Home

Fakulta verejného zdravotníctva szu

Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave oznamuje uchádzačom o zaradenie do špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) že v ak. r. 2018/2019 znížila poplatok za štúdium MPH zo 750 Eur na 500 Eur/semester. viac.. Profil fakulty. Fakulta verejného zdravotníctva vznikla ako súčasť Slovenskej zdravotníckej univerzity zákonom č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene niektorých zákonov č. 209/2002 Z. z. s účinnosťou od 1 O FAKULTE - FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA. Skip to content. +421 2 59370 550. dekanat.fvz@szu.sk. Rýchle odkazy. Informácie o štúdiu / prijímacie konanie. ROZVRHY HODÍN. UCHÁDZAČI. ŠTÚDIUM Faculty profile. Fakulta verejného zdravotníctva vznikla ako súčasť Slovenskej zdravotníckej univerzity zákonom č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene niektorých zákonov č. 209/2002 Z. z. s účinnosťou od 1 Fakulta verejného zdravotníctva SZU - úlohy a perspektívy . Editorial . Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej FVZ) vznikla zákonom NR SR č. 401/2002 Z. z. v roku 2002 ako prvá fakulta zameraná výlučne na tento odbor v SR a jedna z niekoľkých v Európe, kde sa vyučujú pregraduálne študijné programy verejného zdravotníctva. Prvý.

Slovenská zdravotnícka univerzita - SZ

Adresa: Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislaveFakulta verejného zdravotníctvaLimbová 14833 03 Bratislava Referent Náplň Telefón Miestnosť E-mail Pregraduálne štúdium Bc. Silvia DURAJOVÁ Verejné zdravotníctvo- prvý a druhý stupeň (Bc., Mgr.)- denná a externá forma 02/59370 559 B-393 silvia.durajova@szu.sk Doktorandské štúdium Mgr. čítať ďalej. Fakulta verejného zdravotníctva SZU Limbová 12 833 03 Bratislava dekanat.fvz@szu.sk 02-593 70 551 Vyhľadávanie Hľadať: Hľada ť. Mapa stránok; RSS.

Absolvent fakulty sa uplatní na úradoch verejného zdravotníctva, v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, vo výskumných ústavoch, v poradniach zdravia, na inšpektorátoch práce, v štátnej správe a samospráve, v zdravotných a sociálnej poisťovni, v poisťovniach v oblasti životného poistenia či vo farmaceutických firmách na webovej stránke: www.szu.sk - Fakulta verejného zdravotníctva - Oznamy na nástenke dekanátu FVZ SZU, 3. poschodie. Limbová 12, Bratislava. Do štúdia môžu byť po schválení dekanom FVZ SZU prijatí študenti s témou, ktorá vedecky rieši verejno-zdravotný problém a nie je v zozname tém vypísaných dekanom FVZ Fakulta verejného zdravotníctva SZU . Kľúčové slová. Telesná inaktivita, Body Mass Index, obezita, vysokoškolskí študenti, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave . Súhrn. Práca prináša poznatky o negatívach, ktoré vyplývajú z nedostatočnej fyzickej aktivity všeobecne Fakulta. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (FOZOŠ) Fakulta verejného zdravotníctva (FVZ) Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (FZ SZU) Lekárska fakulta (LF SZU) Rektorát (R) Pedagogický útvar. Dekan + sekretariát dekana FOZOŠ (DEKSEKFO) Garantujúce pracovisko pre predmety FOZOŠ (GPPFO. Fakulta má akreditovaný bakalársky, magisterský a doktorandský študijný program v odbore Verejné zdravotníctvo a tiež niekoľko špecializačných.

Oddelenie toxikológie, Fakulta verejného zdravotníctva, SZU, Bratislava 2 Cizorodé látky v potravinách - vybrané chemické kontaminanty Richterová, D., Murínová, Ľ. Oddelenie environmentálnej medicíny, Fakulta verejného zdravotníctva, SZU, Bratislava 3 Nákup a užívanie výživových športových doplnkov u návštevníko Kontakt. prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH. Katedra epidemiológie Fakulta verejného zdravotníctva SZU Limbová 12, 833 03 Bratislava. e-mail: sevs.sls. Slovenská Zdravotnícka Univerzita Optimalizované pre Mozilla Firefox Verzia: 21.0512.1,Build: 12.05.2021,Release: 12.05.2021,Verzia DB: 21.5.6.1 © ITernal,s.r.o.

Skriptá 108 s. / 1. roč. / doc. Ukážka:Učebné texty sú určené • pre poslucháčov Fakulty verejného zdravotníctva SZU bakalárskeho a magisterského štúdia Verejné zdravotníctvo, štúdia Master of Public Health, pre predmety - Základy sociológie, - Sociológia zdravotnej starostlivosti,Cieľ týchto učebných textov možno stručne definovať ako doplnok prednášok a. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je potrebné prakticky vo všetkých vedných odboroch zdravotníctva, nevynímajúc verejné zdravotníctvo. Na zabezpečenie kontinuity ďalšieho vzdelávania bolo potrebné stanoviť podmienky pre ďalšie vzde.. Informácie o fakulte Fakulta verejného zdravotníctva SZU (FVZ) - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave: absolventi, odbory, študijné programy, odbory..

Fakulta verejného zdravotníctva - SZU Portál V

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12 833 03 Bratislava (na obálku napísať Prihláška na PhD. štúdium) Formulár prihlášky (PDF, DOC) je na webovej stránke: www.szu.sk - Fakulta verejného zdravotníctva - Doktorandské štúdium, resp. možno si ho zakúpiť v predajni tlačív ŠEVT-u Ministerstvo zdravotníctva SR. SIEŤ POHOTOVOSTÍ; Zdravá zmena; Podania pacientskych organizácií; Neziskové organizácie - nájom výpožička, predaj prioritného majetk

O Fakulte - Fakulta Verejného Zdravotníctv

  1. Výučbe verejného zdravotníctva sa na Slovensku venuje niekoľko inštitúcii, ale naša Fakulta verejného zdravotníctva SZU má osobitné postavenie, pretože..
  2. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU a Fakulta verejného zdravotníctva SZU oznamujú, že SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE sa konať nebudú. Doklady o absolvovaní štúdia si môžete..
  3. Fakulta zdravotníctva SZU, Banská Bystrica, Slovakia. 921 likes · 4 talking about this · 190 were here. Stránka Fakulty zdravotníctva SZU

Faculty of Public Healt - SZU Portal V

Verejné zdravotníctvo vyžaduje schopnosti medicínskeho uvažovania, štatistického hodnotenia a manažérskych zručností. Bola to pre mňa teda výzva, a preto som od založenia Fakulty verejného zdravotníctva SZU v roku 2002 začala tu pracovať - v pozícii od odborného asistenta až po dekana tejto fakulty Fakulta verejného zdravotníctva vznikla ako súčasť Slovenskej zdravotníckej univerzity v roku 2002. Cieľom vzdelávania a výchovy je pripravovať odborníkov schopných riešiť problémy ochrany a podpory zdravia ľudí v dimenziách lokálnych, regionálnych, štátnych i medzinárodných

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave so sídlom v Bratislave je štátna vysoká škola univerzitného typu. Pôsobí v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR.. Patrí medzi univerzity poskytujúce postgraduálne vzdelávanie v medicínskych odboroch a vznikla z neuniverzitnej inštitúcie, ktorá bola známa pod menom Slovenská postgraduálna akadémia medicíny (SPAM, od 1. 2003 členka Vedeckej rady Fakulty verejného zdravotníctva SZU 2005 vedúca Katedry komunitnej medicíny Fakulty verejného zdravotníctva SZU 2006 - doteraz primárka na Oddelení dlhodobo chorých, Nemocnica akad. L. Dérera, UN Fakulta verejného zdravotníctva. Bratislava: FVZ SZU, 2016. 209 s. Úlohou verejného zdravotníctva v krajinách Euróej únie je predlžovanie a posil ňovanie kvality života v prevencií chorôb a podpora zdravia prospešného chovania. Chráni ť, podporova ť a skvalit ňova ť zdravie obyvate ľov cestou ochran Fakulta verejného zdravotníctva Fakulta zdravotníctva Na Slovenskej zdravotníckej univerzite je rozvinutá vedeckovýskumná základňa, ktorú tvoria univerzitné ústavy SZU, organizačne spadajúce pod jednotlivé fakulty SZU

Fakulta verejného zdravotníctva SZU - úlohy a perspektív

Fakulta verejného zdravotníctva je priamym pokračovateľom Školy verejného zdravotníctva, zriadenej v roku 1991 pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie WHO ako súčasť SPAM, a ktorá poskytuje bakalárske, magisterské a doktorandské vzdelávanie v akreditovanom študijnom odbore verejné zdravotníctvo ako aj ďalšie. Fakulta verejného zdravotníctva SZU Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku Slovenská spoločnosť sociálneho lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach usporiadajú vedeckú konferenciu pod záštitou.

Študijné oddelenie - FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTV

  1. Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, tel.: 02/59370550, internet: www.szu.sk. kontaktná osoba: PhDr. Antónia Holičová, tel:02/ 59 370 572, e-mail: antonia.holicova@szu.sk. Informácie pre záujemcov o špecializačné štúdiu
  2. Fakulta verejného zdravotníctva, SZU v Bratislave prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. Lekárska fakulta, UPJŠ v Košiciach CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, TU v Trnave prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. Lekárska fakulta, SZU v Bratislave oblasti verejného zdravotníctva a sociálnej práce, ošetrovateľstva, zubnej.
  3. zdravotnícka univerzita v Bratislave. Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Školite : PhDr. Jana Virgulová(FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici). Autorka spracovala svoju bakalársku prácu na tému: Edukaþný proces u die a a s obezitou. Cie om bakalárskej práce je poukáza na význam edukácie v problematik
  4. Lekársku fakultu, Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Fakultu verejného zdravotníctva a Fakultu zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (od roku 2005). SZU je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku, ktorá je monotematicky venovaná vzdelávaniu v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch.
  5. Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave zabezpečuje nielen pregraduálne vzdelávanie bakalárov a magistrov verejného zdravotníctva, ale rozvíja aj aktivity ďalšieho vzdelávania. V publikácii je uvedený zoznam jednotlivých vzdelávacích aktivít FVZ SZU, na ktoré sa možno v akademickom roku 2017/2018 prihlásiť
  6. Fakulta verejného zdravotníctva SZU dnes a zajtra Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava je jedinou fakultou v SR, ktorá sa venuje študijnému programu Verejné zdravotníctvo. Pracuje v podmienkach sú ťaže s viacerými univerzitami a fakultami, ktoré tento študijný program poskytujú ako jede

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici (skr.FZ SZU BB) vznikla rozhodnutím rektora na základe schválenia Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity 1. júla 2005. Nachádza sa v bývalých kasárňach, ktoré získala bezodplatne od ministerstva obrany v mestskej časti Radvaň Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava : Kurz doktorandov JLF UK. O fakulte. Aktuality; Webmail; Akademický systém AIS-2; Ochrana osobných údajov; Nahlasovanie porúch IT; Publikovanie na Mefanete (SZU - Fakulta verejného zdravotníctva) prof. RNDr. Doškař Jiří, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta) Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 12. 2008 : Složení habilitační komise; Předseda prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (MU - Lékařská fakulta Fakulta verejného zdravotníctva - www.szu.sk - Verejné zdravotníctvo Fakulta zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici - www.szu.sk - Ošetrovateľstvo - Fyzioterapia - Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - Urgentná zdravotná starostlivos

(Drastichová I., Tilingerová I., Úrad verejného zdravotníctva, Bratislava) 11:50 - 12:40 Přestávka 12:40 - 13:10 Některé problémy hodnocení expozice osob v montážních halách p ři vytvrzování přípravk ů obsahujících alergen (Waldman M., SZÚ, Praha) 13:10 - 13:3 Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave usporiadala v dňoch 8. až 13. 09. 2008 vo svojich priestoroch ojedinelé podujatie pod názvom Týždeň seniorom , ktorého obsahovou náplňou boli najmä sociálne, medicínske a spoločenské problémy týkajúce sa staršej generácie a, samozrejme. Fakulta verejného zdravotníctva, SZU v Bratislave Lekárska fakulta, SZU v Bratislave Lekárska fakulta, UPJŠ v Košiciach Tretí termín skúšok prebehne už v sobotu 7. marca 2020. Uzávierka prihlášok na termín je 20. februára 2020. Konať sa budú testy VŠP, OSP, ZSV, MAT a AJ Fyzioterapia. Názov študijného odboru v cudzom jazyku: Healthcare Sciences (angl.) Študijný odbor zdravotnícke vedy zahŕňa znalosti týkajúce sa rôznych oblastí zdravotníctva, poskytovania zdravotnej starostlivosti. K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria znalosti potrebné na výkon konkrétnych zdravotníckych.

Fakulta verejného zdravotníctva. án Ing. Eva PERŽELOVÁ / Masurská 2 080 01 Prešov Slovenská republika Fakulta verejného zdravotníctva SZU Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu: 3 • 3028 - Tematický kurz - novinky v zdraví pri práci v dnoch 1.2.2011 ·2.2.2011 Bratislava SZU, Limbová 14,Poslucháren B3 - 334, 3.poschodi SZU SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA v Bratislave FOZOŠ SZU Fakulta ošetrovate ľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU FVZ SZU Fakulta verejného zdravotníctva SZU LF SZU Lekárska fakulta SZU FZ SZU Fakulta zdravotníctva SZU, Banská Bystrica 7 PK na VŠ 2013 1. stupe

Prezentácia 22 s. / 2. roč. / pdf. Apríl 2002- dominovala u pacienta úzkostne depresívna nálada,- afektívna labilita,- sklzy do lakrimozity,- intrapsychická tenzia,- v myslení obavné myšlienky, bezperspektívnosť iv autoakuzácie, ktoré boli viazané na suicídium jeho sestry,- hypobúlia, hyporexia aj s váhovým úbytkom, /12 kilo v priebehu 6 týždňov/,- anhedónia, dysomnia. Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava Cieľ: Informovať o súčasných poznatkoch vlastností nového koronavírusu, ojeho pôvode, diagnostike a klinických príznakoch, ktoré spôsobuje prenose, prevencii. V decembri 2019 vzniklo v Číne viac prípadov zápalu pľúc. Vyšetrovaním sa zistilo, že bol Fakulta verejného zdravotníctva a Fakulta ošetrovateľstva a špecializačných štúdií SZU poskytujú študentov magisterského štúdia do filtra zdravotníckych zariadení a študentky bakalárskeho štúdia pre pomocné práce, resp. stráženie detí zamestnancov Fakulta verejného zdravotníctva. Vysokoškolské vzdelávanie I. a II. stupňa v akreditovaných študijných odboroch verejné zdravotníctvo, všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia. Fakturačné údaje Fakulta verejného zdravotníctva. IČO: 00165361. Názov: Slovenská zdravotnícka univerzita. Sídlo: Limbová 12.

Fakulta verejného zdravotníctva, SZU v Bratislave Lekárska fakulta, SZU v Bratislave Tretí termín skúšok prebehne už v sobotu 6. marca 2021. Uzávierka prihlášok na termín je 21. februára 2021. Napísať si môžete test Všeobecných študijných predpokla Ďalší organizátori: Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Úrad verejného zdravotníctva SR . Zobraziť podujatie. Škola očkovania pre VLD - Tematický kurz SZU. apr - apr 22-23. 22. apr. 2020 - 23. apr. 2020. Bratislava, MZ SR, konferenčná sála Zobraziť na mape 1Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica,2Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica, SZU Bratislava.,3Fakulta verejného zdravotníctva, SZU Bratislava,4Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava Imunologické prehľady v SR 2018 - osýpky, mumps, rubeola (10 minut

dekanka Fakulty verejného zdravotníctva SZU 9:00 10:00 I. Blok - prednášky Predsedníctvo: doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.,Ing. Zuzana Sirotná 1. Výskyt a možnosti prevencie pertussis 10´ Krištúfková Z.1, Avdičová M.2 1Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislav 1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica,2 Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica, SZU Bratislava.,3 Fakulta verejného zdravotníctva, SZU Bratislava,4 Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava Imunologické prehľady v SR 2018 - osýpky, mumps, rubeola (10 minut zdravotníctva, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 4SZU Bratislava, Fakulta verejného zdravotníctva 4. Charakter výskytu ochorení COVID-19 u osôb s pozitívnou očkovacou anamnézou 1,2 Avdičová M. Kerlik J. 1 SZU Bratislava, Fakulta zdravotníctvaRÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, 1 2 5. Fakulta verejného zdravotníctva. Vysokoškolské vzdelávanie I. a II. stupňa v akreditovaných študijných odboroch verejné zdravotníctvo, všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia. www.szu.sk Limbová 12 , 833 03 Bratislava Kontakty 1Ústav verejného zdravotníctva Jesseniova lekárska fakulta UK Martin 2Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica 3. Riziko prenosu VHB a VHC pri poranení zdravotníkov.....10' Štefkovičová, M., Litvová S. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín VI/4

Druhá časť stretnutia – diskusia | HPI - Stredoeuróy

Predstavitelia fakulty :: Fakulta verejného zdravotníctv

II. Detská klinika SZU DFNsP Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici 3. akou cestou sa vydáme pri riešení očkovania proti pertussis? 15´ krištúfková Z. Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava Diskusia 10:00 - 10:15 PReSTávk 1Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava 2Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského vBratislave 3Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin 2. význam iP 2018 10´ Mečochová a.1, Mikas J.1, hudečková h.2,3 1Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislav

Fakulta verejného zdravotníctva (FVZ SZU) - vysokeskoly

SZU SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA v Bratislave FOZOŠ SZU Fakulta ošetrovate ľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU FVZ SZU Fakulta verejného zdravotníctva SZU FZŠpŠ SZU Lekárska fakulta SZU FZ SZU Fakulta zdravotníctva SZU, Banská Bystrica 6 PK na VŠ 2010 1. stupe regionÁlny Úrad verejnÉho zdravotnÍctva so sÍdlom v banskej bystrici ČeskoslovenskÁ spoloČnosŤ mikrobiologickÁ fakulta verejnÉho zdravotnÍctva, slovenskÁ zdravotnÍcka unverzita, bratisla-va univerzita veterinÁrskeho lekÁrstva a farmÁcie, koŠice Úrad verejnÉho zdravotnÍctva sr 15. - 17. október 2018 hotel dixon, banská. ANWELL na Vysokej, Družbe, Mlynoch a v Petržalke. Tlačiarenské služby vždy poruke - rýchlo a kvalitne. Objednaj si tlač online už teraz z pohodlia domova Fakulta verejného zdravotníctva; Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici; Návody a príručky; Informácia k tvaru mailových adries zamestnancov. Vážení kolegovia. Chceme Vás upozorniť, že tvar e-mailovej adresy zamestnancov SZU je v zmysle platnej smernice rektora č. 8/2016:.

» [SZU] Fakulta ošetrovateľstsva a zdravotníckych odborných štúdií » [SZU] Fakulta verejného zdravotníctva » [SZU] Fakulta zdravotníctva v BB » [SZU] Lekárska fakulta ©2005-2021 študenti univerzít Vedúca katedry PhDr. Jana Rottková, PhD.jana.rottkova@szu.sk+421 2 59 370 374 Hlavné poslanie a činnosť katedry K základným úlohám katedry patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva. Katedra sa podieľa na zabezpečovaní výučby vo vysokoškolskom vzdelávaní v dennej forme čítať ďalej. Fakulta verejného zdravotníctva bratislava O Fakulte - Fakulta Verejného Zdravotníctva . Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, 833 03 Bratislava Fakulta verejného zdravotníctva vznikla ako súčasť SZU zákonom č. 401/2002 Z. z. o zriadení SZU a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene niektorých. 2009 špecializačná nadstavbová atestácia z maxilofaciálnej chirurgie (SZU Bratislava) 2015 špecializačné štúdium Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of public Health MPH (Fakulta verejného zdravotníctva, SZU Bratislava) Skryť via

V roku 2009 habilitoval na fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave s titulom docent. Absolvoval viacero národných a medzinárodných kurzov a školení. Prednášal na domácich a zahraničných kongresoch v oblasti verejného zdravotníctva a epidemiológie Prečítajte si súhlas so spracovaním zadaných údajov. súhlas so spracovaním osobných údajov. Meno (povinné) Priezvisko (povinné) Tituly pred menom (povinné) - ak nie je, nechajte predvolenú hodnotu. Tituly za menom (povinné) - ak nie je, nechajte predvolenú hodnotu. Funkcia / Pracovné zaradenie (povinné Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, v spolupráci s partnermi organizujú MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ VIRTUÁLNU KONFERENCIU FYZIOTERAPIA A ZDRAVIE Trenčín, 26. november 2021 Viac informácie... 14.05.2021 SZU bola podľa dôvodovej správy založená kvôli euróej smernice v oblasti medicínskeho vzdelania, ktorá určuje, že takéto vzdelanie môže poskytovať iba vysoká škola a vznikla zákonom č. 401/2002 Z. z. od 1. septembra 2002 ako Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity (skr.LF SZU) je priamym pokračovateľom Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií, ktorá bola zriadená spolu s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a s Fakultou verejného zdravotníctva na báze Slovenskej zdravotníckej univerzity.Svojou činnosťou nadviazala na aktivity Slovenskej.

Euróa únia a verejné zdravotníctvo - SZ

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. Lekárska fakulta. Fakulta verejného zdravotníctva. Fakulta zdravotníctva. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite je rozvinutá vedeckovýskumná základňa, ktorú tvoria univerzitné ústavy SZU, organizačne spadajúce pod jednotlivé fakulty SZU Garant, školiteľ a mentor Fakulta zdravotníctva SZU odbor Pracovné lekárstvo, Banská Bystrica Garant, školiteľ a mentor Technická Univerzita, Lesnícka fakulta, Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií Zvolen odbor Pracovné lekárstvo. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystric

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

Fakulta verejného zdravotníctva Fakulta verejného zdravotníctva SZU Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu: 3-3053 - Tematický kurz - hygienická problematika zdravotníckych zariadení v dnoch 14.4.2011-15.4.2011 Bratislava SZU, Limbová 14, Bratislava, poslucháren B-22 Téma navrhovaného zrušenia SZU formou jej zlúčenia s UK vyvolala v odbornej komunite verejného zdravotníctva prekvapenie a polemiku. Zlúčenie podľa kritických hlasov v sebe nesie významné riziká pre študentov, pedagógov a budúcnosť vzdelávania niektorých zdravotníckych profesií. Rozhodli sme sa preto zmapovať podrobnejšie túto problematiku, oslovili sme všetkých. 2007 - trvá. Externý uite. Fakulta zdravotníctva SZU. Predmety: Interná medicína, Verejné zdravotníctvo, Patológia Odborné alebo umelecké zameranie Verejné zdravotníctvo, Interná medicína, Hematológia Venózny tromboembolizmus Publikaná innosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie pod a vyhlášk

Chcem si aktivovať svoje konto Office365 – OddelenieOffice365 – Oddelenie informačných technológií SZUZdravie a životný štýl / Bakalárska práca / ZadaniaSuicidalita - všetky psychické sily a funkcie, ktoré

MAIS - Modulárny Akademický Informačný Systém - SZ

e-mail: ivan.rybar@nurch.sk ivan.rybar@szu.sk. zástupca vedúceho katedry pre pedagogickú činnosť: MUDr. Ulrika Ursínyová, PhD. tel.: +421 33 79 69 111. e-mail: ulrika.ursinyova@nurch.sk. Viac informácií nájdete na stránke Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, Katedry reumatológie LF SZU a NÚRCH 1992-2001 : Ústav preventívnej a klinickej medicíny (ÚPKM) 2001-2005 : Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) 2005-doteraz : Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity (FVZ SZU

Fakulta verejného zdravotníctva SZU - Slovenská

Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava. Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety VŠZaSP Bratislava . PRÁVNICKÉ ZAMERANIA Právnická fakulta UK Bratislava Právnická fakulta UPJŠ Košice. Právnická fakulta UMB Banská Bystrica Právnická fakulta. Pracovníci Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (FVZ SZU) sa aktívne zapájajú do vedecko-výskumnej činnosti doma i v zahraničí, kde úspešne využívajú svoje odborné znalosti pri riešení medzinárodných projektov. Mnohí z našich pracovníkov sú pozývaní na vedecké konferenci odborných štúdii, SZU v Bratislave, Fakulty verejného zdravotníctva, SZU v Bratislave, Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, UKF v Nitre. Je členkou spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác, členkou habilitačných komisii v študijnom odbore Ošetrovateľstvo. I členko 2. Nelekárske fakulty SZU - Fakulta zdravotníctva SZU v BB -Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU - Fakulta verejného zdravotníctva SZU a) teoretická výučba (prednášky, semináre na fakulte) b) praktická výučba (prax študentov na klinike) c) vedenie diplomandov d) oponentúry diplomových prá

Fakulta verejného zdravotníctva Zuzana KOpšiK0vÁ na vzdelávaciu aktivitu Slovenských partizáno,' 1130,SO 017 01 povAžSKÅ Fakulta SZu Vis 3 kun - zdravi pri - SZU, 14, 83 - 334, Návratku FAXOM do vzdelávacej úeastníck/ : U e re benko,ý 700020052218180 SK87 swnb016 4700 go, 1960 S 64700 07103 SZu 37 m; cal ' 5937 0-2 60 Oddeleni Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety VŠZaSP Bratislava Právnické zamerania Právnická fakulta UK Bratislava Právnická fakulta UPJŠ Košic 1)Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vBanskej Bystrici, 2)SZÚ vBratislave, Fakulta verejného zdravotníctva 223 Hodnotenie kvality pitnej vody z individuálneho zásobovania Mgr. Daša Gubková Úrad verejného zdravotníctva SR 235 Význam vápnika a horčíka v pitných vodách doc. Ing. Danka Barloková, PhD

Prednášky z predmetu Bioštatistika 1 / Prednášky / ZadaniaPrednášky z Patologickej anatómie (07-12) / Prednášky

Onlinetlac.com - Tlačte vaše dokumenty online . Chcem byť informovaný o špeciálnych zľavách a prebiehajúcich akciách • Fakulta verejného zdravotníctva • Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici • Fakulta zdravotníckych špecializovaných štúdií SZU . Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. v Bratislave: Palackého ul. č. 1 P. O. Box 10 Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Hodnotenie zdravotných rizík dobrovoľnej expozície hluku u mládeže Filová A., Babjaková J., Vondrová D., Jurkovičová J., Argalášová Ľ. Ústav hygieny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislav Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU), ktorá spadá pod rezort zdravotníctva, sa topí vo viac ako šesťmiliónovom dlhu. Fungujú na nej štyri fakulty - lekárska, fakulta zdravotníctva, fakulta verejného zdravotníctva a fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií