Home

Právo obviněného odepřít výpověď

(1) Právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh; jestliže je obviněných více a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď stran jiných obviněných jen tehdy, nelze-li odloučit výpověď, která se jich týká, od výpovědi týkající se obviněného, k němuž je svědek v tomto poměru (1) Právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh; jestliže je obviněných více a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď ohledně jiných obviněných jen tehdy, nelze-li oddělit výpověď, která se jich týká, od výpovědi. právo obviněného odepřít výpověď - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Další výjimku z povinnosti vypovídat tvoří osoby, které jsou oprávněny odepřít výpověď jako svědek podle ustanovení § 100 trestního řádu. Toto právo je přiznáno příbuznému obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu a druhu

Stejně tak má svědek právo odepřít výpověď, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní (§ 100 odst. 2 tr. řádu) Právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh; jestliže je obviněných více a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď stran jiných obviněných jen tehdy, nelze-li odloučit výpověď, která se jich týká, od výpovědi týkající se obviněného, k němuž je svědek v tomto poměru // Profipravo.cz / Z rozhodnutí dalších soudů 28.05.2021. ÚS: K právu svědka odepřít výpověď podle § 100 odst. 2 TŘ I. Právo svědka odepřít vypovídat podle § 100 odst. 2 trestního řádu je nutno hodnotit vždy podle konkrétních okolností daného případu s důrazem na objektivní kritérium vyplývající ze svědkem uvedených důvodů, na základě nichž odmítá.

Tr. ř. § 100 Právo odepřít výpověď (1) Právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh; jestliže je obviněných více a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď stran jiných. (4) Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt. (5) Správní orgán svědka před výslechem poučí o důvodech, pro které nesmí být vyslýchán, o právu odepřít výpověď, o jeho povinnosti vypovídat pravdivě a nic nezamlčet a o. Článek 37 odst. 1: Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Zákon o Policii ČR § 61 odst. 3: Osoba může vysvětlení odepřít, pouze pokud by jím sobě nebo osobě blízké způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za.

V článku 37 odst. 1 Listiny nalezneme ustanovení: Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Článek 40 odst. 4 obsahuje pravidlo obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven Výpověď může odepřít ten, kdo: je vázaný zákonem uloženou mlčenlivostí (sociální pracovník, kterého může od mlčenlivosti osvobodit pouze nařízení soudu), je příbuzný obviněného jako rodič, potomek, sourozenec nebo partner, svou výpovědí by vystavil sebe nebo svou osobu blízkou nebezpečí trestního stíhání STRANA 285 zásady presumpce neviny8), z práva obviněného na obhajobu a z práva na spravedlivý proces9). Právo odepřít výpověď má ústavní zakotvení, není však jistě neomezené an právo odepřít výpověď - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

Podle § 100 odst. 2 trestního řádu je osoba podávající vysvětlení oprávněna odepřít výpověď, pokud by svojí výpovědí způsobila nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu, anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako újmu vlastní važovat za speciální, návazně stanoví, že obviněný má právo odepřít výpověď a tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven. Na zákonné úrovni na-chází toto právo obviněného svůj odraz v § 92 odst. 1 tr. ř., podle něhož nesmí být obviněný žádným způsobem donucován k výpovědi nebo k doznání Právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh. Svědek je také oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci.

Právo odepřít výpověď (1) Právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh; jestliže je obviněných více a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď stran jiných obviněných jen. (1) Právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh; jestliže je obviněných více a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď ohledně jiných obviněných jen tehdy, nelze-li oddělit.

Právo odepřít výpověď, § 100 - Trestní řád č

Dle § 102 trestního řádu právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh; jestliže je obviněných více a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď stran jiných obviněných jen tehdy. Právo odepřít výpověď. Právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh; jestliže je obviněných více a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď stran jiných obviněných jen tehdy.

§ e10 Právo odepřít výpověď - Trestní právo procesn

Právo odepřít výpověď - příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh; jestliže je obviněných více a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď stran jiných obviněných jen tehdy, nelze-li odlouči zájmu tuto povinnost má, zproštěn a dále může výpověď odepřít, pokud by jí způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo přestupek. Obviněný má právo nevypovídat, správní orgán nesmí obviněného nutit k výpovědi nebo doznání (§ 82 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky) (1) Právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh; jestliže je obviněných více a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď stran jiných obviněných jen tehdy, nelze-li odloučit. § 100 Právo odepřít výpověď § 101 [Poučení svědka a průběh výslechu] § 101a [Výslech svědka, který se domáhá svého utajení] § 102 [Výslech dítěte] § 102a [Výslech policisty jako utajeného svědka] § 103 [Přiměřené použití ustanovení o výslechu obviněného

právo obviněného odepřít výpověď - US-ČR/Judikáty

Právo odepřít výpověď mají příbuzní obviněného v pokolení přímém, sourozenci, manžel, partner, druh, osvojenec, osvojitel. Svědek nemusí vypovídat ani v případě, když by tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám, které mají právo odepřít výpověď z důvodu blízkého vztahu s obviněným Ve výpovědi obviněného, bych naznaþila pojem obviněný, dále bych se zabývala, jaká práva obviněný má. V šesté kapitole ve výpovědi svědka bych se ráda zmínila o pojmu svědek, a rozebrala bych právo odepřít výpověď a naproti tomu bych postavila povinnost svědit podle trestního řádu Jde o zcela subjektivní, ústavně zaručené právo svědka, který v uvažovaných případech, po poučení poskytnutém mu orgánem veřejné moci, sám váží a rozhoduje, zda svého práva odepřít výpověď využije či nikoli, a to téměř výlučně podle okolností (důvodů), jak sám je cítí a vnímá; v tomto smyslu nemůže. Právo odepřít výpověď jako svědek má podle českého platného právního řádu v trestním řízení příbuzný obviněného (obžalovaného) v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, partner a druh. Pokud je obviněných více a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo odepřít.

Výjimky z povinnosti vypovídat jako svědek v tre epravo

Posuzování osoby blízké v trestním řízení epravo

 1. Právo na soudní a jinou právní ochranu - zajišťuje korektnost a spravedlnost; soudního jednání, aby byla vyloučena justiční zvůle, např. možnost domáhat. se svého práva u nezávislého a nestranného soudu, právo obviněného. odepřít výpověď, právo na obhajobu, právo na veřejný proce
 2. Dle čl. 37 odst. 1 Listiny každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Dle čl. 40 odst. 4 Listiny obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven. Dle čl. 14 odst. 3 písm
 3. 3/99) se požadavkem na umožnění přítomnosti obviněného nebo obhájce při výslechu svědka, který má právo podle § 100 trestního řádu odepřít výpověď a který toto právo může kdykoli v budoucnu, a tedy i v hlavním líčení, využít, zajišťuje použitelnost tohoto důkazu z hlediska zachování rovnosti stran při.

PĚT RAD aneb Práva svědka při poskytování svědecké výpověd

Otázka: Charakteristika ústavního pořádku v ČR Předmět: Společenské vědy, Právo Přidal(a): Andrea Robotková Ústavním základem rozdělení Československa jsou především ÚZ. zákon č. 541/1992 z 13. 11. 1992 o dělení majetku mezi Českou republikou a Slovenskou republikou jako přechodu na ČR a S 2017 (č. listu 99 až 113) vadami spočívajícími v tom, že poškozená nebyla řádně poučena o právu odepřít výpověď podle § 100 odst. 2 tr. ř. Vytkl, že svědkyně nebyla řádně poučena o právu odepřít výpověď, ačkoliv je vůči němu v rodinném nebo obdobném vztahu (nevlastní vnučka), jeho újmu by pociťovala.

A A R 9/1985 (tr.); Právo svědka odepřít výpověď. Svědek A A Text Podřazené předpisy Časové verze Související Info o předpisu č. 9/1985 Sb. rozh. tr. Svědek musí být poučen i právu odepřít výpověď, musí. § 33 Práva obviněného 01.01.2021 - § 100 Právo odepřít výpověď 01.07.2006 - Cituje judikaturu ( 33 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD ČR Byla přijata roku 1992 Je součástí ústavy Je složena z preambule (úvod) a 6 hlav ( 44 článků ), které se věnují 5 základním okruhům prá Sousloví k výpovědi ani k doznání nesmí být obviněný donucován, které se objevuje v předvolání v řízení o přestupku (viz § 73 odst. 2 in fine zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů), není poučením obviněného o jeho právu nevypovídat. Adresátem této právní normy totiž.

Jakmile tyto důvody odpadnou, obnovuje se výchozí stav, že obviněný má na nahlížení do spisu právo tak, jak předvídá § 65 odst. 1 tr. řádu. Lze tedy, pokračuje autor, hovořit o jakési elasticitě procesních práv obviněného, která se projevuje podobně, jako se projevuje např. elasticita práva vlastnického Zdroj: Rozhodnutí Ústavního soudu ČR, č. 10/2005 , str. 1052 až 1058 k čl. 2 odst. 2, 3 Listiny základních práv a svobod k čl. 37 odst. 1, 2, 4 Listiny základních práv a svobod k čl. 2 odst. 3, 4 Ústavy České republiky Nedostatek výslovné právní úpravy v trestním řádu není důvodem odmítnutí práva na právní pomoc, neboť je garantováno v právním předpise. A A Nález 22/2004 SbNU, sv. 32, K právu svědka odepřít výpověď A A Text Související Časové verze Info o předpisu Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 32, nález č. 22 III. ÚS 26/03 K. Hlava Právo na soudní a jinou právní ochranu Zajišťuje korektnost a spravedlnost soudního jednání, aby byla vyloučena justiční zvůle, např. možnost domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného soudu, právo obviněného odepřít výpověď, právo na obhajobu, právní pomoc, právo na veřejný proces bez průtahů. níž by měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď (§ 100 odst. 2 trestního řádu), a trestní stíhání pro trestný čin znásilnění podle § 185 odst. 1, 2 trestního zákoníku proti tomu, kdo je nebo v době spáchání činu byl ve vztahu k poškozeném

PaM profi - pracovní právo, mzdové účetnictví, personalistika. Získejte přístup k tomuto placenému dokumentu zdarma. Informace najdete pod ukázkou textu PRÁVO NA SOUDNÍ A JINOU PRÁVNÍ OCHRANU Zajišťuje spravedlivost a korektnost soudního jednání Např. : možnost domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného soudu, právo obviněného odepřít výpověď, právo na obhajobu, právní pomoc, právo na veřejný proces bez průtahů, presumpce neviny, nikdo nesmí být. ÚS: Právo spolupracujícího obviněného znát svůj status Ústavní ochranu proti sebeobvinění zakotvuje Listina základních práv a svobod v obecné rovině v čl. 37 odst. 1 a ve vztahu k obviněnému v čl. 40 odst. 4 v podobě práva odepřít výpověď

(udělení souhlasu nelze dovozovat jen ze skutečnosti, že poškozený jako svědek nevyužil svého práva odepřít výpověď ve smyslu § 100 odst. 1 či 2 TŘ) - v případě několika poškozených (dotčených stejným TČ) stačí k TS obviněného souhlas i jen jednoho z nic K ověření pravdivosti výpovědi obviněného se provádí tzv. konfrontace, tj. postavení obviněného tváři v tvář spoluobviněnému nebo svědkovi. Výpověď se zapisuje do protokolu, po skončení výslechu je obviněnému předložena k přečtení a obviněný má právo požádat o jeho doplnění či opravy - osvojitele (osvojenci) obviněného - manžel/ka, druh/ka obviněného Pokud je obviněných více, pak stran jiných obviněných může svědek odmítnout vypovídat jen tehdy, jestliže nelze odloučit výpověď, která se jich týká, od výpovědi týkající se obviněného, k němuž je svědek v některém z výše naznačeném poměru V zákonem předvídaných případech mají svědci možnost odepřít výpověď. První případ je založen na vztahu svědka k obviněnému, když příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh, může odepřít výpověď právě pro vztah k obviněnému

ÚS: K právu svědka odepřít výpověď podle § 100 odst

 1. Svědek má právo svědeckou výpověď odepřít, a to tehdy, pokud je příbuzným obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, manžel, partner a druh. Dále může odepřít výpověď, pokud by svou výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sob.
 2. 6. (dále jen Úmluva) Právo odepřít výpověď a právo neobviňovat sebe samého je podle judikatury ESLP obecně uznávaným mezinárodním standardem, který je součástí práva na spravedlivý proces. Výpověď nelze vnímat pouze v úzkém slova smyslu, jako výslech podezřelého či obviněného
 3. Provádění důkazu svědkem = před výslechem svědka - je nutné zjistit totožnost, poměr k obviněnému, poučit jej o právu odepřít výpověď / zákaz výslechu, jakož i o tom, že je povinen říci úplnou pravdu a nic nezamlčet, dále musí být poučen o významu svědecké výpovědi a o trestních následcích křivé.
 4. 6. (dále jen Úmluva) Právo odepřít výpověď a právo neobviňovat sebe samého je podle judikatury ESLP obecně uznávaným mezinárodním standardem, který je součástí práva na spravedlivý proces.[1] Výpověď nelze vnímat pouze v úzkém slova smyslu, jako výslech podezřelého či obviněného
 5. Právo odepřít výpověď. Při podání vysvětlení mají podezřelý, či svědci právo odmítnout vypovídat ze zákonného důvodu dle ustanovení § 100 trestního řádu, kdy by si svou výpovědí mohli sami sobě přivodit trestní stíhání, nebo by svou výpovědí mohli přivodit trestní stíhání osobě blízké

Pouze ten však má nezpochybnitelné právo podání vysvětlení (výpověď) ze zákonem vymezených důvodů odepřít (§ 60 odst. 1 věta za středníkem citovaného zákona), o čemž musí být řádně a prokazatelně předem poučen Přestože máte jako svědek v trestním řízení právo nevypovídat (ve výše popsaných případech), platí vaše povinnost dostavit se na předvolání. Pokud vás tedy například policie předvolá k výslechu, dostavte se tam s tím, že jste bratr obviněného a že z tohoto důvodu nebudete vypovídat Databáze odborných textů pro ľivnostníky. Získejte přístup k tomuto placenému dokumentu zdarma. Informace najdete pod ukázkou textu

Státní orgány rozhodují o veřejných věcech. K tomu však musí získat informace, často od běžných občanů. Právní řád jim k tomu dává pravomoc vyžadovat od osob podání vysvětlení. Tento právní nástroj je upraven v různých předpisech podle toho, který orgán je oprávněn vysvětlení požadovat. Jedná se např. o celní správu, finanční úřady, správní. Řada obviněných často špatně vyhodnotí, zda je pro jejich obhajobu lepší k trestnému činu vypovídat či naopak výpověď odepřít. Byť má obviněný právo nevypovídat, v řadě případů může odmítnutí výpovědi obviněného připravit o zohlednění jeho doznání v souvislosti s ukládáním trestu

Odmítnout vypovídat ano-ne? - poradte

 1. RE: Nehoda se zraněním ODBORNÍK 25. května 2014 (23:42) § 100 trestního řádu: (1) Právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh; jestliže je obviněných více a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď stran jiných obviněných.
 2. Existuje nějaká výjimka z práva odepřít výpověď? Žádná z výjimek poskytujících právo odepřít výpověď jako svědek ale neplatí, pokud má svědek stran trestného činu, kterého se výpověď týká, oznamovací povinnost podle trestního zákona (§ 100 odst. 3 trestního řádu)
 3. PRÁVO ODEPŘÍT VÝPOVĚĎ - při výslechu obviněného máte právo odmítnout vypovídat ze zákonného důvodu dle ustanovení § 100 trestního řádu, kdy byste si svou výpovědí mohli sami sobě přivodit trestní stíhání. Pokud se jedná o výslech svědka, máte právo odepřít výpověď, pokud byste svou výpovědí mohli.
 4. Existují však určité okolnosti, za kterých má svědek možnost výpověď odepřít. Právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh
 5. 7. Ústavně zaručené právo nebýt donucován k sebeobvinění, tedy předložit proti sobě důkaz pod donucením, je dovozováno z článku 37 odst. 1 Listiny, který zakotvuje právo každého odepřít výpověď, jestliže by jí způsobi

§ 55 - Důkaz svědeckou výpovědí : Správní řád - 500/2004

1. Výpověď obviněného §97-104 2. Výpověď svědka §105-111 znalci 3. Znalecký posudek 4. Věcné a listinné důkazy §112 5. Ohledání osoby a věci §113-118. Výpověď obviněného-při hodnocení jeho výpovědi jako důkazu je třeba brát v úvahu, že obviněný je obvykle nejlépe informován o skutku, o kt. se vede t.ř. a. Pokud je svědek manželem obviněného, případně jeho sourozencem, příbuzným v řadě přímé, osvojitelem, osvojence, partnerem nebo druhem, má právo odepřít výpověď jako svědek. Musí se však na předvolání dostavit Právo obviněného na nahlížení do spisu - časový a věcný rozsah. autor: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. publikováno: 30.03.2018 Na následujících řádcích se zamýšlím nad otázkou proč, kdy a v jakém rozsahu existuje právo obviněného na nahlížení do spisu v trestním řízení a jakým způsobem je může obviněný vykonávat

Jedním z důležitých stavebních kamenů zajišťující právo na spravedlivý proces je zásada zákazu donucování k sebeobviňování, neboli nemo tenetur se ipsum accusare. Tato zásada s bohatou historií sahající až do starověku (více viz MUSIL, Jan. Zákaz donucování k sebeobviňování. Kriminalistka ročník 2009, č. 4.) je v současném českém právu upravena a. Obviněný má právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí (v přípravném řízení ze závažných důvodů lze toto právo odepřít). Obžalovaný musí mít právo být přítomen a po provedení každého důkazu musí být soudem dotázán, zda se chce. Výpověď obviněného, obžalovaného a svědka v trestním řízení Bc. Zdeňka Danielová 2013 iv Prohlášení: Předkládám tímto k posouzení a obhajob ě diplomovou pr

Druh obviněného má právo odepřít výpověď jako svědek. Svědek je oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném. odepřít, pokud by jí způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo přestupek. Obviněný má právo nevypovídat, správní orgán nesmí obviněného nutit k výpovědi nebo doznání (§ 8 6 právní úpravy je prověrka výpovědi na místě upravena taktéž např. v procesních kodexech Ruské federace a Maďarské republiky. Procesněprávní úprava prověrky výpovědi na místě ta Ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 trestního řádu pak má právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení přímém, dále jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh. Podle odst. 2 téhož paragrafu pak může svědek odepřít vypovídat, jestliže by svou výpovědí způsobil.

Odepření výpovědi a výslech - právní minimum

právo odepřít výpověď (§ 100 TŘ) a zákaz výslechu (§ 99 TZ) možnost křivého obvinění či křivé výpovědi (viz § 345 a § 346 TZ) výslech v nepřítomnosti obžalovaného - viz § 209 TŘ. výslech utajeného svědka - viz § 55 odst. 2 T LZPS nebo Listina - Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem NR dne 16. 12. 1992 jako souást ústavního pořádku eské republiky (. 2/1993 Sb., ve znění úst. Zák. . 162/1998 Sb.) TŘ- zákon . 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

níž by měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď (§ 100 odst. 2 tr. řádu), pouze se souhlasem poškozeného. Toto rozhodnutí bylo obviněnému Ing. M. K. doručeno dne 10.5.2012 a obviněné J. K. dne 24.5.2012 Abstract. Ve své kapitole se autor zabývá specifiky procesního postavení obviněného a jeho výslechu v rámci trestního řízení. Věnuje se zejména jeho způsobilostí být obviněným v trestním řízení, neslučitelností jeho postavení s dalšími subjekty trestního řízení, jeho právy a povinnostmi v rámci výslechu jako je např. právo odepřít výpověď Účast obviněného a obhájce ve vyšetřování (1) Policejní orgán může připustit účast obviněného na vyšetřovacích úkonech a umožnit mu klást otázky vyslýchaným svědkům. Zejména tak postupuje, jestliže obviněný nemá obhájce a spočívá-li úkon ve výslechu svědka, který má právo odepřít výpověď A konečně měl advokátku upozornit na právo její klientky, odepřít výpověď. Poté měl požádat zmíněnou advokátku, aby své klientce toto vysvětlila. Tento rozhovor stačil soudu k tomu, aby vzal obžalovaného znovu do vazby z obavy, že by ovlivňoval svědkyni

Zákaz donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum

Svědek (osoba podávající vysvětlení), s výjimkou podezřelého (obviněného), je povinen vypovídat pravdu a nic nezamlčet. Zákon stanoví z povinnosti vypovídat určité výjimky, kdy se na výpověď svědka (podání vysvětlení) vztahuje zákaz výslechu Právo odepřít výpověď, pokud by vypovídající vystavil sebe nebo osobu blízkou nebezpečí trestního postihu (ať již soudního, nebo správního), tj. právo neudávat sám sebe nebo osobu blízkou, je významným znakem právního státu. Ústavní soud judikuje, že právo svědka na odepření výpovědi pro nebezpečí. Čl. 40 LZPS zakotvuje v odst. 1 pravomoc soudů rozhodovat o trestných činech, v odst. 2 presumpci nevinny, v odst. 3 právo na obhajobu, v odst. 4 právo obviněného odepřít výpověď, v odst. 5 zásadu ne bis in idem. Pojem právo na spravedlivý proces formuloval ÚS Existují také některé případy, kdy máte právo odepřít výpověď, např. když máte příbuzenský vztah k obviněnému. O tom, zda vypovídat, příp. co, je vždy dobré se poradit předem s advokátem v návaznosti na okolnosti konkrétního případu Právo odmítnout pasivní součinnost nepř Publikace zaměřená na stěžejní otázku míry uplatnění zásady zákazu nucení k sebeobviňování ve státní kontrole a případně navazujícím správním řízení trestním, resp. přestupkovém řízení

<a class=question>Musím jít k - Máte svá práv

Trestní zákoník obsahuje malou množinu trestných činů, u kterých je trestní stíhání přípustné pouze se souhlasem poškozených, pokud se jedná o osoby, které by jako svědci měli právo odepřít výpověď. Tyto trestné činy jsou taxativně vyjmenovány v ustan. 163 § trestního řádu Odvolací soud k navrhovanému doplnění důkazů o výslech příbuzných obžalovaného připomněl, že jeho matka a bratr v přípravném řízení využili svého práva odepřít výpověď a vypovídal toliko otec obviněného, který o obviněném hovořil jako o oběti manželského soužití, což neodpovídalo výpovědi poškozené.

Princip nemo tenetur v kontrolním proces

Kdy má svědek právo odepřít výpověď? - příbuzný obviněného v přímém pokolení, sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner druh - sám sobě (nebo osobě nahoře) by způsobil nebezpečí TS, případně osobám v obdobném poměru, jejíž újmu by svědek považoval jako vlastn Ani následný postup svědkyně Ing. O. K., uplatněný v řízení před civilními soudy, nesvědčí o tom, že by újmu obviněného Ing. M. K., která mu může vzniknout v souvislosti s jeho trestním stíháním, pociťovala jako újmu vlastní a že by mohla využít práva odepřít výpověď, komentoval to Nejvyšší soud Obviněný má právo nevypovídat a má právo na obhajobu. Při nashromáždění důkazů je státním zástupcem podána žaloba k soudu Právo nevypovídat w/Vitaa. 2.9K Reads 411 Votes 23 Part Story. Get notified when Právo nevypovídat w/Vitaa is updated . Právo nevypovídat v praxi: kdo může odepřít výpověď a kdo můž

Právo nahlížet do spisu je jedna ze složek práva na obhajobu. Je zakotveno v ust. § 65 odst. 1 trestního řádu, kde jsou uvedeny osoby, které mohou nahlížet. Jsou jimi obviněný, poškozený, zúčastněná osoba, jejich obhájci a zmocněnci, jejich zákonný zástupce či opatrovník v případě, že nejsou plně svéprávní. 2020 o dovolání podaném nejvyšším státním zástupcem v neprospěch obviněného P. T., nar. XY v XY, trvale bytem XY, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 10. 2019, sp. zn. 44 To 436/2019, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 52 T 38/2019, t a k t o