Home

Paragrafy trestního zákoníku

Zákon č. 40/2009 Sb. - Zákon trestní zákoní VYBRANÉ PARAGRAFY ZÁKONA Č. 40/2009 SB. TRESTNÍHO ZÁKONÍKU VZTAHUJÍCÍCH SE . K NEDOVOLENÉMU NAKLÁDÁNÍ S OPL § 283 . NEDOVOLENÁ VÝROBA A JINÉ NAKLÁDÁNÍ . S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÍMI LÁTKAMI A S JEDY (1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá neb Díl 2 - Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství. § 180 - Neoprávněné nakládání s osobními údaji. § 181 - Poškození cizích práv. § 182 - Porušení tajemství dopravovaných zpráv. § 183 - Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí. Uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního stíhání však nezbavuje pachatele trestní odpovědnosti, týká-li se nepřekažení trestného činu vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), genocidia (§ 400), útoku proti. b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f ). (6) Příprava je trestná. Označení stránky: paragraf 205 trestního zákona, paragraf 205, § 205 trestního zákoníku.

a) upustit od potrestání (§ 46 trestního zákoníku), b) podmíněně upustit od potrestání s dohledem (§ 48 trestního zákoníku), nebo. c) upustit od uložení souhrnného trestu (§ 44 trestního zákoníku), a to i v případě, byl-li předchozí trest uložen rozsudkem.. Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a. HLAVA I TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ Díl 1 Trestné činy proti životu § 140 Vražda (1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let. (2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let. (3) Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo. Mám na mysli § 205 odst. 2 trestního zákoníku, podle kterého bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta ten, kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. Jedná se o speciální postih recidivy, který však vzhledem k základní. Novela trestního zákoníku je tu: Trestný čin od 10 tisíc a z vězení po odpykání 1/3 trestu Novela trestního zákoníku je konečně tu. Od 1. října 2020 náš trestní řád nabyl účinnosti a je plný změn, které mají za úkol zefektivnit a zjednodušit naše životy

V trestním zákoníku, v hlavě X - Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, najdeme v dílu druhém trestné činy úředních osob. Jedná se o § 329 zneužití pravomoci úřední osoby, ale také o § 330 maření úkolů úřední osoby z nedbalosti Vzpomínka na totalitní paragrafy: Jak veksláci lovili prasata sovětským šampaňským. TŘICET LET SVOBODY. Vzpomínky na totalitu blednou závratnou rychlostí. Nedávný průzkum pro společnost Post Bellum ukázal, že plná polovina lidí starších 40 let se středním nebo nižším vzděláním věří, že za komunismu bylo líp Vybrané paragrafy trestního zákoníku, zák. č. 40/2009 Sb. (Michal Kojan) § 13 Trestný čin (1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon ozna-čuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. (2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavin

Nalezené odpovědi pro to, co znamená zkratka paragraf 274odst.1,2a trestního zákoníku a tomu podobné zkratky najdete přímo tady, v tomto slovníku zkratek online § 1. Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob ★ Paragraf 213 trestního zákona Norského království § 213 trestního zákoníku ruské federace, norského království byla ustanovení norský trestní kodex z roku 1902, která až do zrušení zákona ze dne 21. Dubna 1972 ne. 18 kriminalizována nečistá vztahy mezi muži a současně pohlavní styk mezi člověkem a zvířetem Podpis trestního zákoníku prezidentem Václavem Klausem komentoval v lednu loňského roku tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil: Pan prezident si byl vědom, jaké fatální důsledky by mělo uplatnění práva veta v tomto případě. Díky jeho správnému rozhodnutí právě začíná zcela nová etapa českého trestního.

40/2009 Sb. Trestní zákoník - Zákony pro lid

Dle trestního zákoníku těžké ublížení na zdraví upravuje tyto paragrafy trestního zákoníku: § 16 - nedbalost, § 55 a násl. - odnětí svobody, § 67 až 69 - peněžitý trest, § 73 a 74 - zákaz činnosti, § 143 - usmrcení z nedbalosti, § 145 - těžké ublížení na zdraví, § 148 - ublížení na zdraví z. Ústavní soud zrušil paragraf, který určuje omamné rostliny a jejich trestné množství Okresní soud v Chrudimi jako navrhovatel v paragrafech trestního zákoníku týkajících se drog poukazoval na slovní spojení větší než malé, které zákoník opakovaně používá pro bližší určení množství drog, za něž hrozí. Citace legislativních dokumentů. Citování zákonů a ostatních legislativních dokumentů není vázáno normou ČSN ISO 690, byť na základě jejích pravidel lze dané zákony ocitovat například:. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 1. Paragraf 175 německého trestního zákoníku existoval od 1. ledna 1872 (kdy vstoupil v platnost říšský trestní zákoník) do 11. června 1994.Trestal sexuální styky mezi osobami mužského pohlaví.Do roku 1969 trestal rovněž nepřirozené smilstvo se zvířaty (od 1935 vyčleněn do § 175b). Celkově bylo na jeho základě odsouzeno asi 140 000 osob
 2. Ústavní soud zrušil část trestního zákoníku, podle které vláda stanovila, jaké rostliny a houby považuje za omamné a psychotropní látky a určovala jejich trestné množství. Okresní soud v Chrudimi navrhoval zrušit několik ustanovení, která se týkala především pojmů množství větší než malé, Ústavní soud ale další návrhy zamítl
 3. V souvislosti s aktuální situací vláda s účinností od 13. 3. 2020 schválila novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin s tím, že na seznam nakažlivých lidských nemocí byl nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2
 4. Brno - Ústavní soud zrušil část trestního zákoníku, podle které vláda stanovila, jaké rostliny a houby považuje za omamné a psychotropní látky a určovala jejich trestné množství. Okresní soud v Chrudimi navrhoval zrušit několik ustanovení, která se týkala především pojmů množství větší než malé, Ústavní soud ale další návrhy zamítl

Které paragrafy jste zpracovával? Máte nějakou oblíbenou část trestního zákoníku? Vybral jsem si dvě části, protože se na ně nějakou dobu specializuji. Tou první, tou jsem i začínal, byly trestné činy sexuální. Vzorový paragraf, který jsem zpracovával, byl na znásilnění Paragraf 265 trestního zákoníku Zkony ke stejnmu tmatu. a) pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj, a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného. Mezi paragrafy trestního zákoníku omezující svobodu projevu patří např.: § 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji § 287 Šíření toxikomanie § 355 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod § 357 Šíření. Dobrý den, dnes (22.11.2018) jsem si vyzvedla dopis od policie ČR že mám podat vysvětlení. Podezreni že spáchání zvlášť závažného zločinu pro podvodu dle par. 209/1,5a) trestního zákoníku v souvislosti s uzavíráním smluv na pojistný produkt (firma) v roce 2010 že strany zástupců spol. (firma)

§ 328 - Přisvojení pravomoci úřadu : Trestní zákoník - 40

Platnosti podle soudu pozbývají paragraf 2 a příloha č. 2 nařízení vlády č. 455/2009 Sb, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny a houby se považují za obsahující omamné látky. V obou případech soud zrušil právní úpravu dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů Tématem této diplomové práce je trestný čin loupeže, jenž je upraven v hlavě druhé části první zvláštní části trestního zákoníku, mezi trestnými činy proti svobodě, konkrétně v § 173 trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) V řízení o trestném činu podle § 180 trestního zákoníku může orgán činný v trestním řízení vyžadovat individuální údaje získané podle zvláštního zákona pro statistické účely. V trestním řízení, ve kterém lze uložit ochranné opatření zabrání části majetku,.

Trestní zákoník je součástí veřejného práva a upravuje trestní právo hmotné. Parlamentem ČR byl schválen v roce 2009, účinnosti nabyl 1. ledna 2010 a nahradil trestní zákon z roku 1961. Trestní zákoník je rozdělen na obecnou a zvláštní část a obsahuje celkem 421 paragrafů. Část první v rozmezí paragrafů 1 až. Vybrané paragrafy trestního zákoníku, zák. č. 40/2009 Sb. (Michal Kojan) § 13 Trestný čin (1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon ozna-čuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. (2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavině Další článek, věnovaný novému trestnímu zákoníku, uveřejněnému ve Sbírce zákonů pod č. 40/2009 Sb., je zaměřen na trestné činy proti rodině a dětem (§ 194-§ 204). Ustanovení jsou obsažena ve čtvrté hlavě zvláštní části trestního zákoníku

Část druhá Základy trestní odpovědnosti právnických osob (§ 7-13) § 7 Trestné činy. Trestnými činy se pro účely tohoto zákona rozumí zločiny nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku, a to obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), svěření dítěte do moci jiného (§ 169 trestního zákoníku), vydírání (§ 175 trestního zákoníku), porušení. U nás existují v podstatě jen tři paragrafy trestního zákoníku, které postihují rodiče. A to paragraf 215, 223 a 224 trestního zákona, říká děčínský právník Narcis Tomášek. V prvním případě rodiče mohou dostat půl roku až tři roky odnětí svobody za týrání osoby svěřené jim do péče, popisuje. Podle tohoto paragrafu také byla souzena matka.

§ 367 - Nepřekažení trestného činu : Trestní zákoník - 40

Navržený paragraf 317 nového trestního zákoníku by mohl kriminalizovat práci nevládních organizací pomáhajích migrantům, kteří nemají legální pobytový status v ČR. Právník Pavel Čižinský se zamýšlí nad smyslem a možným dopadem ustanovení o napomáhání k nedovolenému pobytu na území republiky Incident se obešel bez zranění. Policisté dál případ prověřují a vyhodnocují získané informace. O případném obvinění muže a které paragrafy trestního zákoníku jsou ve hře, policisté ještě neinformovali Trestný čin: Zabití - § 141 trestního zákoníku, hlava I . álních případů, které vede půvabná Kate Beckett ; 5 Tdo 168/2012-25 Zabití Silné rozrušení pachatele ve smyslu ustanovení § 141 odst. 1 tr. zákoníku musí být vyvoláno strachem, úlekem, zmatkem nebo jiným omluvitelným hnutím mysli

§ 205 paragraf 205 - Trestní zákoník č

Seznam legálních důvodů pro výpověď najdete v § 52 a násl. zákoníku práce (ZP) a pro okamžité zrušení pracovního poměru v § 55 a násl. ZP. U trestných činů je stanovena vaše povinnost překazit trestný čin v § 367 trestního zákoníku (TZ) nebo ho oznámit v § 368 TZ Ustanovení uvedená v § 283-288 nového trestního zákoníku nahradila dříve platná ustanovení uvedená v § 187-188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon (platném do 31. 12. 2009); paragrafy 285 a 288 jsou zcela nové. Posuzování trestní odpovědnosti se od 1. ledna 2010 od dosavadní situace významně liší Sám Berkovec email nijak nekomentoval, jen pohrozil INFO.CZ paragrafy trestního zákoníku. Dovoluji si Vás upozornit na to, že pokud jste se dostali do jakéhokoli soukromého mailu, jde o porušení tajemství dopravovaných zpráv - paragraf 182 - a porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí. Pokud nechcete ztrácet čas s vyplňováním vzoru nebo potřebujete smlouvu ihned, vypracuji Vám do 24 hodin individuální smlouvu na míru za cenu 2500 Kč + DPH.; Společně se smlouvou získáte možnost objednání návrhu na vklad vlastnického práva (dokument, který musíte předložit na katastru společně se smlouvou) za zvýhodněnou cenu 490 Kč + DPH

333/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb ..

 1. Tábor - Paragraf 284 nového trestního zákoníku v praxi. Z trestného činu Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podezírají táborští policisté místního mladého muže. Ten u sebe pro vlastní potřebu přechovával několik sáčků s marihuanou, a to v množství větším než malém..
 2. ace zaměstnanců. Podle § 14 odst. 1 zákoníku práce pak platí, že výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů.
 3. Tak jsme se dočkali, bohužel. Za zády českých občanů, voličů alternativy, za zády SPD, KSČM a všech pro-národních stran a hnutí v ČR se potají a bez zájmu mainstreamových médií chystá největší drakonická novela trestního zákona od roku 1989, která je přímým útokem na svobodu slova v ČR, ale především jde o útok [
 4. A dovolím si o vytipovat paragraf Trestního zákoníku, který nejpravděpodobněji připadá v úvahu § 26
 5. Od letošního února totiž vstoupila v platnost novela trestního zákoníku, respektive jeho paragraf, který umožňuje fatální a bezprecedentní zásah policie vůči informacím, ukládaným na datových nosičích a sítích. Jde o zákon číslo 287/2018 sbírky, kterým se měnil trestní zákoník a některé další předpisy
 6. Paragraf 355 Trestního zákoníku Dobrý den, pane doktore, na současného nejvýraznějšího politika ODS Novotného se nevztahuje par. 355 Trestního zákoníku, odst. 1/b, 2/b ? Probrali se konečně právníci KSČM v čele s předsedou JUDr
 7. Samotné pěstování takových rostlin je přestupkem podle § 39 odst. 2 písm. b) zákona o návykových látkách s pokutou do výše 15 000 Kč. Sklizení a zpracování (v množství větším než malém) je už trestným činem podle § 283 trestního zákoníku - výše sankcí se řídí množstvím výpěstku

Fond pro oběti trestných činů Jaký je účel peněžitého fondu: Peněžitý fond je určen pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů (osoby uvedené v § 2 odst. 4 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů).Z tohoto fondu pro účely trestního řízení, v tzv. adhezním řízení, nadační fond hradí zvlášť zranitelným obětem trestných činů náklady. Domácí pěstování libovolného počtu konopných rostlin pro jiného, např. nemocné příbuzné či přátele, stejně jako sklízení, sušení a zpracování vypěstovaného konopí pro jiného i pro vlastní potřebu, může být, a stále častěji je posuzováno odlišnými paragrafy trestního zákoníku Jaký je to rozpor, jestliže se s odvoláním na tyto paragrafy trestního zákoníku nazývají pomluvou pověsti o vyhrožování, že je nutné vypořádat se s 19. březnem, s kluby a se svobodou tisku

Paragraf [značka §; její původ je nejasný, podle jedné theorie se vyvinula z hebrejského písmene ג (gimel), podle jiné je to ligatura S S, zkratky ze signum sectionis, česky značka odstavce] je základní číslovaná část právního předpisu. Ústavní zákony, mezinárodní úmluvy, smlouvy a některé další právní texty se místo na paragrafy člení na články (zkratka čl Paragraf 171 trestního zákona Kyperské republiky byl součástí kyperského trestního zákoníku přijatého roku 1929, který kriminalizoval dobrovolnou homosexuální aktivitu mezi muži. Šlo o pozůstatek někdejšího britského koloniálního práva, který přežil osamostatnění Kypru o celých 38 let.[1] Platil až do roku 1998 v následujícím znění Podle konkrétního činu pak korupční chování pokrývají ještě další paragrafy - druhá hlava X. dílu druhého trestního zákoníku Trestné činy úředních osob - § 329 - Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 - Maření úkolů úřední osoby z nedbalosti

Trestní zákoník - HLAVA I - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A

 1. První je § 339 trestního zákoníku Násilné překročení státní hranice, druhý je § 340 Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Nemám se za blbce, ale těmto dvěma paragrafům fakt nerozumím
 2. Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže by rád, aby se do nově tvořeného trestního zákoníku dostaly paragrafy, podle kterých by bylo trestné uzavření kartelových dohod o cenách služeb a výrobků.. Jde o převratnou novinku, ve státech Evroé unie má totiž možnost poslat zástupce firem za kartelové dohody do vězení jenom část zemí
 3. alistů se dopustila projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Informaci ČT řekla mluvčí krajského ředitelství pražské policie Andrea Zoulová
 4. Ustanovení § 221 (resp. § 146 nového trestního zákoníku) postihuje úmyslné ublížení na zdraví, kdy úmysl pachatele směřuje ke způsobení prosté újmy na zdraví, tedy zjednodušeně řečeno, k tomu, že poškozený bude omezen v běžném způsobu života po dobu delší než 7 dnů a kratší než 6 týdnů Újma na zdraví.
Příbehy kyberšikany - Webseriál #martyisdead

porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Platnosti podle soudu pozbývají paragraf 2 a příloha č. 2 nařízení vlády č. 455/2009 Sb, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny a houby se považují za. Paragrafy: zneužití dítěte k výrobě pornografie dle ust. § 193/1 trestního zákoníku; sexuální nátlak dle ust. § 186/1,5 trestního zákoníku; pohlavní zneužití dle ust. § 187/1 trestního zákoníku; výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií dle ust. § 192/3 trestního zákoníku

Recidiva podle § 205 odst

 1. A dojde-li k překročení, pěstitel sice naplnil některé znaky příslušného deliktu, pravděpodobně tak však učinil nevědomky. Tím pádem by u něj neměla být shledána úmyslná forma zavinění - nelze jej postihnout za trestný čin podle § 285 trestního zákoníku
 2. Trestnými činy se pro účely tohoto zákona rozumí zločiny nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku, a to obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), svěření dítěte do moci jiného (§ 169 trestního zákoníku), vydírání (§ 175 trestního zákoníku), porušení. VYBRANÉ PARAGRAFY ZÁKONA Č. 40/2009 SB
 3. Parlament dnes hlasoval o opozičním poslaneckém návrhu, který měl rušit paragraf 365 trestního zákoníku. Právě tento paragraf použila prokuratura při žalobě proti Tymošenkové, která je souzena za údajné překročení pravomocí při jednání o dovozní ceně ruského zemního plynu v roce 2009
 4. osobách podle paragrafů - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) - 2016 - 2019 Přehled o vyřízených věcech a stíhaných a podezřelých právnických osobách podle státních zastupitelství za období let 2014 - 2019 Právnické osoby: Celkový počet stíhaných právnických osob v letech 2012 - 201

Řešení: § 330 trestního zákoníku. Je již na čase, aby každý nesl odpovědnost za svoje jednání, a to i policisté, státní zástupci a soudci. Je však třeba si uvědomit, že všichni z orgánů činných v trestním řízení jsou podle trestního zákoníku úředními osobami Zrušil část ustanovení § 289 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, platnosti pozbývají § 2 a příloha č. 2 nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny a houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich. paragrafy dle trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.) a trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.). In: CSLAV [online informační systém]. 66% 34% Poměr trestně stíhaných FO ve vztahu k §198 trestního zákoníku (§215 trestního zákona) podle pohlaví (průměr 2012 - 2020) Muži Ženy 97% 3% Poměr trestně stíhanýc StGB (německého trestního zákoníku), který se týká hanobení a urážlivých výrazů, se uplatňuje mimo jiné i v oblasti internetu. Opravdoví lídři mají ve svém týmu schopné lidi takže k chybě dochází jednou, maximálně 2x za 10 let. Dr. Chocholoušek 13.13.197

Ústavní soudci uvedli, že mezi základní práva patří i právo svobodně rozhodnout o své smrti. Spadá do něj také možnost rozhodnout se zemřít za pomoci třetích osob, což však kontroverzní paragraf 217 trestního zákoníku platný od konce roku 2015 podle ústavních soudců prakticky znemožňoval Podle odstavce 802-A kalifornského trestního zákoníku je vyžadováno, aby stát stíhal únos do jednoho roku od oznámení trestného činu. OpenSubtitles2018.v3 Poprawa zdolności administracyjnych i sądowniczych służących wdrożeniu przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępczości zorganizowanej

Ustanovení uvedená v § 283 - 288 nového trestního zákoníku nahradila dříve platná ustanovení uvedená v § 187 - 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon (platném do 31. 12. 2009), paragrafy 285 a 288 jsou zcela nové. Ustanovení § 283 trestního zákoníku - Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamným c) trestního zákona. Bohužel i v tomto bodě bylo rozhodování soudů nejednotné. Část soudů vycházela z výkladu, že takový čin je trestný i nadále, byť pouze jako jeden trestný čin (§337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku), takže není důvod k tomu, aby se osobám za takové jednání odsouzeným rušil trest Skutková podstata trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku není svou povahou odkazovací ani blanketní, proto trestnost činu přímo nepodmiňuje porušením konkrétního zákona. Pokud je v popisu skutku pachatele uveden odkaz na právní předpis, jde jen o podrobnější vymezení skutkových okolností, za nichž došlo k.

Novela trestního zákoníku je tu: Trestný čin od 10 tisíc a

Co je to paragraf 274odst.1,2a trestního zákoníku? Nalezené odpovědi pro to, co znamená zkratka paragraf 274odst.1,2a trestního zákoníku a tomu podobné zkratky najdete přímo tady, v tomto slovníku zkratek online Paragraf 237 trestního zákoníku, trestný čin útisku. Upravil/a: quentos. Odpovědět Zajímavá 0 před 1913 dny Sledovat Nahlásit. Sdílet Poslat e-mailem. Diskuze: napište první příspěvek Odpovědi Kura. Ano, jak je napsáno u tohoto paragrafu. § 237 Útisk Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco. Projednávání trestního zákoníku bylo spojeno s malým pražským jarem, které nastalo v období po odchodu Vladimíra Špidly z vlády. Vypuštění problematického ustanovení podpořily jak koaliční špičky, tak ústavně právní výbor, ale i autor trestního kodexu, místopředseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal Vážení klienti, k 1. únoru 2019 nabyla účinnosti významná novela trestního zákoníku (dále jen novela nebo novela trestního zákoníku) a rádi bychom Vás touto cestou seznámili s nejdůležitějšími novinkami, které by Vám neměly uniknout. Nejvýznamnějším a zároveň nejvíce kontroverzním přínosem novely je bezesporu zavedení nového trestného činu.

Část 4 trestního zákoníku (paragrafy 11006-14315) kodifikuje zákony upravující vyšetřování trestných činů, výcvik vězeňských důstojníků, výcvik policistů, kontrolu kriminality, prevenci kriminality a kontrolu zbraní. Část 5 trestního zákoníku (oddíly 15001-15003) sestává pouze ze dvou oddílů. Navrhovaná novela trestního zákoníku tyto hranice trestu výrazně zpřísnila, vše spočívá zejména na myšlence změny hierarchie právem chráněných hodnot, kdy zájem na ochraně zvířat jako živých tvorů, by měl být nadřazen kupř. zájmu na ochraně majetku, což by mělo být součástí procesu tzv. dereifikace zvířat Paragraf 171 trestního zákona Kyperské republiky byl součástí kyperského trestního zákoníku přijatého roku 1929, který kriminalizoval dobrovolnou homosexuální aktivitu mezi muži. Šlo o pozůstatek někdejšího britského koloniálního práva, který přežil osamostatnění Kypru o celých 38 let. Platil až do roku 1998 v následujícím znění § 285 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. A to platí pro jakékoliv pěstování, tedy i pro léčebné účely, pokud nejsem držitelem udělené licence Ministerstvem zdravotnictví ČR. Výroba návykové látky je trestným činem podle § 283 tr. zákoníku, bez ohledu na množství vyráběné drogy. 8 F. J. uznán vinným p řečinem podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku, kterého se podle skutkové v ěty výroku o vin ě daného rozsudku dopustil tím, že si ponechal pro vlastní pot řebu finan ční prost ředky v celkové výši 263.470,- Kč, které mu byl

Novela trestního zákoníku zvýšila od 1. října 2020 hranici trestnosti zkrácení daně až od 100 tisíc korun. Tím by se mohla policie soustředit na opravdu závažné případy namísto řešení drobných kauz, kde postačí finanční sankce podle daňových předpisů, říká Trubač Domnívá se, že paragraf o postihu tunelování je důležitý a není jisté, zda by ho jiné právní předpisy mohly nahradit. Mladá fronta Dnes se ptá, jestli má kvůli nepřijetí trestního zákoníku občan jásat nebo lomit rukama, a myslí si, že obojí by bylo hysterické Po nástupu Hitlera a národních socialistů k moci došlo k přehodnocení otázky umělých potratů z hlediska čistoty rasy. 26. května 1933 byly do trestního zákoníku přidány paragrafy, které trestaly veřejné nabízení provedení potratu, ale zdravotní ohledy stanovily výjimku Současná právní úprava pouze přinesla upřesnění (v paragrafech 283 až 287 trestního zákoníku) jednotlivých forem tohoto nelegálního jednání. Fakticky rozděluje drogy na takzvané měkké a tvrdé, ale takové rozdělení je pouze při jejich držení či pěstování pro vlastní potřebu

INFO

Video: Síla paragrafu 330: Kdo bude mít odvahu stát se úřední

Vše o Spartě. Vše o Slavii. Vše o Plzn Ústavní soud zrušil paragraf trestního zákona, který delegoval na vládu pravomoc stanovit, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké.. Bacha na státní hranice! Čas od času také nahlédnu do trestního zákoníku, kde jsem vzhledem k našemu členství v EU a existenci Schengenského prostoru našel pozoruhodné trestné činy a to hned ve dvou paragrafech. První je § 339 trestního zákoníku Násilné překročení státní hranice, druhý je § 340 Organizování a.

Ježíšek neexistuje? Pozor! Dopouštíte se pomluvy! Právník

Vzpomínka na totalitní paragrafy: Jak veksláci lovili

oznamovací povinnost, která vyplývá ze zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku: Pokud se sociální pracovník hodnověrným způsobem dozví , že jiná osoba připravuje, páchá nebo již spáchala trestný čin zmíněný v paragrafech §367 a §368 trestního zákoníku, má povinnost tento trestný čin překazit /oznámit Poslanci opozičního hnutí SPD navrhli vyškrtnout z trestního zákoníku čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Paragraf je podle nich neurčitý, nejasný a rozporný a nemůže tedy založit trestněprávní odpovědnost. Cílem úpravy je podle důvodové zprávy zachování. V novele Občanského zákoníku, již právě připravuje resort spravedlnosti, se objevil paragraf zvaný Lichva, který říká, že smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije kromě jiného také lehkomyslnosti protějšku, je neplatná (viz Lichva a zákon). Novela jde ještě dál, když přímo kvantifikuje, jak velké mohou. Tento trestný čin pak spadá do kategorie trestných činů obecně nebezpečných Označení stránky: nepřekažení trestného činu, § 367 trestního zákoníku, zákon č.40/2009 Sb. § 367, Paragraf 367 sb.2009, paragraf 367, § 367 Trestního zákona, trestni zakonik § 367, §367 trestního zákona , nepřekážení trestný čin. Řešení: § 330 trestního zákoníku. Je však třeba si uvědomit, že všichni z orgánů činných v trestním řízení jsou podle trestního zákoníku úředními osobami. V trestním zákoníku, v hlavě X - Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, najdeme v dílu druhém trestné činy úředních osob. Jedná se o.

Paragrafy trestního zákoníku - §

Další paragraf - § 367 trestního zákona - Nepřekažení trestného činu - se týká trestných činů, které jsou zrovna páchány nebo které se připravují. Kromě trestných činů velezrady, vraždy, apod. se tento paragraf týká vyjmenovaných trestných činů, krádeže (§ 205 odst. 5 - nejedná se o drobné krádeže) Paragraf 171 trestního zákona Kyperské republiky byl součástí kyperského trestního zákoníku přijatého roku 1929, který kriminalizoval dobrovolnou homosexuální aktivitu mezi muži. 4 vztahy

Paragraf 274 odstavec 1 trestního zákoníku, § 274 (1) kdo

Podle ředitelky ProFEM Jitky Polákové se právě tato úprava měla do trestního zákoníku dostat. Jenže úmluvu Česká republika doposud neratifikovala, a to i kvůli zdrženlivému postoji hnutí ANO. Přesto paragrafy nejsou nejpodstatnější. Kořanová je přesvědčena, že zásadní je, jak se k věci postaví celá společnost Dolní komora tuniského parlamentu schválila dne 15. června 2010 nový pozměňovací návrh k paragrafu 61a trestního zákoníku, který se týká porušení vnější bezpečnosti Tuniska. Paragraf 61a nyní postihuje styk s agenty zahraniční mocnosti za účelem narušování vojenské nebo diplomatické situace v Tunisku Překlad Z TRESTNÍHO ZÁKONÍKU do angličtiny a příklady použití Z TRESTNÍHO ZÁKONÍKU. Jak se řekne anglický z trestního zákoníku? Co znamená z trestního zákoníku? Odpověď najdete zde Oba instituty jsou zakotveny v obecné části trestního zákoníku, konkrétně v § 28 a §29: § 28 Krajní nouze (1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem

Paragraf 213 trestního zákona Norského království Info

Neznám žádný paragraf trestního zákoníku, který by umožnil stíhat jeho činy, říká šéf KSČM Filip. Dnes jsme svědky toho, že když řeknu jiný názor, okamžitě jsem označen za rusofoba, zlobí se předseda KSČM Vojtěch Filip. V rozhovoru pro HN si ale také pochvaluje dosavadní spolupráci s vládou Andreje Babiše nebo. Miloš Zeman není podle senátního bezpečnostního výboru schopen vykonávat úřad prezidenta republiky. O tomto návrhu - zbavit Zemana funkce hlavy státu - bude příští týden rozhodovat Senát. Jeho případný verdikt o nezpůsobilosti Zemana zastávat prezidentský úřad by musela podle ústavy potvrdit Sněmovna. Novinářům to dnes řekl předseda výboru Pavel Fischer.

Nový trestní zákoník: Za neoprávněné podnikání až osm let

Jsme lidé. A od ostatních živých tvorů na této planetě se velmi výrazně odlišujeme. A teď nemyslím svou vizáží, ale.. Uvědomte si, že internet není žádný bezprávný prostor! Paragraf 185nn. StGB (německého trestního zákoníku), který se týká hanobení a urážlivých výrazů, se uplatňuje mimo jiné i v oblasti internetu

How to use bidet — 1