Home

Sulfonace toluenu

ELU

  1. y se sulfonují tzv. vypékáním - nejdříve vzniká sůl, ta se při teplotě kolem 200 °C rozkládá a vzniká sulfonová kyselina: Sulfonace vypékáním - kyselina sulfanilová. Příprava sacharinu. Jako výchozí látka se používá toluen, podrobuje se chlorsulfonaci a následně amonolýze
  2. TsOH se průmyslově vyrábí sulfonací toluenu. Snadno se hydratuje a proto většinou vznikají hydráty. K běžným nečistotám patří kyselina benzensulfonová a kyselina sírová; lze je odstranit rekrystalizací z vodného roztoku následovanou azeotropním vysoušením s toluenem
  3. Kromě toho je sulfonace a nitrace toluenu spojena s použitím dostupné vody odstraňující složky fluoridu boritého. Jeho zavedení do reakčního procesu umožňuje snížit náklady na výsledný produkt, což umožňuje nitraci toluenu. Rovnice procesu v obecné podobě je uvedena níže

62 - Sulfonace toluenu; 63 - Acetylace anisolu; 64 - Bromace (trifluormethyl)benzenu; 65 - Alkylace anisolu; 66 - Sulfonace furanu; 67 - Bromace pyridinu; 68 - Nitrace acetofenonu; 69 - Nitrace nitrotoluenu; 70 - Bromace anisolu - intermediát; 71 - Bromace toluenu - intermediát; 72 - Nitrace acetofenonu - intermediát; 73 - Nitrace anisolu - intermediá Obvyklým způsobem provodení aromatické sulfonace je zahřívání aromatické sloučeniny s kyselinou sírovou: C 6 H 6 + H 2 SO 4 → C 6 H 5 SO 3 H + H 2 O Skutečným elektrofilem je při této reakci oxid sírový nebo jeho protonovaný derivát Podrobný zápis. Kinetická měření ukazují, že vlastním sulfonačním činidlem jak v kyselině sírové, tak i v oleu je monomérní oxid sírový: Oxid sírový se napojuje na aromatický systém benzenu přes tzv.p komlex, zjednodušeně a názorněji (i když poněkud nepřesně) se dá říci, že na jednu z dvojných vazeb (konjugovaného 6 -ti elektronového systému) se napojuje.

c) Sulfonace: - elektrofilní substituce S E - zavádění skupiny -SO 3H získané z H 2 SO 4 - sulfonace je vratnou reakcí - reakce: 10 kyselina benzensulfonov Sulfonace = reakce s kyselinou sírovou H 2SO 4 Oxidace = oxidační číslo centrálního prvku (u organických reakcí atomu uhlíku C) se zvyšuje. Tyto reakce bývají obvykle doprovázeny bromace toluenu 2. Určete oxidační čísla atomů uhlíku v následujících sloučeninách: a) benzen b) trichlormetha

Kyselina p-toluensulfonová - Wikipedi

  1. sulfonace benzenu Armstrongovo-Wynnovo pravidlo - sulfonace sulfonaftalenu tvorba bisulfitů ( Schiffovo činidlo ) teorie , obecně , s acetaldehydem , s acetonem
  2. $ \ begingroup $ Sulfonace toluenu konc. $ \ ce {H2SO4} $ při pokojové teplotě dává ortho- a odst-toluensulfonová kyselina (s výtěžkem $ 95 \% $), zatímco sulfonace toluenu s konc. $ \ ce {H2SO4} $ za $ \ pu {150-200 ° C} $ dává meta-toluensulfonová kyselina (s výtěžkem $ 95 \% $).Proč je to tak? Myslel jsem si, že při pokojové teplotě je reakce kineticky řízena a ortho.
  3. 1)Jak bude vypadat rovnice reakce toluenu s chlorem (katalyzovaná slunečním zářením)? Nevím jaké vznikají produkty. 2) Co vznikne oxidací 2-butanolu katalyzovaného oxidem chromovým

3) sulfonace- reakce s H 2 SO 4- sulfonace benzenu: benzen + H 2 SO 4 è (kat. H +) benzensulfonová kyselina + H 2 O- mechanismus: HO - SO 3 H è (kat. H +) SO 3 H + + OH-4) Friedel Craftsova alkylace- CH 3-, CH 3-CH 2 - - činidlo: halogenderivát- př. benzen + CH 3 Cl è (kat. AlCl 3) toluen + HCl- mechanismus 1. Napište mechanismus nitrace toluenu. 2. Co vznikne následujícími reakcemi: a) toluen s propanoylchloridem za katalýzy AlCl3 b) benzen s cyklopentylbromidem za katalýzy AlCl3 c) 3-methylfenyl(ethyl)keton (1-(3-methylfenyl)propan-1-on) s dýmavou HNO3 d) anisol (fenyl(methyl)ether) s acetanhydridem za katalýzy AlCl Dobře probíhá nitrace toluenu, díky přítomnosti aktivující methylskupiny lze toluen bez problémů nitrovat až do 3.stupně. Nitrací toluenu vzniká v prvním stupni směs o- a p-nitrotoluenu, za vyšší teploty v přebytku nitrační směsi (přítomnost olea) vzniká až trinitrotoluen (TNT) vždy za současného odštěpení vody.(2 Preparativní sulfonace toluenu. ${commentPrompt} Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buď první

Kromě toho sulfonace a nitrace toluenuje spojena s použitím dostupné složky odstraňující vodu z fluoridu boritého. Jeho zavedení do reakčního procesu umožňuje snížit náklady na získaný produkt, což zpřístupňuje nitraci toluenu. Rovnice probíhajícího procesu v obecné podobě je uvedena níže 62 - Sulfonace toluenu; 63 - Acetylace anisolu; 64 - Bromace (trifluormethyl)benzenu; 65 - Alkylace anisolu; 66 - Sulfonace furanu; 67 - Bromace pyridinu; 68 - Nitrace acetofenonu; 69 - Nitrace nitrotoluenu; 70 - Bromace anisolu - intermediát; 73 - Nitrace anisolu - intermediát; 71 - Bromace toluenu - intermediát; 72 - Nitrace acetofenonu - intermediá Chlorace toluenu bez použití katalyzátoru vyžaduje polární rozpouštědlo, například kyselinu octovou. Orto - para selektivita je nízká: [5] Reakce neprobíhá, pokud se jako rozpouštědlo použije tetrachlormethan Jaký bude hlavní produkt sulfonace toluenu do 1. stupně? 2. Jaký produkt očekáváte při bromaci kys. p-methylbenzoové? 3. Co vzniká adicí HBr na 1-methylcyklohexen? 4. Co vzniká reakcí ethylbromidu s KOH? 5

Toluenová nitrace: reakční rovnice - Vysoké školy a

Např. sulfonací toluenu vzniká postupně 2-methylbenzensulfonová kys. a 4-methylbenzensulfonová kys, dále 4-methylbenzen-1,3-disulfonová kys. a 6-methylbenzen-1,3,4-trisulfonová kys. Sulfonací nitrobenzenu vzniká 3-nitrosulfonová kys. (dřívé nitrobenzen-m-sulfonová, která redukcí poskytuje kys Sulfonace aromatických sloučenin •doplňte názvy sloučenin v reakci vzniku benzensulfonovékyseliny benzen + oxid sírový benzensulfonovákyselina •doplňte schéma sulfonace toluenu, vzorec a název produktu kys. sírová tolue Preparativní sulfonace toluenu. Analytická chemie I [] U Pardubice Word (34.79 kB) 8. 4. 2018. Kationty II. třídy. Stanovení kationtů druhé třídy.

Mechanismus - Elektrofilní substituce aromatická OC

Sulfonace benzenu kyselina benzensulfonová Páry toluenu jsou jedovaté a mají vliv na CNS. Styren Získává se katalytickou dehydrogenací etylbenzenu a je to monomer pro výrobu polystyrenu. Kumen Vyrábí se reakcí propenu s benzenem a je surovinou pro výrobu fenolu a acetonu (Ehrfeld): sulfonace toluenu. Vícefunkční chemické a biochemické mikrosystémy Přednáška #1 Strana 22 Základní vlastnosti • Snadná přenositelnost • Relativně dobře definované podmínky • Malý vnitřní objem • Velký poměr vnitřní plochy a vnitřního objem vysvětlení struktury benzenového jádra, homologická řada arenů Areny jsou cyklické uhlovodíky formálně s konjugovaným systémem dvojných vazeb. Ve skutečnosti ovšem dochází v rovinných molekulách arenů k delokalizaci p-elektronů z těchto vazeb a vytvoření p-elektronového sextetu (v případě šestičetného kruhu) - elektronová hustota je rovnoměrně rozmístěna. sulfonace - reaguje SO 3 H + (hydroxysulfurylový kation, zbytek od HO-SO 3 H) reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou vznikají sulfonové kyseliny oxidací toluenu vzniká kyselina benzolová (na benzenovém jádru je navázáno -COOH) používá se k výrobě TNT (2,4,6-trinitrotoluen EU-chemie-1. ročník Ing. LudmilaHorká 3/10 Nitroderiváty, sulfonové kyseliny Nitroderiváty ∙.

Aromatická sulfonace - Wikipedi

p -Kresol se obvykle, spolu s řadou dalších látek, získává z uhelného dehtu, získávaného při výrobě koksu. Vedlejší produkty této výroby obsahují několik procent fenolu a kresolu. Také se vyrábí prumyslově ve dvou krocích, kdy prvním je sulfonace toluenu, CH 3 C 6 H 5 + H 2 SO 4 → CH 3 C 6 H 4 SO 3 H + H 2 chlorace benzenu na chlorbenzen nebo hexachlorcyklohexan, dodekanu na dodecylchlorid, toluenu na benzylchlorid, fenolu na chlorfenoly, reakce chloru s ethylenem v (l) dichlorethanu, reakce chloru s acetylenem v (l) tetrachlorethanu hydrogenace org. látek s homogenním katal. esterů mastných kys. jiné reakce sulfonace dodecylbenzenu SO 3 Kyselina 4-methylbenzensulfonová Kyselina Tosylová až kyselina . Identifikátory Číslo CA Sulfonace naftalenu je závislá na reakční teplotě (vratná reakce) Bromace naftalenu meziprodukty pi nitraci toluenu. Meziprodukty substituované v polo- hách ortho a para jsou stabilnëjší než meta-substituovaný mezipro- dukt, protože kladný náboj j produkt sulfonace reagovat s hydroxidem sodným za zvýšené teploty? 80. Draselná sůl ftalimidu byla ponechána reagovat s methyljodidem. Vzniklý produkt byl 94. Z toluenu připravte 4-aminobenzoovou kyselinu. 95. Znázorněte produkt reakce but-2-ynu v nadbytku bromu. 96. Připravte fenanthren z 1-chlorfenanthrenu

Sulfonace benzenu - substituce elektrofiln

halogenace toluenu? a) elektrofilní aromatickou a) sp3 b) sp c) sp2 V průběhu sulfonace se do molekuly sloučeniny zavádí skupina SO 3 H, jakou sloučeninu k tomuto účelu používáme? a) kyselinu siřičitou b) oxid sírový. Zbytky od toluenu mohou být bu ďBENZYL: Nebo TOLYL: TOLYL m ůže existovat ve t řech výše uvedených variantách. Pro jejich rozlišeníje mo žno pou žít ozna čeníortho (substituenty vedle sebe, tj. polohy 1 a 2), meta (substituenty ob jeden, tj. polohy 1 a 3) a para (substituenty proti sob ě, tj. polohy 1 a 4) Mechanismy organických reakcí mirka. rovenska@lfmotol. cuni. c 3. sulfonace 4. alkylace 5. acylace - reakce arenů s acylhalogenidy, kat. AlCl3 - acyl je zbytek od karboxylové kyseliny vzniklý odtržením skupiny -OH formylHC=O acetylCH3C=O Ι Ι acetylbenzen radikálová substituce na alkylové skupině polymerace n adice - radikálová - probíhá obtížně, za extrémních podmínek (tt, p, kat.) 1.

Areny - elektrofilní substituce benzenu (alkylace, acylace, nitrace, halogenace, sulfonace) řídící efekty p ři elektrofilních substitucích v benzenové a naftalenové řad ě, substituenty I. a nitrace fenolu, toluenu, chlorbenzenu, redukce nitrobenzenu, vliv reak čního prost ředí na stupe ň redukce, další reakce nitroslou. Kategorie: Chemie Typ práce: Zápisky z hodin Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh Charakteristika: V souboru je uvedeno asi 60 reakcí organických syntéz vhodných do organické chemie a technologie.Reakce nejsou vypracované, ale poslouží jako příklady ke cvičení 1 Projekt OCH Tištěný výstup2 4 6 Nakreslete produkt bromace anilinu do třetího stupně. 7 Strana 23 8 Meziproduktem n&.. Aromat. charakter mají i některé ionty nebo heterocykly - furan, pyrrol,thiofen, kde volný pár heteroatomu nahrazuje chybějící pár dvojné vazby. Názvosloví Zbytek od benzenu =fenyl, od toluenu = tolyl,od xylenu = xylyl, dále benzyl, benz, kumen Kondenzované uhlovodíky : naftalen,antracen, fenantren REAKCE ARENŮ 1.Radikálové substituc 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! Home ; 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

Reakční mechanismy - Jergy

Zhrnutie / Anotácia. Způsob přípravy 1-naftol-4-sulfonové kyseliny sulfonací 1-naftolu kyselinou sírovou nebo oleem, vyznačený tím, že sulfonace se provádí při teplotě 10 až 90 °C v prostředí nepolárního organického rozpouštědla ze skupiny zahrnující kapalné alifatické uhlovodíky, aromatické uhlovodíky benzenové a naftalenové řady a chlor, fluor a nitro. p-Kresol (tj.para-kresol; systematický název 4-methylfenol), je organická sloučenina, isomer kresolu (CH 3 C 6 H 4 OH).Tato bezbarvá pevná látka se často používá na přípravu dalších sloučenin. Jedná se o methylovaný derivát fenolu a polohový izomer o-kresolu a m-kresolu aldehyd benzoové kyseliny. Bezbarvá kapalina charakteristického zápachu po hořkých mandlích, teplota varu je 178 - 179 oC. Vyrábí se katalytickou oxidací toluenu. Meziprodukt v chemickém, barvářském a farmaceutickém průmyslu a při výrobě některých kosmetických přípravků. Hustota 1,0, t.t -26°C, t.v. 179°C Reakce bromace toluenu za UV záření img77. IV. oxidace-vnášení kyslíku. 1. aren s postranním řetězcem. img78. oxidace benzenu-dělá se obtížně img79. 17.3.2010. Nižší a vyšší halogenderiváty. Nižší-malý počet atomů uhlíků a halogenů-jsou to bezbarvé plyny, nerozpustné ve vodě, rozpustné v alkoholech a v éteru. Vyšš Chemie a technologie meziproduktů a barviv Určeno pro nižší a stř. kádry barvářského prům. a pro přidružené obory organické synthes

p-Kresol , je organická sloučenina, isomer kresolu . Tato bezbarvá pevná látka se často používá na přípravu dalších sloučenin. Jedná se o methylovaný derivát fenolu a polohový izomer o-kresolu a m-kresolu Sulfonace benzenu je zavedení sulfoskupiny SO 3 H - jeho nahrazení atomu vodíku v organické sloučenině. Výsledné látky tak získají kyselé vlastnosti a stanou se rozpustnými ve vodě. Dále lze štěpením sulfoskupiny syntetizovat další sloučeniny - aminobenzen (anilin), halogenovaný benzen, nitrobenzen, hydroxybenzen (fenol).. Sulfonace. Sulfonace se provádí kyselinou sírovou nebo oleem. Má poněkud jiný charakter, činidlem je oxid sírový a jedná se o reakci vratnou. Friedelova-Craftsova alkylace. Na alkylaci se může použít více činidel alkylhalogenid katalyzovaný Lewisovou kyselinou R δ+ ―X δ- AlX 3 → R (+) + [AlX 4] (-) (báze (přesměrováno z 4-methylfenol). p-kresol ; Strukturní vzorec Model molekuly Obecné Systematický název: 4-methylfeno areny jsou aromatické uhlovodíky - obsahují aromatické jádro. cyklická molekula, jádra atomů leží v jedné rovině. aromatický charakter: delokalizované π elektrony > vazby nemají přesné určení > ke každé vazbě jeden π elektron > rovnoměrně rozmístěné po cyklech (energeticky chudší, stálejší molekuly.

esterifikace, reesterifikace, sulfonace, sulfatace, používaná činidla, využití produkt ů, nitrace aren ů a alkohol ů, reak ční teplo p ři nitracích, využití produkt ů 24. Polymera ční reakce - základní pojmy, typy mechanism ů polymera čních reakcí, technologické zp ůsoby polymerace, technologie výroby PE, PP, PVC 25 AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (ARENY) Iva Janderová . ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA: Základní a nejjednodušší aromatický uhlovodík - benzen C 6 H 6 Další uhlovodíky - náhrada H-atomů, popř. připojení dalších cyklů Uveďte příklady reakcí podle tepelného zabarvení. Definujte a vysvětlete 2 termochemické zákony Vyřešte příklad: 1. Vypočtěte rovnovážnou konstantu přímé syntézy amoniaku pro uvedené hodnoty molární koncentrace: c (H2) = 0,575 mol.dm-3 c ( N2) = 0,425 mol.dm-3 c (NH3) = 0,150 mol.dm-3 2. Vypočtěte rovnovážnou. Student se seznámí s konkrétními příklady průmyslové aplikace halogenace, nitrace, aminace, sulfonace, hydroxylace. Pozná také výrobu chinonů, fenolkarboxylových kyselin, amidů karboxylových kyselin, aryletherů a jejich derivátů, hetrocyklických aminů a výroby intermediátů reaktivních barviv Benzen je organická chemická sloučenina s molekulárním vzorcem C 6 H 6. Molekula benzenu se skládá ze šesti atomů uhlíku spojených v rovinném kruhu, ke každému je připojen jeden atom vodíku. Protože benzen obsahuje pouze atomy uhlíku a vodíku, je klasifikován jako uhlovodík.. Benzen je přírodní složkou ropy a je jednou ze základních petrochemických látek

Kinetická a termodynamická regulace sulfonace toluen

Sulfonace 2H2SO4 Molekuly kyanidu a benzaldehydu působí běžně jako velmi prudké jedy, ale při sloučení v amygdalinu působí synergicky. Škodlivé buňky, jako svůj primární zdroj energie, využívají právě glukózu Molekuly kyanidu a benzaldehydu pôsobia bežne ako veľmi prudké jedy, no v zlúčení vo vitamíne B17 pôsobia. Další způsob elektrofilní substituce je '''sulfonace'''. Ta probíhá navázáním +SO3H (anion by navázat nešel).Tento kation se získává autoprotolýzou kyseliny sírové:<br /> Komentáře . Transkript . 05 - Aromát Vynález se týká způsobu sulfonace 2-naftolu za vzniku směsi mono- a disulfokyselin. Podstatou vynálezu je zkrácení doby sulfonace 2-naftolu za vzniku směsi sulfokyselin o obsahu 10 až 30 % kyseliny 2-naftol-6-sulfonové, 60 až 80 % kyseliny 2-naftol-6,8-disulfonové a 0,1 až 10 % kyseliny 2-naftol-3,6-disulfonové

Reakce toluenu s chlorem - Ontol

Department of Inorganic Chemistry. Hydrosolubilization of BODIPY for optical labelling of biomolecules Hydrosolubilizace skeletu BODIPY pro optické značení biomoleku Sulfonace je reakce, ve které skupina kyseliny sulfonové (-SO 2-OH skupinu, a -SO 3 H skupina), nebo sulfoskupinu, v organické sloučenině je představen. Reakční produkty se označují jako sulfonové kyseliny, meziprodukty mohou být sultony nebo anhydridy. Sulfonace mohou probíhat na alkanech, alkenech nebo aromátech Sulfonace se řadí . mezi: substituční reakce. adiční reakce. oxidační reakce. Substituční reakcí benzenu s chlorem vzniká Při oxidaci toluenu vzniká.

Zápisky ze sexty - Chemie - Aren

sulfonace účinkem koncentrované nebo dýmavé kyseliny sírové, kterou se látky ve vodě nerozpustné mění v látky alespoň v alkaliích rozpustné; Z toluenu účinkem chloru benzylchlorid, nitrací nitrotolueny (mezi nimi strašlivá třaskavina trinitrotoluen), oxydací nebo přes benzotrichlorid kyselina benzoová, přes. Jaký bude hlavní produkt sulfonace toluenu do 1. stupně? • 2. Jaký produkt očekáváte při bromaci kys. p-methylbenzoové? • 3. Co vzniká adicí HBr na 1-methylcyklohexen? • 4. Co vzniká reakcí ethylbromidu s KOH? • 5. Napište enolformu cyklohexanon 2) Sulfonace + + Ar-H + SO 3 Ar- SO 3 H Ar-H + H 2 SO 4 Ar- S O 3 H H 2 + (vratná reakce) 3) Halogenace Ar-H + X 2 AlX 3 Ar-X + HX X 2 + AlX 3 AlX 4 + X + inidlo: halogenidový kationt Silné elektrofily (i pro desaktivované arom. systémy (tajenka). žádný z těchto vzorců neodpovídá skutečnosti (v podstatě žádné dvojné vazby v cyklech nejsou → nejsou to nenasycené uhlovodíky)‏ H2SO4 + SO3 SO3H+ sulfonace HNO3 + H2SO4 NO2+ nitrace X2 + AlX3 Cl+, Br+ chlorace, bromace RCl + AlCl3 R+ Friedel-Craftsova alkylace činidlo E+ reakce + Cl+ → + H+ Nitrace Substituce. Sulfonované tenzidy, nejpočetnější skupina anionaktivních tenzidů chemického typu X-SO 3 Na, kde X - jsou různé hydrofobní skupiny, zejm. aromatické. Viz též alkylbenzensulfonany

Materiál Preparativní sulfonace toluenu - Primát

8. sulfonace arenů má charakter elektrofilní substituce. Zapište rovnicemi a prodiskutujte: 9. sulfochloraci ethanu, 10. postupnou sulfonaci benzenu do 3. stupně, 11. sulfonaci naftalenu do 1. stupně, 12. obecnou rovnici přípravy solfonylchloridůl a sulfonamidů, 13. přípravu sulfochloridů ze sulfonových kyselin (obecně) Halogenace Nitrace Sulfonace Alkylace Reakce monocyklických arenů1) elektrofilní substituce a) Halogenace • Chlorace (Katalyzováno: halogenidy železitými, hlinitými) C6H6 + Cl2 C6H5Cl + HCl 2) Bromace (Katalyzováno: halogenidy železitými, hlinitými

Nitrace toluenu: reakční rovnic

Velkoobchodní sulfonační zařízení za konkurenceschopnou cenu zde. ASIA Chemical je jedním z předních výrobců a dodavatelů specializovaných na povolání rostlin kyseliny sulfonové. Pro více informací kontaktujte naši továrnu Zapište chemickou rovnicí reakci toluenu s chlorem (katalyzovaná slunečním zářením). Zapište chemickou rovnicí reakci kyseliny dusičné s glycerolem za vzniku glyceroltrinitrátu. Napište obecné schéma polymerace alkenů. Napište reakci sulfonace benzenu a pojmenujte produkt(y) Velkoobchodní sulfonační závod za konkurenceschopnou cenu zde. ASIA Chemical je jedním z předních výrobců a dodavatelů specializovaných na povolání rostlin kyseliny sulfonové. Pro více informací kontaktujte naši továrnu

Substrát - Areny OC

od benzenu od toluenu od naftalenu ! FENYL tolyl ( o tolyl tolyl ( m tolyl tolyl [AlCl4] pro b h reakce ( analogie s obecn m mechanismem (viz v a e) SULFONACE n hrada jednoho atomu vod ku sulfonovou skupinou & SO3H reak n sm s: kyselina s rov nebo oleum (=d mov kyselina s rov ( H2SO4, ve kter je rozpua t n SO3) vliv substituentu na dala. Sms toluenu a cyklohexanu netvo azeotropickou sms. Teplota varu cyklohexanu je 80,7 C a toluenu 110,6 C, relativn tkavost smsi m pi teplot 80 C hodnotu 2,55. To znamen, e pomoc inn rektifikan kolony je vzhledem k rozdlu teplot varu a tkavosti ltek mon sms rozdestilovat na jednotliv sloky (obr. 5) Organická syntéza (anglicky Organic synthesis) je specificky zaměřený obor chemické syntézy, skterý se zabývá stavbou organických sloučenin za pomoci organických reakcí. Organické molekuly jsou mnohdy složitější ve srovnání s čistě anorganickými sloučeninami, takže se syntéza organických sloučenin rozvinula v jedno z nejdůležitějších odvětví organické chemie

benzen je organická chemická sloučenina s molekulárním vzorcem C 6 H 6 . Molekula benzenu se skládá ze šesti atomů uhlíku spojených v rovinném kruhu a ke každému je připojen jeden atom vodíku. Protože obsahuje pouze atomy uhlíku a vodíku, je benzen klasifikován jako uhlovodík Transcript Reaktivita uhlovodíků - podpora chemického a fyzikálního Soubor prezentací: CHEMIE PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA CH24-REAKTIVITA UHLOVODÍKŮ Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem PODPORA CHEMICKÉHO A. Příprava ethenu. Ethen (starší názvy: ethylen, etylén) je nejjednodušším zástupcem uhlovodíků ze skupiny alkenů.Je to bezbarvý hořlavý plyn nasládlé vůně s teplotou tání -169,1 °C.Se vzduchem tvoří výbušnou směs. Bývá obsažen v zemním a koksárenském plynu, dále se získává krakováním.Patří mezi. Elektrofilní nitrace . Elektrofilní sulfonace . Elektrofilní substituce - Wikipedi . U dalších reakcí si ukáže už jen generaci elektrofilní částice, mechanismus samotné elektrofilní aromatické substituce už je pak stále stejný. Sulfonace - SO 3 H + U sulfonačních reakcí máme 2 možnosti, jak vygenerovat elektrofilní. Polymerace ethenu na titanových katalyzátorech s ligandy na bázi kalix[n]arenů a jejich derivátů (bromace, nitrace, sulfonace). Cílem je připravit deriváty substituované v meta-polohách vůči aktivujícím substituentům, které vykazují inherentní chiralitu, a očekává se od nich neobvyklé komplexační chování. izomerie cis a trans. Příprava. z halogenuhlovodíku CH 3-CH 2-CH 2 Cl → CH 3-CH=CH 2 + HCl (katal. KOH, alkohol) halogenace (nejčastěji chlorace - u arenů není radikálová, ale je elektrofilní) sulfonace, alkylace; Příprava. Wurtz-Fittigova syntéza (alkylace arenu pomocí halogenderivátu) Friedel-Craftova syntéza