Home

Slovní druhy pracovní list 8. třída

Přídavná jména (druhy, stupňování) - záložka - UčebniceMapy

Slovní druhy - pracovní listy - Digitální učební materiály RV

Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva tvarosloví - slovních druhů. Autor: Mgr. Silvie Šilhanová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: poznat a určit slovní druhy další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: slovní dru Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - určování slovních druhů, hledání vhodných vyjmenovaných slov, doplnění vět, určení podmětu a přísudku Slovní druhy ± pracovní list 'RSO GREiVQLþN\Qi]Y\VORYQtFKGUXK$ : Máma, táta, Véna jsou _____ . -DNê NWHUê þtVHSWiã8åBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]Qiã Nová jsou YãDNBBBBBBBBBBBBBBBBB ]DVNDNXMt]DMP pQD &KFHWHQ FRVSRþtWDW3DNBBBBBBBBBBBBBBBBPXVtã]QiW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBXåSR]QiPH SUDFRYDWMHQHFKiP Slovní druhy - pracovní list. Pracovní list - v 1. cvičení máme za úkol podtrhat barevně slovní druhy, ve 2. cvičení se tvoří z přídavných jmen příslovce a naopak, ve 3. cvičení tvoříme slova opačného významu a určujeme slovní druh (přídavná jména, příslovce). Materiál obsahuje i klíč - výsledky

DUMY.CZ Materiál Pracovní list - slovní druh

Pracovní list - slovní druhy 1, Urči slovní druh slova a vybarvi příslušné políčko zeleně. Vybarvená políčka čti po řádcích, vyjde ti tajenka Učivo: Tvarosloví - slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov; Skladba - výpověď a věta, stavba věty, větné členy, souvětí Výstupy: žák správně třídí slovní druhy, rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí. Stáhnout list Ohebné slovní druhy - pracovní list 266 kB: verze 3 : 8. 2. 2014 5:56: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_255.doc Zobrazit Stáhnout: Podmět a přísudek - pracovní list 266 kB: verze 2 : 8. 2. 2014 5:57: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_256.doc Zobrazit Stáhnout: Předpony s, z, vz - pracovní list 262 kB: verze 2 : 8. 2. 2014 5:57: Markéta Čechová: Slovní druhy - pracovní list. Slovní druhy - tabulka. Menu. Fotoalbum. Úvod. Český jazyk. 3. ročník. 4. ročník. 5. ročník

Pracovní listy z českého jazyka pro základní školy ke stažení. 1 - Slova ohebná. 2 - Práce s básní. 3 - Doplňování interpunkce. 4 - Rozbor básně Máj. 5 - Druhy přívlastku. 6 - Opakování učiva 9. ročníku. 7 - Věta a souvětí. 8 - Vedlejší věty vložené Pracovní list k procvičení práce s historickým textem, k seznámení s peticí Několik vět a zopakování lidských práv a svobod. VY_12_Inovace_Neverbální komunikace.55: 8. Žák se seznámí s projevy neverbální komunikace. Texty a pracovní list pro žáky k tématu Neverbální komunikace: VY_12_Inovace_Osobnost, temperament.5

Pracovní list Řešení Zájmena Jméno: 1. Urči slovní druhy (zařaď do tabulky): Někdo, radost, jsme, koko, třikrát, na, ano, týdenní, ale, dobře Ohebné Neohebné 1. radost 6. dobře 2. týdenní 7. na 3. někdo 8. ale 4. třikrát, 9. ano 5. jsme 10. koko 2. Doplň druhy zájmen: 1 Kruh, kružnice - slovní úlohy - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová Únor 2013 - duben 2013 MATEMATIKA 8. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76 Cílová skupina : Žáci 8. ročníku ZŠ Poznámka : Pracovní list rozešle učitel do složek žáků na PC Hotový dokument může být zkontrolován společně (správné řešení je promítnuto na plátno), nebo žák uloží vyřešený úkol do své složky, učitel ho následně opraví a oznámkuje Anotac Slovní druhy - vyhledej v textu -slovní druhy,ozn.sl.druhů, sl.druhy podle pořadí 266 kB: verze 1 : 28. 1. 2014 6:04: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_119.doc Zobrazit Stáhnout: Opakování učiva z druhé třídy - prac. List, prezent.souhl.na konci slov,sl.do dvojic aj. 274 kB: verze 1 : 28. 1. 2014 6:05: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_120.do

6) Přísudek slovesný jednoduchý - pracovní list s řešením 7) Přísudek jmenný se sponou - pracovní list s řešením 8) Přísudek slovesný složený - pracovní list s řešení 2 pracovní listy - zaměření na slovní druhy jako takové (celek) 10 pracovních listů - zaměření na jednotlivé slovní druhy. 6 pracovních listů - procvičování slovních druhů. 10 pracovních listů - bonusová cvičení s obrázky (3 bonusová cvičení na jedné straně, celkem 30 bonusových cvičení SLOVNÍ DRUHY - pracovní list ke komplexnímu procvičení. Pracovní listy k procvičení slovních druhů (složitější jevy, otázky typu CERMAT) Více o produktu. TŘÍDA. Střední škola 8. třída 9. třída. PŘEDMĚT. Český jazyk. TYP MATERIÁLU. Pracovní listy Přípravy hodin Matematika pro 8. a 9. třídu. Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva matematiky v 8. a 9. třídě základní školy. Jednotlivé učivo je názorně vyvozeno prezentací, žáci si osvojené znalosti procvičí pomocí pracovních listů. Sada obsahuje 10 prezentací a 10 pracovních listů

Pracovní list je určen k procvičování slovesných kategorií, tvoření sloves podle zadané mluvnické kategorie nebo hledání sloves v textu. 19. PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ / ABSTRAKTNÍ, POMNOŽNÁ / HROMADNÁ / LÁTKOVÁ, UČIVO PRO 6. ROČNÍK. Pracovní list je určen k procvičení těchto druhů podstatných jmen. 20 Slovní druhy - slovesa - 4.ročník. [online]. 9.6.2012, [cit. 16.6.2021]. Dostupný pod licencí Creative Commons CC-BY-NC-SA z WWW: <http://dumy.cz/material/25588-slovni-druhy-slovesa-4-rocnik>. Materiál je zaměřen na bezpečné poznávání slovních druhů - sloves, určování mluvnických kategorií u sloves Pracovní list - v 1. cvičení máme za úkol podtrhat barevně slovní druhy, ve 2. cvičení se tvoří z přídavných jmen příslovce a naopak, ve 3. cvičení tvoříme slova opačného významu a určujeme slovní druh (přídavná jména, příslovce). Materiál obsahuje i klíč - výsledky Pracovní list - slovní druhy Určování slovních druhů, tvarosloví, antonyma, homonym

Slovní druhy - pracovní lis

  1. 1) Vypracuj samostatně pracovní list, ve kterém si zopakuješ psaní i, y. Všechny pravopisné jevy zdůvodni. Pracovní list - opakování . 2) Napiš na papír vše, co víš o přídavných jménech. Poté vypracuj pracovní list - Přídavná jména - pracovní list . 3) Dle pokynů vybarvi obrázek s vyjmenovanými slovy po z
  2. - 8. třída - 9. třída - Praktické činnosti / Projektové vyučován
  3. Pracovní list - slovní druhy Pracovní list k procvičení slovních druhů ID: 1886613 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 5. třída Age: 10-11 Main content: Slovní druhy Other contents: Slovní druhy Add to my workbooks (0) Download file pdf Embed in my website or blo
  4. Slovní druhy: Žák: - vyjmenuje slovní druhy - pozná podstatná jména, slovesa a předložky v textu: Český jazyk 1. třída; Český jazyk 2. třída; Český jazyk 3. třída; Český jazyk 4. třída; Český jazyk 5. třída; Ajina.eu - pracovní listy do angličtin
  5. Film byl natočen v roce 1988. Mezi státy, kde byl film natáčen patří Československo Básně k recitaci 8. třída. Cvičení na neohebné slovní druhy. Podstatná jména rodu ženského: pracovní list. Test na určování vzorů přídavných jmen . Test - NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY - ČÁSTICE, CITOSLOVCE . Slovné druhy poznáme: Podstatné mená

slovní druhy - částice a citoslovce (soubor ke stažení) podstatná jména- rod, číslo (soubory ke stažení) Tento týden bude více pracovních listů. Kdo má zájem, může si je ve škole vyzvednout v pondělí do 12. 00 h Videa s pracovními listy jsou sestavena k AKTIVNÍMU procvičování učiva dítětem. Výukový okruh. Konkrétní pracovní list. Číslo stránky. Druhy vět ( k v. č. 3) Pohádka o kočce a myšce - seřaď věty v příběhu. 1. Doplň správná znaménka podle druhů vět. 2 Slovní druhy ± pracovní list 'RSO GREiVQLþN\Qi]Y\VORYQtFKGUXK$ : Máma, táta, Véna jsou _____ . -DNê NWHUê þtVHSWiã8åBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB]Qiã Nová jsou YãDNBBBBBBBBBBBBBBBBB ]DVNDNXMt]DMP pQD &KFHWHQ FRVSRþtWDW3DNBBBBBBBBBBBBBBBBPXVtã]QiW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBXåSR]QiPH SUDFRYDWMHQHFKiPH.

Pracovní listy - Škola s hro

Český jazyk - DUMy - ZŠ Sázav

  1. DÚ - pracovní list Neohebné slovní druhy - bude uložen na Teams - 7. třída - Český jazyk - PL -8. 2. 2021. Vyplněný pracovní list mi pošlete do 12. 2. 2021 ke kontrole. Zápis- z učebnice si přepište do školního sešitu (mluvnice) tabulky ze str. 69. 70 a 71
  2. Dobrovolné pracovní listy Detektivní kancelář Slovní druhy Slovní úlohy Počítání do 1000. Informace pro žáky 3. třídy - 6. 4.- 8. 4. 2020 + klíč Anglický jazyk - Sýsová - 30. 3.- 3. 4. 2020 Anglický jazyk - Kobzová - 6. 4. - 8. 4. 2020. Dobrovolné pracovní listy Zajíc - vyjmenovaná slova Ukrytá slova.
  3. l MATEMATIKA 8. ROČNÍK CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Sada pracovních listů Mgr. ronislava Trčková, Daniela Trčková, Luboš Trčka Resumé Sada pracovních listů je zaměřená na opakování, procvičení a upevnění učiva 8. ročníku
  4. Zájmena hrou. Rubrika: . ZŠ - 1 stupeň (ročník: 1-5), Český jazyk a literatura, Jazyk a jazyková komunikace. Hravou formou si žáci procvičí své znalosti o zájmenech. Jejich úkolem je vyhledat v osmisměrce všechna zájmena a správně je zařadit podle druhu, z rozházených hlásek sestavit zájmena, najít správnou cestu k.

Poznáváme slovní druhy - 3 cvičení + pracovní list

Poznáváme slovní druhy - 3 cvičení + pracovní listy. 19. 7. 2011. slovnídruhy. Slovní druhy - pracovní list. Slovní druhy - tabulk Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - určování slovních druhů, hledání vhodných vyjmenovaných slov, doplnění vět, určení podmětu a přísudku Slovní úlohy pro prvňáky - karty (2 listy) 6,10 Kč. Dva listy obsahují karty se slovními úlohami. Ty se mohou vystřihnout nebo zalaminovat, aby se na ně dalo psát fixem a pak smazat. Slovní úlohy jsou zaměřeny na počítání v oboru do 10 (sčítání a odčítání) a propedeutiku násobení (opakované sčítání). Kup teď.

Pracovní listy z českého jazyka pro základní školy - 9

130 Zábavná čeština ideas in 2021 | jazyk, učení, čtení

Slovní druhy: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 : Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému slovnímu druhu. Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně. ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA 8. třída Německý jazyk Opakování slovní zásoby 6. lekce pracovní sešit s. 59 Cvičení 13, 14, 15 učebnice s. 65 - 66 Cvičení 15 s. 56 a 1 - 9 s. 57 - 58 v prac. sešitu Nadále opakovat časování sloves a časování slovesa sein a haben Český jazyk 8. třída. Vážení rodiče, milí žáci, na základě Usnesení vlády ze. Rozbory - 9. třída. Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Třída: Vše. 1. Široký výběr. Úzký výběr Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat Pracovní listy český jazyk 3. třída www.brumlik.estranky.cz - Český jazyk - 3. ročník. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Hudební výchova www.brumlik.estranky.cz - Český jazyk - 3. ročník - Tvarosloví - Poznáváme slovní druhy - 3 cvičení + pracovní listy Pracovní listy pro český jazyk - 3. třída - PDF.

Pracovní listy - zs

PONDĚLÍ ČJ - opakovali jsme zdvojené hlásky, psaní ě /je - procvičovali jsme slovní druhy - učebnice str. 40/ modrá tabulka - učebnice: str. 41/cv. 3 - napiš do sešitu ČJ školní a urči slovní druhy u všech slov ve cvičení 3 8. třída 30. 3. - 3. 4. 2020 Procvičování - pracovní list Milá 8. B a 8. A, následující cvičení se váží k výše uvedeným poznámkám (nová látka), nejedná se o nic složitého. S pomocí poznámek se pokuste vypracovat dané úkoly.Vyplněný pracovní list mi odešlete do pátku 3. 4. 2020. na e-mail bruhova@zsrudolfov.cz, prosím Slovní druhy pracovní list 5. třída. Slovní druhy - určování. 0% Splněno ze všech cvičení. 84 cvičení v kategorii. pouze pro přihlášené? 9. třída ZŠ. Střední škola. Typ cvičení • Český jazyk 3. třída. • Slovní druhy. - vyjmenuje slovní druhy. - pozná podstatná jména, slovesa a předložky v text 1. třída Český jazyk-aplikace naučených písmen ve slabikách di, ti, ni, dy, ty, - PS str. 43 - 45, opakování učiva Slovní druhy - výběr cvičení - Písanka str. 31 - opis textu - PS - zásoba cvičení k opakování Slovní druhy str. 53/1 - 4 - pracovní sešit str. 55/8 - poslouchej a opakuj. Opakování učiva: slovní druhy; podstatná jména konkrétní a abstraktní 6.4., 9.4. online práce v online hodinách (Kar) Literatura - básnické prostředky 7.4. online online hod. Aj 4 učebnice str. 49 7.4. online (Hum) pracovní sešit 38/3, 39/4, 7 9.4. Teams Aj 1 slovíčka 4 11.4. škola (Nov) PS 37 7.4. onlin

Kruh, kružnice - slovní úlohy - pracovní lis

8. třída; 9. třída; zkoušet u různých slov, slovní druhy. M minutovky str.26 cv. 51 celé, procvičujeme vztahy o několik více, o několik méně, několikrát více, několikrát méně, např. 5 krát více než 8 5 . 8 = 40, o 5 více než 8 8 + 5 = 13 atd. M pracovní list násobení a dělení sloupce 17, 18, pracovní. 7IS10M8 Procenta ­ slovní úlohy.notebook 10 Metodika strana č. 1, 2 ­ základní informace strana č. 3 ­ teorie ­ naladění na téma strana č. 4 ­ pracovní list ­ pamětné počítání strana č. 5 ­ pracovní list ­ SÚ ­ procentová čás Ficha online de Slovní druhy para 6.třída. Puedes hacer los ejercicios online o descargar la ficha como pdf Pracovní list na určování vedlejších vět - ZDE Test CERMAT Literatura - přečtěte si v čítance na str. 179 - 184 ukázku od Jindry Jarošové, do sešitu z literatury si napište název ukázky, jméno autorky a odpovězte na první tři otázky nacházející se za textem na str. 184

pracovní list - řešení slovních úloh - rozdělení celku 2 Pracovní list -slovní úlohy o směsích. Slovní úlohy - Příklady z matematik . Válec - slovní úlohy - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová Únor 2013 - duben 2013 MATEMATIKA 8. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76 Článek Pracovní listy český jazyk 4. třída. Oficiální stránky ZŠ a MŠ Žabeň.Český jazyk 4. ročník . Zpracované a ve výuce ověřeny materiály v rámci Šablony III/2 Pracovní listy pro český jazyk - 4. třída - PDF + verze pro PC Dokument obsahuje hravé, zábavné, opakovací i prověřovací pracovní listy, které Vám usnadní přípravu a práci po celý školní rok Pracovní listy pro český jazyk - 2. třída - PDF + verze pro PC. pc verze. 1 222Kč. Ucelený PDF soubor pracovních listů pro celý školní rok, rozšířený o online verzi PDF připravenou pro vyplňování úkolů přímo v počítači. Multilicence pro učitele vaší školy Hudební výchova 3 třída pracovní listy. Hudební výchova. Selection File type icon File name Description Size Revision Time User; ĉ: VY_32_INOVACE_703.doc Zobrazit Stáhnout: Dějiny světové hudby od počátků do středověku - křížovka, pracovní list. základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Hudební výchova Vypracované úkoly pošli nebo dones do školy do 06.11.2020 do 11:00 hodin. Úkoly budou klasifikovány . Úkoly od pondělí 19.10. do pátku 23.10. 2020. 1)Opakuj a procvičuj vyjmenovaná slova po B,L,M. Vyplň pracovní list 1, pracovní list 2, pracovní list 3. matematika 8.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokumen

Žák umí vyhledat synonymum na internetu nebo v synonymickém slovníku. Rozvíjí svou slovní zásobu. Potřeby a materiál:-vytvořený pracovní list - připravený text (3 stránky) Anglický jazyk opakování 2. třída - odkaz na web Učebnice str. 23 - připomeň si, co jsou slova souznačná (synonyma). Přečti si poučku ve. 12 úloh | Typ cvičení Kvíz / test | Obtížnost 5. třída ZŠ, 6. třída ZŠ, 7. třída ZŠ, 8. třída ZŠ, 9. třída ZŠ. Zkuste určit všechny slovní druhy v našem novém testu, který je určen pro žáky základních a středních škol. Tentokrát jsme se zaměřili na ty slovní druhy, které jsou ve větách méně.

Učivo sekundy - 7. ročníku :: Zvládáme češtin

(chaloupecka 08.10 Pracovní list Třída: 7.r. Přiložený soubor: Ke staŕení ) 2006/2007 Příklady rovnic (Veronika 10.10 Pracovní list Třída: 7.r. Přiložený soubor: Ke staŕení ) Toto jsou příklady rovnic, které budou žáky v týdnu od 9. 10. provázet v hodinách i za domácí úkol Dále jsou zde charakterizovány jednotlivé neohebné slovní druhy - příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce. Barevně jsou jednotlivé slovní druhy zpracovány v duhovém spektru podobně jako tužky, které žákům představují všechny slovní druhy v rámci opakování a lepšího zapamatování 3. třída 10. - 14. 5. 2021 ČJ PROCVIČUJEME SLOVNÍ DRUHY PO - pracovní list č. 1 - i,í/y,ý ÚT - pracovní list č. 2 - přídavná jména ST - pracovní list č.3 - i/y po Z ČT - pracovní list č. 4 - částice a citoslovce (nalep si do ČJ Š lístek 8. prosince 2020 - Slovní druhy - Vkládám zápis na téma slovní druhy. Opište si nebo vytiskněte tabulku se slovními druhy. Druhou stranu o podstatných jménech zatím ne. Pro ty, kteří nemají pracovní list, vkládám také zadání úkolů. Vypracujte zatím cvičení 1. Odevzdávejte na email do čtvrtka 10. prosince

4.4.2020 - Explore kl's board slovni druhy on Pinterest. See more ideas about učení, třída, domácí vzdělávání Evropa. Poznáváním Evropy jako jednoho ze světadílů a jeho jednotlivých součástí - povrchu, vodstva, rostlin, živočichů, států i měst - graduje vlastivědné učivo na prvním stupni základní školy. Tento tématický celek obsahuje osm kapitol a závěrečné shrnutí v celkovém rozsahu 28 vyučovacích hodin. Učivo. Pracovní list: Podstatná jména workshee . Český jazyk 9-17 (pracovní dny). aplikace. podmínky Slovní druhy.cz. 546 likes. Slovní druhy.cz je webovou stránkou, snažící se zábavnou formou pomoci svým návštěvníkům naučit se slovní druhy Nabídka pracovních míst z řady nejznámějších společností, které nabízejí zaměstnání Rychle & Zdarma Volná pracovní

Třída 4.A Téma hodiny Slovní úlohy III Druh materiálu Pracovní list Anotace Vysvětlení způsobu řešení a procvičení řešení slovních úloh o společné práci. Materiál lze využít při probírání učiva v 1. ročníku , ale i při opakování učiva ve 4. ročníku. Slovní úlohy III c ) Slovní úlohy o společné prác CJ8 - Neohebné slovní druhy 14122020.ppt Procvičit si látku ústně v učebnici na str. 55/ cv. 4, 5, 6; str.56 / cv. 11; str.57 / cv.18 a); 58 / cv. 22 - stačí udělat jen část cvičení Vypracovat pracovní list v příloze, CJ8 - Neohebné slovní druhy - pracovní list - ofotit a poslat nejpozději ve čtvrtek do 20:00 na adresu. 3. třída - Dětské stránky. Těšíme se na prázdniny. 1. 6. 2021 596 0 1. Aktivity pro žáky 2. a 3. ročníku - práce s textem, tvoření otázek. Hledání společných a odlišných znaků v textu, zápis do Vennova diagramu... Druhy vět 9.třída; PRACOVNÍ LIST - slovní úlohy dvojí druh 12.03.2019: PRACOVNÍ LIST - slovní úlohy o společné práci 12.03.2019: PRACOVNÍ LIST - slovní úlohy o pohybu 12.03.2019: PRACOVNÍ LIST -slovní úlohy základní. Chyba: Nebyly předány povinné parametry. Chyba: Nebyly předány povinné parametry. Nebyly předány povinné parametry

slovní druhy, český jazyk, druhy slov, tvarosloví, ohebná

Zápis z mluvnice: Předpony a předložky s-/z-/vz-, Slovní druhy; Zápis ze slohu: Popis osoby - slovní zásoba . Úkoly k odevzdání (do pátku): Mluvnice: Pracovní list na skupiny hlásek: zde ke stažení (vytištěné k dispozici ve škole) Učebnice str. 43/4 (bude vysvětleno na hodině Naše třída. Výukové materiály > Český jazyk. 04.06.2020 08:24. Slovní druhy A Slovní druhy B Závěrečný test A Závěrečný test B ————— K vytisknutí 29.04.2020 19:48. Pracovní list - předložky, spojky Pracovní listy - dě, tě, ně Pracovní list k opakování 1 Pracovní list k opakování 2 Pracovní list k. čtení-Ochutnávka OVOCE DO ŠKOL - hřášek, kedlubny, různé druhy salátů. čítanka str. 146-147 . 4.6. čj - SLOVNÍ DRUHY - opakování, určování (pracovní list, interaktivní tabule) M-Procvičování na závěrečný test - pracovní list. AJ - Test slovní zásoba 9.lekce + sloveso CAN (zápor, otázka) - interaktivní tabule. Slovní druhy - procvičování, opakování Učebnice str. 97 - 98, pracovní sešit 2 - str. 31 - 32 Opakovací prověrka na slovní druhy (vyjmenovat slovní druhy, poznat podstatná jména, slovesa, předložky a spojky) - pátek 6. 5. ČJ - sloh-----ČJ - čtení: Čítanka str. 147 - 15

Český jazyk 4. Napsal uživatel Michaela Kocmanová dne Ne, 30/08/2020 - 16:20. 23. - 27. 11. 2020. dole v příloze najdete PL Skladební dvojice + Základní skladební dvojice - procvičování. dole v příloze najdete dva PL - první je jak se určují podstatná jména a slovesa - teorie Pracovní list - přídavná jména - druhy přídavných jmen, přídavná jména tvrdá a měkká. 5. Pracovní list - opakování učiva - základní skladební dvojice, minulý čas, předpony s-, z-, slovní druhy Lenka. 1.třída Pracovní list - vyjmenovaná slova i koncovky podstatných jmen - dum; Základní skladební dvojice slovní druhy pracovní list 3. třída Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva tvarosloví - slovních druhů. Autor: Mgr. Silvie Šilhanová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: poznat a určit slovní druhy další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací. Básně k recitaci 8. třída. Slovní druhy. Cvičení na příslovce. Cvičení na předložky a předpony ; Procvičování velkých písmen. Zápis do sešitu. Záznam o knize. Pracovní list . Diktát. Podstatná jména 1. Podstatná jména 2. Přídavná jména . Shoda podmětu s přísudkem. Vyjmenovaná slova. Slovní druhy. Mluvnice

Pracovní list k procvičování vyjmenovaná slova Z vyjmenovaná slova OPAKOVÁNÍ slovní druhy podstatná jména slovesa vlastivěda matematika Kontakt DÚ 1.třída Mgr. Pavla Vránová. Seznam cvičení: www.onlinecviceni.cz : Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit ČESKÝ JAZYK - 3. třída. Pracovní list - pondělí 9. týden. 8. týde Základní škola a Mateřská škola Sedlec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Sedlec 101 Sedlec 691 21 ZŠ - 724 764 987 MŠ - 770 673 77 . Seznam cviče Český jazyk a literatura 8. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.. český jazyk 6. ročník pracovní list - Hledat Googlem. český jazyk 6. ročník pracovní list - Hledat Google Slovní úlohy 3. třída pracovní list, pracovní list 3 . ČJ 23. 3. Chtěla bych poděkovat všem ze 4. třídy - všichni jsou vzorně přihlášeni. v 5. třídě chybělo stále pět žáků. Aktivovala jsem je tedy sama a hesla mají k dispozici u mě. 4. třída - má již malý úkol na svém účtu Na pracovní listy se vztahují autorská práva! 2. třída. 50 pracovních listů, 50 listů s řešením; 280 úkolů s řešením; BONUS: hra Jméno, město hra Kolíčkovaná - slovní druhy; hra Já mám, kdo má - synonyma, antonyma; závěrečná prá

Matematika 3 třída pracovní listy. Pololetní práce z matematiky pro 3. ročník. Obsahuje: příklady na násobilku, sčítání a odčítání do 100, porovnávání čísel, slovní úlohu, z geometrie - vrcholy a strany trojúhelníka a poznávání geometrických útvarů 1x soubor pracovních listů ve formě PDF a 1x přepracovaný soubor do formy on-line pro použití na počítači. 2. třída PDF+ online verze - lze koupit samostatně zde. 50 pracovních listů, 50 listů s řešením; 280 úkolů s řešením; BONUS: hra Jméno, město hra Kolíčkovaná - slovní druhy Slovní druhy pracovní list 6. třída Slovní druhy - Procvičování online - Umíme česk . Rovnice s parametrem. Soustavy rovnic. Slovní úlohy. VIDEOSBÍRKA. Nerovnice. VIDEOSBÍRKA. Křivkové integrály. Křivkový integrál prvního druhu ; Zájmena zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně na ně ukazují Práce k odevzdání - vypracovat pracovní list, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz nebo odevzdat v prostředí MS Teams do pátku 8.1.2021 do 16 hodin; zadání: F6_prac_list_5_do_8_1_202

Soubor šesti pracovních listů z českého jazyka pro 2. a 3. třídu. Děti procvičují dva slovní druhy - podstatná jména a slovesa. U sloves se v těchto listech zaměřujeme na rod a číslo, u sloves na čas (přítomný a minulý) a tvoření záporu. Vyhledávání v textu, listy spojují příběhy dětí Nabízíme učebnici Procvičujeme slovní druhy - Pracovní sešit pro 3.ročník od autora/ů Lenka Dočkalová z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

- pracovní sešit M - slovní úlohy str.28 cv.2,3 + cv.4,5 str.23- Zaokrouhlování na 100. samostatná práce - pracovní list str.10 (sčítání a odčítání pod sebou čtvrtý a pátý řádek) - pracovní sešit M str. 29 cv.1,2,3. KVÍZ - SLOVNÍ ÚLOHY Pohádka :PÁLENÍ ČARODĚJNI s. 18, cv. 5 - přepsat do škol. sešitu větu a nad slova nadepisovat slovní druhy pracovní sešit s. 14, cv. 4, 5, 6 DÚ z čítanky: s. 10 - otázky k textu 10.10.2019 - Explore Veronika Obdr's board čj - druháci,třeťáci, followed by 171 people on Pinterest. See more ideas about učení, třída, vzdělávání Pracovní list č. 16 - vypracuj cv. 1, 2, 3. Na konci listu domaluj obrázek dle své fantazie. Středa 3. 3. JČ Uč. str. 53 cv. 2 si vyzkoušej ústně. Cv. 3 přepiš do malého pracovního sešitu JČ. Písanka str. 9 (8 řádků). Vybarvi pracovní list s kostkou, který sis měl vytisknout 23.11.2019 - Explore Lucie Chourová's board Čj on Pinterest. See more ideas about učení, učitelé, třída