Home

Měrné skupenské teplo olova

Měrné skupenské teplo tání olova je 2k. Vnitřní energie se zvýší o skupenské teplo tání, tzn. V pevné látce jsou částice pevně uspořádány, každá částice má svoje místo, kolem kterého kmitá. Když pevnou látku zahříváme, částice kmitají rychleji. Při dostatečném zvýšení teploty se částice ze své. Určete měrné skupenské teplo tání olova, jestliže při zvětšení vnějšího tlaku na hodnotu 200 kPa se teplota tání zvětšila o hodnotu 0,008 °C. Olovo táním zvětší svůj objem o 3,4 %. Nápověda 1. K výpočtu měrného skupenského tepla tání l t použijte tzv. Clausiovu-Clapeyronovu rovnici ve vhodném tvaru

Olovo začali lidé používat již v dávnověku, protože jeho rudy jsou poměrně dobře dostupné. Kdy a kde bylo olovo získáno poprvé není dosud známo, nejstarší dochovaný předmět pochází z období mezi lety 3000 př. n. l. a 2000 př. n. l. a byl nalezen v Malé Asii.V poslední době se projevuje snaha o co největší omezení využívání olova a jeho slitin pro výrobu. Určete měrné skupenské teplo tání olova. Řešení úlohy č. 4. Měrné skupenské teplo tání olova je l t = L t /m = 11,25 kJ / 0,5 kg = 22,5 kJ/kg. Hodnota teploty tání není pro výpočet měrného skupenského tání potřebná. Úloha 5 Měrné skupenské teplo vody je pom ěrn ě velké: • Sníh na ja ře odtává pomalu (pokud do n ěj neprší). • Kv ůli zahnání žízn ě se nemá jíst sníh (nebezpe čí umrznutí). Př. 3: Ur či, kolik tepla je pot řeba k roztátí 2 kg olova o teplot ě 20 C°. tt = °327 C , 23000J kg-1 lt = ⋅ , c = ⋅ ⋅129J kg K-1 -1

Skříně pro kuchyň: Měrné skupenské teplo tání olov

 1. Měrné skupenské teplo tání Úloha číslo: 457 Led o hmotnosti 1 kg a počáteční teplotě 233,15 K jsme za atmosférického tlaku zahřívali tak dlouho, až se všechen proměnil ve vodu o teplotě 323,15 K. Na celý tento děj se spotřebovalo 628 kJ tepla
 2. měrné skupenské teplo l - J/kg teplotní sou činitel odporu α - K-1. 181 olovo 129 cín 227 mosaz 384 hliník 879 ÷ 896 tepelná vodivost [Wm -1K-1] měď 335 ÷ 400 měrné skupenské teplo tání [kJ/kg] led 333,7 . 18
 3. Měrné skupenské teplo tání mosazi je l t = 159,7 kJ.kg-1 7. Mosazné těleso o hmotnosti 1 kg přijalo teplo 441 980 J, v důsledku čehož se část mosazi s hmotností 500 g roztála
 4. Měrné skupenské teplo tání Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže látky stejné teploty při normálním tlaku (1,013 25 . 105 Pa) Měrné skupenské teplo značíme l t jednotky J/kg, kJ/kg Příklad: měrné skupenské teplo.
 5. Měrné skupenské teplo tání Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže látky stejné teploty při normálním tlaku (1,013 25 . 105 Pa) Měrné skupenské teplo značíme lt jednotky J/kg, kJ/k
 6. teplo tání ledu je 334 kJ kg⋅-1, m ěrná tepelná kapacita vody je 4,18 kJ kg K⋅ ⋅-1 -1.Měrné skupenské teplo vypa řování vody p ři teplot ě 100 °C je 2,26 ⋅ 10 6 J⋅kg - 1

Měrné skupenské teplo tání Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže látky stejné teploty při normálním tlaku (1,013 25 . 105 Pa) Měrné skupenské teplo značíme l t jednotky J/kg, kJ/kg Příklad: Teplota tání ledu je 0. skupenské teplo kondenzační stejně velké jako skupenská teplo vypařování (pro tutéž teplotu). Skupenská tepla se proto nazývají latentními, můžeme je získat zpět. Prodleva ve zvyšování teploty při skupenské přeměně pevné látky v kapalinu (viz obr. 8-2) se projeví pouze při ohřívání krystalických látek

Teplota střely při dopadu je 27 °C, teplota tání olova je 327 °C, měrné skupenské teplo tání olova je 22,6 kJ.kg-1, měrná tepelná kapacita olova je 0,129 kJ. kg-1.K-1. Předpokládejte, že ocelová deska nepřebírá žádné teplo. 23. Je známo, že měrné skupenské teplo vypařování klesá s rostoucí teplotou Teplota tání olova 327°C, měrné skupenské teplo tání olova je 22,60 KJ.Kg-1, měrná tepelná kapacita olova je 0,129 KJ.Kg-1.K-1 a látka do které střela narazí odebere část energie = 7 Jak už psal luigi® teplot taní cínu je nějakých 232 stupňů

Q = teplo přijaté (odevzdané) tělesem hmotnosti m při změně skupenství (materiál tělesa má měrné skupenské teplo l). PŘ: Spočti teplo potřebné k roztání 7 kg ledu, jehož původní teplota je -15°C. (úvaha: výpočet musím rozdělit na ohřev ledu -15°C->0°C a na tání ledu) 1. část: Ohřev ledu (-15°C)-> led (0. Definice: Měrné skupenské teplo tání je teplo, které přijme 1 kg pevné látky zahřáté na teplotu tání, aby se změnil v kapalinu téže teploty. Značka měrného skupenského tepla tání: l t Hlavní jednotka: J/kg - joule na kilogram Měrné skupenské teplo tání některých látek najdeme v tabulkách Urči, kolik Kč ušetří svým roztátím ve sklepě ledová kra o ploše 10 m2 a průměrné tloušťce 40 cm. 1 kWh stojí 5,20 Kč, na 2 J tepla, které lednička přesune ze sklepa do okolí, spotřebuje 1 J elektrické energie. Hustota ledu je 917 kg/m3. 2013 Příroda II 17 ÚKOL 5 Na grafu je zachyceno ohřívání 0,5 kg ledu

Tavení olova — Sbírka úlo

Teplota tání olova je 327 °C, měrná tepelná kapacita olova 129 J.kg-1.K-1 a měrné skupenské teplo tání olova je 22,6 kJ.kg-1. Vypočtěte hmotnost ledu o teplotě -20 °C, který roztál ve vodě o hmotnosti 1 kg a teplotě 30 °C, když výsledná teplota vody je po dosažení rovnovážného stavu 20 °C Určete výslednou teplotu soustavy po vytvoření rovnovážného stavu. Měrné skupenské teplo kondenzační vodní páry při teplotě 100°C je 2,26 MJ* kg-1, měrné skupenské teplo tání ledu 334 kJ* kg -1 a měrná tepelná kapacita vody 4180 J* kg -1 * K -1 (jedničky jsou v horním indexu)

Olovo - Wikipedi

 1. a měrné skupenské teplo tání olova je 23 kJ.kg-1. (350 m.s-1) 5. V elektrické peci o účinnosti 62% byl roztaven kovový šrot o hmotnosti 5 t. Urči, jakou energii je třeba při tomto ději odebrat ze sítě. Počáteční teplota šrotu je 16 °C, teplota tání 1300°C, měrná tepelná kapacita šrotu je 460 J.kg-1.K-1 a.
 2. Jak velké teplo je potřeba k rozpuštění 20 Kg ledu, když měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ-kg? A jak velké při rozpuštění olova stejné hmotnosti, když měrné skupenské teplo tání je 23 kJ/kg? načítám... Citovat Zmínit Nahlásit; gabrriel. 1354 849 18.1.21 13:12.
 3. Vypočtěte měrné skupenské teplo tání ledu. Pevná látka o hmotnosti 2,0 kg je zahřívána na teplotu tání a při této teplotě zcela roztaje. Na obr. je graf vyjadřující teplotu látky jako funkci přijatého tepla. Určete a) skupenské teplo tání daného množství látky, b) měrné skupenské teplo tání této látky
 4. měrné skupenské teplo tání olova je 23,2·103 J·kg−1, teplota tání olova je 328 C a okolní teplota je 20 C. Také pro zjednodušení uvažujte, že terč byl tak pevný, že se s ním nic nestalo, a proto se všechna kinetická energie přeměnila na teplo, které kulku ohřálo
 5. Teplo potřebné k tomu, aby se pevná látka o hmotnosti m zahřátá na teplotu tání přeměnila v kapalinu stejné hmotnosti a teploty, nazýváme skupenské teplo tání L t.Po vydělení skupenského tepla tání hmotností tělesa dostaneme měrné skupenské teplo tání

lt - měrné skupenské teplo tání (teplo nutné k roztátí 1 kg látky zah řáté na teplotu tání) látka led (voda) NaCl olovo železo cín kJ kg-1 lt ⋅ 334 500 23 279 59 tt [°C] 0 801 327 1535 232 Př. 2: Ur či, o kolik stup ňů by se zah řála voda, které bychom dodali teplo pot řebné Olověná střela dopadne na pacnéřovou stěnu a roztaví se. Vypočítejte velikost rychlosti této ol. střely. Předpokládejte, že teplota střely při dopadu je 80 stupňů a že při dopadu neodevzdá žádnou energii okolním tělesům. Měrné skupenské teplo tání olova je 24,6 kJ/Kg. Ostatní potřebné údaje vyhledejte Teplota tání olova 327°C, měrné skupenské teplo tání olova je 22,60 KJ.Kg-1, měrná tepelná kapacita olova je 0,129 KJ.Kg-1.K-1 a látka do které střela narazí odebere část energie = 7 Měrné skupenské teplo tání je teplo, které přijme 1 kilogram pevné látky, jestliže se za teploty tání celý přemění na kapalinu téže teploty. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Měrné skupenské teplo tání Teplota střely je 27 ℃, teplota tání je 327 ℃, měrná tepelná kapacita olova je 129 J.kg-1.K-1, měrné skupenské teplo tání olova je 22,6 J.kg-1. Předpokládejte, že ocelová deska nepřebírá žádné teplo. Správná odpověď: 350m.s-1

skupenské teplo tání ( tuhnutí) [ kJ ] hmotnost tělesa [ kg ] měrné skupenské teplo tání Měrné skupenské teplo tání ( tavení) kovů olovo 23 železo 289 zlato 64 stříbro 111 rtuť 11,8 Skupenské teplo táníje (celkové) teplo, které přijme pevná při přechodu na kapalinu během tání ( tavení) Kolik tepla se spotřebuje, závisí na druhu látky, její hmotnosti a tlaku. Měrné skupenské teplo tání Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže látky stejné teploty při normálním tlaku (1,013 25 . 105 Pa) Měrné skupenské teplo. Měrné skupenské teplo vypařování a varu Měrné skupenské teplo výparné je třeba určit ke každé teplotě zvlášť (vypařování může probíhat za libovolné teploty), zatímco měrné skupenské teplo varu se určuje k teplotě varu Měrné skupenské teplo varu je teplo, které přijme 1 kilogram kapaliny, jestliže se za. Olovo taje při tlaku p1 = 1,0∙105 Pa za teploty tt = 327 oC. Vypočtěte měrné skupenské teplo tání olova, jestliže se při zvýšení tlaku o (p = 1,0∙105 Pa zvýší teplota tání o (T = 0,008 K a jestliže při tání zvětší olovo objem o 3,4 %. Hustota olova v pevném skupenství je při dané teplotě ( = 11200 kg∙m3

Tání a tuhnutí - GV

Měrné skupenské teplo tání je důležitá tepelná konstanta látek, která má pro různé látky různou hodnotu. Poměrně velká hodnota měrného skupenského tepla tání ledu lt = 334 kJ × kg-1 (např. ve srovnání s olovem lt = 23 kJ × kg-1) je příčinou toho, že led a sníh tají na jaře v přírodě jen pomalu 9) Vysvětli jaký význam má fyzikální veličina měrné skupenské teplo tání (tuhnutí, varu, kondenzace, ). 10)Vyjmenuj všechny změny skupenství, u kterých je nutné látce dodávat (odebírat) teplo. 11) Rtuť má měrnou tepelnou kapacitu 0,14 kJ/kg°C, teplotu tání přibližně - 40 °C, měrné skupenské teplo

Měrné skupenské teplo sublimace : s s L l m = L s skupenské teplo sublimace p řijaté tělesem o hmotnosti m p ři jeho sublimaci za dané t l s závisí na teplot ě, p ři které látka sublimuje [] J kg 1 ls = ⋅− Sublimuje-li látka o dostate čné hmotnosti → po čase se ustaví rovnovážný stav mezi pevno Měrné skupenské teplo tání je teplo, které přijme 1 kilogram pevné látky, jestliže se za teploty tání celý přemění na kapalinu téže teploty. Obsah 1 Značen K a měrné skupenské teplo tání hliníku 400 kJ.kg-1. 2. Povrch kaluže o obsahu 1,5 m. 2. se při teplotě 0 °C pokryl souvislou vrstvou ledu tloušťky 2 mm. Vypočti energii, kterou mrznoucí voda předala při tomto ději do okolí. Hustota ledu při teplotě 0 °C je 918 kg.m-3, měrné skupenské teplo tuhnutí ledu je 334 kJ.kg-1. Měrné skupenské teplo vypařování je 2,26 MJkg-1. ( Q = 587,6 MJ ) 61) V kalorimetru s vodou, která má hmotnost 490g a teplotu 200C zkondenzovala vodní pára o hmotnosti 10g a teplotě 800C. Tím se zvýšila teplota vody v kalorimetru o 120C. Vypočítejte měrné skupenské teplo kondenzační vodní páry o teplotě 800C lt - měrné skupenské teplo tuhnutí Lt - skupenské teplo tuhnutí TUHNUTÍ Ochlazujeme-li kapalinu, která vznikla táním krystalické látky, mění se při teplotě tuhnutí na pevné těleso - tuhne. lt - měrné skupenské teplo tuhnutí Lt - skupenské teplo tuhnut

tání cínu je 232 °C, měrné skupenské teplo tání cínu je 60 -kJ∙kg1, měrná tepelná kapacita cínu je 230 -J∙K1·kg-1. Stanovte dodané teplo. 4. 500 g kapaliny bylo ohřáto z 15 °C na 35 °C. Kapalina se skládá ze dvou dílů vody, jednoho dílu lihu a dvou dílů glycerinu V tabulce F12 vyhledej teplo, které přijme voda, jestliže se při varu při teplotě 100 °C přemění ve vodní páru. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Jelikož jde o 1 kilogram vody, jedná se o měrné skupenské teplo varu vody, tj. lv = 2260 kJ/kg Created Date: 1/4/2012 11:02:25 P

Měrné skupenské teplo tání lt ledu je 334 kJ/kg, teplota tání tt ledu je 0 °C. Skupenské teplo tání Lt, které přijme nebo odevzdá těleso o hmotnosti m zahřáté na teplotu tání k tomu, aby změnilo své skupenství z pevného na kapalné nebo naopak, určíme ze vztahu: Lt = m·lt , kde lt je měrné skupenské teplo tání. Lití olova je také děj, při kterém dochází ke změně skupenství. Pevná látka se mění na kapalinu a následně (po ochlazení ve vodě) zase na pevnou látku. My si roztavíme kousek olova, odlijeme si z něj nějaký tvar a vypočítáme teplo, které bylo k roztátí olova potřeba Teplota tání závisí na druhu látky a na tlaku. Při tání látka přijme teplo, při tuhnutí naopak látka odevzdá teplo svému okolí. Měrné skupenské teplo tání . l t. je teplo, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnil na kapalinu téže teploty

Měrné skupenské teplo tání - teplo, které musíme při teplotě tání dodat 1 kg pevné látky k přeměně na 1 kg kapaliny Různé látky mají různé měrné skupenské teplo tání: např. led . l t = 334 kJ kg - značení l t - jednotka 1 J kg kJ nebo 1 kg POZN: Stejně velké teplo, jaké dodáváme pevné látce při. SKUPENSKÉ TEPLO VARU . Je určeno teplem , které je potřeba dodat kapalnému tělesu určité hmotnosti při teplotě varu , aby se přeměnilo na plynné téže hmotnosti a téžé teploty. ZNAČKA: Lv JEDNOTKY: kj; VZOREC: L v = m × l v m. hmotnost (kg) l v. měrné skupenské teplo varu ( kj/ kg) - tabulk

Měrné skupenské teplo tání — Sbírka úlo

Měrné skupenské teplo varu vody je 2260 kJ/kg, což znamená, že toto teplo je třeba dodat 1 kg vařící se vody, aby se mohl přeměnit na páru. Pokud bychom potřebovali přeměnit na páru 3 kg vody, vynásobili bychom měrné skupenské teplo varu vody třemi. Z toho můžeme odvodit vzorec pro výpočet: L v = m × l v Měrné skupenské teplo varu udáváme v J/kg nebo kJ/kg. Měrné skupenské teplo varu vody je 2260 kJ/kg, což znamená, že toto teplo je třeba dodat 1 kg vařící se vody, aby se mohl přeměnit na páru. Pokud bychom potřebovali přeměnit na páru 3 kg vody, vynásobili bychom měrné skupenské teplo varu vody třemi. Z toho můžeme.

6. Měrné skupenské teplo tání: a) dodáváme, aby docházelo k varu b) je pro různé látky různé c) musíme odebrat 1 kg kapaliny ochlazené na teplotu tání, aby se přeměnila na pevnou látku o stejné teplotě d) musíme dodat 1 kg pevné látky zahřáté na teplotu tání, aby se přeměnila na kapalinu o stejné teplotě 7 Měrné skupenské teplo tání lt je teplo, které přijme těleso z krystalické látky o hmot- nosti 1 kg při teplotě tání, aby se přeměnilo na kapalinu téže teploty. Další příjem tepla znamená zahřívání látky už v kapalném skupenství tt - teplota tání při normálním tlaku 1000 hPa, tv - teplota varu při normálním tlaku 1000 hPa, lt - měrné skupenské teplo tání při teplotě tání a normálním tlaku, lv - měrné skupenské teplo varu při teplotě varu a normálním tlaku, není-li uvedeno jinak. Hodnoty v tabulce jsou v mnoha případech jen přibližné, mohou se od skutečnosti lišit v závislosti na.

Skupenské změny - vyřešené příklad

Určete měrné skupenské teplo tání olova , jestliže při zvětšení vnějšího tlaku na hodnotu 2kPa se teplota tání zvětšila o hodnotu 0°C. Olovo táním zvětší svůj objem o. Změny skupenství látek - př. V měrné skupenské teplo l. Vypočtěte měrné skupenské teplo tání mosazi, pokud víte, že na roztavení daného Závislost teploty tání na tlaku. Teplota tání závisí na tlaku, kterému je látka při tání podrobena. Souvisí to s objemovou změnou při změně skupenství. Zvýšení vnějšího tlaku má vždy za následek zmenšení objemu Aktuální informace | Základní škola Pardubice - Benešovo.

Video: 8.3 - Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakult

Teplota st řely je 27 °C, teplota tání olova 327 °C, m ěrné skupenské teplo tání olova 22,6 kJ·kg-1, m ěrná tepelná kapacita olova 0,129 kJ·kg-1·K-1. Olov ěná deska neodebírá st řele žádné teplo. Nápov ěda: Uvažte, že veškerá kinetická energie st řely se p řem ění na teplo nutné k oh řát Teplo, tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita, měrné skupenské teplo, trojný bod, sytá pára, vlhkost vzduchu. Ideální plyn: stavová rovnice ideálního plynu univerzální test z fyziky : Kapaliny - Změny skupenství - B. stačí jit do složky testy, fyzika a tam máš jako první položku Výsledky testů z fyzi Měrné skupenské teplo varu - teplo, které musíme při teplotě varu dodat 1 kg kapalné látky k přeměně na 1 kg plynu Různé látky mají různé měrné skupenské teplo varu: např. voda . l v = 2 256 kJ kg - značení l v - jednotka 1 J kg kJ nebo 1 kg Je vidět, že k přeměně vody na pár

Akce - Gymnázium, Praha 10, Voděradská

Teplo - Jihlavsk

Hlavní stránka Měrné skupenské teplo tání ledu Údaje o materiálu. Celkem: Vaše hodnocení: Pro zobrazení materiálu je nezbytné mít platnou licenci. Zobrazit; , olovo, výkon, joul , skupenské teplo,. Teplota tání olova tt = 327 °C, měrné skupenské teplo tání olova lt = 22,6 [kJ.kg-1], měrná tepelná kapacita olova c = 129 [J.kg-1.K-]. Odpovědět na otázku 1 odpověď na otázk Měrné skupenské teplo kondenzace je teplo, které odevzdá 1 kilogram plynu, pokud se celý přemění na kapalinu o téže teplotě. Hodnota měrného skupenského tepla kondenzace je pro danou látku stejná jako hodnota měrného skupenského tepla varu

Měrné teplo olova se liší od tavení stejného množství ledu. To vyvolává velmi zajímavý bod. Konkrétní teplo tavení oceli, je v průměru o 85 kJ / kg, a voda (led), stejný parametr je v průměru 335 kJ / kg. V ledu vysoká hodnota tohoto parametru lze považovat za velký dar od přírody značka: jednotka: název veličiny: c: kJ/kg.°C: měrná tepelná kapacita: t tání, t varu °C: teplota (tání, varu) l tání. l varu: kJ/kg: měrné skupenské. skupenské teplo udávat vztažené na jednotku hmotnosti dané látky, pak hovoříme o měrném skupenském teplu: m Q l t t = , (1) kde lt představuje měrné skupenské teplo tání, Qt skupenské teplo tání a m hmotnost zkoumané látky. Měrné skupenské teplo tání ledu lze určit pomocí kalorimetru. V horké vodě o hmotnosti m2

změny skupenství látek slideum

Měrné skupenské teplo kondenzace (též měrné skupenské teplo zkapalnění) je teplo, které odevzdá 1 kilogram plynu, pokud se celý přemění na kapalinu o téže teplotě. 4 vztahy Určete měrné skupenské teplo tání olova , jestliže při zvětšení vnějšího tlaku na hodnotu se teplota tání zvětšila o hodnotu (). Olovo táním zvětší svůj objem o 3,4% (tj. ). Hustota olova v pevném stavu je Měrné skupenské teplo tání E m {\displaystyle {\mathsf {\frac {E}{m}}}} Měrné skupenské teplo tání je teplo , které přijme 1 kilogram pevné látky , jestliže se za teploty tání celý přemění na kapalinu téže teploty V měrné skupenské teplo l. Konstanta c závisí na materiálu těles a nazýváme jí měrná tepelná kapacita a vypočítáme jí: = 1. T je termodynamická teplota. Očekávané výstupy: Žák rozumí mechanismu. Určete na základě experimentu měrnou tepelnou kapacitu pevného tělesa. Měrné skupenské teplo tání

Matematické Fórum / Příklad

Jaké teplo přijme led a jaké vzniklá voda od svého okolí ? cled = 2,09 kJ.kg-1 . °C -1 [ celkem 1315 kJ] Voda o hmotnosti 450 g a teplotě 70 °C se mísí s ledem o hmotnosti 50 g a teplotě 0°C. Po roztání ledu se teplota vody ustálila na 55 °C. Určete měrné skupenské teplo tání ledu Check 'měrné skupenské teplo tání' translations into English. Look through examples of měrné skupenské teplo tání translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar - měrné skupenské teplo varu. 27,0 2 700 896 660 2470 399 10500 kyslík 16,0 917 -218 -183 13,8 213 měď 63,5 8 930 383 1085 2570 204 4790 olovo 207 11 340 129 328 1740 23 8590 síra 32,1 2 060 720 113 445 38 326 stříbro 107,9 10 500 235 962 2210 111 2350 uhlík (d) 12,0 3 500 495 3650 vodík 1,01 14300 -259 -253 58,2 454 zlato 197. měrné skupenské teplo tání vody l t = 334 000 J/kg měrné skupenské teplo varu vody l v = 2 260 000 J/kg 1. Spočítej, jaké teplo přijalo 2,5 kg ledu, když se ohřálo na vodu z -5 ᵒC na 15 °C. 2. Spočítej, jaké teplo přijalo 200 kg vody, když se ohřálo na páru z 20 °C na 140 °C. Chemie Nastuduj v učebnici strana 39 - 42 měrné skupenské teplo tání olova je 23,2·103 J·kg−1, teplota tání olova je 328 C a okolní teplota je 20 C. Také pro zjednodušení uvažujte, že terč byl tak pevný, že se s ním nic nestalo, a prot

Měrné skupenské teplo tání Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže látky Na roztavení 2,5 kg železa při teplotě tání potřebujeme 722,5 kJ tepla. Příklad 2: Do sklenice s vodou byly vhozeny 3 kostky ledu, každá kostka. l měrné skupenské teplo L skupenské (latentní) teplo m hmotnost n látkové množství p tlak pk kritický tlak Q teplo R molární plynová konstanta, R=8,314 J.K-1.mol-1 s počet složek látky T termodynamická teplota (v K) Tk kritická teplota U vnitřní energie látky v měrný objem v=1/ρ V objem Vk kritický obje

Jak vypočítat tento příklad - fyzika? (2) - eMimino

Tání a tuhnutí Eduportál Techmani

Zkontrolujte 'měrné skupenské teplo varu' překlady do bulharština. Prohlédněte si příklady překladu měrné skupenské teplo varu ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Měrné skupenské teplo vypařování klesá s rostoucí teplotou. Např. pro vodu teploty 0 °C je 2,51 MJ.kg-1, pro vodu teploty 100 °C je 2,26 MJ.kg-1 (za normálního tlaku). Změny skupenství látk Měrné skupenské teplo tání = značka: jednotka: najdeme v Tabulkách - př. led: rtuť: olovo: chlorid sodný: železo: Platí: Tuhnutí = Probíhá u krystalických látek při stejné teplotě jako je teplota tání - najdeme ji v Tabulkách. ⇒ teplota tání = teplota tuhnut Sk. teplo ­ výpočet 2) Sk. teplo tání (tuhn.) závisí na: a) hmotnosti látky (m) b) druhu látky → měrné sk. teplo tání = lt = teplo, potřebné ke změně skupenství 1 kg látky 3) L = m . lt např. lt voda = 334 kJ/k skupenské teplo tání. skupenské teplo tání je teplo, které musíme dodat tělesu z dané pevné látky, zahřátému na teplotu tání, aby se přeměnilo na kapalinu téže teploty. skupenské teplo tání značíme . L. t. jednotkou je . kilojoul ( kJ) výpočet L. t = m . lt. m. je hmotnost tělesa ( kg) lt . je . měrné skupenské.

Vypočtěte měrné skupenské teplo tání ledu. 3.161 Pevná látka o hmotnosti 2,0 kg je zahřívána na teplotu tání a při této teplotě zcela roztaje. Na obr. 3-161 [3-13] je graf vyjadřující teplotu látky jako funkci přijatého tepla. Určete a) skupenské teplo tání danéh Měrné skupenské teplo tání (lt) skupenské teplo tání vztažené na hmotnost tající látky, Teplota tuhnutí teplota, při které se přemění veškerá kapalina na krystalickou látku. Je závislá na vnějším tlaku. Měrné skupenské teplo tuhnutí skupenské teplo tuhnutí vztažené na hmotnost tuhnoucí látky, v tabulkách j Měrné skupenské teplo kondenzace (též měrné skupenské teplo zkapalnění) je teplo, které odevzdá 1 kilogram plynu, pokud se celý přemění na kapalinu o téže teplotě. WikiMatrix Teplo pohlcené teď bude měrné skupenské teplo tání ledu Teplota tání zinku je 420°C a měrné skupenské teplo tání zinku je 102 kJ/kg. To znamená, že na přeměnu 1 kg zinku v pevném skupenství o teplotě 420°C na kapalný zinek o teplotě 420°C spotřebujeme 120 kJ tepla. Diskuze grafu tání olova Popis časových úseků: AB olovo je ve skupenství pevném, pevná látka Skupenské teplo tání se značí symbolem Lt. Jeho hodnota je závislá na druhu látky a hmotnosti látky , kde lt je tzv. měrné skupenské teplo tání. Pro vodu je lt = 334 kJ.kg-1. Při tuhnutí, ke kterému dochází také jen při teplotě tání, látka stejně velké teplo odevzdá do okolí