péče je schopna zajistit svý Dnes už jsme úplně někde jinde, věřím, že speciální pedagog je opravdu ‚šlechticem'. Co se nepovedlo české speciální pedagogice, to je ta cesta zprava doleva a zleva doprava a od mantinelu k mantinelu - segregace - integrace - inkluze - a to vše zpravidla v intencích politických rozhodnutí vzniká v důsledku poškození mozku. D) Jedná se o vrozené poškození zrakového nervu, jehož důsledkem je těžké Bakalářský studijní program Speciální pedagogika srpen 2020 1. Po absolvování pracovního pohovoru, kdy jste si byli absolutně jisti, že politika rasové segregace uplatňovaná v 2. polovině XX. stol. v.

Genderová segregace ve školství v historické perspektivě

Název práce v češtině: Historické pojednání o velikánech české speciální pedagogiky: Název v anglickém jazyce: Historical treatise about the greats of Czech special pedagogy: Klíčová slova: František Čáda, Karel Herfort, péče o děti se specifickými potřebami, inkluze, segregace, speciální pedagogika, Ernestinum. Na proměnu postoje k politice rasové segregace měl významný vliv masakr v Sharpeville, který se odehrál 21. března 1960 poblíž Johannesburgu ; Kriminalita v Jihoafrické republice sice dlouhodobě klesá (počet vražd je ve srovnání s koncem 90. let poloviční), ale je stále mezi nevyššími na světě 14. Proces transformace ve speciální pedagogice. Segregace, nevzdělavatelnost, resortismus. Transformace speciálního vzdělávání. Transformace speciálněpedagogické. péče v zařízeních rezortu sociálních věcí. Transformace vysokoškolské speciální. pedagogiky. 15. Vzdělávání speciálních pedagogů v Evropě i v. Období druhé poloviny 20. století je, nejen ve speciální pedagogice, v prvé řadě ovlivněno tehdejším politickým systémem. Od roku 1948 až do roku 1989 zde panovala vláda jediné politické strany, která zasahovala do všech oblastí života lidí, osoby s postižením nevyjímaje • v etopedické literatuře a v souvisejících legislativních a dalších dokumentů. Po absolvování předmětu bude student schopen: • vyhledat a orientovat se v platné legislativě, • vyhledávat důležité a podstatné informace v dalších zdrojích informací např. na internetu i v příslušných asopisech

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > P > Práva dětí Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice. Martin Kaleja. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 10 Full PDFs related to this paper. Read Paper. Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice

Zamyšlení nad historickým vývojem vzdělávacích technologií v USA po 2.sv.v. a souvislostmi se studenou válkou, závody ve zbrojení a dobýváním kosmu. To vše s naznačením souvislostí se současným vývojem u nás doma ZU 11 4 36,4 VŠE v Praze 15 4 26,7 VŠE v Praze 10 5 50,0 CDV, v.v.i. 12 6 50,0 ZU 11 8 72,7 SOÚAV R, v.v.i. 10 5 50,0 ÚÿAST VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ Program ÉTA (účast v 10 a více podaných návrhů projektů

Jedinečný didaktický text se komplexně zabývá tématem výukových metod - jejich vývojem a klasifikací. Popisuje jak metody tradiční, tak inovativní a snaží se je přehledně a pomocí názorných příkladů přiblížit čtenářům, a poskytnout tak inspiraci při přípravě moderní výuky. Publikace patří k základní výbavě každého studenta učitelských oborů a. Hovoříme-li o proměně paradigmatu ve speciální pedagogice v průběhu posledních dvaceti let, je nutno podotknout, že spíše než o vývoji, nazíráme na nové a to od segregace k inkluzi, a chápe ji v souvislosti s proměnou pojmu postižení. Toto pojetí paradigmatu bychom mohli rozšířit a nazvat od segregace, přes. 1.1. Historická východiska - od segregace k integraci, inkluzi 7 1.2. Legislativní rámec, činnost speciáln ě pedagogických center 11 1.3. Podmínky pro vzd ělávání d ětí se zdravotním postižením 15 1.4 Portaro - Webový katalog knihovny. Send e-mail Print links=view.exportLinks jp-show-if-empty=true jp-single-button-overwrite-link-text='Export' jp-dropdown.

Socializace - Pedagogik

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube V §14 je uvedeno, že národnostní menšiny mají právo na vzdělávání v mateřském jazyce v mateřských, základních i středních školách Zappe, P. (2009). Reflexe zážitkové pedagogiky v pedagogice a kinantropologii. Tělesná kultura, (1) 32, 29-43..pd Holas, M.: Hudební pedagogika v profesionální hudební výchově. Praha 1995 Speciální pedagogika - aktuální pojetí (vymezení, postavení v systému věd, cíle, předmět, apod.), terminologie ve speciální pedagogice (např. (od segregace k inkluzi se změnou chápání pojetí termínu postižení: tradiční pojetí, interakční pojetí, postižení jako administrativní kategorie,. Základy speciální pedagogiky PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY předmět zájmu mýty a předsudky bariéry kdo pracuje s lidmi s postižením DEFINICE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY SPP = vědní disciplína, která se zabývá rozvojem, výchovou, vzdělávání, přípravou pro pracovní a společenské začlenění jedinců s postižením (současná oblast zájmu jsou.

Před rokem 1989 byla segregace ve vzdělávání velmi výrazný fenomén, zejména ve vztahu k dětem se zdravotním postižením, které byly téměř výhradně vzdělávány ve speciálních školách. Romské děti byly také v převažující většině vzdělávány v tehdejších zvláštních školách Bakalářská práce si klade za cíl shrnout poznatky dostupných relevantních výzkumů porovnávajících vzdělanostní šance romských dětí s jejich neromskými vrstevníky a na základě těchto poznatků určit, zda v českém vzdělávacím systému dochází k segregaci romských dětí. První část práce vymezuje pojem segregace, popisuje vzdělávání Romů v České. Projekt výzkumu a vývoje řešený v programu ETA je realizovaný v letech 2018 - 2021 se státní podporou 5 110 tis. Integrace a segregace v prostoru města: dějiny holokaustu v Praze prostřednictvím mobilní webové aplikace. TL01000366. AM - Pedagogika a školství. univerzita karlova v praze, pŘÍrodovĚdeckÁ fakulta katedra sociÁlnÍ geografie a regionÁlnÍho rozvoje centrum pro vÝzkum mĚst a regionŮ segregace v ČeskÉ republice: stav a vÝvoj, pŘÍČiny a dŮsledky, prevence a nÁprava zÁvĚreČnÁ editovanÁ zprÁva projektu: wa-014-05-z01 odpovĚdnÝ ŘeŠitel projektu: doc.rndr.ludĚk sÝkora, ph.d. autoŘi textŮ v zÁvĚreČnÉ zprÁvĚ

8. Segregace přiživuje předsudky a učí děti být bázlivé a ignorantské. 9. Všechny děti potřebují vzdělávání, které jim pomůže vytvářet vztahy a připraví je k životu v mainstreamové společnosti. 10. Pouze inkluze má potenciál redukovat strach a vytvářet přátelství, respekt a porozumění PEDAGOGIKA, ČASOPIS PRO VEDY O VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVE, ROCNÍK XLIII, 1993, č. 4 Výzkum ve srovnávací a mezinárodní pedagogice a jeho funkce v transformaci vzdělávání ELIŠKA WALTEROVÁ UVOD Výzkum vc srovnávací a mezinárodní pedagogice u nás patřil v posledních desetiletíc Vydává výroční zprávu. Informační centrum o vzdělávání vydává výroční zprávu za rok 2020. Přečíst si ji můžete zde. Minulý rok přinesl do českého vzdělávacího systému spoustu změn a výzev - zavřené školy, digitalizace, růst nerovností. Nejen na tyto oblasti se proto EDUin v uplynulém roce zaměřoval

Video: Pedagogicke.info: Agentura pro sociální začleňování ..

Co znamená podstatné jméno segregace? Význam slova segregace ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a polštiny nikdo v ČR nezabýval. Jedná se negativní vlastnost směsí ve smyslu snížení parametrů např. únosnosti, odolnosti proti klimatickým vlivům a trvanlivosti hotových vrstev vozovek. Zjištění nějaké závislosti laboratorně zjištěné segregace s běžnými vstupními parametr v předm ětu Aktivizace senior ů předložte deník praxe a krátce prezentuje význam aktivizace senior ů v příprav ě sociálního pedagoga). 22. Ageismus a diskriminace. P říčiny ageismu ve spole čnosti. T ři roviny ageismu. Vysv ětlete, co zp ůsobuje ageismus. Gender, dv ě roviny stárnutí. V ěková segregace segregace,uvádí Jesenský v Prostoru pro integraci (1993). Tyto dva přístupy, které mohou jít pedagogice, ale i v sociologii, psychologii a jiných oborech. Ve speciální pedagogice byla integrace dříve vnímána jako jeden ze stupňů socializace. Sovák v Defektologickém slovníku /l978/ uvádí, že socializace je v sociáln

Základy speciální pedagogiky - maturitní otázka Studijni

 1. Nedostatek peněz a učitelů, ale také nedotažená inkluze, segregace dětí na školách nebo výrazné regionální rozdíly jsou podle sociologa Daniela Prokopa hlavními důvody zaostávání českého školství. Jiné evroé země dokážou pomocí školky a školy úspěšně stírat sociální rozdíly mezi dětmi, my je naopak prohlubujeme, varuje v rozhovoru pro projekt.
 2. V oblasti vzdělávání je CRT užitečným nástrojem pro analýzu politických záležitostí, jako je financování škol, segregace, jazykové politiky, zásady disciplíny a zásady testování a odpovědnosti. které se odrážejí v učebních osnovách a pedagogice..
 3. Čím jsou lidé vzdělanější, tím méně podporují začleňování znevýhodněných dětí do tříd hlavního vzdělávacího proudu, píší autoři ve studii s názvem Analýza segregace v základních školách, kterou si nechala zpracovat Agentura pro sociální začleňování. Inkluze v současné podobě je drahá a škodlivá
 4. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Katedra psychologie Pedagogická fakulta Univerzity Karlov
 5. Kniha. Skladem 1 ks. Doručení ZDARMA od 899 Kč, v pondělí 19.7. u Vás doma. Osobní odběr ZDARMA ( Vyberte prodejnu ) Do košíku. 247 Kč s DPH. Ušetříte 13 Kč Běžně 260 Kč. K nákupu nad 149 Kč dárek zdarma v hodnotě 19 Kč. E-shopové listy
 6. N o v é p a ra d ig m a v ý c h o v y a p ed a g o g ik y. Pedagogika jako věda o výchově se svým vývojem nevymyká ze systému ostatních věd. Její těžiště tvoří pohled na výchovu a dítě. Dosavadní de­ finice výchovy ji charakterizují jako soubor aktů, které nevycházejí pouz

Azyl - útočiště, ve speciální pedagogice dříve jako azyl označována zařízení, kde bylo pečováno o těžce defektní osoby. Bacil - tyčinka, tyčinkový mikrob. Balneologie - nauka o léčivých vodách, lázních a jejich účinků na lidský organismus. Segregace - odlučování, oddělování. ČÁST I. INKLUZE V TEORII. 1. Propedeutické aspekty inkluzivního vzdělávání. 1.1 Terminologické vymezení. 1.2 Konexe oboru speciální pedagogiky k inkluzivnímu vzdělávání. Inkluzivní paradigma oboru speciální pedagogiky. 1.3 Inkluzivní vzdělávání - úvod do problematiky. Segregace. Integrace Vědecká monografie je kolektivním výzkumným dílem uznávaných odborníků. Přináší klíčové speciálněpedagogické teoreticko-empirické poznatky, vážící se k otázkám inkluzivního vzdělávání se zřetelným důrazem na předprofesní a profesní přípravu žáků továny nové trendy v pedagogice a jednotlivých oborech. Výběr škol bude realizován NPI ČR ve spolupráci s ČŠI. Na identifikaci nejpotřebnějších škol bude obsahově navazovat nabídka pro takto vybrané školy v podobě komplexního DVPP, práce s jejich zřizovatelem, rodiči, pomoc s dotacemi atd Agentura představila analýzu segregace v základních školách. Analýza popisuje stav a mechanismy segregace dětí ve školství s přihlédnutím k problému sociálního vyloučení. Jak z analýzy vyplývá, pro ukončení segregace jsou klíčovým aktérem odbory školství v obcích určující spádové obvody škol, dále.