Home

Zhutnitelnost zemin

Zhutňování Zemi

 1. y závisí na granulometrickém složení, na tvaru zrn, na podílu a vlastnostech výplně z jemných částic, ale zejména na vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:-jaký materiál (ze
 2. se vyjadřuje maximální objemovou hmotností r dmax, které se dosáhne určitým zhutněním ze
 3. . Představuje konkrétní zkušební metody zhutnitelnosti, jejich principy a postup provedení. Praktická část je zaměřena na laboratorní zkoušení vzorku jemnozrnné ze
 4. Základním kvalitativním znakem ze
 5. ZKOUŠKY ZEMIN. Konvenční - empirické - zrnitost - konzistenční meze - mez tekutosti, plasticity, index plasticity - zhutnitelnost, - Kalifornský poměr únosnosti CBR - okamžitý index únosnosti IBI Funkční - nové laboratorní zkoušky simulující namáhání od dopravního zatížení a klimatických vlivů jako v reálné vozovce, např
 6. je základní technologickou vlastností ze
 7. . Zhutnitelnost ze

A ZEMIN podklady k p řednáškám zhutnitelnost X O . Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: Inovace studijního oboru geotechnika financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Inovace studijn ího oboru Geotechnik Zlepšení zemin (soil improvement) - postup zlepšující fyzikální vlastnosti zemin (krátkodobě) nebo obecněji vlastnosti materiálu (jako jsou vlhkost, plasticita, citlivost vůči vodě a mrazu, zhutnitelnost a bobtnací potenciál) po přidání pojiva. Dávka pojiva nemusí být dostatečná k vyvolání důležitých stálých.

Stlačitelnost zemin v edometru, včetně stanovení součinitele konsolidace - ČSN EN ISO 17892-5 Smyková pevnost - efektivní a reziduální - ČSN EN ISO 17892-10 Zhutnitelnost - zkouška Proctor Standard - ČSN EN 13286- Zrnitost zemin je základním parametrem pro pojmenování minerálních zemin a zrnitostní meze nám umožňují stanovit mechanické chování zemin. Základními zeminami jsou stejnozrnné zeminy, které se skládají z částic pouze jedné velikost, či úzké frakce zrnitosti zemin, chováním zemin v zemních tělesech a pod základy. Mechanika zemin se polním pr ůzkumem a laboratorními zkouškami. - Základní zkoušky - měrná a objemová hmotnost, pórovitost a vlhkost, propustnost, ulehlost, smršťování jílovitých zemin, stla čitelnost, zhutnitelnost, únosnost, stanovení úhlu vnit řníh

Laboratoř mechaniky zemin | Laboratorní práce | GeoTec GS a

Struktura přirozených a rekonstituovaných zemin, vliv geologického času (Ageing) na mechanické chování zemin 3 - NENASYCENÉ ZEMINY 2.3. Sání a retenční křivka, napětí v nenasycených zeminách, pevnost nenasycených zemin 4 - ZHUTNITELNOST A KONTROLA ZHUTNĚNÍ 9.3 Projekt 1716/2011. Aktualizace a rozšíření výuky předmětu experimentální analýza konstrukcí F1 / a. ZKOUŠKY ZEMIN zrnitost měrná hmotnost objemová hmotnost sypná hmotnost vlhkost stupeň nasycení ulehlost mez tekutosti mez plasticity číslo plasticity stupeň konzistence ekvivalent písku obsah organických příměsí zhutnitelnost - Proctorova zkouška Kalifornský poměr. Zhutnitelnost zemin závisí na granulometrickém složení a tvaru zrn, v jakém stavu, v jakých vrstvách bude zemina do zhutňované kce ukládána, jakými nástroji a jaký poč. pojezdů se zvolí -zhutnitelnost a únosnost Dušan Stehlík Vysokéučenítechnickév Brně Fakulta stavební, ústav pozemních komunikací e-mail.stehlik.d@fce.vutbr.cz zdroje: ČSN EN 13286-2, ČSN EN 13286-47, ČSN 72 1191, Bartoš, J. Stanovenízhutnitelnosti zemin, diplomovápráce, VUT 2004 Soil Mechanics -Laboratory Manual,B.M. DAS (Chapters 6, 7

Zkoušky zemin - Webzdarm

ZHUTNITELNOST ZEMIN Stupeň zhutnění závisí na granulometrickém složení, na tvaru zrn, na podílu a vlastnostech z jemných částic, ale zejména na vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory: jaký matriál (zemina) se má zhutňovat, jaké míry zhutnění má být dosaženo, v jakém stavu (vlhkost), v jakých. Zhutňování zemin - Zhutnitelnost soudržných zemin - Laboratorní metody zhutňování - Účel laboratorních metod zhutňování - Faktory ovlivňující dosažený stupeň zhutnění soudržných zemin v terénu - Zhutnitelnost nesoudržných zemin Třídy těžitelnosti podle ČSN, klasifikace zemin podle rozpojitelnosti a pevnosti v tlaku. Třídy těžitelnosti - klasifikace podle zpracování pomocí mechanizace. Druhy vykopávek (rýha, šachta, jáma, odkopávka, prokopávka), násypy, zásypy, obsypy. Vysušování a zhutnitelnost zemin

Vlastnosti zemin a jejich Zhutnitelnost Proctorova zkouška se používá pro nestejnozrnné materiály do velikosti maximálního zrna 31,5 mm. Pokud je materiál natolik stejnozrnný, že jej metodou Proctorovy zkoušky nelze hutnit, používá se zkoušk Je vhodná na stanovenie konzistencie betónov so stupňom zhutnenia 1,04 - 1,46 sekúnd. Mimo týchto hodnôt je meranie nevhodné a má sa použiť iná metóda B-PROJEKTY Teplice s. r. o. Kollárova 1879/11 415 01 Teplice Tel.: 417 559 11 Zhutnitelnost materiálů v podloží vozovek. Compactibility of the materials for subgrade. Zobrazit/ otevřít. Posudek-Oponent prace-34685.pdf (205.8Kb) Posudek-Vedouci prace-34684.pdf (316.1Kb) final-thesis.pdf (2.591Mb) review_97345.html (1.422Kb) Autor

Laboratoř mechan. zemin a hornin Obory činnosti GeoTec ..

PS Zhutnitelnost Proctor Standard Vlastnosti a meze použitelnosti zemin a hornin jako základové půdy a sypaniny jsou popsány v ČSN EN 1997-1, ČSN EN ISO 14688-1, ČSN EN ISO 14688-2, ČSN EN ISO 14689, ČSN 73 1001, ČSN 72 1002, ČSN 73 6133 a v předpisu SŽDC S4. Kvalita zpracování a kontrola prací je, kromě uvedenýc Zhutnitelnost zemin (cvičení 3.5.) >> úkol 15. Opakování, rezerva (cvičení 10.5.) Doporučená literatura. Vše potřebné k zadaným příkladům si řekneme na cvičení, ale pro zájemce uvádím příklady skript a základní normu. Vaníček, I.: Geomechanika 10. Skripta ČVUT, Praha 2000 Nakládání se stavebními a demoličními odpady - recykláty. Množstevně největší část stavebních a demoličních odpadů tvoří kromě zemin odpady na minerální bázi, tj. zbytky betonu, cihel a kameniva, střešní tašky a keramika. V Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) jsou to odpady z podskupin 1701 Beton, cihly. Zhutnitelnost zkouškou Proctor standard (PS) a Proctormodifikovaný (PM) Kalifornský poměr únosnosti CBR; Stanovení objemové hmotnosti membránovým objemoměrem; Klasifikace zemin, konzistenční meze; Pevnost v prostém tlaku u jemnozrnných zemin; Kamenivo. Zrnitost; Tvarový index; Otlukovost kameniva; Fyzikálně mechanické.

- základní zkoušky zemin (zrnitost, stanovení konzistenčních mezí, zhutnitelnost, CBR), - zkoušky konstrukčních vrstev vozovek (statické a dynamické zatěžovací zkoušky, radiometrické zjišťování parametrů míry zhutnění) Hlavním zdrojem pevnosti zemin je pevnost ve smyku, daná úhlem vnit řního t ření a kohezí. Nejd ůležit ější vlastnosti zemin, které ovliv ňují její pevnost, jsou zrnitost a plasticita. Nejd ůležit ější vn ější činitel je vlhkost. Cílové vlastnosti zeminy p ři výstavb ě jsou zpracovatelnost, zhutnitelnost a únosnost

Zrnitost zemin - Wikipedi

Zhutnitelnost zeminy (Proctor modif.) Zhutnitelnost zeminy (Proctor standard) Relativní hutnost (ulehlost) Zdánlivá hustota (hustota pevných částic v pyknometru) Kontrola hrudkovitosti Konzistenční meze (mez plasticity, mez tekutosti) Klasifikace jemnozrných zemin (zrn. s hust. zk., konz. meze., PS, CBR) Zrnotost kameniva - zkrácený. zhutnitelnost, modul tuhosti a stabilita podle Marshalla. Na těchto vzorcích se zjišťoval vliv na zhutnitelnost u stejných typů směsí s rozdílnými zhutnění zemin, nicméně je lze využít i u asfaltových směsí. Ve spodní části je umístěna ocelov Jedná se o zamísení hydraulického pojiva do zemin běžně považovaných za nezpracovatelné a pro účely zemních konstrukcí nevhodné (vysoké převlhčení, náchylnost k objemových změnám, citlivost na vodu, vysokáý namrzavost, obtížná zhutnitelnost) s následným karbonizačním procesem při vazbě hydraulického pojiva na. Zhutnitelnost takovýchto smíšených typů zemin závisí na procentuálním podílu jemných a velkých částic. obr. 3. Částice s ostrými hranami (obr. 4) Částice hranatého tvaru jsou obtížněji zhutnitelné, vyznačují se však vysokou únosností. Například štěrk a štěrková drť obsahují částice s ostrými hranami. 8. Smyková pevnost soudržných zemin (normáln konsolidované a p ekonsolidované jíly) 9. Reziduální smyková pevnost Po dosažení nejv tší pevnosti to pak klesne na ustálenou hodnotu=RSP 10. Tlak v pórech zeminy a jeho stanovení (Bishop, Skempton) 11. Metoda dráhy nap tí Stla itelnost zemin 1. Primární a sekundární konsolidac

Únosnost hornin - zatřídění hornin podle pevnosti

ELU

 1. y =>množství vody v ze
 2. v dopravních stavbách se ze
 3. y závisí na granulometrickém složení, na tvaru zrn, na podílu a vlastnostech výplně z jemných částic, ale zejména na vlhkosti . Stabilita svahu ze soudržné ze
 4. v aplikovatelnosti pro podloží vozovek. Stav se ještě zhoršil při nevhodném používání normy pro terénní verze zkoušek IBI a CBR (ČSN 73 6186:2011). Projevilo se to i v projektové praxi, zpravidla doporučením technologie výměny ze
 5. a správně interpretováno polní a laboratorní chování Zhutnitelnost ze
 6. G1 až G4 je uvažována ve výpočtu max. 90% PS! A3-B3 Nejnepříznivější způsob provedení výstavby kanalizace A4-B4 Nejdokonalejší způsob provádění výstavby kanalizace, který se v naší praxi vyskytuje pouz

Laboratoř mechaniky zemin a hornin - Geotren

zhutnitelnost - stanovena Proctorovou zkou kou Pov domost o orienta n ch hodnot ch vlastnost zemin a skaln ch hornin je velmi d le itou sou st odborn ch znalost in en rsk ho geologa. Tyto znalosti lze vyu t pro v ce el , zejm na v ak pro prvotn odhad vlastnost geologick ch t les, pro zp tnou kontrolu hrub ch chyb v sledk laboratorn ch zkou. zhutnitelnost namrzavost Epi jednotlivé hodnoty modulů pružnosti na sledova- ném úseku n počet hodnot Epi v souboru v variační koeficient Minimální (jarní) návrhová únosnost E n,j: E n,s střední návrhový modul pružnosti E n,j jarní návrhový modul pružnosti u. pevnostními vlastnostmi zemin. (9) Zeminy a jejich rozdělení, názvosloví, namrzavost zemin, únosnost, zhutnitelnost, funkce zemní pláně a aktivní zóny (10) Zlepšování a úprava zemin, stanovení zpracovatelnosti (11) Recyklace materiálů, rozdělení recyklace dle místa a teploty, principy recyklace, výrobní mechanismy (12) Diagnostika vozove napětí na zhutnitelnost zemin a provedeno srovnání hypoplastického a pružno-plastického modelování ztekucení písku.(B) Byla navržena klasifikace kolapsů geomateriálů a doložena příklady chování modelových materiálů (B). Dále se rozvinul výzkum drcení zrn, zejména studiem vlivu anizotropní napjatosti Praktické provádění základních zkušebních postupů z oblasti kameniva, asfaltových pojiv, asfaltových směsí a zemin. Návrh a optimalizace asfaltové směsi. Mechanicko-fyzikální vlastnosti asfaltových směsí, jejich praktické stanovení. Zatřídění zemin, zhutnitelnost zemin, konzistenční meze. Literatura -- Návaznosti -

Úprava nevhodných zemin v tělese zemních ASB Porta

Stanovení zrnitosti zemin je základní zkouškou prakticky všech úloh spojených se zeminou. Na základě zrnitosti zemin je založena klasifikace zemin (zatřiďování a pojmenování zemin). Jedná se tedy o určení hmotnostního podílu základích součástí zemin, které ovlivňují vlastnosti zemin určení meze tekutosti a plasticity, určení optimální zhutnitelnost zeminy pomocí Proctorovy zkoušky a určení měrné hmotnosti pomocí pyknometru. Hlavní důraz byl však vlastnosti zemin smícháním půdy se stabilizačním činidlem, jako je vápenec či vápník

Laboratorní zkoušky - Zkušební laboratoř - 4G consit

01.07.2020. Množstevně největší část stavebních a demoličních odpadů (dále SDO) tvoří kromě zemin, o kterých píšeme podrobněji v předchozím článku, odpady na minerální bázi, tj. zbytky betonu, cihel a kameniva, střešní tašky a keramika. V Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) jsou to odpady z podskupin. výkon se pohyboval od 1000 m3 do 3000 m3 při celkovém objemu zemin zlepšených vápnem 214.168 m3. Pro zajištění kvality provádění prací byly zkušebním a kontrolním plánem stanoveny tyto základní zkoušky: − vlhkost sypaniny 1 x na 1000 m3 − zrnitost 1 x na 1000 m3 − zhutnitelnost 1x na 1000 m

Stabilizace zemin, zejména vápnem, má u nás dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti silničního stavitelství s touto technologií jsou přímo využitelné při modernizaci tratí. předpokladem pro dobrou zhutnitelnost a dosažení požadované míry zhutnění stanovení receptury úpravy zemin . NABÍDKA LABORATOŘE: Akreditovaná laboratoř mechaniky zemin a kameniva nabízí následující laboratorní a polní zkoušky stanovující. vlhkost zeminy a kameniva; zrnitost zeminy; konzistenční meze zeminy; zdánlivou hustotu pevných částí zeminy; organické části v zemině; zhutnitelnost dle. Zrnitost zemin je základním parametrem pro pojmenování minerálních zemin a zrnitostní meze nám umožňují stanovit mechanické chování zemin. Základními zeminami jsou stejnozrnné zeminy, které se skládají z částic pouze jedné velikost, či úzké frakce zrnitosti. Pro stanovení zrnitosti se nejčastěji používají zkoušky prosévací a hustoměrná

Výkony laboratoře mechaniky zemin typu - křivka zrnitosti, zhutnitelnost Proctor standard, kozisteční meze, stlačitelnost v edometru, CBR, propustnos Nárazem ji zhutňují a dalším odvalováním hnětou. Nárazy výčnělku působí současně i vibraci. Sektorové válce mají komplexní zhutňující účinek. Používají se pro zhutňování těžkých zemin, pro zhutňování zemin tak vlhkých, že se na nich jiné stroje už neuplatní. Mohou být tažené a samopojízdné

MECHANIKA ZEMIN 2 - Přehled látky, požadavk

Stiles stilinski nogitsune, hd is your best friend!! this

zeminy slideum.co

ÖSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby ÖSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody Zrnitost Zhutnitelnost Unosnostní pomër CBR Ix mësítnë tab. 6 Obsah síry jako S03 a2x roönë . Elektrárny Opatovice, a. Zhutnitelnost → závisí na složení asfaltové směsi Zhutnitelnost ovlivňuje B %, poměr fileru a pojiva, podíl hrubého kameniva, D max ve vazbě na tloušťku, teplota Hutnění v laboratoři Marshallův, lamelový nebo segmentový zhutňovač, gyrátor 1

U všech frakcí jsou zpracovány výluhy dle vyhlášky č.383/2001 Sb., zkoušky Proctora, a zhutnitelnost CBR. U betonové frakce 16/32 byly provedeny počáteční zkoušky dle ČSN EN 13242+A1 na jejímž základě bylo vydáno prohlášení o vlastnostech technologické zkoušky (např. zhutnitelnost) (CPT) - za účelem upřesnění ulehlosti hrubozrnných zemin, popř. konzistence jemnozrnných zemin. Nelze jimi nahradit jádrové vrty (v případě 2. GK jimi lze nahradit část jádrových vrtů pouze v případě, nejsou-li pochybnosti o geologické stavbě staveniště).. zemin s ohledem na jejich postižení (alteraci - zvětrání), bloková (prostorová) schémata, vyhledání vhodných míst pro stavbu (umístění pozemní stavby, trasování komunikace, profil VD, vedení či umístění PS), stanovení rizik apod. • standardně se do IG zařazují i stabilitní problémy základové půdy a okolníc

2 Zhutnitelnost (Proctor) ČSN EN 13286-2 Vzorek stavební směsi 1 1 viz tabulka 12 3 Vlhkost ČSN EN ISO 17892-1 ČSN 72 0102 vzorek stavební (Obdobný termín stabilizace zemin - viz zrušená ČSN 73 6125, ČSN 73 6100-1 nebo ČSN EN 14227-11). Fluidní popel a popílek se považuje za popílkový stabilizát komunikací, ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shod a ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových voda . Seizmicita území je Zhutnitelnost: předpokládaná dosažitelná hodnota Proctor Standard (%). ÖSN 733050 Zemní práce a dle metodiky ÖSN 721006 Kontrola zhutnëní zemin a sypanin, kde se kontroluje stupefi zhutnéní, objemová hmotnost, vlhkost, zhutnitelnost PS, modul deformace Edef2. Kritéria pro tyto kontrolní zkoušky jsou uvedeny v Obecné Úkolem geotechnického průzkumu je získat a zpracovat informace, které napomohou optimálnímu řešení, návrhu a realizaci inženýrského díla po stránce technické i ekonomické. Existuje geotechnický průzkum pro různé stavební obory, ale nejčastěji realizovaným typem je průzkum pro zakládání staveb. Poskytuje údaje nezbytné pro výpočet únosnosti a návrh geometrie. 1 zhutnitelnost (Proctor) ČSN EN 13286-2 vzorek stavební směsi 1 1 viz tabulka 12 2 poměr únosnosti CBR ČSN EN 13286-47 vzorek stavební směsi 1 1 viz tabulka 12 (Obdobný termín stabilizace zemin - viz zrušená ČSN 73 6125, ČSN 73 6100-1 nebo ČSN EN 14227-11.

8) Zhutnitelnost byla stanovena dle ČSN EN 13286-2 zkouškou podle Proctora Standard, metodou A. 9) Obsah organických látek i om byl stanoven dle ČSN 72 1021 ve specializované laboratoři. 10) Obsah uhličitanů i ou byl stanoven dle interního postupu CTP ve specializované laboratoři. 11) Ztráta žíháním io FYZlKÁLNi VLASTNOSTI ZEMIN Císlo úkolu 2018 - 104 Název úkolu Vodñany - Cavyné - pískovna Laboratorní öíslo vzorku Sonda Hloubka Popis a zatñdèní zeminy die CSN ISO 14688-2 (m) 62025 020180102 0.00 píséito-hlinitý sasiCI pevná Pistitý jíl F4 CS tuhá stredni F4/CS sti.slid. šedá 37 18 19 21.5 0.82 2760 0.0050 3*10-8 1790 14.

1 zhutnitelnost (Proctor) ČSN EN 13286-2 vzorek stavební směsi 1 1 viz tabulka 12 2 poměr únosnosti CBR ČSN EN 13286-47 vzorek stavební směsi (Obdobný termín stabilizace zemin - viz zrušená ČSN 73 6125, ČSN 73 6100-1 nebo ČSN EN 14227-11.) Fluidní popel ČSN EN ISO 17892-8 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení ‒ Laboratorní zkoušky zemin ‒ Část 8: Nekonsolidovaná neodvodněná triaxiální zkouška; EN ISO 17892-8:2018; ISO 17892-8:2018; platí od 2018-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuj Zlepšování mechanicko-fyzikálních vlastností zemin hustom ěr, zhutnitelnost, hydraulická pojiva. TITLE Improving the mechanical and physical properties of soil using hydraulic binders. ANNOTATION Work is dedicated to improving on the mechanical and physical properties of soil using hydraulic binders..

5.3.4 Modul přetvárnosti zemin podle ATV A127 Skup. Hustota přibližne Vnitřní úhel tření Modul přetvárnosti E´ v N/mm2 při stupni zhutnění v % kN/m3 ' 85 % 90 % 92 % 95 % 97 % 100 % G1 20 35 2,2 6 9 16 23 40 G2 20 30 1,2 3 4 8 11 20 G3 20 25 0,8 2 3 5 8 13 G4 20 20 0,6 1,5 2 4 6 1 Geologický průzkum ochrání vaše investice. 30. 9. 2011 autor: Petr Pojar. Geologické průzkumy lokalit spadají pod pravomoce Ministerstva životního prostředí. Inženýrskogeologický průzkum zahrnuje především průzkumy pro zakládání staveb, kdy jsou zjišťovány geologické a hydrogeologické poměry lokality, projektování.

Upal u psa | úpal u psů

20 Zhutnitelnost zemin 1. Proctorova zkouška zhutnní -ke stanovení optimální vlhkosti pi níž dosáhneme 2. Zhutování nesoudržných zemin. 21 Naptí v zemin 1. Geostatické naptí 2. Vliv hladiny podzemní vody. 22 3. Totální, efektivní a neutrální naptí tot-s vodou, ef. bez vody, neutrální-u-penáší voda; dále viz cvika, 4 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH Vlastnosti a meze použitelnosti zemin a hornin jako základové půdy a sypaniny jsou popsány v ČSN EN 1997-1, ČSN EN ISO 14688-1, ČSN EN ISO 14688-2, ČSN EN ISO 14689, ČSN 73 1001,. Fyzikální vlastnosti hornin 1.1. zhutnitelnost, využitelnost pri stavbě a schopnost plnit. Mechanika zemin se zabývá mechanickými i fyzikálními vlastnostmi zeminy, chováním zeminy v zemním tělese a pod základy objektů. ulehlost, ekvivalent písku, stlačitelnost, penetrační zkouška, zhutnitelnost, únosnost, napětí ve smyku a úhel vnitřního tření Zeminy a jejich rozdělení, názvosloví, únosnost, zhutnitelnost, funkce zemní pláně a aktivní zóny 12. Zlepšování a úprava zemin, stanovení zpracovatelnosti 13. Recyklace materiálů, rozdělení recyklace dle místa a teploty, principy recyklace, výrobní mechanismy: Literatura : Povinná literatur