Home

Hmotný bod příklady

1. Hmotný bod koná harmonický kmitavý pohyb s amplitudou výchylky 10 cm a s periodou 2 s. Zapište rovnici harmonického kmitání. Určete výchylku, rychlost a zrychlení bodu v čase 0,2 s od začátku pohybu. Počáteční fáze kmitavého pohybu je nulová. Řešení: y m = 10 cm = 0,1 m, T = 2 s, t = 0,2 Otázka: Řešené příklady z kinematiky hmotného bodu Předmět: Fyzika Přidal(a): bubu Příklad č.1. Zadání: a) Za jak dlouho překonáme řeku širokou 120 m člunem s rychlostí 4 km/h, když v řece proudí voda rychlostí 3 km/h Úlohou je určit, po jaké trajektorii (křivce) se hmotný bod pohybuje. Z parametrického vyjádření křivky, které je uvedené v zadání, to ale nemusí být na první pohled vidět. Zkuste odstranit parametr t Jaké příklady byste použili?) 2 V angličtině se pro hmotný bod používá termín point mass, tedy bodová hmotnost. 3 Poznámka pro šťoury: Nebudeme se zde pouštět do diskusí týkajících se toho, že v kvantov

Hmotný bod je fyzikální abstrakce/model reálné situace v prostoru, kterému je přiřazena hmotnost o určité velikosti. Takto definovaný hmotný bod je bezrozměrným útvarem a používá se tedy pouze pokud vás nezajímá deformace ani otáčení daného tělesa, ale pouze jeho pohyb podél určité křivky, tedy o jeho posuvném pohybu. Hmotný bod je abstraktní náhrada za skutečné těleso (nebo jeho část), jehož tvar a rozměry nejsou pro sledovaný jev podstatné a lze je tedy zanedbat Příklad - když sedíme v jedoucím autě, jsme vůči autu v klidu a vůči zemi v pohybu. Klid je vždy relativní. Absolutní klid neexistuje. Když vztažné těleso umístíme se počátku soustavy souřadnic a určíme čas, získáme vztažnou soustavu. Stav hmotného bodu (HB) je určen čtyřmi rozměry - x, y, z, t Příklad 1: Hmotný bod se pohybuje se stálým zrychlením 8 m.s-2. a) za jakou dobu se rychlost hmotného bodu -zvýší z 12 m.s-1 na 36 m.s 1? b) jakou dráhu za tuto dobu hmotný bod urazí? Příklad 2: Vlak se pohybuje rychlostí 126 km.h-1 a před nádražím začne brzdit a až do úplného zastavení se pohybuje rovnoměrně zpomaleným pohybem po dobu 1 minuty a 10 s Hmotný bod harmonicky kmitá s amplitudou y m = 5 cm, periodou T = 2s a φ = 0 o. Určetě rychlost hmotného bodu v okamžiku, kdy okamžitá výchylka je 2,5 cm. Určetě rychlost hmotného bodu v okamžiku, kdy okamžitá výchylka je 2,5 cm

Příklady k procvičení - Kmitání 1 1) Na obr. 1 je časový diagram kmitání. Určete jeho frekvenci a periodu. 2) Registrační papír v elektrokardiografu se pohybuje rovnoměrně rychlostí o velikosti 20 mm ⋅ s−1. Hmotný bod harmonicky kmitá tak, že za dobu 0,20 s po průchodu rovnovážnou polohou je jeho. Hmotný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici o poloměru 50 cm s frekvencí 2 Hz. Určete periodu a velikost rychlosti hmotného bodu _____ r = 50 cm = 0,5 m, f = 2 Hz; T = ?, v = ? 2.69 Hmotný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici s oběžnou dobou 5 s. Určete jeho frekvenci a úhlovou rychlost Skládání, příklady sil 5) Hmotný bod se pohybuje rovnoměrně přímočaře v prostředí bez odporu. Jaká je síla, která tento pohyb způsobila? 6) Určete sílu způsobující popsané pohyby bodu o hmotnosti m. vv12 12 1 2, =+ =+ =+ = + = Hmotný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici, jestliže ve stejných a libovolně malých časových intervalech opíše jeho průvodič stejné úhlové dráhy. Rovnoměrný pohyb po kružnici je pohyb periodický. Plný úhel opíše hmotný bod vždy za stejnou dobu - oběžnou dobu (periodu) T. Perioda je doba, za kterou hmotný bod pohybující se po kružnici, vykoná právě jednu otáčku D5) Hmotný bod se pohybuje se zrychlením, které závisí na čase dle vztahu a =kt, kde k=3m.s-3. Ur č ete dráhu, kterou hmotný bod urazí od konce druhé do konce šesté sekundy, je-li na po č átku pohybu v č ase t = 0s jeho rychlost 2m.s -2 , po č áte č ní dráha je nulová

Řešené příklady z kinematiky hmotného bodu Studijni-svet

Příklad 3 Hmotný bod, pohybující se rovnoměrně zrychleně po přímce, urazil vzdálenost 18 m za dobu 6 s. Počáteční rychlost byla 1,5 m/s. Určete zrychlení hmotného bodu a jeho rychlost na konci dané doby. Příklad 4 Vůz jedoucí rychlostí 72 km/hod zvýšil svou rychlost na 90 km/h během 10 s. Jaké bylo jeho zrychlení 4.18 Hmotný bod kmitá harmonicky s amplitudou výchylky 50 mm, s periodou 4 s a s počáteční fází /4. Určete okamžitou výchylku při t 1 = 0 a t 2 = 1,5 s. 4.19 Hmotný bod kmitá s amplitudou výchylky 4 cm. Určete okamžitou výchylku odpovídající hodnotě t = /3, je-li počáteční fáze kmitání /2. 4.20 Hmotný bod kmitá harmonicky s amplitudou výchylky 1,2 cm a s. 1) Hmotný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici o poloměru 50 cm s frekvencí 2 Hz. Určete periodu a velikost rychlosti hmotného bodu. 2) Hmotný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici s oběžnou dobou 5 s. Určete jeho frekvenci a úhlovou rychlost

Pohyb hmotného bodu — Sbírka úlo

02TEF12 - Teoretická fyzika 1 a 2 - Katedra Fyziky FJFI

Hmotný bod - Wikipedi

Kinematika. 1. Na dovolenou jedete autem po dálnici 3 hodiny rychlostí 110 km.h -1 .Potom na 30 minut zastavíte. Pokračujete dvouhodinovou jízdou stálou rychlostí 90 km.h -1 až do cíle. Určitě průměrnou rychlost cestování. Řešení: Rozbor: Průměrná rychlost cestování byla v = 92,73 km.hod -1 . 2 Rychlost, kterou se hmotný bod pohybuje, se nazývá . uhlová rychlost . Uhlová rychlost se rovná . velikosti úhlu, který opíše průvodič . za určitou dobu: =∆∆ / Pokud hmotný bod opíše v libovolných, ale . stejných, časových úsecích stejné úhlové dráhy, jde o . pohyb rovnoměrný Hmotný bod je fyzikální abstrakce/model reálné situace v prostoru, kterému je přiřazena hmotnost o určité velikosti. Takto definovaný hmotný bod je bezrozměrným útvarem a používá se tedy pouze pokud vás nezajímá deformace ani otáčení daného tělesa, ale pouze jeho pohyb podél určité křivky, tedy o jeho posuvném pohybu 2A. Harmonické kmitání hmotného bodu je popsáno rovnicí y = 5 sin 2 4 t π π + cm. Ur čete amplitudu výchylky, periodu a po čáte ční fázi kmitání. Ur čete okamžitou výchylku hmotného bodu p ři t t1 2= =0 s, 1,5 s. Za jak dlouho od po čáte čního okamžiku dosáhne poprvé hmotný bod amplitudy výchylky? Řešení Jestliže v dané kartézské soustav souadnic má hmotný bod okamžitou polohu (v ase t) : A = ( x, y, z) , potom definujeme polohový vektor (prvodi) tohoto hmotného bodu jako vektor s poátením bodem v poátku 0 soustavy souadnic a s koncovým bodem v míst A hmotného bodu (viz obr.) : dráha s z x y j i k r o r A (x ,y z) z·k m y·j x·

Hmotný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici: Za stejné libovolně zvolené časové úseky opíše hmotný bod na kružnici stejně dlouhé oblouky Δs, kterým přísluší stejně velké úhly Δφ. Velikost rychlosti je dána podílem velikosti dráhy Δs a příslušné doby Δt, za kterou hmotný bod tuto dráhu prošel D5) Hmotný bod se pohybuje se zrychlením, které závisí na čase dle vztahu a = k∙t, kde k = 3m.s-3. Určete dráhu, kterou hmotný bod urazí od konce druhé do konce šesté sekundy, je-li na počátku pohybu v čase t =0s jeho rychlost 2m.s-2, počáteční dráha je nulová. 112 m 1. Pohyb hmotného bodu v rovině Oxy je zadán rovnicemi Příklady BB01 a BB001 Tíhové zrychlení uvažujte 10 m/s2. 1. Hmotný bod se pohybuje rychlostí t i t j t k & & & 5s2 5s4 3 5ms 2 . V čase 3 s má polohu i k & & 1m 3m . Napište rovnici polohy a zrychlení. Určete rychlost v čase 2 s. 2. Určete úhel mezi vektory i j k & & & 5N 1N 2N a i k & & Příklad 1 (Jedná se PŘÍKLAD 3. 1 z [1], s. 34.) Na hmotný bod o hmotnosti 2,0 kg působí dvě navzájem kolmé síly a o velikosti = 30 N, 40 N podle obr. 2. Určete: a) výslednici působících sil , b) zrychlení hmotného bodu, c) rychlost hmotného bodu. 2. Rozhodněte, zda platí vztah . Řešení: 1 Příklad 18: Hmotný bod o hmotnosti m = 0,5 kg se pohybuje po hladké vodorovné dráze rychlostí v0 = 1,8 m/s. Poté se dostane na čtvrtkruhovou rampu o poloměru r = 40 cm. Určete úhel θ, kde dojde k oddělení hmotného bodu od povrchu. Dáno: m = 0,5 kg, v0 = 1,8 m/s, r = 40 cm. Určit: θ. Příklad 19: Hmotný bod o hmotnosti m = 3.

144. Hmotný bod se pohybuje uvnit ř svislé kruhové dráhy o polom ěru R. T ření p ři pohybu je zanedbatelné. Ur čete, jakou rychlost musí mít hmotný bod v nejnižším bod ě dráhy, aby prošel celou dráhu tak, že s ní neztratí kontakt. 141. Do jaké výšky se vychýlí z rovnovážné polohy balistické kyvadlo o hmotnosti M. Na začátku například vychýlíme hmotný bod do určité polohy, což bude maximální výchylka. Tím vykonáme práci a dodáme systému počáteční celkovou energii. 5. Ta se potom v závislosti na čase rozkládá určitým způsobem na potenciální a kinetickou, ale součet zůstává roven energii, kterou jsme dodali na počátku

Kinematika hmotného bod

Příklad 1 Hmotný bod se pohybuje se stálým zrychlením 8

 1. ut. Jakou dráhu hmotný bod urazí? Za jakou dobu urazí při této rychlosti vzdálenost 10? 2. Tunelem o délce 700projíždí vlak dlouhý 200. Od vjezdu lokomotivy do tunelu do výjezdu posledního vagónu uplynula 1
 2. ut. a) Jakou dráhu hmotný bod
 3. utu na otáček za
 4. Příklad 2 Hmotný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici o poloměru 2 m rychlostí 10 m/s. Vypočtěte úhlovou rychlost pohybu, oběžnou dobu a frekvenci. Příklad 3 Kabina centrifugy, která je umístěna ve vzdálenosti 6 m od osy otáčení, vykoná za 60 s 30 otáček. Určet
 5. Hmotný bod - zanedbáme rozměry, deformace, vlastní rotace Poloha, rychlost, zrychlení Příklady z kinematiky Příklad č. 3: Traktor jede po pÀ ímé silnici rychlostí v1 = 36 km h-1. idi za ne brzdit s konstantním zrychlením (zpomalením) a = 2,0 m s-2
 6. O rovnoměrném pohybu hmotného bodu po kružnici mluvíme tehdy, pokud trajektorie pohybu je kružnice a hmotný bod (těleso) urazí za každou vteřinu stejnou dráhu.. U pohybu po kružnici má vektor rychlosti vždy tečný směr.. I přesto, že se jedná o rovnoměrný pohyb a vektor rychlosti má stálou velikost, tak vektor rychlosti není konstantní, protože neustále mění svůj.
 7. V trojuholníku ABC leží na strane AC bod D a na strane BC bod E. Veľkosti uhlov ABD, BAE, CAE a CBD sú postupne 30°, 60°, 20° a 30°. určte veľkosť uhla AED. Naklonená rovina Na naklonenú rovinu s uhlom sklonu 30° položím teleso (hmotný bod) s hmotnosťou 3 kg. Urči s akým zrýchlením sa teleso na naklonenej rovine pohybuje

Překlady fráze HMOTNÝCH BODŮ z češtiny do angličtiny a příklady použití HMOTNÝCH BODŮ ve větě s jejich překlady: Mechanika soustav hmotných bodů a kontinua Riešte úlohu: 9 Hmotný bod harmonicky kmitá s amplitúdou výchyl- ky 5 cm a s periódou 2 s. Určte veľkosť rýchlosti hmotného bodu v okamihu, keď okamžitá výchylka je 2,5 cm. v = 0,1m.s-1 Riešte úlohu: 10 Oscilátor harmonicky kmitá, pričom okamžitá vý- chylka závisí od času podľa vzťahu: Určte periódu kmitania.

4.4.1 Příklady pohybů za působení odporujících sil. Vyšetříme nyní pohyb tělesa, na které v čase , kdy těleso mělo nenulovou rychlost, začala působit odporující síla typu (4,55) nebo (4,57). Pro výpočet budeme pokládat těleso za hmotný bod o hmotnosti m a budeme předpokládat, že tento hmotný bod měl v čase rychlost Příklad hmotný bod 3 Soubor Dokument PDF. Výpočet příkladů HB 1,2,3 Soubor Formulář aplikace Excel 2007. Uvolnění kladky - příklad 1 Soubor Videosoubor (MP4) Uvolnění kladky - příklad 1 Soubor Dokument PDF. Rovnováha tělesa v rovině.

2) Hmotný bod vykonává harmonický pohyb po přímce tak, že v první čtvrtperiodě v čase 0,5 s má okamžitou výchylku 5 cm. Vypočítejte periodu a frekvenci tohoto pohybu, jestliže amplituda výchylky je 10 cm Soustava hmotných bodů. Z Multimediaexpo.cz. Soustavou hmotných bodů je nazývána množina hmotných bodů, které vyplňují objem tělesa. Soustava hmotných bodů se od jediného hmotného bodu odlišuje především tím, že mezi jednotlivými hmotnými body (tzn. uvnitř tělesa) mohou působit síly. Popisem pohybu soustavy. Některé vlastnosti tělesa se přenáší i na hmotný bod, jde např. o hmotnost, polohu, rychlost, elektrický náboj apod. Hmotný bod je obvykle ztotožňován s těžištěm popisovaného tělesa. Hmotný bod je nejjednodušším zjednodušením tělesa. Obsah. 1 Příklady. 1.1 Soustava hmotných bodů; 2 Volný hmotný bod; 3. Prosím o radu s řešením těchto příkladů na Mechanické kmitání. Mechanické kmitání. 1.Hmotný bod kmitá harmonicky a za 1 min vykoná 150 kmitů s amplitudou výchylky 5 cm. Počáteční fáze kmitání je 45 stupňů. Napište rovnici harmonického kmitání. 2.Hmotný bod kmitá s amplitudou výchylky 4 cm. Určete okamžitou.

Pokud hmotný bod zrychluje z určité počáteční rychlosti v 0, pak platí: v = v 0 + a.t Pokud hmotný bod zpomaluje: v = v 0 - a.t Graf závislosti rychlosti na čase pro rovnoměrný pohyb zrychlený Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu Opakování: graf závislosti rychlosti RZPP na čase, tentokrát v případě zpomaleného pohybu průmět bodu M do osy y je bod M´: odpovídá výchylce y oscilátoru v bodě M´ z obrázku: sin y r sin r y protože ym r y ym sin dále t y ym sin t (pozn. - analogie: s vt) g) VZOROVÝ PŘÍKLAD Hmotný bod kmitá harmonicky s amplitudou 1,5cm a s periodou 0,2s. Napište rovnic

Kmitání - vyřešené příklad

Průměrná rychlost Hmotný bod se může pohybovat rychleji nebo pomaleji. při rychlejším pohybu urazí za stejnou dobu t delší dráhu s. můžeme zavést průměrnou rychlost vp vp = s/t, jednotkou je m/s 1m/s = 3,6 km/h Příklad: průměrná rychlost Auto ojelo po dálnici 150 km/h za 1 hod. 50 min. Pak odbočilo na silnici a ujelo po. PŘÍKLADY 1. Těleso hmotnosti 0,01 kg koná netlumený harmonický pohyb. Určete jeho dobu kmitu, víte-li, že při výchylce 9.10-2-m působí na těleso síla 3.104 N. 2. Hmotný bod koná netlumený harmonický pohyb tak, že při výchylce 0,03 m působí n Hmotný bod se pohybuje rovnoměrně po kružnici o poloměru r = 1,1 m úhlovou rychlostí ω = 1,7 rad/s. Vypočítejte periodu, frekvenci a dostředivé zrychlení tohoto pohybu Hmotný bod vykoná 150 kmitů za minutu. Určete počáteční fázi kmitání, jestliže hmotný bod dosáhl kladné amplitudy výchylky za dobu 0,3 s od počátečního okamžiku. Určete amplitudu výchylky hmotného bodu, který kmitá s počáteční fází , je-li jeho okamžitá výchylka v počátečním okamžiku 2,6 cm. Hmotný bod. trajektorií pohybu hmotného bodu je kružnice; velikost rychlosti je konstantní; směr rychlosti se mění v každém bodě trajektorie má rychlost směr tečny k trajektorii . Odvození: (viz obr) zvolíme vztažný bod O ve středu kružnice; zvolíme základní směr (od bodu O k bodu A) hmotný bod se v čase t 0 = 0 nachází v bodě

Pohyb po kružnici příklady | rovnoměrný pohyb po kružnici 2

Přímočarý rovnoměrný pohyb Z rovnice (1,21) plyne, že zrychlení a = 0, tedy pohyb se děje bez působení síly. Pohyb přímočarý rovnoměrně zrychlený Rovnice (1,24) udává, že zrychlení přímočarého rovnoměrně zrychleného pohybu má stálou hodnotu , předpokládáme-li, že pohyb je zapsán ve tvaru (1,22).Tedy síla působící na hmotný bod o hmotnosti m, který. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_2_Kinematika hmotného bodu Ing Hmotný bod je těleso, jehož rozměry v rámci posuzovaného problému mohou být zanedbány. Např. při studiu pohybu naší Země kolem Slunce můžeme Zemi považovat za hmotný bod. Studujeme-li pohyb nějakého tělesa na povrchu Země, je tento předpoklad nepřípustný. Trajektorie je křivka, kterou hmotný bod při svém pohybu. Příklad 1: Hmotný bod během 10 sekund rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu zvýšil svoji rychlost na pětinásobek původní hodnoty a urazil přitom dráhu 60 metrů. Určete jeho počáteční rychlost, koncovou rychlost a zrychlení

Pohyb hmotného bodu po kružnici :: MEF - J

 1. Popis pohybu hmotného bodu (kinematika) HRW kap. 2, 4 Popis pohybu hmotného bodu (kinematika) HRW kap. 2, 4 Hmotný bod, poloha, trajektorie Hmotný bod, částice - zastupuje těleso, pokud nejsou důležité rozměry Poloha, polohový vektor - popisuje polohu částice Trajektorie - křivka po které se částice pohybuje Dráha = délka trajektorie Příklad: Hmotný bod, poloha.
 2. Hmotný bod - těleso, jehož rozměry můžeme zanedbat vzhledem k uvažovaným vzdálenostem pohybu. Základní veličiny popisující kinematiku hmotného bodu: dráha, rychlost, Využijte tento vztah k výpočtu příkladů z učebnice 51/3 51/4 51/5
 3. Skontrolujte 'hmotný bod' preklady do slovenčina. Prezrite si príklady prekladov hmotný bod vo vetách, počúvajte výslovnosť a učte sa gramatiku
 4. Příklady Author: A.Bourek Last modified by: Vlk Created Date: 10/22/2004 2:25:17 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: Státní zdravotní ústav Other titles: Arial Calibri Times New Roman Výchozí návrh Přípravný kurz - příklady 1
 5. FI-10 Kmity a vlnění I

Rovnoměrný pohyb po kružnici - FYZIKA 00

19.3) Hmotný bod koná harmonický kmitavý pohyb a amplitudou výchylky 10 cm a periodou 2 s. Určete velikost okamžité výchylky v čase 0,2 s od začátku pohybu. Počáteční fáze kmitavého pohybu je rovna nule 19.4)Určete fázi harmonického pohybu vykonávajícího harmonický kmitav Hmotný bod, pohybující se rovnoměrně zrychleně po přímce urazil vzdálenost 18 m za 6 s. Počáteční rychlost byla 1,5 m.s-1. Určete velikost zrychlení motocyklu a jeho rychlost na konci dané dráhy. výsledek . 0,5 m.s-2, 4,5 m.s-1. Vůz, který jel rychlostí 54 km.h-1 , zvýšil na přímé silnici rychlost na 90 km.h-1

Hmotný bod harmonicky kmitá s amplitudou výchylky 10cm.Určete okamžitou výchylku v čase 1/4T? a. 10cm. b. 2,5cm. Určete fázový rozdíl dvou harmonických pohybů ve stupních s okamžitými výchylkami: y1 = ym1.sin(omega).t + (pí)/6. y2 = ym1.sin(omega).t + (pí)/6. a.120 stupňů. b. 60 stupň Dlouhodobý hmotný majetek - podmíněná investice - Příklady - Účetní a daňový portál - KDYŽ CHCEŠ VĚDĚT VÍC Přihlášen í Nová registrace § 24 odst. 2, písm. t, bod 4 ve výši 300 tisíc Kč. Podpora pro uživatele. ing. Igor Kopetschke Budova A, 3. patro tel: +420 485 353 673 email: igor.kopetschke@tul.c Pokud hmotný bod zrychluje, je a velikost zrychlení je kladná. Pokud hmotný bod zpomaluje, je a velikost zrychlení je záporná. Se znaménkem mínus se zachází odlišně než v matematice: vyjde-li velikost vektorové veličiny záporná, znamená to, že má opačný směr, než jsme předpokládali původně kde \(\vec{F_i}\) jsou výslednice vtištěných sil na i-tý hmotný bod a \(\vec{r_i}\) jsou virtuální posunutí slučitelná s vazbami i-tého hmotného bodu. Vzhledem k tomu, že v x-ové souřadnici jsou složky obou sil nulové, nemusíme uvažovat členy, obsahující tyto složky. Proto bude zobecněný princip virtuální práce.

Hmotný bod - je myšlený bodový objekt, který má hmotnost, ale nemá rozměry - nahrazujeme jím těleso, pokud jeho rozměry jsou zanedbatelné vzhledem k uvažovaným vzdálenostem pohybu, hmotný bod se umísťuje do těžiště tělesa, má jeho hmotnost. pričom uvažujeme všetky sily, ktoré na hmotný bod pôsobia (obr. 1.5). V prípade viazaného pohybu bodu, ktorého pohyblivosť je obmedzená väzbami, musíme zohľadniť aj reakcie vo väzbách. Vonkajšou zaťažujúcou silou pôsobiacou na hmotný bod je jeho tiaž G, reakciou od podložky sú normálová sila F N a trecia sila F t Oceňování bod 4. ČÚS č. 710 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v souladu s § 24 až § 27 zákona a § 55 vyhlášky. Přechodné snížení hodnoty dlouhodobého majetku se vyjadřuje opravnými položkami, postup účtování o opravných položkách k dlouhodobému nehmotném hmotný bod urazí ve stejných časových úsecích (např. 1 s) vždy stejné dráhy (např. 0,4 m) - viz obr.: Příklad z obrázku zaneseme do tabulky: t (s

Kmitání - Wikipedi

Maximální rychlost má hmotný bod, když prochází rovnovážnou polohou (RP). Okamžitá výchylka se rovná nule. Okamžitá rychlost je určena rovnicí. Pro v m platí. Maximální zrychlení má hmotný bod v krajní poloze (KP). Okamžitá výchylka se v tomto okamžiku rovná amplitudě. Pro velikost okamžitého zrychlení platí. toto těleso - hmotný bod. Hmotný bod pak charakterizujeme hmotností m a polohou v určitém časovém okamžiku (x,y,z;t). Jestliže se souřadnice (x,y,z) nemění ve stále vzrůstajícím čase t (čas - bohužel - nelze zastavit), hovoříme o klidu hmotného bodu. V případě, že se změní poloha hmotného bodu, tj 53. Hmotný bod koná pohyb po kružnici s polomerom R = 20 cm so stálym uhlovým zrýchlením e = 2 s-2.Vypočítajte hodnotu tangenciálneho, normálového a celkového zrýchlenia na konci štvrtej sekundy od začiatku pohybu, keď v čase t = 0 s bol hmotný bod v pokoji Hmotný bod: těleso, u něhož neuvažujeme tvar a rozměry, ale připisujeme mu jistou hmotnost. V určitých případech je užitečným zjednodušením skutečného tělesa. Dokonale tuhé těleso: těleso, které účinkem sil nemění svůj tvar (nedeformuje se)

Kmitání - úlohy - FYZIKA 00

Příklad 7.2 Polopružný ráz. Dáno: Hmotný bod o hmotnosti je s nulovou počáteční rychlostí spuštěn z výšky proti podložce, která je v klidu a má hmotnost . Po odrazu od podložky vystoupí hmotný bod do výšky , kde má opět nulovou rychlost. Určete: Koeficient restituce pro materiálovou dvojici hmotný bod/podložka Poloha hmotného bodu pohybujícího se po kružnici je určena průvodičem, jehož velikost je rovna poloměru r kružnice, po níž se daný hmotný bod pohybuje. Přejde-li hmotný bod z bodu A do bodu B, opíše průvodič úhel (někdy se mu říká úhlová dráha) - úhlová dráha průvodiče . Dráha bodu. Hmotný bod při přechodu. Příklady. Mějme např. bod na obvodu jedoucího kola.Zvolíme-li za vztažnou soustavu zemi, bude trajektorií pohybu tzv. cykloida.Pokud zvolíme soustavu spojenou např. s automobilem, ke kterému kolo patří, pak bude bod na obvodu kola vykonávat pohyb po kružnici, tj. trajektorií bude kružnice.. Budeme-li místo bodu na obvodu sledovat střed daného kola, pak v případě volby. Je-li tedy pohyb hmotného bodu nějak omezen, například je silově vázán k dalšímu bodu, počet stupňů volnosti se zmenšuje. Pohybuje-li se hmotný bod v rovi-ně, má 2 stupně volnosti, pohybuje-li se po křivce, má 1 stupeň volnosti. 1.3 Dráha, rychlost, zrychlení Hmotný bod při svém pohybu spojitě mění svoji polohu

Hmotný bod - Multimediaexpo

1. pohybový zákon, setrvačnost hmotného bodu. 2. pohybový zákon, dynamická podmínka pro zrychlené přímočaré pohyby. 3. pohybový zákon, zákon zachování hybnosti. Tření, dostředivá síla. Inerciální a neinerciální vztažné soustavy, setrvačné síly. Teorie Pokusy Příklady Test-teorie Test-vypočty Písemky kinematika hmotný bod MECHANIKA KINEMATIKA DYNAMIKA Zabývá se popisem pohybu Studuje příčinu pohybu (Jak se těleso pohybuje?) (Proč se těleso pohybuje?) Příklady: Příklady: po přímce, stálou rychlostí táhnu, pustím z výšky trajektorie dráha rychlost zrychlení Stav klidu nebo pohybu určujeme vzhledem k jiným tělesům Příklady na hmotný bod v předchozím odstavci vždy ukazovaly těleso v pohybu. 1.3 Dynamika. V kapitole 1.2 Kinematika jsme se zabývali popisem pohybu těles, aniž bychom se zajímali o to proč k pohybu dochází. Kmitavý pohyb vykonávají molekuly vzduchu při přenosu zvukového vlnění atp Periodický kmitavý pohyb je pohyb s.

Jako příklad lze v prostoru uvažovat vektorové silové pole, tedy takové silové pole, kdy v každém místě prostoru působí na hmotný bod síla jednoznačně určená velikostí a směrem. Pro přesunutí hmotného bodu z místa A do místa B po dráze s {\displaystyle s} je třeba vykonat určitou práci W {\displaystyle W} Přípravný kurz - příklady

Kinematika - vyřešené příklad

Hmotný bod Je charakterizován pouze svojí hmotností, rozměry i tvar tělesa jsou zanedbány. Tuhé těleso Má stálý tvar a objem, je nedeformovatelné vlivem působících sil. Lze si jej též představit jako soustavu hmotných bodů mezi nimiž jsou dokonale tuhé vazby. Poddajné (pružné) těles Po té, co je hmotný bod vržen, na něj působí pouze gravitační síla a odpor prostředí. V případě, že by byl hmotný bod vržen ve vakuu, odpor prostředí by byl nulový. V některých případech lze odpor prostředí zanedbat, např. reprezentuje-li hmotný bod těžkou kouli vrženou za naprostého bezvětří Rovnoměrně zpomalený přímočarý pohyb je pohyb, při kterém zrychlení nemění velikost ani směr. Trajektorií je přímka. Za jak dlouho se zastavil vlak, který jel před začátkem brzdění rychlostí 54 km/h a měl při brždění zpomalení pohybu 0,2 m/s 2 že každé těleso má význačný bod, který se chová tak, jako by v něm byla sou- středěna všechna hmota tělesa a působily v něm všechny všechny síly, které působí na těleso Dynamika - příklady: Ing. David Cirkl, Ph.D.,Ing. Přímočarý pohyb hmotného bodu. Hmotný bod na drsné nakloněné rovin

Matematické kyvadlo je hmotný bod zavěšený na tenkém nepružném dokonale ohebném vlákně zanedbatelné hmotnosti, zanedbává se odpor vzduchu při pohybu kyvadla i tření v závěsu a tíhové pole se považuje za.. matematické kyvadlo. myšlenkový model. Příklad 1 (Matematické kyvadlo) Matematické kyvadlo (obr

Hmotný bod - Wikiwan

 1. Dynamika hmotného bodu - Absolventi A Sraz
 2. Rovnoměrný pohyb po kružnici Onlineschool
 3. Príklad: Hmotný bod - úloha z matematiky číslo 38263
 4. HMOTNÝCH BODŮ Anglický Překlad - Příklady Použití Hmotných
 5. 4.4 - Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakult

Kurz: KMP/STA - Mechanika I (Statika) (2019

 1. Soustava hmotných bodů - Multimediaexpo
 2. Hmotný bod - cs.LinkFang.or
 3. Matematické Fórum / Prosím o radu s řešením těchto
 4. Příklad: Pohyb po kružnici - slovní úloha z matematiky
Kmitání – vyřešené příklady

Video: Rovnoměrný pohyb po kružnici - Webzdarm

 • Marek Valášek datum narozeni.
 • Nálepky na vypínače.
 • Dlouhodobé užívání paracetamolu.
 • Organická chemie všcht pdf.
 • Zezulka Nový Jičín.
 • Prodej bytů České Budějovice 2 1.
 • Rozšíření domácí wifi sítě.
 • JYSK Praha.
 • Co pomáhá na špatnou pleť.
 • Statice semena.
 • Cikánská pečeně videorecept.
 • Magnesium phosphoricum.
 • Zahradnictví Lhota.
 • Video návody na háčkování.
 • Webkamera Rokytnice nad Jizerou Modrá Hvězda kamera.
 • PROFI zvedáky na auta.
 • Paruka zastarale křížovka.
 • Príhovor starým rodičom.
 • Turecko září 2020.
 • Jednodenní zájezdy 2021.
 • Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2.
 • Karmel przepis.
 • Moto GP Brno.
 • IPhone historie hovorů.
 • Co vynalezl Alfred Nobel.
 • Sklerotizace po porodu.
 • OBI vypínače.
 • Slčr kalendář závodů.
 • Google Home account.
 • Instalace skeneru Canon.
 • Business Lease Praha.
 • Cochlear Baha Softband price.
 • Na to.
 • Steampunk clothes.
 • Přírodní zdroj fosforu.
 • Schema relé Škoda Octavia 1.
 • Hotel savoy booking.
 • ZŠ PORUBSKÁ ZÁPIS.
 • MŠMT Aktuality.
 • MiG 3.
 • Vodstvo Krkonoše.