Home

Popis předmětu vzor

Maskáče vzor britský MPT

Jak název napovídá, hlavním úkolem popisu je něco popsat. Není na tom nic složitého, žádné záludnosti. I když přeci jen Není tedy popis vlastně charakteristika s méně sofistikovaným názvem? Jistě by bylo skvělé, kdyby to tak bylo - ubyl by jeden slohový útvar k naučení. Na tyto otázky však bohužel musím odpovědět, že ne. Popis není charakteristika. Individuální vzdělávací plán - vzor Jméno a příjmení žáka Datum narození Bydliště Škola Ročník Podrobný popis pro jednotlivé vyučovací předměty, ve kterých jsou uplatňována podpůrná (Je-li potřeba specifikovat) Název předmětu Název předmětu Název předmětu Název předmětu. Osoby zodpovědné za. Popis předmětu Název předmětu: V rámci předmětu se student seznámí s formálními prostředky modelování jako je specifikace UML a CASE nástroji pro modelování. Hlavní pozornost v předmětu je pak věnována diagramu tříd, který slouží pro (Návrhový vzor skladba) 9. Modelování uživatelského rozhran • Popis předmětu podnikání, trhu a konkurence, místa podnikání, provozních prostor a jiných zařízení, managementu a personálu; • Provozní plán a rozpočet ve formě: prognózy budoucích provozních výsledků; finanční situace dnešní a pro příští roky; hotovostní tok společnosti v budoucnu (alespoň pro pět. Stručný popis předmětu: VZOR stavební úpravy. Postup zadání, předpokládaná hodnota Postup: VZMR s uveřejněním výzvy Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu Předpokládaná hodnota: 4 600 000 Kč bez DPH Zadavatel. Úřední název: Syntaxit; IČO:.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 343-015 Kameničky Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Navrhovaná akce řeší problematiku rekonstrukce stávajícího mostního objektu přes koryto vodního toku s trvalým průtokem (Chrudimka - vodní linie IDVT: 10100018) popis předmětu plnění zakázky, místo plnění předmětu zakázky, doba (termín) plnění předmětu zakázky, cena stavebních prací v Kč bez DPH, údaj o tom, že stavební práce byly provedeny řádně, odborně a v požadovaném termínu, Uvedený vzor obsahuje minimální náležitosti, které zadavatel požaduje pro. Užitné vzory. 1. 10. 2016. Užitný vzor se v mnohém podobá ochraně patentové, ale v mnohém se také liší. Umožňuje velmi rychlou výlučnou ochranu technických řešení s nízkými finančními náklady. Zápis užitných vzorů do rejstříku je zejména opodstatněn v případech, kdy je předmět ochrany v době svého vzniku. V čem se dělají nejčastější chyby, když využijete vzory z internetu? Velkou pozornost si vyžaduje popis konkrétní nemovitosti jako předmětu převodu (jinak může katastr nemovitostí návrh na vklad zamítnout). Navíc vše musí být v kupní smlouvě správně termínově nastaveno

Slohový útvar - Popi

Samopal vz

Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávky kancelářských PC, notebooků, monitorů a dalšího příslušenství pro Univerzitu Karlovu. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technická specifikace předmětu plnění) a předpokládaný rozsah. Stručný popis předmětu: Předmětem plnění části 6 VZ jsou průběžné dodávky různých druhů injekčních jehel, pro potřeby jednotlivých nemocnic (zdravotnických zařízení) společnosti Nemocnice Plzeňského kraje a.s., po dobu 48 měsíců a to dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách Smlouva o výprose. Redakce 1.7.2016 Arbitráže, Vzory. Vzor smlouvy o výprose s rozhodčí doložkou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. SMLOUVA O VÝPROSE. podle § 2189 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Podnikání krok za krokem - Podnikatelský plán ( vzor-ukázka

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: CESNET - Dodávka SMP a GPU výpočetních clusterů pro MetaCentrum (2021) Druh veřejné zakázky: Dodávky Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění 22 identických uzlů v konfiguraci GPU a nejméně 16 identických uzlů v konfiguraci SMP za účelem pravidelné. Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je prodej tzv. silové elektřiny zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. Dodávka silové elektřiny bude realizována pro odběrná místa zadavatele připojená k distribuční soustavě na úrovni vysokého napětí (dále jen VN) a pro odběrná. Stručný popis předmětu: V souladu s § 132 odst. 2 ZZVZ zadavatel uvádí, že cílem realizace veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a maximálně třemi prvními vybranými dodavateli, na základě níž bude následně zadavatel uzavírat průběžně jednotlivé kupní smlouvy v elektronické podobě.

Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služby pronájmu jednoho páru temných optických vláken na trase s koncovými body A (CESNET, Zikova 1903/4, Praha 6) a B (Univerzita Pardubice, Studentská 84, Pardubice), včetně služby poskytnutí prostor pro umístění vlastních zařízení. Popis by měl obsahovat i údaje o obdobných známých výrobcích a o jejich nevýhodách, které předložený užitný vzor odstraňuje. Při přípravě přihlášky užitného vzoru poskytneme klientům bližší informace týkající se podkladů pro přihlášku užitného vzoru, ve formě návodu pro přípravu popisu a konzultujeme. Pořízením tohoto dokumentu získáváte vzor darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku. Společně s tímto vzorem získáváte praktický popis, který Vám usnadní orientaci během vyplňování vzoru a následného postupu při vkladu práva do katastru nemovitostí. Popis Vám mimo výše uvedené také zjednodušeně přiblíží. Předmětem aukce je dobový maskovací oděv - tzv.MLOK vzor 1960, v nálezovém stavu. Označení velikosti jsem nenašel, s rezervou pasuje na postavu vel. L. Stav KDE NÁS NAJDETE 215/65R16C ZIMNI PNEU VZOR LATITUDE -ALES Specifikace Rozměr 215/65R16C Sezóna ZIMNI Typ dezénu LATITUDE Index nosnosti 106 Index rychlosti R-170KMH Záruka 10 LET Číslo homologace 109R 001204 108R 000204 Jakost I Rok výroby Letošní Popis předmětu Zimní celoprotektorované pneumatiky o rozměrech vzor dezénu SNOW.

Veřejné zakázky - E-ZAK Školen

Vaše známka ze zkoušky z předmětu 154SG01 bude do systému KOS zapsána až po ukončení předmětu, tedy po absolvování zbývajících kontaktních cvičení.V současné epidemiologické situaci se cvičení konat nemohou Popis má podat celkový obraz předmětu, jevu nebo osoby. Cílem je umožnit čtenáři, aby si o předmětu, ději nebo postupu dovedl učinit správnou představu po stránce vnější. Podle toho k jakému účelu a komu je popis určen, rozlišujeme popis prostý a odborný , mezi kterými však není ostrá hranice Jul 19, 2017 - Oficiální stránky ZŠ T. G. Masaryka v Ivančicích VZOR PRO LASEROVÝ POPIS SkLEnIcE ideální sklenice má tvar válce, popisovat je možné i ploché sklo velikost loga velikost grafiky je omezena plochou pláště sklenice, logo je vhodné dodávat ve vektoru pomocí laserového paprsku na povrchu značeného předmětu

Moka Šálek, Cibulový Vzor - Meissner Ofen-Und

Vzor ke stažení: Příkazní smlouva 2.4 Účelem smlouvy je zajištění (zde doplnit o popis předmětu činnosti, kterou bude příkazník pro příkazce vykonávat). které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.. předmětu přihlášky užitného vzoru se stavem techniky. Pokud během průzkumu zjistí průzkumový pracovník, že technické řešení nevyhovuje výše uvedeným podmínkám (ad 3.1.1 až 3.1.3), sdělí tuto skutečnost přihlašovateli s výzvo

Veřejné zakázky - E-ZAK SUSP

  1. Popis předmětu Název předmětu: Zkratka předmětu: Akademický rok: 2019/2020 Souvislá ped. praxe v prvním ročníku ZŠ KPA/55ZS1 / 4 Pracoviště / Zkratka KPA / 55ZS1 Název Souvislá ped. praxe v prvním ročníku ZŠ Akademický rok 2019/2020 Akreditováno/Kredity Ano, 2 Kred. Rozsah hodin Cvičení 1 [TYD/SEM] Obs/max Letní.
  2. Závazný vzor a metodický postup Charakteristiku a popis hlavních činností předmětu EP. Objekt je využíván jako hasičská zbrojnice pro spolek dobrovolných hasičů města Březová. Zá-zemí hasičské zbrojnice se nachází v 1.NP. V 2.NP se nachází bytové jednotky
  3. (popis předmětu). Podíly na společné věci obou spoluvlastníků jsou stejné. Čl. 2 dohodou (vzor) - záleží čistě na spoluvlastnících, jak se dohodnou - zda věc rozdělí (je-li to možné), nebo si ji ponechá jeden a ostatní vyplatí, či věc prodají a výtěžek prodeje si rozdělí; jde-li o nemovitost, musí být.
  4. Plán pedagogické podpory - vzor Jméno a příjmení dítěte, žáka nebo studenta (dále jen žák) (silné, slabé stránky, popis obtíží, pedagogická, případně speciálně - pedagogická diagnostika s cílem Učitel/é předmětu/ů Pracovník ŠPP - VP Zákonný zástupce Zletilý žák
  5. Popis balíku pro odeslání poštou - vzor. Bylo by perfektní, kdyby se přes elektronickou poštu či sociální sítě daly posílat i hmotné předměty. Zatím však technologie dokážou zvládnout jen virtuální obsah - soubory, složky, obrázky, dokumenty. Ale pokud byste chtěli tímto způsobem poslat třeba svému.
  6. Popis vzdělávacího programu. Velmi dobrý ohlas tohoto předmětu a zájem, který o něj mezi studenty PedF je, nás inspiroval k tomu, abychom v rámci DVPP navrhli podobně zaměřený vzdělávací program (kurz) pro učitele z praxe, vyučující na 1. stupni ZŠ. Doporučený vzor popisu vzdělávací akc

Užitné vzory - Vědavýzkum

Jak napsat žádost -> Přejít ke vzoru Struktura žádosti. Adresa žadatele včetně PSČ - uvádíme na dva řádky, na třetím řádku se podle potřeby uvádí kontakt na žadatele; Předmět dopisu (vždy tučně) doplněn o co žádáme, po předmětu vynecháme 2 řádky; Text žádosti; Závěr ; Text. začínáme oslovením (velkým písmenem- 5. pádem) - Vážený pane. Popis předmětu sloh PPT - Popis předmětu PowerPoint Presentation, free download - ID . Popis předmětu Anotace : Nahrazují vyznačená slova slovy podobného významu, k daným slovům uvádějí slova protikladná, určují které slovo do řady nepatří a řeknou slovo nadřazené ; Popis není charakteristika, ačkoli je pravda, že.

prolamované vzory . Nejběžnějším typem vzorů souvisejících s paprsky, mezi všemi k dispozici, a vždy bylo prolamované. Překvapivě, některé neobvyklé, náladové designy schopné myslet na lidi, jejich přesunutí do předmětu a používání pouze tři základní způsoby pletení: přední, obruba smyčky a sc Příslušenství předmětu koupě. K příslušenství předmětu koupě patří: _____ Prodávající se zavazuje, že na základě této kupní smlouvy odevzdá kupujícímu do výlučného vlastnictví a za níže stanovenou kupní cenu předmět koupě spolu s právním i faktickým příslušenstvím

Kupní smlouva na nemovitost

  1. (silné, slabé stránky, popis obtíží, pedagogická, případně speciálně pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav ve vzdělávání, aktuální zdravotní stav, další okolnosti ovlivňující Učitel/é předmětu/ů Pracovník ŠPP Zákonný zástupce
  2. VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění,_____ [Poznámka pro zpracovatele: popis stavby a základní termíny stavebních prací, ke kterým se plnění vztahuje, případně odkazy na dokumentaci, která lOOcifikuje předmět plnění v
  3. Stažení vzoru je zcela zdarma. Kupní smlouva na nemovitost vzor zdarma. Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle.

Veřejné zakázky - E-ZAK ÚVČ

Veřejné zakázky - E-ZAK Karlova univezit

Popis předmětu prodeje. Předmětem prodeje je: Lesní pozemek určený k plnění funkcí lesa včetně lesního porostu, který se na něm nachází č.p. xxx, zapsané u Katastrálního úřadu pro xxxxxx kraj, Katastrální prarcoviště xxxx, pro obec xxxxxx, k.ú. xxxxxx, na listu vlastnictví č. xxx. Popis Název a popis předmětu Název: Svazková škola Chýně-Hostivice ; Stručný popis předmětu: Architektonická soutěž o návrh na novou svazkovou základní školu v katastru obce Chýně. Postup zadání, předpokládaná hodnota Postup: užší soutěž o návrh Režim: nadlimitn Kupní smlouva VZOR je v každé verzi dostupná ke stažení zdarma ve Word i PDF formátu a odpovídá podmínkám roku 2021. Jak by měla vypadat kupní smlouva v roce 2021? Ať už potřebujete kupní smlouvu k zakoupení jakékoliv movité věci, měla by splňovat důležité náležitosti , bez kterých se žádná platná smlouva neobejde Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Předmětem sektorové veřejné zakázky je výstavba v otevřeném výkopu dvou nových železobetonových kruhových dosazovacích nádrží DN č. 7 a DN č. 8 o průměru 50 m a navazující spojovací. Diplomová práce se zabývá využitím rozšířené reality pro návrh dispozic bytu. Cílem práce je vytvořit systém, který na základě vodících značek umístěných na stěnách bytu zjistí pozici uživatele v modelu bytu

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání vzory

Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kamerových bodů městského kamerového systému, včetně příslušenství. Předmětem plnění je dále i poskytování servisu k instalovaným kamerovým bodům. Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce dodavatele s dodávkou. Stručný popis předmětu Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby - provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v.

Pneumatiky 6,00x16 speciální vzor do terénu

Veřejné zakázky - Plzeňský kraj E-ZA

Stránka english.sitina.net využívá cookies, aby se mohla lépe přizpůsobit vašim potřebám. Pravděpodobně to bude pro vás v pořádku, ale pokud by nebylo, kdykoliv můžete stránku opustit Stručný popis předmětu Předmětem této veřejné zakázky je výroba a dodávka jednoho kusu kontejneru (dále jen kontejneru nebo zboží) Sociální zázemí řidičů Krásné Pole s příslušenstvím, který bude sloužit jako sociální zázemí řidičů

Smlouva o výprose vzory

Veřejné zakázky - E-ZAK - Pražská vodohospodářská

Příloha č. 5 Závazný vzor smlouvy o plnění předmětu zakázky. Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Inovace produktu a procesu u části hybridního pohonu (Aussenlamellentraeger, Halter) - výrobně skladovací hala - Obvodový plášť, střecha - trapézové plechy zadávané zadavatelem ZLKL, s. r. o. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 28290 Systémové číslo: P16V00002271 Spisová značka: PPR-14638/ČJ-2016-990656 Dle zákona: č. 134/2016 Sb. Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-004391 Datum zahájení: 17.02.2017 Nabídku podat do: 11.04.2017 08:0 3. Morfologické vzory a vybrané problémy lemmatizace. 4. Slovnědruhové přechody a přesahy jako problém slovnědruhového tagování - slovník a korpus. 5. Vybrané problémy tokenizace. 6. Vybrané problémy lemmatizace. 7. Algoritmický popis adverbií paradigmaticky tvořených od adjektiv. 8. Algoritmický popis číslovek. 9 3 domácí úkoly (celkem 15 bodů) 1 semestrální práce (celkem 25 bodů) Zkouška (celkem 60 bodů): Písemný test (celkem 50, minimálně 25 bodů) Ústní zkouška - není povinná (-5 až +10 bodů) Cílem předmětu je, aby student: Byl schopen psát software pro různě komplexní systémy. Navrhoval a psal software, který je dobře. PODROBNÝ POPIS Masivní řetízek ze žlutého 14karátového zlata, vzor žiletky, unisex provedení, délka 50 cm. Krásně gravírované plošky, na karabinku. Řádně puncováno ryzostním číslem 585, znakem výrobce i státním puncem labuť. CENA POLOŽKY 10 000 K

Empírové Vázy Herend | eAntik - Starožitnosti

Vyhláška č. 213/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu - zrušeno k 01.01.2013(480/2012 Sb. Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz Vzor - Popis práce na pracovní pozici Název pracovní pozice: PRODUKTOVÝ PRACOVNÍK PRO DATOVÉ A INTERNETOVÉ SLUŽBY Benefitní úroveň: B1 Příjmení a jméno, titul zaměstnance * statický popis - předmětu * dynamický popis - děje (je nutné ho odlišit od vyprávění!, popis není napínavý) * popis pracovního postupu - nejjednodušší je návod . Kompozice - kompozice je určena cílem popisu: podat ucelený obrázek o částech nebo vlastnostech popisovaného předmětu Popis předmětu Název předmětu: Zkratka předmětu: Akademický rok: 2020/2021 Ochrana spotřebitele Cílem předmětu je seznámit posluchače s ochranou spotřebitele v ČR a EU, právními a ekonomickými aspekty ochrany • Doporučená: Tomančáková, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. Praha: Linde, a. s. Vzor závěrečná zpráva nového předmětu. předmětu (viz popis jednotlivých inovací/podpor níže). Inovovaný předmět byl odučen v letním semestru 2013/2014. Realizované inovace/podpory: (Dílčí inovace by měly inovovat cca 20% rozsahu výuky.

Popis předmětu Název předmětu: Zkratka předmětu: Akademický rok: 2018/2019 Ontologie a sémantický web Klasifikace předmětu je stanovená v souladu s platným Studijním a zkušebním řádem UHK a směrnicemi děkana FIM UHK. návrhové vzory a metodiky 6. Softwarová podpora návrhu, vývoje a testování ontologických model Popis předmětu Název předmětu: Zkratka předmětu: Akademický rok: 2020/2021 Analýza a návrh IS 2 Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s principy objektově orientované analýzy a návrhu s důrazem na využití jazyka UML Vytvářecí návrhové vzory strukturální návrhové vzory pro OOAD 3. Modelování.

Proces Plánování projektu BusinessInfo

KALKULUS 2, 2020-2021 POPIS PŘEDMĚTU A INFORMACE K ZÁPOČTU A KE ZKOUŠCE MAREK CÚTH Popis předmětu Jde o třetí část čtyřsemestrálního základního kursu matematické analýzy pro studenty obor celý odborný popis je psán velmi přesně a formálně, což je očekáváno a zároveň je text psán s ohledem na čtenáře, kterým může být kdokoliv text obsahuje části , které by měl odborný popis obsahovat, tedy vhodný nadpis, úvodní odstavec, hlavní část textu (v našem vypracování dva odstavce) a závěrečný odstave Vzor opletené Paprsky: diagram a popis. Tam jsou pletení vzor použitý na dlouhou dobu, ale neztrácí význam i dnes. Jedná se samozřejmě vztahuje na Twist - univerzální vzor, který provádět celou řadu možností. A je to s podivem, protože základem je pletení proplétání smyčky.. Následující nájemní smlouva - vzor 2014 je pro vás připravena zdarma ke stažení. Chcete-li pronajímat svou nemovitost nebo si naopak byt nebo dům pronajmout, měli byste svůj vztah s druhou stranou jednání stvrdit podepsanou nájemní smlouvou.Využít můžete například náš vzor nájemní smlouvy zdarma, který naleznete ke stažení (zkopírování) pod tímto textem

POPIS PŘEDMĚTU A INFORMACE K ZÁPOČTU A KE ZKOUŠCE LUBOŠ PICK Popis předmětu Jde o čtvrtou část čtyřsemestrálního základního kursu matematické analýzy pro bakalářské obory. Věnuje se pokročilým partiím metrických prostorů, parametrickému pojetí křivkového Prohlížení dle předmětu Domovská stránka repozitáře; Prohlížení dle předmětu Domovská stránka repozitáře; Prohlížení dle předmětu; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Prohlížení dle předmětu reprezentace vzorů změn kódu. Vlastní popis by měl obsahovat následující body: 1. Předmět činnosti (musí být uveden v živnostenském listě nebo ve výpisu z Obchodního rejstříku). 2. Podnikatel je registrován na SZPI a/nebo SVS a/nebo ÚKZÚZ (dle předmětu činnosti). 3. Plán budov a skladů, tok surovin. 4. Proškolení zaměstnanců, včetně záznamu o. Proti tomuto rozhodnutí lze v rozsahu, který se týká předmětu této změny, ve lhůtě 15 dnů po jeho oznámení podat odvolání dle § 83 odst. 1 správního řádu ke Krajskému úřadu XXXXXXXXX kraje/Kraje XXXXXX/Magistrátu statutárního města XX/Magistrátu hl. m. Prahy, a to prostřednictvím podání učiněného u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal

Brokovnice 12 mmBoty vzVáclav HORÁČEK Váza Kolem RHerend Antik | eAntik - Starožitnosti

Vzory podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, včetně vzoru Odmítnutí delegovaného úkolu - úkol mimo popis pracovního poměru, můžete získat zde. Získejte požadovaný vzor Odmítnutí delegovaného úkolu - úkol mimo popis pracovního poměru a další předlohy, se kterými snadno a rychle. Místo prohlídky předmětu aukce je na adrese ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2. Podmínky aukce: Aukce se řídí platným Aukčním řádem, není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak. Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému Vzor životopisu Učitelka. Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2021. Tento příklad životopisu Učitelka můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes! 4.6 Zde doplňte popis vzdělávacích potřeb žáka, které vychází z Doporučení - z bodu I. Závěry vyšetření žáka podstatné pro vzdělávání a pobyt žáka ve škole a z bodu II. Vyhodnocení Plánu pedagogické podpory (PLPP), např. individuální pracovní tempo, potíže s dodržováním pravidel, kolísání výkonnosti žáka Nájemní smlouva vzor ke stažení. Vzor nájmení smlouvy k pronájmu bytu. zejm. dispoziční řešení a případně i vybavení bytové jednotky. Popis jednotlivých místností včetně specifikace vnitřního vybavení je obsahem přílohy č. 1 Nájemce je povinen opravit na své náklady jakékoliv škody na předmětu nájmu a. Vzorový evidenční záznam o sbírkovém předmětu, Čistička štěrkového lože SČ 600. Zobrazení elektronické evidence sbírek, ukázka dvou karet (karta Základní údaje a karta Slovní popis), systém IMBUS, obrázek sbírkového předmětu . Pokojový lustr