Home

Střední kvadratická odchylka

Střední kvadratická chyba (tedy směrodatná odchylka chyb). V následujícím výkladu použijeme první možnost, protože vede k jednodušším vzorcům; druhou možnost bychom získali odmocněním zde uvedené veličiny. V každém případě platí, že čím je odhad přesnější, tím je střední kvadratická chyba menší.. střední kvadratická odchylka . Střední hodnota čtverce rozdílu náhodné veličiny X a konstanty c, tj. E(X-c) 2. Datum vytvoření: 14. 3. 2000 Datum aktualizace: 10. 4. 2007 Autor: -red- Sdílet:. střední kvadratická odchylka, střední hodnota čtverce rozdílu náhodné veličiny X a konstanty c, tj. E (X-c)2

Kdyby ses zeptal mně, řekl bych, že střední kvadratická odchylka (neboli rozptyl) jednotku má, a to druhou mocninu jednotky příslušné náhodné veličiny. Pokud ve skutečnosti mluvíš o směrodatné odchylce (tedy odmocnině z rozptylu), bude mít jednotku stejnou jako příslušná náhodná veličina Střední kvadratická odchylka přeadresuje tady. Nesmí být zaměňována s průměrným čtvercovým výtlakem . V statistiky se střední kvadratické chyby ( MSE ) nebo střední kvadratické odchylky ( MSD ) z odhadu (postupu pro odhadování nepozorované množství) se měří průměr ze čtverců chyb to jest, průměrnou. Online kalkulačka pro výpočet směrodatné odchylky, statistická kalkulačka výběrové směrodatné odchylky, střední kvadratická odchylka. Jak vypočítat směrodatnou odchylku Určení střední kvadratická odchylka. Okamžitě zjistěte, jaká je směrodatná odchylka a jak vypadá její vzorec. Tato hodnota je druhá odmocnina aritmetického průměru čtverců rozdílu všech hodnot série a jejich aritmetického průměru. Pro tento indikátor je stejný název - standardní odchylka Rozptyl a směrodatná odchylka jsou v teorii i praxi nejčastěji používané míry variability analyzovaných veličin. Měří proměnlivost (variabilitu) empirických hodnot okolo jejich střední hodnoty (aritmetického průměru). Rozptyl. Rozptyl je definován jako průměrná čtvercová odchylka veličiny od střední hodnoty

Střední kvadratická chyba - Wikipedi

střední kvadratická odchylka - CoJeCo

 1. Veličina µ se nazývá střední hodnota, σ je směrodatná odchylka a σ2 je rozptyl náhodné veličiny. Na následujícím obrázku je znázorněno několik normálních rozdělení s různými rozptyly a stejnou střední hodnotou µ=2. Obr.1 Jak je vidět z obrázku, rozptyl vyjadřuje míru rozptýlenosti jednotlivých měření a.
 2. Střední kvadratická odchylka polohy se vypočítá jako \(\langle \left( x-\langle x \rangle \right)^2 \rangle\). Lze tento vztah ještě nějak zjednodušit
 3. 8. 1 Směrodatná odchylka aritmetického průměru. Pro aritmetický průměr platí . Protože měření je prováděno za stejných podmínek je . ( 44) ( 45) POZNÁMKA: Většina kalkulaček má zabudovanou i statistiku, to znamená, že umožňuje výpočet aritmetického průměru a směrodatné odchylky jednoho měření, která bývá.
 4. imalizační funkce g(x)=a.x+b, ovšem jen pro jedinou dvojici koeficientů [a,b] nabývá střední kvadratická odchylka S g

střední kvadratická odchylka Vševěd

 1. Nejvhodnější mírou koncentrace náhodné veličiny je střední kvadratická odchylka od střední hodnoty (standard). Její čtverec (variance) je druhý centrální moment (náhodná variance) V případě měření uvažujeme skutečné chyby (odchylky od skutečné hodnoty) a mírou přesnosti je odmocnina ze střední hodnoty čtverce (všech možných hodnot) chyb neboli základní.
 2. Čím je rozptyl větší, tím více se hodnoty odchylují od průměru Rozptyl (statistika) Rozptyl (též střední kvadratická odchylka, střední kvadratická fluktuace, variance nebo také disperze) se používá v teorii pravděpodobnosti a statistice. 49 vztahy: Algoritmus k-nejbližších soused
 3. Rozptyl je definován jako průměrná čtvercová odchylka veličiny od střední hodnoty Rozptyl (variance) je 0,29. Vidíme, že rozptyl u tohoto souboru je, dle očekávání, mnohem menší. Jak vypočítat rozptyl v Excelu #. V českém i anglickém Excelu k tomu slouží funkce var, respektive nějaká její varianta.Například var.p za.
 4. imalizaci střední kvadratické odchylky. Pro změnu vah neuronu můžeme psát. kde označuje krok učení a je konstanta určující rychlost adaptace

ní kvadratická odchylka. Nikdo asi nechce, aby stahoval například rychlostí 3 Mb/s, která za chvíli klesne na pouhých 0,2 Mb/s a zase zpět na 3 Mb/s. Takové naměřené hodnoty by vykazovaly velkou střední kvadratickou odchylku Rozptyl (též střední kvadratická odchylka, střední kvadratická fluktuace, variance nebo také disperze) se používá v teorii pravděpodobnosti a statistice.Je to druhý centrální moment náhodné veličiny. Jedná se o charakteristiku variability rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny, která vyjadřuje variabilitu. Nahodilé chyby pak vyjadřuje střední kvadratická odchylka εs definovaná známým vztahem: ∑()∑ = = = − = n i i n i s i n A A n 1 2 1 ε 1 * 2 1 ε , (1.7) kde εs 2 je rozptyl nahodilé odchylky ε. Ve všech případech, kdy chyba měření vznik parametrů jako je průměr, medián, střední kvadratická odchylka, délka trajektorie COP apod. Po statistickém zpracování parametrů a zhodnocení vlivu vertikalizačního zařízení na jednotlivé parametry byla provedena diskuze dosažených výsledků

Matematické Fórum / Jednotka střední kvadratické odchylk

Střední kvadratická chyba - Mean squared error - abcdef

 1. výsledky měření v kvantové mechanice - pravděpodobnost přechodu, střední hodnota, střední kvadratická odchylka Heisenbergovy relace neurčitosti časový vývoj kvantové částic
 2. Jednoduše řečeno, odchylka je střední kvadratická odchylka, zatímco průměr je průměr všech hodnot v dané množině dat. Označení variability proměnné je σ 2 (Malá písmena sigma) nebo sigma čtvercová. Vypočítá se tak, že se odečte průměr z každé hodnoty v množině dat a rozdělíme je dohromady jejich rozdíly.
 3. Střední kvadratická chyba predikce MEP: 109.95 Akaikovo informační kritérium AIC: 45.211 Stupeň polynomu m = 2 odchylka t-kritérium hypotéza H je hlad. význ.0 b 0 2.2938E+02 1.2016E+01 19.090 Zamítnuta 0.000 b 1-1.9126E+01 3.0407E+00 -6.2900 Zamítnuta 0.008
 4. střední rychlost částic: = μ = (2,51 ± 0,08) cm/s. střední kvadratická odchylka: σ = (0,348 ± 0,009) cm/s amplituda:a = (17,2 ± 0,4) Obrázek 4: Dopplerovský signál. Diskuze výsledků: Vzdálenost interferenčních plošek změřená metodou projekce se v rámci chyb shoduje s hodnotou určenou z geometrie uspořádání
Měření parametrů datových přenosů v sítích 3G (T-Mobile

Výpočet směrodatné odchylky (statistika

Kořenová kvadratická střední hodnota odchylek se nazývá standardní odchylka populace. Ve třídě 10 studentů lze snadno shromažďovat údaje o studentech. Pokud je na této populaci studentů testována hypotéza, není nutné používat hodnoty vzorku Výběrová směrodatná odchylka rychlosti se pohybuje v rozmezí 0,22 ÷ 1,54 Mb/s. Rychlosti přenosů dat (upload) V následující tabulce a grafech jsou uvedeny dílčí průměry naměřených hodnot rychlostí datových přenosů (Mb/s) v mobilní síti LTE operátora O2v místě měření, jejich průměr a střední kvadratická odchylka Střední hodnota pozorovatelné, pravděpodobnost přechodu mezi stavy, pravděpodobnost naměření dané hodnoty pozorovatelné, střední kvadratická odchylka, Heisenbergovy relace neurčitosti. 6. Časový vývo Rq Střední kvadratická odchylka povrchu v řezu (root mean square roughness) r.t. Room temperature (pokojová teplota) Sa Střední aritmetická odchylka povrchu SEM Skenovací elektronová mikroskopie (Scanning Electron Microscopy) Sq Střední kvadratická odchylka povrchu TMSPA 3-(Trimethoxysilyl)propyl akrylá Střední kvadratická odchylka, nejistota, operátoru A vzhledem k normalizovanému stavu je definována jako: A = 〈A 2〉−〈A 〉2 (srovnej s definicí střední hodnoty operátoru) (QMCA 2.91). Platí A B ≥ 1 2 ∣〈[A ,B ]〉∣ (42) • Vlatní hodnoty a vlastní funkce operátor

Vzorec pro směrodatnou odchylku v aplikaci Exce

PCA PCA --KRITÉRIUM MINIMÁLNÍ STŘEDNÍ KRITÉRIUM MINIMÁLNÍ STŘEDNÍ KVADRATICKÉ ODCHYLKY nalezení optimálního zobrazení pomocí kritéria minimální střední kvadratické odchylky : ε2= − 2 k yk xk vztah lze pomocí dříve uvedených vztahů upravit na: ∑ n 2 = = − i k k cki 1 ε2 y 2 střední kvadratická odchylka. Ra střední aritmetická odchylka profilu [μm] Rq střední kvadratická odchylka profilu [μm] Ry výšková vzdálenost nejnižšího a nejvyššího bodu v měřeném profilu [μm] Rz součet průměrů z pěti nejnižších a z pěti nejvyšších bodu v měřeném profilu [μm] UKS utěsnění v kyselině stearové. Kořenová kvadratická střední hodnota odchylek se nazývá standardní odchylka populace. V symbolech σ = √ {∑ (x i-µ) 2 / n} kde µ je průměr populace a n je velikost populace. Když se k odhadu parametrů populace použijí data ze vzorku (o velikosti n), vypočítá se směrodatná odchylka vzorku extenzivní veličiny tedy poroste úměrně počtu jednotek N a střední kvadratická odchylka bude úměrná odmocnině z N - relativní odchylka tedy bude klesat nepřímo úměrně s odmocninou z N a uplatní se proto nejvýrazněji pro malé podsystémy

standardní nebo střední kvadratická) chyba aritmetického průměru, která je rovna parametru . Výsledek měření pak konvenčně vyjadřujeme takto: Naměřená hodnota veličiny X je rovna x±σ. σ Pro správné pochopení výrazu x±σ je vhodné si uvědomit tuto skutečnost Rozptyl (též střední kvadratická odchylka, střední kvadratická fluktuace, variance nebo také disperze) se používá v teorii pravděpodobnosti a statistice. Je to druhý centrální moment náhodné veličiny . [1 To je první význam či využití rozptylu - ukazuje, jak vypovídající je střední hodnota. Rozptyl můžeme využít.

Rozptyl a směrodatná odchylka příklad

 1. Standardní odchylka je vyjádřena ve stejné jednotce jako střední hodnota, což nemusí nutně znamenat rozptyl. Používá se hlavně jako nástroj v obchodních a investičních strategiích. Pokud M = střední, x = hodnoty v datové sadě a n = počet hodnot, σ = √∑ (x - M) 2 / n. Rozdíl mezi odchylkou a směrodatnou odchylko
 2. Rozptyl (též střední kvadratická odchylka, střední kvadratická fluktuace, variance nebo také disperze) se používá v teorii pravděpodobnosti a statistice. 14 vztahy
 3. odhad rozptylu (sm rodatná odchylka, střední kvadratická chyba) střední kvadratická chyba jednotlivých m ření s Soubory s normálním rozd lením normální rozdělení robustní statistika. 9 s = 1 2 n xi x střední kvadratická chyba aritmetického prům ru s p
 4. Střední kvadratická chyba je v matematické statistice veličina vyjadřující přesnost odhadů pomocí střední hodnoty druhých mocnin rozdílů mezi odhadem či měřením a skutečností. V praxi se pod tímto jménem používají dvě různé blízce příbuzné veličiny, a sice buď střední hodnota čtverce chyby , nebo odmocnina této střední hodnoty
 5. Rozptyl nebo též střední kvadratická odchylka [23] představuje vesměs nejpoužívanější míru variability. Dá se definovat jako druhý centrální moment náhodné veličiny a vyjadřuje variabilitu rozdělení souboru náhodných hodnot kolem její střední hodnoty [23]
Matematická biologie učebnice: Geometrická interpretace

Video: Směrodatná odchylka — Matematika polopat

Hledat . Osobní nástroje. Přihlášení; Přihlášení SSO; Navigace. Hlavní stran Kde je střední kvadratická odchylka. Průběh j ( e ) je znázorněn na obr.1. Pro počet měření - tak jak to v praxi často bývá, můžeme střední kvadratickou odchylku pouze odhadnout. Odhad chyby jednoho měření S X lze vyjádřit pak vztahem Střední kvadratická chyba V praxi se pod tímto jménem používají dvě různé blízce příbuzné veličiny, a sice buď střední hodnota čtverce chyby (tedy rozptyl chyb), nebo odmocnina této střední hodnoty (tedy směrodatná odchylka chyb) Relativní vzorec směrodatné odchylky Kalkulačka RSD (Excel. Je to druhý centrální moment náhodné veličiny praxi většinou není možné znát odchylku průměru, protože bychom tomu museli celý soubor. Takže tam n Rozptyl (též střední kvadratická odchylka, fluktuace, variance také disperze) používá v teorii.

průměrná odchylka Vševěd

expected value -střední hodnota, očekávaná hodnota degree of freedom - stupeň volnosti confidence level - koeficient spolehlivosti, konfidenční koeficient, hladina spolehlivosti p-value - hodnota významnosti ? α, significance level - hladina významnosti ? test statistics - testová statistika, testové kritériu Přesnost a chyby měření - Studentsky server PF JCU. střední kvadratická chyba, směrodatná odchylka, pravděpodobná chyba nebo krajní chyba. V předcházejících odstavcích jsme poznali, že každý výsledek měření se pohybuje ve větších nebo menších mezích, tj. je zatížen určitou chybou. 12 Popisné statistiky Metody výpočtu vyrovnávací rezervy Methods of Calculation of Compenzatory Reserve. bakalářská práce (NEOBHÁJENO)Zobrazit/ otevří

Rozdíl mezi rozptylem a směrodatnou odchylkou (s

Střední kvadratická odchylka je v tom případě rovna nule. Pokud data centrujeme (obr.3d,e), počítáme s kovarianční maticí. Pak má transformovaná bázová soustava seřazeny osy ve směrech největších rozptylů (obr.3d), které jsou v této nové souřadnicové soustavě číselně rovny vlastním číslům kovarianční matice V obecném případě je střední kvadratická odchylka různá od nuly. Říkáme, že veličina $ A $ nemá ve stavu $ \psi_n $ ostrou hodnotu. Rovnost v posledním výrazu platí pouze tehdy, když je kvantový systém už před měřením ve vlastním stavu $ \psi_m $. Potom se střední hodnota $ \left<\hat A\right> $ bude rovnat $ a_m. Nejužitečnější anglicko-český slovník na světě. Anglický výkladový slovník s českými překlady, s ozvučenou výslovností a s ukázkovými větami střední kvadratická odchylka nulové střední hodnoty a stejné rozptyly. Funkce 1 (t) = sint 1 2 e t + 1 2 e t zřejmě řeší úlohu (volíme.

SMODCH (STDEVP) - směrodatná odchylka Excel Školení

 1. Střední hodnota pozorovatelné, pravděpodobnost přechodu mezi stavy, pravděpodobnost naměření dané hodnoty pozorovatelné, střední kvadratická odchylka, Heisenbergovy relace neurčitosti. 6. Časový vývo
 2. d) Směrodatná odchylka s (střední kvadratická odchylka, střední kvadratická chyba, angl. standard deviation) charakterizuje rozložení jednotlivých naměřených hodnot okolo aritmetického průměru, její druhá mocnina se nazývá rozptyl, neboli disperze: s = √1/N-1 ∑(xi - m)2 (√ druhá odmocnina z uvedeného výrazu
 3. d) Směrodatná odchylka s (střední kvadratická odchylka, střední kvadratická chyba, angl. standard deviation) charakterizuje rozložení jednotlivých naměřených hodnot okolo aritmetického průměru, její druhá mocnina se nazývá rozptyl, neboli disperze: s = √ 1/N-1 ∑(x i - m)2 (√ druhá odmocnina z uvedeného výrazu
 4. Střední kvadratická odchylka hodnot R 2; Oblouk 1 × 90° a = 0,775 ± 0,031 b = −0,224 ± 0,047 c = −0,521 ± 0,030 d −7 ± 0,980∙10 −7: RSMD = 0,0344: R 2 = 0,932: Oblouk 1 × 45° a = 0,037 ± 0,002 b c = −0,055 ± 0,005 d −7 ± 0,772∙10 −7: RSMD = 0,0271: R 2 = 0,985: Oblouky 2 × 90° a = 0,732 ± 0,017 b c = −0,015.
 5. Modifikovaná sinusoida má RMS (střední kvadratická odchylka) napětí 110/220 Voltů, což je stejně jako je standard pro domácí napětí.Většina AC voltmetrů (jak digitálních, tak analogových) je citlivá spíš na průměrnou hodnotu křivky než-li na RMS hodnotu.Jso

Lineární regrese funkcí se dvěma parametr

3. Spoteme střední kvadratickou odchylku aritmetického průmru. 4. Vylouíme hrubé chyby a zopakujeme pak znovu kroky 2 - 4. 5. Zvolíme pravdpodobnost P, urþíme hodnotu Studentova souinitele t P,n a spoteme krajní chybu aritmetického průmru. Nejastji se používá P = 95 %. 6. Zapíšeme výsledek mření ve tvaru X (x t P,n x) jednotek - střední hodnota, disperze, střední kvadratická odchylka - medián, kvantily, modus - funkce náhodné veličiny, parametry funkce náhodné veličiny - základní diskrétní rozdělení (binomické, Poissonovo) - základní spojitá rozdělení (stejnoměrné, normální, c 2) 2.3 Náhodný vektor a jeho charakteristik Směrodatná odchylka je definována jako střední kvadratická odchylka náhodné veličiny od střední hodnoty a její hodnotu lze využít k základní orientaci v chování náhodné veličiny pomocí následujících pravidel: - pravděpodobnost, že se hodnota náhodné veličiny bude od střední hodnoty lišit nejvýše

odchylky od střední hodnoty µ x 1. centr. moment 1. řádu () 0 ( ) 0 1 ==∑ − = = k n k µx xk µx L 2. centr. moment 1. řádu D(x) = ( )2 E x−µx nazývá se rozptyl, disperze, variace Odmocnina z rozptylu se nazývá D(x)=σ(x) - směrodatná odchylka - střední kvadratická odchylka - efektivní hodnota (spojité R2 = Koeficient determinace (kalibrace), RPD = Výběrová směrodatná odchylka / RMSECV, RMSEC = Střední kvadratická chyba kalibrace, RMSECV = Střední kvadratická chyba predikce Metoda Poet bodů v kalibraci - Rozsah měření [cm1] R2 RPD Poet faktorů RMSEC RMSECV Penetrace 2929 10502-4189 0,9179 2,310 22 0,653 0,71 Kritériem hodnocení v soutěži byla střední kvadratická odchylka predikované polohy od skutečné polohy robota. Konečné pořadí soutěžících bylo následující (na fotografii od druhého do čtvrtého místa zleva, úplně vpravo vedoucí projektu pan Karásek) Mezní odchylka Směrodatná odchylka (střední chyba) Určuje hranici, jakou maximální odchylku měření může mít Charakteristika přesnosti měření: - Základní směrodatná odchylka: HH - Výběrová směrodatná odchylka: @ n 2 i i=1 nn H V ¦ > @ n i i=1 v vv n-1 n-1 ¦ v ii ll G Mp u·V Koeficient spolehlivosti u RMS - střední kvadratická odchylka (Root Mean Square) Úvod Adaptivní filtry, jejichž problematikou se tato práce zabývá, nejsou příliš jednoduše představitelná věc. Jde o jakési algoritmy, které určují jak nastavit výstup regulátoru tak, ab

2. Výpočet základních parametrů obrazu (střední jas, min. a max. jas, rozměr matice, počet úrovní šedé, typy šumu, odstup signálu od šumu SNR, PSNR, střední kvadratická odchylka dvou obrazů apod.), obrazové formáty v Matlabu, experiment na vnímání jasu a kontrastu 3 Rozptyl (též střední kvadratická odchylka, střední kvadratická fluktuace, variance nebo také disperze) se používá v teorii pravděpodobnosti a statistice. Je to druhý centrální moment náhodné veličiny ; statický rozptyl světla. • Intenzita rozptylu záření závisí na přímo úměrně na velikosti částic, zatímco. Regulační diagram EWMA Název úlohy : Spalovna Počet dat : 80: Základní linie : 240.8825: Směrodatná odchylka : 21.94603147: Váha W pro EWMA 7. Kinetická teorie plynů (dokonalý plyn, rovnice ideálního plynu, střední kvadratická rychlost částic, energie, střední volná dráha molekul) 8. Maxwellův zákon rozdělení rychlosti 9. Mechanika kapalin a plynů (obecné vlastnosti tekutin, povrchové napětí, dynamika tekutin - rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice) 10 NA OBORU INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ. A a B — INFORMAČNÍ ZAMĚŘENÍ. Aktuální verze z 2009-03-20 © Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK.

2 Poděkování V první řadě bych rád poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce prof. Dr. Ing. Otto Pastorovi, CSc. za odborné vedení, rady, obětovaný as a úsilí Kód předmětu: FYZ1: Název v jazyce výuky: Fyzika I: Název česky: Fyzika I: Název anglicky: Physics I: Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů

Velikost šumu, měřená jako střední kvadratická odchylka od ideální hodnoty pixelu, klesá pouze s druhou odmocninou počtu snímků. Tedy zvýšením o 15 fotografií z 10 na 25 se šum zmenší o 37 procent, zatímco zvýšením o stejných 15 fotografii z 25 na 40 se sníží jen o 21 procent 3-2 Zpracování dat v seznamu Údaje ze seznamu (Listu) mohou být použity v aritmetických výpočtech nebo jako součást funkcí V módech RUN.MAT, STAT, GRPH.TBL, EQUA a PRGM jsou k tomuto účelu k dispozici funkce pro zpracování těchto údajů Přístup k nabídce funkcí pro práci s údaji v seznamu (Listu a pro výpočet střední kvadratické chyby je nutné zadat nejméně čtyři. • Případné opravy cílových souřadnic je možné provést v tabulce kliknutím na ikonu (Link Table) případně je možné uložit Střední kvadratická odchylka. strana 12 Popisná statistika ve finanční praxi. Publikováno: 1.5.2017. Výpočet popisných statistik pomocí funkcí a analytického nástroje v MS Excel, využití popisné statistiky ve finanční praxi. střední hodnota. variance. MS Excel. Popisná (též deskriptivní) statistika slouží k popisu vlastností souboru dat. Frekventovanou a.

2.Výpočet základních parametrů obrazu (střední jas, min. a max. jas, rozměr matice, počet úrovní šedé, typy šumu, odstup signálu od šumu SNR, PSNR, střední kvadratická odchylka dvou obrazů apod.), obrazové formáty v Matlabu, experiment na vnímání jasu a kontrast Pro každý model je k dispozici soubor statistických ukazatelů (např. střední kvadratická odchylka pro různé intervaly spolehlivosti, standardní odchylka) hmotností P(xxii), pak střední hodnota [[E(X)]]je těžiště této soustavy, D(X) = E(X-E(X))2= tj. vážený průměr (očekávaná hodnota = expectedexpectedvalue value))--měří variabilitu náhodné veličiny = měří variabilitu náhodné veličiny = střední kvadratická odchylka náhodné veličiny od E(X). the weighted root mean square acceleration value to which the arms are subjected, if it exceeds 2,5 m/s2 as determined by the appropriate test code Směrodatná odchylka je rovna druhé odmocnině z rozptylu. Co je to směrodatná odchylka # Směrodatná odchylka, podobně jako rozptyl, určuje jako moc jsou hodnoty rozptýleny či odchýleny od průměru hodnot. Směrodatná odchylka je rovna odmocnině z rozptylu, pokud nevíte, co je to roztpyl, přečtěte si tento článek. Následuje

RNDr1