Home

Kvalitativní metodologie

Klíčová slova kvalitativní výzkum, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum : v medicíně, metodologie V sociálních vědách pojem kvalitativní výzkum označuje výzkum, který se zaměřuje na to, jak jednotlivci a skupiny nahlížejí, chápou a interpretují svět. Podle jiných kritérií může být jako kvalitativní výzkum označován takový výzkum, který neužívá statistických metod a technik. V tomto pojetí je v opozici k výzkumu kvantitativnímu, v praxi psychologického. Smíšený výzkum definujeme jako obecný přístup, v němž se míchají kvantitativní a kvalitativní metody, techniky nebo paradigmata v rámci jedné studie (Hendl, 2016, str. 56) . Výhodou takového designu je vzájemné potencování čísel a slov, obrazů a vyprávění Kvalitativní akvantitativní metodologie: Soupeřící paradigmataneboce stake spolupráci? 1 Irena Štěpaníková, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA IvoČermák Psychologický ústavAV ČR V sociálníchvědáchse kvalitativní metodologické přístupyobjevi ly již na počátku 20. století

Metodologie výzkumu je vědní disciplína, která zkoumá a popisuje plánování, organizaci a provádění výzkumu včetně vyhodnocení výzkumných dat. Empirický výzkum spočívá v získání terénních dat (dat získaných ve třídě, škole, rodině, klubu a pod.) Kvalitativní výzkum. Podstata kvalitativního výzkumu Z pohledu tradiční vědy je kvalitativní metodologie uznávanou, ale málo využívanou cestou k poznání pravdy. Z pohledu marketingového výzkumu se jedná o výzvu, která může přinést mnohé - ovšem za cenu úskalí Název: Aplikovaná metodologie pro uitele II: kvalitativní přístup Rok a místo vydání: 2014, Hradec Králové Vydání: první Recenzoval: Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D. Publikace je neprodejná. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036 Kvalitativní výzkum může být definován jako výzkum, který se zaměřuje na získání hlubokého vhledu do sociální reality na základě relativně malého počtu respondentů nebo pozorování. Metodologie obvykle nespoléhá na odběr vzorků, nebo na zapojování statistických analýz

Kvalitativní Výzkum - Úvod Do Metodologi

Kvalitativní přístup je proces zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem výzkumníka je za pomocí celé řady postupů a metod rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu Popisný kvalitativní výzkum. dle charakteru či předmětu výzkumu Etnografický výzkum | Biografický výzkum || Akční výzkum | Terénní výzkum | Participativní výzkum | Kolaborativní výzkum; dle metod analýzy, příp. interpretace dat - tj. jednotlivé přístupy v rámci kvalitativní metodologie Z hlediska stupně obecnosti jsou nejobecnějšími metodami tzv. obecně vědní metody. Ty jsou univerzálně použitelné ve vědeckém zkoumání. Patří k nim zejména analýza, syntéza, indukce, dedukce, srovnání, specifikace, analogie. Jednotlivá vědní disciplína může používat svoji vlastní (specifickou) metodu zkoumání

metodologie společenských věd, kde se často rozlišují metody kvantitativní (založené na měřeních) a kvalitativní; metodologie humanitních věd a filosofie, kde hraje významnou roli kritika pramenů a interpretace. Úlohou metodologie je zejména systematické vytváření, formulace a řazení metod kvalitativní výzkumu ve vzájemném cyklickém vztahu a výzkum nemá lineární průběh, jak je tomu obvykle v kvantitativním výzkumu. L. Bláha - Základy metodologie. Ferjenčík, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál, 2000. 305 s •Kvantitativní a kvalitativní metoda- základní přehled rozdílů •Proces výzkumné práce v kvantitativní metodologii- příprava, formulace hypotéz, výběr vzorku, sběr dat a příprava pro zpracování Kvantitativní a kvalitativní metodologie

Kvalitativní výzkum - Wikipedi

3. Kvalitativní a kvantitativní výzkum, vzájemné porovnání ..

Překlad KVALITATIVNÍ METODOLOGIE do angličtiny a příklady použití KVALITATIVNÍ METODOLOGIE. Jak se řekne anglický kvalitativní metodologie? Co znamená kvalitativní metodologie? Odpověď najdete zde Knihu Jak zkoumat politiku : kvalitativní metodologie v p... z roku 2008 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám 1 Kvalitativní přístup není ten druhý výzkum Navzdory dávno uznané multiparadigmatičnosti věd o člověku, může čtenář poučený základní učebni-covou literaturou z oblasti její metodologie velmi snadno získat mylnou představu o ryze kvantitativní povaze výzkumu. Důvod je prostý

Metodologie výzkumu Studentům pedagogik

 1. Fakulta tělesné výchov
 2. Obsahová analýza (content analysis) je metoda, kterou lze obecně definovat jako rozbor obsahu záznamu určité komunikace. Někdy je tato metoda úžeji vymezována jako analýza textu či souboru textů. V takovém případě se lze setkat též s označením textuální analýza
 3. Metodologie kvantitativního výzkumu je výrazně strukturovaná a využívá statistické metody. Kvalitativní přístup je pružnější a méně atomizovaný. I v průběhu výzkumu jsou činěna rozhodnutí, jak by se mělo postupovat dále. Lze také měnit výzkumné otázky či hypotézy. Kvalitativní výzkumníci typicky pracují s.
 4. opak kvalitativní metodologie příliš nehodí. Z těchto důvodů je kvalitativní výzkum mnohem více ovlivňován subjektivními schopnostmi a představami výzkumníka. I když jsou kvalitativní metodologie méně jednoznačné, a jimi vedené postupy tudíž méně závazné a subjektivnější než metodologie kvantitativní
 5. imálně poloviny bodů, tj. 40. Neodevzdání jedné případně dvou studií tedy nemusí být fatální pro složen
 6. - témata vhodná pro kvalitativní výzkumnou strategii - slabé a silné stránky kvantitativní výzkumné strategie - Jak vzniká návrh a projekt empirického výzkumu: - Od problému k tématu a k výzkumné otázce - Volba vhodné metodologie - srovnání kvalitativní a kvantitativní výzkumné strategie - Literatura. Povinná literatur
 7. Klíčová slova: kvalitativní, kvantitativní, metodologie, filosofie vědy. Ahstract: This contribution deals with the problem of quantitative and qualitative research approaches, expecially from the K R.Popper's philosophy of science point of view. The autor means that these methodologies are not contrar

V letošním roce se na pultech knihkupectví objevila nová kniha Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích, kterou editoroval Doc. Ing. Petr Drulák, PhD., ředitel Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Jedná se o publikaci, která je v určitém směru v českém prostředí průlomová, jelikož zde existuje jen velmi málo prací. Metodologie výše zmíněných disciplín je obvykle dělena na kvalitativní a kvantitativní. Skripta jsou zaměřena na přístup kvantitativní, mající množství předností, ale i některé nevýhody. Kvantitativní přístup ve výzkumu je relativně dlouho rozvíjený a pokročilý, proto v dnešní době existuje mnoho nástrojů,. kvalitativní metodologie. Průzkum staví na polostrukturovaných hloubkových rozhovorech, pozorování, obsahové analýze výsledků činnosti a dokumentaci jednotlivých respondentů. V příspěvku budou také definovány specifické poruchy učení a chování jako je dyslexie,. Předmět Kvalitativní a kvantitativní metodologie (UPV / PP8KK) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UPV / PP8KK - Kvalitativní a kvantitativní metodologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) - kvalitativní šetření hledá faktory, které problém ovlivňují. Procedura historiografická - zkoumám nějaký jev v jeho historickém vývoji. - analýza dokumentů, vývoj speciálního školství (např.), studium kronik. Procedura experimentální - experiment patří spíše do technik. Procedura typologick

Kvalitativní metodologie v marketingovém výzkumu - šance

Tyto výzkumy by měly být zaměřeny a prováděny na úrovni spíše kvalitativní, než kvantitativní.[1] V některých případech může být totiž kvalitativně prováděný výzkum (jako je například pozorovací studie), lepší volbou pro konkrétní výzkumné otázky. Kapitoly metodologie sociálních výzkum. Cíl kurzu: Cílem bylo nejen poskytnout teoretické znalosti o kvalitativním výzkumu, ale každého účastníka zároveň vyškolit v práci na výzkumu, který používá interpretační rámec kvalitativní metodologie. Každý účastník si tak nejprve projde několika týdny teoretického zaměření, posléze bude následovat práce. ŠVAŘÍČEK, Roman, ZOUNEK, Jiří: Přesvědčení učitele jako klíčový faktor e-learningu. Kvalitativní výzkum vysokoškolské e-learningové výuky In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, s. 454-460. ISBN 978-80-7041-573-3. Ukázka textu Software pro kvalitativní výzku Kvalitativní metodologie zase neumožňuje širší zobecnění výzkumných nálezů. Spojení kvantitativního a kvalitativního přístupu, které je označováno jako smíšený vý-zkum, má při zkoumání klimatu učitelského sboru vysoké výzkumné nároky. Vhodná kombi Epilepsy impact on quality of life in women 

PPT - Metodologie Kinantropologie PowerPoint Presentation

Teoretická východiska a volba kvalitativní metodologie, výhody a nevýhody kvalitativní metodologie ve vztahu k výzkumnému problému , etnografický, fenomenologický, narativní, dramaturgický přístup, analýza údajů. Induktivní analýza. Tématická analýza. Zakotvená teorie, výsledky kvalitativního výzkumu a jejich prezentace Metodologie kvalitativního výzkumu. Informace o publikaci. Třetí a čtvrtá část se zaměřuje na konkrétní postupy, jak kvalitativní výzkum provádět (od sběru dat až po jejich analýzu) s uvedením častých chyb, např. u kódování. Každá kapitola je zakončena kontrolními otázkami, ty umožňují procvičení.

Kvantitativní a kvalitativní výzkumné přístupy SeminarkyZa

 1. 1 Metodologie výzkumu 9 1 Metodologie výzkumu Kategorie popisu metodologie výzkumu Souhrn metod = metodologie zpochybnění vakcinace (zejména proti spalničkám), co vedlo k zvýšenému výskytu onemocnění v oblastech, kde se roky nevy-skytovali. Doposud žádná studie neprokázala příčinní souvislost mezi vakcinací a vznikem autismu
 2. AK1 Možnosti kvalitativní metodologie . Roberto Frega v Brně! Ve dnech 21.-26. listopadu 2011 se budou konat workshopy a přednášky pod vedením profesora Fregy. Tak bude do ČR přivezena a zde představena v Evropě zatím ne příliš používaná, přesto velice účinná a užitečná metoda MP (methodology of practice)..
 3. Metodologie a metody sociologického výzkumu. Otázky k bakalářským zkouškám z metodologie. Analytický a kvalitativní výzkum. Odlišnost teoretických východisek, perspektiv a kladených otázek a postupů. Analytický (kvantitativní) výzkum a jeho zásady. Intepretativní / konstruktivistický přístup ke zkoumání reality.
 4. kvalitativnÍ metodologie v politologii a mezinÁrodnÍch vztazÍch autor : petr drulÁk a kolektiv autorŮ vydal portÁl v praze roku 2008 pevnÁ vazba 256 stran ČeskÉ vydÁnÍ 1. isbn 978-80-7367-385-7 stav knihy je jako novÝ a cena podle dohody
 5. Metodologie kvalitativního výzkumu; Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Garance studia; Doktorský studijní program Pedagogika a Andragogika . Vědeckovýzkumná činnost. 2021 - 2023: Řešitel projektu Diagnostika dyslexie s využitím eye-trackingu a umělé inteligence (DYSLEX) (TAČR, TL05000177)
 6. Všechny informace o produktu Kniha Jak zkoumat politiku -- Kvalitativní metodologie v politologii a mazinárodních vztazích - Petr Drulák, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Jak zkoumat politiku -- Kvalitativní metodologie v politologii a mazinárodních vztazích - Petr Drulák

Metodologické publikace profesora Jana Hendla jsou českým pedagogům známé a jsou jimi využívané, zejména Kvalitativní výzkum (2016, 4. vyd.) či Přehled statistických metod (2015, také 4. vyd.) a další. V recenzované knize se spojilo úsilí dvou odborníků z Fakulty sociálních věd UK, kteří vypracovali excelentní metodologickou monografii využitelnou i v. Studijní program je koncipovaný jako dvouletý. Zhruba polovina předmětů v rámci studijního plánu má teoretickou povahu, druhá polovina je orientovaná na osvojení výzkumných metod a technik, a to jak z oblasti kvantitativní, tak i kvalitativní metodologie svébytnost metodologie (Metodologie není filozofie).8 Toto tvrzení se však v žádném případě nevylučuje se skutečností, že konkrétní metody jsou spojeny s konkrétními epistemologickými a ontologickými východisky, jejichž zkoumání je Politologický časopis, 2009, č. 2, s. 91-115. 4 Tamtéž, s. 104 Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích, kterou editoroval Doc. Ing. Petr Drulák, PhD., ředitel Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Jedná se o publikaci, která je v určitém směru v českém prostředí průlomová, jelikož zde existuje jen velmi málo prací Postupně jsou tak probírána témata: Základy metodologie vědy /1/, Kvalitativní, kvantitativní a smíšený výzkum /2/, Vývoj kvalitativního výzkumu /3/, Základní přístupy kvalitativního výzkumu /4/, Návrh plánu výzkumu /5/, Metody získávání dat /6/, Příprava, kódování a zobrazování dat /7/, Metody vyhodnocování.

3!! 1 ÚVOD* Tento! text! shrnuje! hlaví! myšlenky! disertační práce s názvem Práce se šikanou jako součást osobnostní a sociální výchovy České rozšířené vydání původní slovenské verze významně obohacuje komplexní studium metodologie věd o výchově. Učebnice se zaměřuje na dvě základní metodologické kultury edukačního výzkumu. V první, scientické, dominuje experimentální, korelační, kauzálně srovnávací a další výzkum s kvantitativními metodami Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál. Elgie, Robert. 1998. The Classification of Democratic Regime Types: Conceptual Ambiguity and Contestable Assumptions Kvantitativní a kvalitativní výzkumné přístupy byly v minulosti vnímány jako nerovné (kvalitativní výzkum měl pozici druhořadého), a někdy až nesmiři-telné metodologie vědeckého poznání. Denzin a Lincolnová (2011) hovoří dokonce o válce paradigmat. Oba přístupy mají významná speciika, kter

Jednotlivé kroky při realizaci kvalitativního výzkumu

Jan Hendl, Martin Moldan, Jakub Siegl. 420 Kč. 378 Kč. -10%. Kniha. Kniha se zaměřuje na výklad výzkumných metod uplatnitelných v oblasti společenských věd a biomedicíny. Výklad vychází z myšlenek praxe založené na empirické evidenci a shrnuje jednotlivé postupy, které se probírají v metodologicky zaměřených kurzech Metodologie výzkumu v tomto smyslu je také součástí výzkumného projektu, kde jsou vystaveny a rozumně popsat kritéria přijatá při výběru metodiky, ať už je to kvantitativní nebo kvalitativní. Viz také: Metodologie výzkumu Protokol výzkumu. Kvantitativní metodologie. Kvantitativní metodologie je zaměstná kritiky kvalitativní metodologie, je relativn ě zna čná míra subjektivity p ři vytvá ření teoretických záv ěrů na základ ě interpretace a zobecn ění popisovaných jev ů. K zajišt ění vyšší objektivity a v ěrohodnosti teoretických záv ěrů, získávaných verbáln

Metody výzkumu - Faculty of Sports Studie

Triangulace (jinak také integrovaný nebo bimodální výzkum) je v sociálních vědách označení pro kombinaci více metod v jedné studii o tomtéž tématu. Cílem kombinace nejméně dvou přístupů (nejčastěji kvalitativního a kvantitativního) je odstranění slabin jednotlivých metod, které by, pokud by byly použity samostatně, nebyly schopny odhalit některé aspekty. Stav se postupně zlepšuje přijetím kvalitativní metodologie v důsledku vyškolení personálů odborníky. Things have gradually improved, with the adoption of qualitative methodologies resulting from care staff receiving specialist training

ISBN online: 978-80-244-5627- | DOI: 10.5507/fzv.19.24456270. Praktický úvod do metodologie výzkumu v ošetřovatelství Elena Gurková. The study text composes an overview of the selected topics from the field of nursing research methodology Kvalitativní metodologie Peter Tavel vystudoval Stavební fakultu VŠT v Košicích, psychologii a teologii na UP v Olomouci, kde se též habilitoval v oboru klinická psychologie. Absolvoval psychoterapeutické vzdělání. Přednáší na UP v Olomouci a na PVŠPS v Praze, kde je prorektorem Předmět Kvalitativní metodologie (PCH / QMEB) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PCH / QMEB - Kvalitativní metodologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP) Metodologie • Kvalitativní metoda: - možnost modifikace základní výzkumné otázky i tématu - sběr současně s analýzou případová studie (osoba, komunita) etnografický výzkum (dlouhodobý, mikroetnografie

Kdo má patent na dělání výzkumů? A kdo může poznávat

Metodologie - Wikipedi

Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 3 - Kvantitativní a kvalitativní přístupy Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu Povinný předmět - PSYCHOLOGICKÁ METODOLOGIE 1. Vědecká metoda, vědecký výzkum a metodologie 2. Hypotéza, tvrzení a vědecká teorie 3. Kvalitativní a kvantitativní výzkum, vzájemné porovnání 4. Typy kvalitativních a kvantitativních výzkumů 5. Deskripce, explanace a predikce 6 Metodologie pedagogického výzkumu II - povinný kurz pro studenty navazujícího magisterského studia oboru pedagagogika na PedF UK Hana Voňková doplňující materiál Smíšený výzkum - kombinuje určitým způsobem kvalitativní a kvantitativní postupy - staví na synergii kvalitativního a kvantitativního výzkumu s cílem.

Metodologie psychologického výzkumu - Psychologický ústav

Primární výzkum lze členit na kvantitativní a kvalitativní. Podle společenské reality je členěn na výzkum makrospolečenský, mezospolečenský a mikrospolečenský. Z hlediska metodologie se rozlišuje na výzkum deskriptivní (popisný), diagnostický (kauzální) a prognostický zkoumání životních drah ale stála kvalitativní metodologie - za průkopníky výzkumu životních drah bývají považováni Thomas a Znaniecky [1918-1920]. Paralelně s vývojem statistických metod docházelo k rozvoji metod kvalitativ-ních, a to v podobě zkoumání biografií či autobiografií. Ačkoliv se oba přístup Česká asociace pedagogického výzkumu. ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY UČITELŮ- OD KVALITATIVNÍHO KE SMÍŠENÉMU VÝZKUMNÉMU DESIGN 1. Úvod do metodologie - specifika, osobnost badatele 2. Koncipování vlastního výzkumu - výzkumný problém, otázky, hypotézy, výzkumný soubor 3. Kvalitativní a kvantitativní přístupy v pedagogickém výzkumu 4. Validita a reliabilita výzkumu, strategie výzkumu, typy empirického měření 5. Výzkumné techniky a metody 6

Metodologická triangulace v empirickém výzkum

Kvalitativní výzkum - metodologie Knihy

Převládající kvalitativní metodologie nazývá Toomela moderními, protože začaly být populární ve druhé polovině dvacátého století. Tyto metody mají podle Toomely společný filosofický základ v názoru, že neexistují žádné univerzálie ( universals ), které by různé existující věci měly jako společné Definice vědy. Přehled vědních oborů a jejich charakteristik. Dedukce, indukce. Základy metodologie výzkumu, příprava projektu bakalářské práce. Využívání informačních zdrojů. Základní strategie výzkumu, plány výzkumu a metody sběru a analýzy dat.Typy experimentů. Kvalitativní výzkum. Přednášky

Autor argumentuje tím, že naprostá většina andragogického výzkumu vychází z pozitivistického přístupu, který se opírá o kvantitativní metodologii, a opomíjí hermeneutický přístup k edukační realitě, který využívá kvalitativní metodologie Kvalitativní metodologie 2 - p řehled dotazovaných subjekt ů Celkem 107 Ostatní 2 Integra ční azylová st řediska 2 Agentury práce 2 Úřady práce 8 Krajské samosprávy - zástupci odpov ědní za 14 problematiku menšin Místní samosprávy - ú ředníci (SO, ŠO, ŽO) 13 Místní samosprávy - politici 3 St řední školy. Kvalitativní metodologie není ani lepší a snad ani horší než kvantitativní postupy, je prostě jiná, protože je jinak ontologicky zakotvena, je jinak předmětně orientována a vstupuje tam, kam kvantitativní metodologie vstoupit nemůže. Platí ovšem také, že kvalitativní výsledky jsou stejně tak málo ušetřeny chyb jako. Dovednosti a kvalifikace: výuka metodologických kurzů v pregraduálních a doktorských studijních programech (kvantitativní i kvalitativní metodologie); odborné metodologické konzultace; příprava a realizace výzkumných a vývojových projektů; evaluace; konstrukce testů, dotazníků a škál včetně pokročilých.

Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v

Propojení kvantitativní a kvalitativní metodologie ilustrujeme na úrovni teorie, formy smíšeného designu, výzkumné otázky, vzorku, sběru dat, analýzy dat a jejich interpretace. Ukazujeme také konkrétní příklady možných podob integrace výsledků kvalitativní a kvantitativní analýzy dat, které přispívají k odhalení. Metodologie obvykle nespoléhá na odběr vzorků, nebo na zapojování statistických analýz. Kvalitativní přístup je vhodný pro situace, kde se málo ví o subjektu, který má být analyzován. Někdy je na metody kvalitativního výzkumu odkazováno jako na vylepšovač dat (Ragin 1994:92 Kvalitativní metodologie. J#R039. JSB015. Kvantitativní metodologie. J#R039. JSB023. Praktika z kvantitativního výzkumu I. J#R053. JSB060. Bakalářský seminář II - prezentace částí prací. JSB031. JSB061. Úvod do veřejné politiky. JSB025. JSB072. Zdravotní politika. J#R072 JSB025. JSB529. Úvod do empirického výzkumu pro.

Institut | PdF - Institut výzkumu školního vzdělávání

Kapitoly metodologie sociálních výzkumů Knihy Grad

KVALITATIVNÍ METODOLOGIE Anglický Překlad - Příklady

 1. Kvalitativní metodologie na rozdíl od kvantitativní klade důraz na jednotlivce, hledá příčinné souvislosti a dokáže dobře reagovat na kontext výzkumu (Hendl 2016: 48), díky tomu budu schopná lépe porozumět problematice asistované reprodukce
 2. Výběr vzorku kvalitativní výzkum během kvalitativního . Teorie je vyvíjena přímo z existujících dat Theoretical sampling - současně probíhá sběr dat, analýza, výběr vzorku, až dojde k teoretické saturaci Metoda konstantního srovnávání - metodologie není vytvořena předem, ale během výzkumu 21
 3. Metodologie obvykle nespoléhá na odběr vzorků, nebo na zapojování statistických analýz ; Kvalitativní výzkum Author: lucik Created Date: 5/10/2013 9:18:57 AM. Kvalitativní výzkum vyhody 3. Kvalitativní a kvantitativní výzkum, vzájemné porovnání - Wikisofi . Nevíte, co vybrat
 4. Zk 11:30 - 14:30 Kvalitativní metodologie PCH/DQME PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. Zp, Zk 15:00-16:30 Psychologie náboženství PCH/DPNA PhDr
 5. Informace o projektu. Kvalitativní výzkumné metody v religionistice Kód projektu FRVS/881/2006 Období řešení 1/2006 - 12/2006 Investor / Programový rámec / typ projektu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Fond rozvoje vysokých škol. Psychologická metodologie - Wikipedi . 4. Výzkumné metody 4.1

kvalitativní výzkum metodologie. vědecká metodologie. učebnice vysokých škol. Fyzický popis: 79 stran : ilustrace ; 29 cm: Z důvodu pandemické situace a pro velký zájem převyšující naše kapacity jsme nuceni dočasně pozastavit službu čtenářské digitalizace. Omlouváme se za komplikace, vaše návrhy budeme opět. Magisterské studium sociologie na ISS FSV UK je rozděleno do tří specializací: Sociologie, veřejnost a politika, Sociální antropologie a kvalitativní výzkum, Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie. U absolventů bakalářského studijního oboru 6703R006 Sociologie a sociální politika nebo 6703R012 Sociologie a.

a volba kvantitativní metodologie, výhody a nevýhody kvantitativní metodologie ve vztahu k výzkumnému problému, hypotézy, volba adekvátních metody sběru dat, metody ověřování hypotéz, věcné a statistické hypotézy ve výzkumu. 9. Teoretická východiska a volba kvalitativní metodologie, výhody a nevýhody kvalitativn kvalitativní výzkum 14 methodology 14 metodologie qualitative research 14 social sciences 9 společenské vědy 9 See all social research 8 sociální výzkum 8 analýza dat 6 data analysis 6 kvantitativní výzkum 5 quantitative research 5 sociological research 5 sociologický výzkum 5 methods 4 metody 4 content analysis 2 grounded. kvalitativní výzkum 5 kvantitativní výzkum 5 methodology metodologie qualitative research 5 quantitative research 5 See all statistical methods 5 statistické metody business 3 management 3 podnikání 3 scientific methodology 3 scientific research 3 social sciences 3 společenské vědy 3 vědecká metodologie 3 vědecký výzkum 3.

UP / FF - hlavní strana / Struktura FF / Katedry / Katedra psychologie / Výzkum / Výzkumné oblasti a projekty / Metodologie, statistika a Metodologie, statistika a experimentální psychologie Vedoucí výzkumné oblast

Jak zkoumat politiku : kvalitativní metodologie v

 1. Obsahová analýza Katedra antropologi
 2. Kvantitativní a kvalitativní výzkum (srovnání) - WikiKnihovn
 3. 1 Epistemologie, ontologie a operacionalizac

Kvalitativní metodologie - úvod (2021) by Martin Haje

 1. Specifické Poruchy Uýení a Chování Z Pohledu Kvalitativní
 2. Kvalitativní a kvantitativní metodologie - FHS - UTB
 3. Kazuistika jako metoda výzkumu v závěrečných pracích
PRIGO | Vysoká škola | Nicole Horáková Hirschlerová