Home

DEK skladba ploché střechy

Ploché střechy. Technické parametry skladeb, požární, akustické, tepelnětechnické a další, jsou stanoveny výpočetně, ale i experimentálně na základě přesné specifikace použitých materiálů v jednotlivých vrstvách a rovněž i na způsobu technologického řešení skladby Atelierem DEK navržena oprava střechy s následujícími zásadami: • odstranění původní skladby střechy až na betonovou mazaninu; a vybrána nová skladba ploché střechy /tab. 02/ a /obr. 04/. Během realizace opravy střechy probíhaly mezi technike Ukázky skladeb plochých střech, ploché střechy, Střechy Vaníček. Ploché střechy, střešní světlíky, opláštění budov, revitalizace panelových domů realizace v celé ČR Typická skladba zateplené jednoplášťové střechy: hydroizolační vrstva - např: hydroizolační folie na bázi PVC, TPO, OCB, EPDM aj

IZOLACE ŠALŠA | Izolace » Ploché střechy

Video: Ploché střechy - DE

Projekční příručky. Publikace obsahuje konstrukční, materiálové a technologické řešení jednotlivých vrstev, skladeb a konstrukčních detailů střech s povlakovou hydroizolací. Publikace rozvíjí obecné principy konstrukční tvorby, které jsou uplatňovány v Atelieru DEK. V publikaci je uvedena metodika pro navrhování. Názorně předveme krok po kroku, jak položit plochou střechu od sváření pásů přes položení tepelné izolace po konečné rozložení kameniva Ploché strechy. Technické parametre skladieb, požiarne, akustické, tepelnotechnické a ďalšie sú stanovené výpočtom, ale i experimentálne na základe presnej špecifikácie použitých materiálov v jednotlivých vrstvách a taktiež v závislosti od spôsobu technologického riešenia skladby Panely KS1000 TOP-DEK jsou střešní izolační panely, které doporučujeme zejména pro ploché střechy s minimálním spádem 0,5° (1 %). Hydroizolační vrstvu tvoří PVC folie, která je již součástí panelu z výroby. Ve výrobě opatřujeme panely hydroizolační PVC folií s přesahem pro vytvoření voděodolné podélné spáry (7) KUTNAR, Ploché střechy - Skladby a detaily - leden 2006 (8) CHALOUPKA, Ploché střechy - Praktický průvodce (9) ŠILAROVÁ, HANZALOVÁ, Ploché st řechy - ČKAIT Montážní příručky firem Izolprotan, Dektrade, Fatrafol Praktické zkušenosti firmy Hipo

Ploché strechy Skladby s podkladnou konštrukciou betón, drevo a trapézový plech Šikmé strechy Strechy s izoláciou nad krokvami TOPDEK Vegetačné strechy Skladby plochých striech s extenzívnou zeleňou Terasy Skladby terás s neverejnou pešou prevádzko Spádování ploché střechy, doporučené skladby. 15. 8. 2016. Ploché střechy pro dlouhodobě spolehlivé fungování hydroizolace potřebují dostatečný spád. Dříve používané ploché střechy bez spádu, nebo minimálním spádem do 1%, se neosvědčily SKLADBY A SYSTÉMY DEK DATUM VYDÁNÍ 2014|01 JEDNopLÁšťoVÁ MEchANicKY KoTVENÁ SKLADBA pLochÉ STřEchY BEz proVozU, S hLAVNÍ VoDoTěSNic Í VrSTVoU z fóLiE z MěKčENÉho pVc, S TEpELNoU izoLAcÍ TVořENoUo KMBiNAcÍ DESEK z EpS A poDKLADNÍc

V některých případech se u plochých střech nevyhneme provedení skladby střechy jako pochůzné. Může to být v případě, kdy střecha budovy slouží jako spojovací komunikace pro chodce, nebo chceme tento prostor využít pro trávení volného času, což bývá zejména případ teras u rodinných domů.. Jaké jsou typy provedení pochůzných střech a hlavní výhody i. Plochou střechu charakterizuje sklon do 5 ° a použití povlakové hydroizolace namísto skládané krytiny známé ze šikmých střech. Využití ploché střechy oproti šikmé má mnohá opodstatnění. Plochá střecha zejména umožňuje plné využití plochy posledního podlaží oproti obytnému podkroví pod šikmou střechou

Fóliové hydroizolace plochých střech, balkónů a teras. Fóliový hydroizolační systém FATRAFOL-S je určen pro vytvoření povlakové hydroizolace střech. Uplatnění nachází na všech typech objektů od rodinného domu po rozsáhlé skladovací a výrobní areály Skladba dvouplášťové ploché střechy . 10. 8. 2018 Horní plášt je tvořen minimálně dvěma vrstvami - nosnou vrstvou a povlakovou hydroizolační vrstvou. U plochých dvouplášťových střech lze použít pouze povlakovou Hl vrstvu. Stabilizace proti sání větru je nejčastěji zajištěna mechanickým kotvením - nutno. ploché vegetační střechy. Rohože obsahují vrstvu substrátu a směs s vegetací sedum (rozchodník). Tabulka 03 | Sortiment DEK lišt do vegetačních střech Rozměry Materiál Šířka (mm) Výška (mm) Délka (mm) Tloušťka (mm) DEK lišta Typ A 120 45 2 000 2,0 hliník 1,0 nerez Typ B 120 80 2 000 2,0 hliník Typ C 120 130 2 000 2,0.

VÝROBKY PRO PLOCHÉ STŘECHY. Kvalitní stavební materiály pro střechy , fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. Jednoplášťová skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s násypem kameniva, spádová vrstva vytvořena tepelnou Skladba střech dek . April 3, 2017 by Jakub. Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací. Technické parametry skladeb , požární, akustické, tepelnětechnické a další, jsou stanoveny výpočetně. Originál dokumentu je založen na centrále Atelieru DEK pod č. z.: 2014-016938-KJ Obr. /1/ Pohled na objekt s vyznačením míst provedení sond 2.1 Původní skladba střechy S1 Č. Materiálové charakteristiky a název referenčního výrobku Funkce vrstvy Tloušťka vrstvy [mm] P ů vodní 1 Železobetonová nosná konstrukce Nosná 10 U střech s velmi malým sklonem není možné zabránit vzniku prohlubní, ve kterých může stát voda. Rovněž přesahy asfaltových pásů způsobují malé nerovnosti ve střešní rovině. Maximální sklon obrácených střech nebo DUO střech není v literatuře uveden, ale ploché střechy mají sklon do 5° = 8,8 % Veškeré informace uvedené v tomto článku jsou zahrnuty do aktualizovaného vydání publikace KUTNAR - Ploché střechy - Skladby a detaily vydané v lednu 2008 společností DEK. Skladby plochých střech jsou v publikaci charakterizovány pro použití z hlediska konstrukce, tepelné techniky, požární bezpečnosti a akustiky

Ukázky skladeb plochých střech - Střechy Vaníček s

 1. Ploché střechy Stavebniny DEK . imální ; Zelená střecha (obrácená skladba ) . Obecné principy jsou zde aplikovány na konstrukční, materiálové a technologické řešení jednotlivých vrstev, skladeb a detailů plochých střech s využitím zkušeností pracovníků ATELIERU DEK. Publikace se základními informacem
 2. Placené služby. Vyžaduje-li vaše projektová dokumentace zpracování specializované části, např. podrobný projekt izolační konstrukce, energetické nebo akustické zhodnocení či návrh, můžete využít služeb Atelieru DEK - DEKPROJEKT. Služby je možné platit body DEKPARTNER. Nejste přihlášeni. Chcete se přihlásit nebo.
 3. Podívejte se, jak na položení ploché střechy. Postupně ukážeme, jak na asfaltový nátěr DEKPRIMER, natavení pásu, položení tepelné izolace a fólie TPO.Fólii M..
 4. Dvouplášťová plochá střecha se kreslí v pŧdorysu nosné konstrukce střešního pláště, v pŧdorysu. Oprava ploché střechy na panelovém domě, půdorys cca 25 x 18. - oprava ploché střechy na panelovém domě - střecha je zateplena polystyrenem a je zde položena folie Sika. Skladba ploché střechy jednoplášťové a.
 5. Tato videa vás podrobně seznámí s montáží skladeb z katalogu Stavebnin DEK. SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY S HYDROIZOLACÍ Z PVC FÓLIE DEKPLAN STABILIZOVANÁ KAMENIVEM. STŘEŠNÍ KRYTINA A DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA NA ŠIKMÉ STŘEŠE S IZOLACÍ MEZI KROKVEMI
 6. imální následné údržby. V rámci projektu zpracujeme i technickou dokumentaci nové střechy

Projekční příručky atelier-dek

 1. imální přípustná únosnost střechy pro ozelenění je 0,6 kN/m 2 ). Tloušťka vegetační vrstvy je velmi malá (50-150 mm), takže přitížení střešní nosné konstrukci je.
 2. SKLADBY A SYSTÉMY DEK DATuM vYDání 2014|01 JEDnopLᚍová MEchAnicKY KoTvEná SKLADBA pLochÉ STřEchY BEz pRovozu, S hLAvní voDoTěSnicí vRSTvou z fÓLiE z MěKčEnÉho pvc, SpáDová vRSTvA vYTvořEnA poDKLADní MonoLiTicKou SiLiKáTovou KonSTRuKcí.
 3. skladby a systÉmy dek datum vydÁnÍ 2016|06 jednoplÁŠŤovÁ mechanicky kotvenÁ skladba plochÉ stŘechy bez provozu, s hlavnÍ hydroizolaČnÍ vrstvou z fÓlie z mĚkČenÉho pvc, spÁdovÁ vrstva vytvoŘen
 4. Samotná realizace modelu probíhala od 18. června, kdy byl sestaven skelet modelu, do 17. července, kdy byla položena skladba ploché střechy a nainstalována měřicí zařízení. Demontáž experimentálního modelu proběhla 14. září, tedy po 58 dnech, kdy byly na modelu měřeny povrchové teploty polystyrenu, teplota vzduchu a.
 5. lubos.kane@dek-cz.com, antonin.zak@dek-cz.com, jiri.vsohajek@dek-cz.com, michal.matousek@dek-cz.com Příspěvek informuje o hledání příčin havárie okrajového detailu ploché střechy, o potřebě ověřovat trvanlivosti materiálů použitých nejen v konstrukčních detailech a
 6. 1. Úvod. Koncepce střechy s opačným pořadím vrstev přináší ve srovnání se skladbou s klasickým pořadím vrstev určité výhody. Především se jedná o příznivější difuzní tok skladbou střechy a ochranu hydroizolační vrstvy před teplotním namáháním a možným mechanickým poškozením jak při realizaci, tak při užívání

Skladba Ploché Střechy S Hydroizolací Z Pvc Fólie Dekplan

Ploché strechy - DE

KS1000 TOP-DEK - Střešní izolační panely Kingspan

Toto je takový almanach pro navrhování plochých střech a možná tam najdete i něco navíc co Vám osvětlí další úskalí navrhování a provádění plochých střech. Jestli si i po prostudování materiálu v odkazu nebudete jist s polystyrenem EPS 150 S, tak tam dejte 200 S (to už je tutovka, dává se i do garáží) 3 Skladby střech s krytinou DEKTILE 375 Návrh správné skladby a volba vhodných materiálů pro jednotlivé vrstvy se řídí především normami ČSN 73 1901 - Navrhování střech [1] a ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov [3]. Zásady pro návrh skladby jsou také uvedeny v publikaci Kutnar - Šikmé střechy - Skladby a.

Kniha Vzorových Skladeb Střešních Konstrukc

Plechové skládané krytiny se provádějí zejména na laťování. Výrobců plechových skládaných krytin je nepřeberné množství. Každá společnost nabízí své specifické střešní systémy a výhody pro zákazníky. Průkopníky ve výrobě plechových skládaných krytin jsou skandinávské země. Výroba těchto střešních. Nejstarší ploché střechy jsou známy již v egyptské architektuře z poloviny 3. tisíciletí před Kristem, kde jsou jimi zastřešeny skupiny mastab (hrobových staveb pro egyptské dvořany a úředníky) pochůzná střecha - plochá střecha, která je určena k trvalému využívání provozem (např. pro účely rekreační. Jednotlivé vrstvy a skladba správně odvětrané šikmé střechy. 06. 10. 2014 | Doba čtení 6 minut. Funkční střecha chrání stavbu před vlhkostí a také ji tepelně izoluje. Proto tašky a další krytiny vyžadují odvětrání, které odvádí vlhkost, aby nepronikala do tepelné izolace, krovů, či dokonce do podkroví

Skladby striech DEKROOF - Stavebniny DE

skladba plochÉ stŘechy s hydroizolacÍ z pvc fÓlie dekplan stabilizovanÁ kamenivem. Jsou střešní pláště s nízkým sklonem, zpravidla do 5°. Hovoříme- li o zateplených plochých stře- chách, máme nejčastěji na mysli jednoplášťové skladby, kdy je shora na nosné konstrukci umís- těna tepelná izolace a přímo na. Střešní sendvičový panel KS 1000 X-DEK je vhodný pro ploché střechy, zelené střechy průmyslových hal. Má hydroizolační krycí vrstvu a jádro z IPN Spojení odolného materiálu a přesná instalace jsou klíčem ke spolehlivé izolaci střech. PVC fólie Protan nabízí prvotřídní řešení pro velké projekty, administrativní budovy a výrobní haly, ale i pro rodinné domy.Naše řešení jsou jednoduchá a bezpečná, ať už je vaše střecha plochá, šikmá, či s nějakým stupněm zakřivení Skladba šikmé střechy difúzně otevřené. Skladba střechy ploché. Naši partněři Spoleháme na kvalitní výrobky a dodavatele. Nejvetší a spolehlivý dodavatel značkových stavebnin v ČR. www.dek.cz. Evroá jednička v dodávkách dřeva a stavebniho řeziva pro dřevostavby Střešní plášť, plochá střecha, investiční náklady, analýza varianty, technické řešení, tepelná izolace, nepochozí střecha, skladba střechy, návrh ploché střechy Key words Roof cladding, flat roof, investment costs, analysis of variants, technical solutions

Spádování ploché střechy, doporučené skladby Izolace-info

Skladba ploché střechy tvořená trapézovým plechem, parozábranou, tepelnou izolací z PIR desek a hydroizolační vrstvou z PVC izolační fólie. PODSTŘEŠNÍ FÓLIE DEKSEPAR KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEK.CZ pobočky a technická podpora BENEŠOV 317 700 586 BEROUN 311 621 251 BLANSKO 510 003 011 BRNO 545 231 16. DEKROOF 09-A SKL AD BY A S Y S T É M Y D E K DATUM VYDÁ NÍ 2014|01 DEKROOF 09-A OBVYKLÉ POUŽITÍ RODINNÉ DOMY | BYTOVÉ DOMY | ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Jednoplášťová vegetační skladba ploché střechy s exTenzivní zelení, s hlavní vodotěsnicí vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena podkladní monolitickou silikátovou konstrukcí Parametry skladby pro. plochá střecha zastřešení panel rekonstrukce regenerace panelových domů rbd střešní krytina zateplení zateplovací kamenná vlna izolaceKvalitní izolace ploché střechy by měla nejen splnit podmínky pro tepelnou ochranu budov předepsané normami,.. že izolace Monrock MAX E i další výrobky určené pro zateplení plochých. CAD detail_doporučená konstrukční řešení. Projekt CAD detail® vytváří nejen základní detaily, které v podstatě řeší každá školní učebnice, ale hlavně specifické, které přináší každodenní praxe i různé představy investorů. Systematicky rozděluje, sjednocuje technické provedení jednotlivých detailů a.

Skladby pochůzných plochých střech a tera

Vše o střeše. Portál Vše o střeše je odborný, informační, publicistický a diskusní web o střechách, zejména střešních krytinách. Smyslem tohoto portálu je poskytnout maximum informací o výhodách i problematických stránkách jednotlivých střešních krytin jak soukromým investorům, tak stavebním společnostem. Složení střechy od krytiny- Maxi-dek , lať 40x60... Skladba ploché střechy, její odvětráváníu štítů (dům je do tvaru L, jednopatrový) všude jinde je přesah střechy cca 40cm

Ploché střechy a kořenové čistírny | Refaglass - tepelná

ploché střechy panelových a obytných domů. ploché střechy rodinných domů, terasy a balkony. včetně střešních světlíků, klempířských prací, hromosvodů. Zajistíme pro vás ten nejvhodnější návrh řešení vaší realizace na základě podrobného průzkumu na místě, zdarma provedeme cenovou nabídku v nejkratším. divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Radiová 3, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy +420 226 292 223 info@weber-terranova.c Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Norská 2551-52 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054 284-5 FAX 234 054 291 DEKPROJEKT s.r.o. Zakázka č.: 2013.

V bakalářské práci jsou řešeny doporučené technické varianty řešení plochých střech od DEK a.s. a porovnání jejich investičních nákladů, výhod a nevýhod variant. plášť,plochá střecha,investiční náklady,analýza varianty,technické řešení,tepelná izolace,nepochozí střecha,skladba střechy,návrh ploché. What caused dust storms in the 1930s. Dust transmits influenza virus and measles and combined with the economic depression, the Dust Bowl period brought a significant increase in the number of measles cases, respiratory disorders and increased infant and overall mortality in the plains

Jednoplášťová skladba ploché střechy s neveřejným pěším provozem (terasy), s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s dlažbou na podložkách, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací. Podlahové konstrukce pro balkony, lodžie a terasy - skladba a izolace Správná skladba střešní konstrukce a. Při rekonstrukci plochých střech starších bytových domů je téměř vždy potřebné stávající tepelnou izolaci vyměnit nebo doplnit,..KONSTRUKČNÍ TYPY PLOCHÝCH STŘECH Jednoplášťové:.. aby byla celá skladba ploché střechy zodpovědně ukotvená nebo přitažená k nosné konstrukci střechy Ploché střechy garáží se obvykle nezateplují. Jiná situace nastává u střechy garáže rodinného domu, která zároveň slouží jako terasa. Skladba střešního pláště teras je uvedena v části webu týkající se teras a balkónů. Pro garáž s šikmou střechou jsou k dispozici samolepící modifikované asfaltové šindele DEK Podlaha PD.2010A (DEKFLOOR 37) 3 Terasa z dřevěných prken na terčích DEK Terasa TE.4400A 4 Nosné obvodové keramické zdivo s kontaktním zateplovacím systémem DEK Obvodová stěna Tl.1401A 5 Příčkové keramické zdivo DEK Příčka SN.4004A 6 Jednoplášťová plochá střecha bez provozu a bez atiky DEK Střecha ST.200

Základní ustanovení a monografie KUTNAR - Ploché střechy. Tento technologický předpis není určen jako náhrada projektové dokumentace hydroizolace střechy. Zde uvedená řešení vycházejí z našich teoretických i praktických poznatků a zkušeností navrhování a provádění fóliových hydroizolací střech z PVC-P fólií Skladba je klasifikována jako BROOF(t3). 76 je určena pro hydroizolace ploché střechy s vložkou z polyesterové tkaniny je určený k mechanickému kotvení ploché střechy v přesazích do dostatečně únosných vrstev střechy. Hydroizolační PVC fólie DEKPLAN 76 s nosnou vložkou ze skleněné rohože je určený k přitížení.

Ploché střechy. Plochou střechou rozumíme konstrukci se sklonem do pěti stupňů. Měly by plnit stejné podmínky, které klademe na šikmé střechy - často jsou ale nároky na plochou střechu ještě vyšší. Mohou za to především používané materiály střešního pláště, skladba souvrství ploché střechy a více. Skladby plášťů plochých střech Rekonstrukce Skladby plášťů šikmých střech Klasická skladba st Přehledový list skladeb DEKroof, DEK Trade a.s., 2012 [2] ČSN 730606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení, ÚNMZ, Praha 200 Ploché střechy skladby a detaily. July 3, 2018 Jan Uncategorized. Plochá jednoplášťová střecha s kombinovaným pořadím vrstev, klasickým i. Publikace rozvíbí obecné principy konstrukční tvorby, které bsou obsaženy v platné ČSN . Konstrukční detaily plochých střech - zásady řešení. Taková skladba ploché střechy. Střešní fólie pro větrané střechy. Podstřešní pojistné fólie jsou vícevrstvé polyolefinové folie zpevněné perlinkovou nebo plnou tkaninou. Tyto fólie se používají k ochraně podkrovních prostorů pod střechou (před sazemi, prachem,vlhkostí z deště a sněhu) a u půdních vestaveb střešní fólie chrání tepelnou. Moderní dřevostavby mají stěny složeny z takzvaných sendvičů. Což znamená, že nejsou v celé své tloušťce ze stejného materiálu. Každá z jednotlivých vrstev obvodového pláště přebírá jinou funkci: tepelně izolační, pro vlhkosti, proti povětrnosti, pohledovou a podobně. V základu rozeznáváme difúzně otevřené a uzavřen

Skladba ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťové - ESTAV

 1. výpoþtu prvku. Stálé zatížení je dáno skladbou podlah, střechy a skladbou svislých konstrukcí. 4.1.1 Vodorovné konstrukce Tab. 4.1 - Skladba ploché střechy Zatížení Popis zatížení Výpočet zatížení g k [kN/m2] tl. [mm] ρ [kg/m3] Mapeplan T M 1,5 1,5 [kg/m2] 1,5/100 0,015 EPS 100 160 20 ì, í ò · ì, î 0,03
 2. Skladba by v tomto případě mohla vypadat následovně: Stávající strop ploché střechy (zřejmě ŽB) Parozábrana (může být nahrazena dostatečnou vrstvou kvalitního betonu bez netěsností - parozábranu může nahrazovat ŽB deska) EPS 100 tl. 150 mm. XPS (např. Styrodur 3000 CS) tl. 50 mm. Hydroizolační souvrství pro.
 3. Dek.cz myslí také na Vaši zahradu se sortimentem: zahradní nábytek, grily, pro děti, bazény, nádrže na dešťovou vodu, zahradní domky, ploty, venkovní dlažby, terasy, venkovní svítidla, zahradní nářadí. Dále můžete nakupovat profesionální drogerii nebo interiérový nábytek. Jak jsme již zmínili, při nákupu musíte.
 4. Speciálním případem jsou střechy, kdy tepelná izolace je pokládána až na hydroizolaci, ty nazýváme střechami inverzními. U plochých střech využívaných nad obytnými místnostmi se musí řešit tepelně - technické požadavky. Pak se jedná o zateplené provozní střechy
 5. erálních vláken a gravimetrickou zkouškou v laboratoři vyhodnotili vlhkost odebraných vzorků. Řešením problematiky zabudované vody ve skladbě jednopláštové ploché.

Skladba vegetační střechy se suchomilnou zelení (Obr. 9): Suchomilná zeleň se speciálním substrátem DEK RNSO 80 (9) Filtrační textilie FILTEK 300 (8) Drenážní a hydroakumulační profilovaná fólie DEKDREN 20 (7) Separační textilie FILTEK 300 (6) ALKORPLAN 35170 (5) Separační textilie FILTEK 300 (4) Desky z EPS 100 S (3 Polykarbonát - ploché desky; Plexisklo - ploché desky; Sklolaminát - ploché, vlnité a trapézové desky. Sklolaminátové trapézy PROFI; Vlnitá neprůsvitná MAXICOP. Krytina MAXICOP/TOPACO; Spojovací materiál k profilu 177/51; Sklolaminát - ploché a vlnité role; Montážní prvky a příslušenství; STŘEŠNÍ LATĚ; KOMÍNY. [1] M. Novotný, I. Misar: Ploché střechy, Grada, 2001 [2] Odborná směrnice č. 2011001 pro provádění impedanční defektoskopie povlakových izolací, A.W.A.L. s.r.o., 2011 [3] I. Misar: Stavebně-technický průzkum vad a poruch střešních plášťů a jejich příčinných souvislostí, sborník konference Tepelná ochrana budov 201

Fólie pro izolaci plochých a šikmých střech Hydroizolace

Základní ustanovení a monografie KUTNAR - Ploché střechy. 1 Střešní fóliové systémy STAVEBNINY DEK jsou dodavatelem širokého sortimentu fólií na různých Skladba je klasifikována jako BROOF(t3). • DEKPLAN 77 je odolná proti prorůstání kořenů Střechu dělá detail a to platí u plochých střech dvojnásob. Jedině správně navržené a provedené detaily zaručí dlouhou životnost celého systému. Něco málo z praxe Hydroizolační fólie. Hydroizolace plochých střech realizujeme převážně fóliovými systémy. Během dlouholetého působení v oblasti jsme pracovali s.

PVC fólie pro izolace plochých a šikmých střech, balkonů a teras, základů staveb, izolace proti radonu a úniku chem. látek. Izolaci vodních ploch Autor: N/A 29. 8. 2010. Dobrý den , klasický dotaz: v rámci zelená úsporám chci provést zateplení stávající ploché střechy - stávající skladba - na žel.překladech betonová deska , zde nasypán škvárový násyp do 3 - 4 % spád v této vloženy odvětrávací duté cihly v odstupech cca metr , poté betonová mazanina - 3 cm , na této několik vrtev Ipa Plechové střešní krytiny. Plechové střešní krytiny mají univerzální použití, disponují vynikající odolností vůči nepříznivému počasí a v naší nabídce naleznete střešní krytiny v prvotřídním moderním provedení. Svým zákazníkům nabízíme střešní krytiny značek Roof, Grande, Trend, Arad, Rapid, Bond.